Narzędzia:

Petycja z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu wprowadzenia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd (P10-87/20).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Stowarzyszenie „Tak dla Łodzi”, poparta przez Stowarzyszenie „Miasto jest Nasze”.

Dotyczy: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.).

Autorzy petycji postulują, aby na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim wprowadzić zakaz zatrudniania radnych w spółkach samorządowych lub fundacjach (których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego) lub innych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, powołanych lub zarządzanych przez gminę, powiat lub województwo. Podjęcie przez radnego zatrudnienia w tych podmiotach na podstawie: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, stosunku pracy, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę – ma być równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego mandatu.

W uzasadnieniu wnoszący petycję, podnoszą potrzebę efektywniejszego zarządzania samorządem terytorialnym, a także wzmocnienia mechanizmów antykorupcyjnych oraz poprawy życia politycznego i społecznego w Polsce.

10 września 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

29 kwietnia 2021 r.  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z postulatami petycji i przeprowadziła dyskusję nad ich zasadnością. W dyskusji udział wzięli: pan Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich oraz pani Bernadeta Skóbel z Biura Związku Powiatów Polskich. W głosowaniu senatorowie podjęli decyzję o zasięgnięciu opinii o zgodności zaproponowanych rozwiązań z ustawą zasadniczą.

6 lipca 2021 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie zostali zapoznani z opiniami dr hab. Ryszarda Piotrowskiego oraz dr hab. Anny Wierzbicy, w zakresie zgodności z Konstytucją RP postulatów petycji dotyczących zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd.

Senatorowie w dyskusji nie podzielili argumentów przedstawionych przez autorów petycji. , W głosowaniu senatorowie jednogłośnie zadecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.