Narzędzia:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2018 roku.

W 2018 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 84 petycje, w tym 58 indywidualnych, 24 zbiorowe i 2 wielokrotne (PW9-01/18 popartą przez 1 367 osób fizycznych i podmioty zbiorowe i PW9-02/18 popartą przez 147 podmiotów). Ponadto komisja kontynuowała prace nad 26 petycjami z 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2018 r. rozpatrywała petycje na 23 posiedzeniach, na każdym analizowano od 2 do 15 petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Jedynie petycje wielokrotne rozpatrywane były łącznie. Po zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje, opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach, których dotyczyły postulaty petycji.

W 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na podstawie postulatów 6 petycji przygotowała 6 projektów ustaw. Ponadto podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad 25 petycjami, zaś w odniesieniu do pozostałych petycji zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.

Decydując o zakończeniu prac nad 18 petycjami Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji skierowała do kilku podmiotów prośby o rozważenie możliwości uwzględnienia postulatów zgłoszonych w petycjach w przyszłych pracach nad zmianami ustaw wskazanymi w petycjach. Do Rządowego Centrum Legislacji przesłano wnioski 10 petycji (P9-33/18, P9-34/18, P9-38/18, P9-41/18, P9-42/18, P9-44/18, P9-45/18, P9-46/18, P9-48/18 i P9-63/18), do Kancelarii Prezydenta RP wnioski 5 petycji (P9 46/17, P9 48/17, P9-36/18, P9-43/18 i PW9-01/18), do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski 2 petycji (P9-27/18 i P9-29/18) oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski 1 petycji (P9-71/18).

W przypadku 16 petycji wniesionych do Senatu w 2018 r. zachodziły przesłanki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – przekazania petycji do właściwego podmiotu do ich rozpatrzenia. Jedna petycja została przekazana do Ministerstwa Energii, piętnaście petycji przekazano do Rządowego Centrum Legislacji (postulaty tych petycji zawierały liczne, choć wybiórcze wnioski o charakterze porządkowo-technicznym, z tego też względu właściwym podmiotem do ich rozpatrzenia było Rządowe Centrum Legislacji, które w ramach powierzonych kompetencji odpowiada za dbanie o spójność systemu prawa). Autorzy petycji zostali zawiadomieni o przesłaniu ich petycji właściwym podmiotom.
 

W 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie postulatów petycji przygotowała 6 projektów ustaw:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (celem projektu jest realizacja postulatów petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, wprowadzenie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie), petycja PW9-01/17- druk senacki nr 776, trwają prace w Senacie.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (celem projektu było wprowadzenie możliwość nadania pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, co będzie równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany), petycja P9-50/17 – druk senacki nr 827.
  Sejm na 81. posiedzeniu 16 maja 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 1133).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (celem projektu jest uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks za dzień wolny od pracy, dla ustalenia końca biegu terminu określonego dla dokonania czynności procesowej), petycja P9-49/17 – druk senacki nr 939.
  W Sejmie trwają prace nad projektem - druk sejmowy nr 3193.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (celem projektu było przyznanie osobom, które pobierają emeryturę z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emeryturę EWK) świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto), petycja P9-02/17 – druk senacki nr 1016.
  Senat na 79. posiedzeniu 28 maja 2019 r. odrzucił projekt ustawy i zakończył postępowanie w tej sprawie.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (celem projektu jest nałożenie na producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych obowiązku umieszczania na etykiecie produktu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią. Ponadto projekt przewiduje rozciągnięcie obowiązku informowania o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży i karmiących piersią na wszystkie przekazy reklamowe i promocyjne dotyczące piwa), petycja P9-36/17 – druk senacki nr 1016, trwają prace w Senacie.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt zakłada wprowadzenie możliwości powstrzymania się lekarza, diagnosty laboratoryjnego, jak również pielęgniarki i położnej od wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz określonych zleceń niezgodnych z ich sumieniem z wyjątkiem wypadków, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy lub w wykonaniu zlecenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia), petycja P9-38/17 – druk senacki nr 1034, trwają prace w Senacie.

