Narzędzia:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) prezentowana jest zbiorcza informacja o petycjach skierowanych do Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2015 roku.

Od wejścia w życie ustawy o petycjach, tj. od 6 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r, do Senatu wpłynęły cztery petycje:

1.    Petycja indywidualna w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa rodzinnego w zakresie: wieku mężczyzny do zawarcia związku małżeńskiego, alimentacji obojga rodziców względem dziecka, władzy rodzicielskiej, przysposobienia (P9-01/15).

Komisja uwzględniła w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 187), jeden z wniosków petycji, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

2.    Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wzmocnienia odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców
(P9-02/15).

Komisja uwzględniła postulat petycji w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 152); celem zmiany jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą.

3.    Petycja zbiorowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, płacili składki ZUS dopiero po uzyskaniu dochodu (P9-03/15).

Komisja nie uwzględniła wniosków petycji.

4.    Petycja wielokrotnaw sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa rodzinnego w zakresie władzy rodzicielskie i opieki naprzemiennej (PW9-01/16). W grudniu 2015 r. do Kancelarii Senatu przekazanych zostało z Biura Rzecznika Praw Dziecka 27 petycji indywidualnych i zbiorowych. Petycje te wraz z kolejnymi napływającymi od początku 2016 r. – łącznie 1 736 petycji – stanowiły materiał do przygotowania petycji wielokrotnej (PW9-01/16) nad którą Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowała już w 2016 roku.

Komisja nie uwzględniła wniosków petycji.

Ponadto, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji VIII kadencji – na mocy postanowień działu Xa Regulaminu Senatu – pracowała we wrześniu 2015 r. nad dwoma petycjami skierowanymi przed wejściem w życie ustawy o petycjach:

 - petycją zbiorową dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (P8-08/15). Prace nad petycją są kontynuowane w IX kadencji,

- petycją zbiorową dotyczącą wprowadzenia uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15). Komisja nie uwzględniła wniosków petycji.

Sprawozdanie z prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad petycjami rozpatrzonymi w 2015 r. zawarte jest w druku senackim nr 219.