Narzędzia:

Petycje z dnia 16 i 24 lutego 2021 r., w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: - z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, poprzez dostosowanie art. 563 k.p.c. do treści art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umożliwienie ustalenie ojcostwa z urzędu oraz wyeliminowanie możliwości odmowy poddania się badaniu DNA, - z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zastąpienia w art. 89 § 2 zdanie 1 wyrazu „wyrok” wyrazem „orzeczeniu”, - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w celu wprowadzenia zakazu ustanowienia prokury spółdzielni w trakcie jej likwidacji (P10-22/21).


Petycje indywidualne wniesione przez Sebastiana Adamowicza (z 16 lutego 2021 r.) (z 24 lutego 2021 r.).

Dotyczą: zmiany ustaw:

- z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) poprzez:

·        dodanie do art. 563 przed wyrażeniem „uprawniona jest” wyrażenia ,,lub oświadczenia przewidzianego w art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”,

·        dodanie w art. 506 zdania: „Jeżeli ustawa tak stanowi, postępowanie wszczyna się tylko z urzędu.”,

·        dodanie do art. 5191 § 2 wyrażenia „a także w sprawach o ustalenie ojcostw”,

·        dodanie art. 5821 o treści „§ 1. Jeżeli dziecko jest małoletnie lub niepełnosprawne, sąd może ustalić ojcostwo z urzędu. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, sąd wszczyna postępowanie tylko za jego zgodą. § 2. Sąd zwraca się z urzędu do matki dziecka i właściwych organów władzy publicznej o udzielenie informacji o domniemanym ojcu. Za niewykonanie zarządzeń sąd skaże osobę wezwaną na grzywnę. § 3. Art. 306 nie stosuje się. W razie odmowy wykonania zarządzenia sąd postąpi zgodnie ze zdaniem drugim paragrafu poprzedzającego”.

- z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), poprzez zastąpienie w art. 89 § 2 w zdaniu pierwszym wyrazu „wyrok” wyrazem „orzeczeniu”,

- z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 ze zm.) poprzez dodanie do art. 120 ust. 2 o treści „W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura”.

Autor petycji w uzasadnieniu postulatów podkreślił, że celem zaproponowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest dostosowanie art. 563 k.p.c. do treści art. 6 kro, a także umożliwienie ustalenia ojcostwa z urzędu, co ma szczególne znaczenie w przypadku małoletnich i niepełnosprawnych, którzy mogą mieć problem z wniesieniem pozwu. Zmiany zdaniem wnioskodawcy mają wywołać pozytywne skutki społeczne. Celem zmiany Prawa spółdzielczego jest zrównanie sytuacji prawnej spółdzielni i spółek handlowych w okresie likwidacji. Zdaniem autora petycji nie ma racjonalnych powodów, aby spółdzielnia mogła ustanawiać prokurę w okresie likwidacji, natomiast spółka handlowa już nie.

19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.