Podkreślić należy, że ustawą przyjętą na bazie petycji jest ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091), która zrealizowała postulat petycji P9-04/17, zawarty w druku senackim nr 560. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest umożliwienie rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia z tej służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne zmiany obejmą przepisy dotyczące funkcjonariuszy m.in.: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

W petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycjiwnoszący petycje postulowali zmiany:
- przepisów o rencie rodzinnej, emeryturach i rentach - 9 petycji,
- prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz administracyjnej - 8 petycji,
- w podatkach, procedurach finansowych, opłatach za użytkowanie wieczyste - 7 petycji,
- ustawy o kombatantach i sytuacji osób represjonowanych - 6 petycji,
- sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - 6 petycji,
- Konstytucji RP - 5 petycji,
- przepisów prawa karnego i procedury karnej - 4 petycje,
- przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego - 4 petycje,
- spraw funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych - 3 petycje,
- czasu nadawania reklam oraz zwolnienia z abonamentu RTV – 3 petycje,
- Kodeksu wyborczego - 3 petycje,
- Kodeksu wykroczeń - 2 petycje,
- systemu ubezpieczeń społecznych - 2 petycje,
- w ogłaszaniu aktów normatywnych - 2 petycje,
- prawa o pomocy społecznej - 2 petycje,
- funkcjonowania samorządu gminnego i wojewódzkiego - 2 petycje,
- zmiany ustroju m.st. Warszawy - 2 petycje,
- praw konsumenckich - 2 petycje,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego - 2 petycje.

Autorzy 2 petycji (P9-06/18 i P9-11/18) postulowali o uchwalenie uchwał okolicznościowych. Pozostałe petycje były pojedyncze i dotyczyły wprowadzenia zmian w różnych ustawach.
Podkreślić też trzeba fakt złożenia 12 petycji, w których postulowano uaktualnienie lub ujednolicenie nazewnictwa ustaw w relacji do zmian wprowadzonych w innych ustawach, w celu uporządkowania ich treści.
Na stronie internetowej Senatu pod adresem: http://www.senat.gov.pl/petycje/ prezentowany jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.
Wykaz petycji wniesionych do Senatu i rozpatrzonych w 2018 roku

Petycje z 2017 r., nad którymi prace kontynuowano w 2018 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

Nr petycji

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia

P9-02/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Komisja po 8 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 1016 z 16.11.2018 r.

P9-05/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych

Komisja po 4 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-08/17

Petycja indywidualna w sprawie podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku

Komisja po 6 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-10/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym

Komisja po 6 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-26/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. ,,polisolokat”

Komisja po 4 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-32/17

Petycja zbiorowa w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956–1989

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-33/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo pocztowe i ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską

Komisja po 4 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-34/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-36/17

Petycja indywidualna dotycząca uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki

Komisja po 4 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 1017 z 16.11.2018 r.

P9-38/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów Konstytucji RP

Komisja po 5 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 1034 z 28.11.2018 r.

P9-39/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu doprecyzowania definicji tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa w PRL

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-40/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o kombatantach (…) w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do świadczeń o osoby świadczące pracę na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych do kwietnia 1989 r. oraz niepracujących przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-41/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks 
karny

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-42/17

Petycja indywidualna dotycząca ujednolicenia treści art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 37a ustawy Prawo prasowe z postanowieniami innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-43/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obliczania emerytur

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-44/17

Petycja zbiorowa w sprawie zniesienia użytkowania wieczystego gruntów

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-45/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty stałej spadkobierców składających oświadczenie o odrzuceniu spadku

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-46/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o orderach i odznaczeniach, w celu stwierdzenia, że ordery i odznaczenia przyznane przez władze PRL w latach 1944-89 nie są uznawane za ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji - wystąpiła do Kancelarii Prezydenta RP o ujęcie postulatów petycji w prowadzonych pracach

P9-47/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zdefiniowania informacji prostej i przetworzonej, opłat za udostępnianie informacji publicznej, obowiązku wnioskodawcy podania pełnych danych, nieudostępniania informacji o zabezpieczeniach informatycznych oraz budynków publicznych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-48/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 103 ust. 1 i art. 147 Konstytucji RP w zakresie zakazu łączenia mandatu posła i senatora z funkcją ministra lub sekretarza stanu w administracji rządowej oraz wprowadzenia wymogów dla pełnienia funkcji ministra

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji wystąpiła do Kancelarii Prezydenta RP o ujęcie postulatów petycji w prowadzonych pracach

P9-49/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany Kodeksu postępowania karnego, dla uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej

Komisja po 3 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-50/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu

Komisja po 2 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 827 z 16.05.2018 r.

