Narzędzia:

Petycja z dnia 24 września 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w celu dodania w art. 523 § 1a możliwości wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary (P10-73/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.).

Autor petycji zauważa, że obowiązujący art. 523 § 1a Kodeksu postępowania karnego stanowi, że kasację opartą jedynie na zarzucie niewspółmierności kary może wnieść tylko Prokurator Generalny. Wnoszący petycję uważa, że takie rozwiązanie nie jest prawidłowe, a tym bardziej sprawiedliwe dla obywateli i dlatego też zaproponował dodanie w art. 523 § 1a Rzecznika Praw Obywatelskich, który miałby takie same uprawienie do złożenia kasacji opartej wyłącznie na zarzucie niewspółmierności kary jak Prokurator Generalny. W uzasadnieniu petycji jej autor wskazał, że zmiana jest potrzebna, gdyż Prokurator Generalny w większości spraw składa kasację na niekorzyść oskarżonego, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia równości stron postępowania.

20 października 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.