Narzędzia:

Petycja z dnia 3 listopada 2020 r., w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 i 68 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu utrzymania tzw. „kompromisu aborcyjnego” (P10-111/20).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: wprowadzenia zmian w art. 38 i 68 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Autor petycji wnioskuje o zmianę art. 38 i 68 Konstytucji RP w celu „utrzymania pokoju społecznego, naruszonego ostatnio przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający dopuszczalność aborcji z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu za niezgodną z Konstytucją.”.

Autor petycji proponuje nadanie nowej treść przepisom:

– art. 38 w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi od urodzenia prawną ochronę życia.”;

– w art. 68 dodanie ust. 3a w brzmieniu: „Każda osoba będąca w ciąży ma prawo do jej przerwania, gdy zagraża ona jej życiu lub zdrowiu, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego oraz gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ustawa może dopuścić przerwanie ciąży w innych przypadkach w jej pierwszych trzech miesiącach.”

25 listopada 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

26 maja 2021 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. Po wysłuchaniu informacji o postulatach petycji Przewodniczący Komisji senator Aleksander Pociej zgłosił wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją ze względu na okoliczność, że postulaty petycji dotyczą zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zatem żądanie petycji wykracza poza możliwości działania Komisji.

Senatorowie w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.