Narzędzia:

Petycja z dnia22 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przez dodanie po wyrazach „gminnych jednostek organizacyjnych” wyrazów „oraz organów jednostek pomocniczych gminy” (P10-77/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez Sebastiana Adamowicza.

Dotyczy: zmiany art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ).

W opinii wnoszącego petycję, obecnie komisja skarg, wniosków i petycji, przywołana w tym przepisie, nie zajmuje się skargami wniesionymi np. na działania rady dzielnicy. Stanowi to, zdaniem autora petycji, przeoczenie ustawodawcy. Z przywołanego powodu autor petycji wnosi o zmianę treści art. 18b ust. 1 ustawy poprzez dodanie po wyrazach „gminnych jednostek organizacyjnych” wyrazów „oraz organów jednostek pomocniczych gminy”.

8 listopada 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.