Narzędzia:

Petycja z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (P10-29/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Autor petycji postuluje zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) poprzez:

-     określenie, że osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny będą mogły ustalać termin wypłaty zasiłku na wzór możliwości ustalania terminu wypłat rent i emerytur;

-     wskazanie w art. 16 ust. 4, że podwyższony zostanie zasiłek pielęgnacyjny do kwoty 250 zł od listopada 2021 r., a od marca 2022 r. do kwoty 450 zł oraz ustalenie terminu jego wypłaty do 1-go dnia każdego miesiąca.

Kolejne postulaty autora petycji dotyczą wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300) w ten sposób, że podwyższona zostanie wysokość renty socjalnej do kwoty 1 450 zł od marca 2022 r. lub zagwarantowane będzie dojście do w/w kwoty do 2024 r.

Ponadto, autor petycji wnosi o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) poprzez:

-     podwyższenie najniższej renty rodzinnej do kwoty 1 800 zł od marca 2022 r. lub zagwarantowanie doprowadzenia do tej kwoty do 2024 r.;

-     ustalenie minimalnej waloryzacji rent i emerytur na kwotę 90 zł w 2022 r.


29 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji