Narzędzia:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2017 roku.

W 2017 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 54 petycje, w tym 36 indywidualnych, 17 zbiorowych i 1 wielokrotną (łącznie złożono 1 101 petycji). Ponadto komisja kontynuowała prace nad 21 petycjami skierowanymi w latach ubiegłych, tj. 1petycją z 2015 r. i 20 petycjami z 2016 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2017 r. rozpatrywała petycje na 23 posiedzeniach, na każdym analizowano od 2 do 8 petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Jedynie petycje wielokrotne rozpatrywane były łącznie. Po zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje, opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach, których dotyczyły postulaty petycji.

W 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na podstawie postulatów 4 petycji przygotowała 4 projekty ustaw. Ponadto podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad 8 petycjami, zaś w stosunku do pozostałych petycji zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.

Decydując o zakończeniu prac nad 7 petycjami Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła skierować do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wnioski 3 petycji: PW9-06/16, P9-56/16 i P9-28/16), do Kancelarii Prezydenta RP (wnioski 2 petycji: P9-46/17 i P9-28/17), do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wnioski petycji P9-51/16) oraz do Ministerstwa Finansów (wnioski petycji P9-21/17) prośbę o rozważenie możliwości uwzględnienia w projektowanych w resortach regulacjach postulatów zgłoszonych w petycjach.

Ponadto kończąc prace nad 3 petycjami (P9-57/16, P9-58/16 i P9-60/16) komisja przekazała informacje o postulatach tych petycji do komisji sejmowych, w których prowadzone były prace nad projektami obejmującymi problematykę petycji.

W przypadku 4 petycji wniesionych do Senatu w 2017 r. zachodziły przesłanki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – Senat nie był właściwym adresatem do ich rozpatrzenia. We wszystkich tych petycjach postulowano zmianę przepisów rozporządzeń, z tego też powodu petycje zostały przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju i Finansów (po jednej petycji) oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dwie petycje). Autorzy petycji zostali zawiadomieni o przesłaniu ich petycji właściwym podmiotom.

W 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie postulatów petycji przygotowała 4 projekty ustaw:

1.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (celem projektu jest doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego parkowania pojazdów w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta), petycja P9-45/16– druk senacki nr 401. W Sejmie trwają prace nad projektem - druk sejmowy nr 1632.

2.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (celem projektu jest przyznanie dzieciom, których matki były pozbawione wolności, urodzonych w więzieniach stalinowskich lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za doznane represje), petycja P9-06/16– druk senacki nr 480. Sejm na 60. posiedzeniu 22 marca 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. poz. 727).

3.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt zmierza do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym policjanta, który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Analogiczne zmiany proponuje się wprowadzić także w przepisach dotyczących funkcjonariuszy: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej), petycja P9-04/17– druk senacki nr 560. W Sejmie trwają prace nad projektem - druk sejmowy nr 2185.

4.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (projekt realizuje postulat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynikający z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej kwestii przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Projekt przewiduje, iż postanowienia o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem sprawy na rozprawę mogą spowodować przedłużenie tego pobytu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące), petycja P9-14/17– druk senacki nr 602. Senat na 59. posiedzeniu 16 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy.

Podkreślić należy, że bazie petycji w 2017 r. uchwalona została ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1136), która zrealizowała postulat petycji P9-23/16, zawarty w druku senackim nr 287. Celem zgłoszonej w petycji zmiany jest umożliwienie osobom małoletnim udziału w jawnych posiedzeniach sądów, podczas postępowań cywilnych oraz sądowoadministracyjnych.

W petycjach rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2017 r. wnoszący petycje postulowali zmiany:
- w ustawie o kombatantach i sytuacji osób represjonowanych - 7 petycji,
- prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz administracyjnej - 6 petycji,
- prawa karnego i procedury karnej - 5 petycji,
- prawa o drogach publicznych, o ruchu drogowym i transporcie - 4 petycje,
- w podatkach, procedurach finansowych, użytkowaniu wieczystym - 4 petycje,
- prawa rodzinnego i opiekuńczego - 3 petycje,
- w ustawie o rencie rodzinnej, emeryturach i rentach - 3 petycje,
- systemu ubezpieczeń społecznych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2 petycje,
- sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - 2 petycje,
- zmiany Konstytucji RP - referenda oraz prawa osób niepełnosprawnych - 2 petycje,
- prawa ochrony środowiska - 2 petycje.
Jednostkowe petycje dotyczyły następujących zmian:
- procedury petycyjnej,
- zasad udostępniania informacji publicznych,
- wolności sumienia i wyznania,
- ochrony zdrowia,
- praw nieletnich,
- nadawania orderów i odznaczeń,
- połączalności mandatu posła i senatora,
- funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej,
- funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych,
- prawa o stowarzyszeniach,
- prawa prasowego,
- czasu nadawania reklam w radiu i telewizji,
- spółdzielczości mieszkaniowej,
- praw konsumenckich.

