Narzędzia:

Petycja z dnia 4 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez wprowadzenie do postępowania karnego instytucji sędziego śledczego (P10-75/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.).

Autor petycji wnosi o usprawnienie w Polsce działania wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwiększenia praw obywatelskich i umacniania praworządności poprzez utworzenie instytucji sędziego śledczego. Zaproponował nowe brzmienie art. 298 § 2 Kodeksu postępowania karnego o następującej treści: „Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator i organy policji pod kontrolą i nadzorem sędziego śledczego, do którego kompetencji należy:

1. Rozpatrywanie zażaleń w sprawie zatrzymania, doprowadzenia i przesłuchania.

2. Podejmowanie decyzji w drodze postanowienia dotyczących m.in.:

a) dokonania przeszukania i rewizji,

b) skierowanie podejrzanego na badania psychiatryczne,

c) zatrzymanie pisma i założenie podsłuchu,

d) zastosowanie aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego i inne.”

Ponadto, autor petycji uważa, że należy wprowadzić nowy § 3, zgodnie którym sędzia śledczy sprawuje kontrolę nad działaniami policji w zakresie wykonywania przez nią czynności zarówno w okresie postępowania przygotowawczego, jak też podczas działań porządkowych i prewencyjnych.

20 października 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.