Narzędzia:

Petycja z dnia 18 maja 2021 r. (uzupełniona 27 maja 2021 r.) w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów przemysłowych (P10-48/21).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Polską Izbę Handlu oraz 37 innych podmiotów.

Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Autorzy petycji wnoszą o zmianę art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy w taki sposób, aby zwolnić przedsiębiorców z konieczności odprowadzania podatku VAT od artykułów przemysłowych przekazanych przez nich na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wskazują, że obecnie obowiązujące rozwiązanie, które nakazuje zapłatę ww. podatku sprawia, że przedsiębiorcy chętniej utylizują niesprzedane towary niż je przekazują, gdyż jest to tańsze rozwiązanie.

8 czerwca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

11 stycznia 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczęła rozpatrywanie petycji. Senatorowie wysłuchali informacji o postulatach petycji i ich uzasadnieniu. Głos zabrali: Filip Łukaszewicz – ekspert w Polskiej Izbie Handlu, Agnieszka Wąsowska-Telęga – przedstawicielka Stowarzyszenia Fashion Revolution Polska, Arkadiusz Pączka – wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Jarosław Romaniuk – główny specjalista w Związku Rzemiosła Polskiego, Krzysztof Poznański – dyrektor zarządzający w Polskiej Radzie Centrów Handlowych oraz Anna Mytyk – zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Senatorowie przeprowadzili dyskusję, podczas której zgłoszono wniosek o podjęcie prac legislacyjnych w zakresie rozważenia możliwości realizacji postulatów petycji.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie zdecydowała o podjęciu prac nad petycją.

20 kwietnia 2022 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie zapoznali się z pisemną opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, głos zabrał główny legislator popierając złożoną opinię o petycji. Stanowisko Ministerstwa Finansów przedstawiła Anna Mytyk – zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług. W dyskusji głos zabrali senator Aleksander Pociej oraz senator Robert Mamątow, złożony został wniosek o niekontynuowanie prac nad petycją, jednocześnie o przesyłanie pisma z informacją o wnioskach petycji do Ministerstwa Finansów.

W głosowaniu senatorowie jednogłośnie postanowili o niekontynuowaniu prac nad petycją.