Na stronie internetowej Senatu pod adresem: http://www.senat.gov.pl/petycje/ prezentowany jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.

Wykaz petycji wniesionych do Senatu i rozpatrzonych w 2017 roku

Petycja z 2015 r., nad którą prace kontynuowano w 2017 r.

Nr petycji

Tytuł petycji

Sposób załatwienia

P8-08/15

Petycja zbiorowa dotycząca zmiany uregulowania tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów

Po 7 posiedzeniach Komisja zakończyła prace, nie uwzględniła postulatu petycji, mając na uwadze nowelizację ustawy prowadzoną w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Petycje z 2016 r., nad którymi prace kontynuowano w 2017 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

P9-19/16

Petycja indywidualna dotycząca skreślenia art. 1 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Po 3 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-38/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Po 5 posiedzeniach Komisja zawiesiła prace nad petycją

P9-43/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego

Po 5 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-45/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany w ustawie o drogach publicznych, w zakresie opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty

Komisja przygotowała projekt ustawy - druk senacki nr 401 z 18.01.2017 r.

P9-49/16

Petycja zbiorowa dotycząca zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym

Po 2 posiedzeniach Komisja zawiesiła prace nad petycją

P9-50/16

Petycja zbiorowa dotycząca zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-51/16

Petycja indywidualna w celu zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym - pobieranie stypendiów

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji, przekazała postulat petycji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

P9-54/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie edukacji dwujęzycznej osób głuchych

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-56/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany o pomocy społecznej, w zakresie tworzenia domów pomocy społecznej dla osób głuchych

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji, wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ujęcie petycji w pracach resortu

P9-57/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – wprowadzenie 50% ulgi dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-58/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przyznanie 100% dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla osób głuchych lub niedosłyszących

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-59/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Prawa o ustroju sądów powszechnych, w zakresie definicji ,,niezawisły sędzia”

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-60/16

Petycja zbiorowa w celu zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – wyłączenie gruntów rolnych w granicach miast spod działania ustawy

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-61/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wzmocnienie praw pracowniczych osób głuchych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-62/16

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Prawa o ruchu drogowym – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-63/16

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie obowiązku nieodpłatnego zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

Petycje wielokrotne

 PW9-03/16

Petycja w celu zmiany prawa rodzinnego i procedury cywilnej, wprowadzenie zasady ustalania zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem,

Po 3 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

 PW9-04/16

Petycja dotycząca wprowadzenia zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych, w celu dodania przesłanek stanowiących podstawę do wszczynania postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu

Po 4 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatów petycji

 PW9-05/16

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

 PW9-06/16

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych

Po 3 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

Petycje skierowane do komisji w 2017 r.

Petycje indywidualne i zbiorowe

P9-01/17

Petycja zbiorowa w sprawie przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom wojsk kolejowych za wykonywanie przymusowej pracy w czasie służby wojskowej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-02/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

Po 6 posiedzeniach Komisja zawiesiła prace nad petycją

P9-03/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o drogach publicznych, w celu zwolnienia z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania pojazdów konwojujących pieniądze

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-04/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta

Komisja przygotowała projekt ustawy - druk senacki nr 560 z 6.07.2017 r.

P9-05/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych

Po 3 posiedzeniach Komisja kontynuuje prace nad petycją

P9-06/17

Petycja indywidualna dotycząca przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Komisja przygotowała projekt ustawy - druk senacki nr 480 z 6.04.2017 r.

P9-07/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Kodeksu karnego, w zakresie wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego będącego osobą najbliższą sprawcy przestępstwa

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-08/17

Petycja indywidualna w sprawie podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku

Po 6 posiedzeniach Komisja zawiesiła prace nad petycją

P9-09/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym, w zakresie kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-10/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym

Po 6 posiedzeniach Komisja zawiesiła prace nad petycją

P9-11/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu wykroczeń, w celu uregulowania immisji

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-12/17

Petycja indywidualna dotycząca wykreślenia art. 144 ustawy o  Krajowej Administracji Skarbowej

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-13/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, celu wprowadzenia ulgi na Internet dla seniorów

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-14/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego
w schronisku

Komisja przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 602 z 22.09.2017 r.

