Narzędzia:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2016 roku.

W 2016 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 69 petycji, w tym 45 indywidualnych, 18 zbiorowych i 6 wielokrotnych. Ponadto komisja kontynuowała prace nad 5 petycjami skierowanymi do niej w 2015 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2016 r. rozpatrywała petycje na 23 posiedzeniach, na każdym analizowano od 2 do 9 petycji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w pracach nad petycjami przyjęła tryb indywidualnego rozpatrywania każdej petycji. Jedynie petycje wielokrotne rozpatrywane były łącznie. Po zaprezentowaniu petycji na forum komisji przeprowadzana była dyskusja nad jej postulatami, zbierane były także informacje, opinie i stanowiska od resortów związanych merytorycznie z problematyką petycji oraz od ekspertów. W posiedzeniach komisji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach, których dotyczyły postulaty petycji.

W 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na podstawie postulatów 10 petycji przygotowała 9 projektów ustaw. Ponadto podjęto decyzję o kontynuowaniu prac nad 5 petycjami, zaś w stosunku do pozostałych petycji zdecydowano o zakończeniu prac lub o niepodejmowaniu działań.

Decydując o zakończeniu prac nad 3 petycjami Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła zwrócić się do Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości uwzględnienia w projektowanych w resortach regulacjach postulatów zgłoszonych w petycjach. Ponadto kończąc prace nad 5 petycjami komisja przekazała informacje o tych petycjach do komisji sejmowych, w których prowadzone były prace nad projektami obejmującymi problematykę petycji.

W 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie postulatów petycji przygotowała 9 projektów ustaw:

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zwolnienie od kosztów w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy nowej regulacji albo skargi o wznowienie postępowania, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie), petycjeP9-01/16 oraz P9-05/16 – druk senacki nr 122.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (zapłata za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę), petycja P9-02/15 – druk senacki nr 152.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (stworzenie podstaw dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego), petycja P9-01/15 – druk senacki nr 187.
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (prawo do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach kształcenia praktycznego), petycja P9-12/16 – druk senacki nr 188.
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zmiana zasad wyliczania emerytury zwykłej przysługującej kobietom, które urodziły się w 1953 r. i pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę), petycja P9-29/16– druk senacki nr 285.
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (pobierający rentę socjalną może uzyskiwać miesięczne przychody do wys. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty), petycja P9-33/16 – druk senacki nr 286.
  7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (umożliwienie małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego), petycja P9-23/16– druk senacki nr 287.
  8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (projekt ma na celu zwiększenie czasu nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych do takiego wymiaru, aby od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia – obecnie jest to 10%), petycja P9-18/16 – druk senacki nr 366.
  9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (celem zmiany jest doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego parkowania – opłat nie pobiera się w soboty, niedziele i święta), petycja P9-45/16 – druk senacki nr 401.

 

W petycjach rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2016 r. wnoszący petycje postulowali zmiany:
- sytuacji osób niepełnosprawnych, w 15 petycjach wnoszono o podjęcie prac w regulacjach dotyczących sytuacji osób z dysfunkcją słuchu,
- świadczeń i składek emerytalnych i rentowych, zmian renty socjalnej i inwalidzkiej – 8 petycji,
- uprawnień kombatantów i osób represjonowanych – 5 petycji,
- prawa rodzinnego i opiekuńczego, sytuacji dziecka, świadczenia wychowawczego – 5 petycji,
- zmian w procedurze cywilnej i administracyjnej, postępowania sądowe – 5 petycji,
- sytuacji nauczycieli, Karty Nauczyciela – 3 petycje,
- poprawę bezpieczeństwa pieszych w Prawie o ruchu drogowym, drogi publiczne – 3 petycje,
- Ordynacja podatkowa, podatki i opłaty – 3 petycje,
- koszty sądowe w sprawach cywilnych – 2 petycje,
- symbole narodowe – 2 petycje,
- własność, nieruchomości – 2 petycje,
- budownictwo, grunty rolne – 2 petycje,
Pozostałe postulaty petycji dotyczyły między innymi:
- zmiany uregulowania tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów,
- wprowadzenia uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych dorosłych i dzieci,
- zabezpieczenia odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców w umowach o roboty budowlane,
- zmiany w prawie oświatowym, Prawie o szkolnictwie wyższym w zakresie stypendiów,
- zmian w prawie pracy, ustanowienia niedzieli jako dnia wolnego od pracy i bez handlu,
- zmian w Kodeksie wyborczym, aktach stanu cywilnego, Prawie o zgromadzeniach, Prawie o stowarzyszeniach, Prawie łowieckim, porządku w gminach
- zmiany w prawie telekomunikacyjnym, energetyce, użytkowaniu wieczystym.

Na stronie internetowej Senatu pod adresem http://www.senat.gov.pl/petycje/ prezentowany jest wykaz i opis petycji oraz udokumentowane są prace komisji nad petycjami w Zapisach Stenograficznych z posiedzeń i w retransmisjach posiedzeń.

Wykaz petycji strona 1
Wykaz petycji strona 2
Wykaz petycji strona 3
Wykaz petycji strona 4
Wykaz petycji strona 5