P9-51/17

Petycja zbiorowa dotycząca ochrony polskich rodzin w sprawach międzynarodowych, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich do adopcji

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-52/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w celu zmniejszenia z 7 do 3 liczby założycieli stowarzyszenia

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-53/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, w celu ograniczenia z 12 do 4 minut reklam i telesprzedaży w ciągu godziny nadawanej audycji

Komisja po 3 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

Petycje wielokrotne

 PW9-01/17

Petycja wielokrotna dotycząca zmian w ustawach:
- Kodeks wykroczeń, dodanie art. 1061 § 1 i 2,
- Kodeks karny, dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2,
- Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2,
Postulowane zmiany prowadzą do doprecyzowania wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

Komisja po 5 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy
- druk senacki nr 776 z 27.03.2018 r., realizujący część postulatów petycji

Petycje skierowane do komisji w 2018 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

P9-01/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych tym rodzicom, którzy otrzymują wcześniejsze emerytury z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (emerytura EWK) oraz emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

   P9-02/18

Petycja indywidualna w sprawie j zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w celu podwyższenia renty socjalnej do kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

   P9-03/18

Petycja zbiorowa w sprawie przywrócenia drugiego dnia Zielonych Świątek (Święta Zesłania Ducha Świętego), jako dnia wolnego od pracy

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

   P9-04/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w celu zmniejszenia z 3 do 1 liczby założycieli stowarzyszenia zwykłego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

   P9-05/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu wyłączenia stowarzyszeń zwykłych z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-06/18

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia uchwały w celu wyrażenia hołdu i uznania dla obywateli zamieszkujących obszar państwa polskiego w czasie II wojny światowej, którzy podjęli trud ratowania Żydów przed zagładą

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-07/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-08/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu uporządkowania treści przepisu oraz podniesienia górnej granicy kary do 5 lat pozbawienia wolności przy przestępstwie przerywania ciąży za zgodą kobiety

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-09/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uwzględnienia przy ustalaniu wysokości emerytury w podwójnym wymiarze okresów składkowych z tytułu działalności niepodległościowej w latach 1956-89 lub represji z tego tytułu

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-10/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w celu zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych do 110 m2 stanowiących odrębną własność wraz z gruntami, pod warunkiem zameldowania w nieruchomości na pobyt stały jej właściciela

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-11/18

Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej, w celu uczczenia 450. rocznicy Unii polsko-litewskiej zawartej w Lublinie

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-12/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w celu zmiany nazwy dziennika urzędowego „Dziennik Ustaw” na „Dziennik Praw”

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-13/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu przyznania osobom wymienionym w ustawie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę, wynikłe z represji za ich działalność

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-14/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu poszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-15/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w zakresie umieszczania na listach wyborczych obowiązkowej liczby kandydatów – osób niepełnosprawnych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-16/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, w celu wyeliminowania z ustawy nazwy „Rada Państwa” i zastąpienia jej nazwą „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-17/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego”

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-18/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla rencistów i zwolnienia z opodatkowania najniższych świadczeń rentowych

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-19/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, w celu wprowadzenia wymogu posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby pełniące funkcje publiczne

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-20/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-21/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w celu nadania uprawnienia do świadczenia pieniężnego w wysokości najniższej emerytury kobietom, które ukończyły 60. rok życia oraz urodziły i wychowały co najmniej troje dzieci i nie posiadają ustalonego prawa do emerytury i renty

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-22/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję oraz wszystkich dokumentów wytworzonych w postępowaniu petycyjnym

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-23/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców niewywiązujących się z 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-24/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych, w celu równego traktowania Polonii z USA

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-25/18

Petycja indywidualna w sprawie wyłączenia dodatku pielęgnacyjnego z dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-26/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990  r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu wprowadzenia finansowania każdego dodatkowego wykształcenia oraz jednorazowej nagrody pieniężnej za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-27/18

Petycja indywidualna w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu poprawy sytuacji opiekuńczej i materialnej osób starszych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji, wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej o ujęcie postulatu petycji w prowadzonych pracach

P9-28/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców, którzy byli pracownikami lub rolnikami

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-29/18

Petycja indywidualna w sprawie podwyższenia płacy minimalnej, emerytur i rent

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej o ujęcie postulatu petycji w prowadzonych pracach

P9-30/18

Petycja zbiorowa w sprawie unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie w latach 2009-2018

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-31/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, celem zniesienia w Warszawie obowiązkowych jednostek pomocniczych-dzielnic i zmniejszenia liczby radnych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-32/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu umożliwienia wznowienia postępowania cywilnego po wydaniu wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-33/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu, Prawa prasowego oraz Kodeksu karnego, w celu uaktualnienia pojęć ustaw do odesłań innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-34/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w celu uaktualnienia pojęć ustaw do odesłań innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-35/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, celem wprowadzenia zasady doliczania do emerytur wdów i wdowców procentowej kwoty od składek odprowadzanych do ZUS przez ich zmarłych współmałżonków