P9-15/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-16/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 § 3

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-17/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w celu poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-18/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany Konstytucji RP w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-19/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …, w zakresie emerytur funkcjonariuszy służb celnych, którzy w PRL byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-20/17

Petycja zbiorowa dotycząca zmiany ustawy o kombatantach (…) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…), w celu przyznania byłym robotnikom przymusowym w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-21/17

Petycja indywidualna dotycząca zmiany ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji - wystąpiła do Ministerstwa Finansów o ujęcie petycji w pracach resortu

P9-22/17

Petycja indywidualna w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-23/17

Petycja indywidualna w sprawie zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w celu bezpośredniego zawierania umów odbiorców z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-24/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 328 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie sporządzania na piśmie i doręczania uzasadnienia każdego wyroku stronom

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-25/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego, w zakresie wydłużenia terminów do złożenia apelacji przez osoby mieszkające poza Polską

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-26/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. ,,polisolokat”

Po 3 posiedzeniach Komisja kontynuuje prace nad petycją

P9-27/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie zniesienia wspólności majątkowej małżonków

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-28/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji - wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ujęcie petycji w pracach resortu

P9-29/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-30/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-31/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-32/17

Petycja zbiorowa w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956–1989

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-33/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo pocztowe i ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską

Po 4 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-34/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-35/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-36/17

Petycja indywidualna dotycząca uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki

Po 3 posiedzeniach Komisja kontynuuje prace nad petycją

P9-37/17

Petycja indywidualna w sprawie uchwalenia przepisów o zapobieganiu pornografii

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-38/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów Konstytucji RP

Po 3 posiedzeniach Komisja kontynuuje prace nad petycją

P9-39/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu doprecyzowania definicji tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa w PRL

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-40/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o kombatantach (…) w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do świadczeń o osoby świadczące pracę na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych do kwietnia 1989 r. oraz niepracujących przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-41/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks karny

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-42/17

Petycja indywidualna dotycząca ujednolicenia treści art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 37a ustawy Prawo prasowe z postanowieniami innych ustaw

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-43/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obliczania emerytur

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-44/17

Petycja zbiorowa w sprawie zniesienia użytkowania wieczystego gruntów

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-45/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty stałej spadkobierców składających oświadczenie o odrzuceniu spadku

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-46/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o orderach i odznaczeniach, w celu stwierdzenia, że ordery i odznaczenia przyznane przez władze PRL w latach 1944-89 nie są uznawane za ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji - wystąpiła do Kancelarii Prezydenta RP o ujęcie postulatów w prowadzonych pracach

P9-47/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zdefiniowania informacji prostej i przetworzonej, opłat za udostępnianie informacji publicznej, obowiązku wnioskodawcy podania pełnych danych, nieudostępniania informacji o zabezpieczeniach informatycznych oraz budynków publicznych

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-48/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany art. 103 ust. 1 i art. 147 Konstytucji RP w zakresie zakazu łączenia mandatu posła i senatora z funkcją ministra lub sekretarza stanu w administracji rządowej oraz wprowadzenia wymogów dla pełnienia funkcji ministra

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji wystąpiła do Kancelarii Prezydenta RP o ujęcie postulatów w prowadzonych pracach

P9-49/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany Kodeksu postępowania karnego, dla uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej

Po 2 posiedzeniach Komisja kontynuuje prace nad petycją

P9-50/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu

Komisja po 2 posiedzeniach przygotowała projekt ustawy- druk senacki nr 827 z 16.05.2018 r.

P9-51/17

Petycja zbiorowa dotycząca ochrony polskich rodzin w sprawach międzynarodowych, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich do adopcji

Po 2 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-52/17

Petycja indywidualna w sprawie zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w celu zmniejszenia z 7 do 3 liczby założycieli stowarzyszenia

Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

P9-53/17

Petycja zbiorowa w sprawie zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, w celu ograniczenia z 12 do 4 minut reklam i telesprzedaży w ciągu godziny nadawanej audycji

Po 3 posiedzeniach Komisja nie uwzględniła postulatu petycji

PW9-01/17

Petycja wielokrotna dotycząca zmian w ustawach:
- Kodeks wykroczeń, dodanie art. 1061 § 1 i 2,
- Kodeks karny, dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2,
- Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2,
Postulowane zmiany prowadzą do doprecyzowania wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

Po 5 posiedzeniach Komisja przygotowała projekt ustawy - druk senacki nr 776 z 27.03.2018 r., realizujący część postulatów petycji

 

zbior_infor_2016_str_www.pdf   Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku