Narzędzia:

Petycja z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w celu wprowadzenia możliwości (wyjątku) wniesienia skargi konstytucyjnej dla zaskarżenia przepisu prawa zamykającego drogę sądową lub uniemożliwiającego wniesienie określonego środka odwoławczego (P10-79/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393).

Autor petycji podnosi, że art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego nie przyznaje uprawnienia do wystąpienia z kasacją wyłącznie z powodu niewspółmierności kary innym podmiotom jak tylko Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu. Taką sytuację wnioskodawca uważa za nieprawidłową. Postuluje aby w art. 77 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wprowadzić możliwość zaskarżenia skargą konstytucyjna przepisów prawa zamykających drogę sądową lub uniemożliwiających wniesienie określonego środka odwoławczego. Autor petycji uważa, że wprowadzenie proponowanego przez niego rozwiązania pozwoli wykluczyć z systemu prawnego przepisy prawa, które są błędne.

8 listopada 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.