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-36/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 235 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w zakresie trybu uchwalania zmian Konstytucji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-37/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią ,,punktowy” zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w danym budynku

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-38/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w celu uaktualnienia występujących w ustawach nazw nadzwyczajnych środków zaskarżenia

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-39/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w celu wprowadzenia możliwości rozwiązania zgromadzenia przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-40/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-41/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-42/18

Petycja indywidualna w sprawie zmian: w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe oraz ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uwzględnienia w przywołanych ustawach zmian ustrojowych

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-43/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-44/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-45/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-46/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-47/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu zmniejszenia składek do ZUS odprowadzonej przez inwalidów-rencistów i inwalidów-emerytów działalności gospodarczej, w szczególności działalności prowadzonej w ograniczonym czasie

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-48/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatów petycji w przyszłych pracach

P9-49/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie określenia „obywatel” określeniem „zainteresowany”

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

P9-50/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu przyznania prawa do świadczeń pieniężnych dla współmałżonków po zmarłych działaczach opozycji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-51/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, celem pozbawienia prawa do zachowku osób nie objętych dziedziczeniem testamentowym

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-52/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z wnoszenia opłat abonamentowych osób fizycznych, które nie wykorzystują odbiornika RTV w działalności gospodarczej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-53/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zmiany nazwy organów wykonawczych gmin w miastach powyżej 100 000 mieszkańców

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-54/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia norm powierzchni obiektów handlowych oraz ich ilości w relacji do liczby mieszkańców miasta lub gminy

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-55/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie umożliwienia odliczania od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, które podnoszą wartość nieruchomości

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-56/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie przyznania dotacji, możliwości wykupu i zniesienia obciążeń publiczno-prawnych dotyczących zabytków oraz procedury ustalenia, czy dany obiekt z uwagi na zabytkowość ma podlegać ochronie poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-57/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w celu utworzenia metropolii warszawskiej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-58/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu umożliwienia podjęcia obcokrajowcom służby w Policji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-59/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, w celu ułatwienia dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-60/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w celu utworzenia województwa częstochowskiego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-61/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu dodania przepisu, który uzależniałby wydanie decyzji (o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) od zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-62/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu wprowadzenia możliwego współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawek opłat za użytkowanie wieczyste

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-63/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w celu uaktualnienia nazw kierowniczych stanowisk państwowych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji, wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o ujęcie postulatu petycji w przyszłych pracach

P9-64/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do przeliczenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie mogły kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-65/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu wprowadzenia odpowiedzialności karnej osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-66/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom powyżej 75 roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem głosowania korespondencyjnego oraz zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w celu uaktualnienia odesłań ustawowych

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-67/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu wprowadzenia systemu elektronicznego wydawania i przyjmowania kart, liczenia głosów oraz zmiany sposobu podziału mandatów z metody D’Hondta na metodę Sainte-Laguë

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-68/18

Petycja indywidualna w sprawie uchylenia art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, dotyczącego możliwości zastosowania w stosunku do sprawcy czynu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia lub innych środków oddziaływania wychowawczego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-69/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w celu wyeliminowania niespójności w systemie prawa polskiego

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-70/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu dodania kategorii przypadków, które mogą zostać uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przy wyłączeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-71/18

Petycja zbiorowa w sprawie j zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, w celu wprowadzenia obowiązku umieszczania ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów w filmach polskiej produkcji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-72/18

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa

Komisja po 4 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-73/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wysokości uposażenia policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-74/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym świadczenia
(wskazane w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym

Komisja upoważniła członka komisji do złożenia wniosku legislacyjnego do projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych - druk senacki 1016

P9-75/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-76/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany treści art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastąpienie określenia „karę dodatkową” określeniem „środek karny w postaci”

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-77/18

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatów petycji

P9-78/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu

Komisja po 2 posiedzeniach kontynuuje prace nad petycją

P9-79/18

Petycja indywidualna w sprawie podjęcia zmiany art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu zapewnienia ciągłości kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gdy osiągną wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-80/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, w celu uaktualnienia w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

P9-81/18

Petycja indywidualna w sprawie zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, mających na celu prawidłową transpozycję art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-82/18

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia do ustawy
3-letniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu

Komisja po 2 posiedzeniach nie uwzględniła postulatu petycji

Petycje wielokrotne

 PW9-01/18

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu dodania do art. 18 słowa „ojcostwo” po słowie ,,macierzyństwo”

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji, wystąpiła do Kancelarii Prezydenta RP o ujęcie postulatu w prowadzonych pracach

 PW9-02/18

Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

 

PLIK DO POBRANIA

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku