Narzędzia:

Petycja z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (P10-24/21).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168) w ten sposób, aby możliwe było uznanie za wystarczający czas do nabycia uprawnień jednomiesięczny okres represji hitlerowskich wobec dziecka polskiego urodzonego w III Rzeszy Niemieckiej podczas robót przymusowych jego rodziców na podstawie samego faktu urodzenia się dziecka w okresie represji i bez względu na faktyczną długość czasu trwania tych represji.

Autor petycji podkreśla, że art. 2 ust. 2 ustawy wskazuje 6-miesięczny okres represji dzieci polskich urodzonych w okresie zniewolenia hitlerowskiego, co dyskryminuje kilka tysięcy polskich dzieci, które były represjonowane przez krótszy czas. Podstawą uzyskania uprawnień ustawowych powinien być fakt represji, a nie czas jej trwania.

19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.