Narzędzia:

Petycja z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, celem wprowadzenia przepisów regulujących problem wypalenia zawodowego (P10-21/21).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Fundację Stabilo z Torunia.

Dotyczy: zmiany art. 229 i art. 244 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Autorzy petycji wnoszą o uwzględnienie w prawie pracy problemu pracowniczego jakim jest wypalenie zawodowe. Powstaje ono w wyniku występowania w miejscu pracy długotrwałych sytuacji kryzysowych lub wskutek przedłużającego się bezrobocia. Wnoszący petycję, powołali się na nową międzynarodową klasyfikację chorób (z maja 2019 r.), przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia, w której usystematyzowano wypalenie zawodowe jako jednostkę chorobową QD85. Zdefiniowano ją jako „syndrom będący rezultatem przewlekłego stresu w pracy, z którym nie radzono sobie skutecznie.”

W uzasadnieniu wnoszący petycję, przywołali wyniki badania dotyczącego wyzwań i zagrożeń w miejscu pracy, które przeprowadzone zostało wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Badanie wykazało, że „problem wypalenia zawodowego jest zjawiskiem powszechnym, a jego konsekwencje zarówno zdrowotne jak i w dłuższej perspektywie społeczne i ekonomiczne są znaczące.”

W opinii autorów petycji, istotne jest by do 1 stycznia 2022 r. (wejście w życie nowej klasyfikacji chorób) dostosować w przywołanym zakresie przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze.

19 marca 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.