Narzędzia:

Petycja z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i zmiany ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w celu uporządkowania podmiotowego ustawy oraz zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustanowienia następcy prawnego Komisji Majątkowej (P10-42/20).


Petycja indywidualna wniesiona przez pana Sebastiana Adamowicza.

Dotyczy: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347), ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 18, poz. 89).

Autor petycji postuluje uporządkowanie nazewnictwa w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, uaktualnienie odesłania do ustawy i uporządkowanie przepisów odwołujących się do uchylonego artykułu w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustanowienie następcy prawnego Komisji Majątkowej, dla spraw regulacyjnych prowadzonych po Komisji Majątkowej w ustawie o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

13 maja 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

18 listopada 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z postulatami zawartymi w petycji i przeprowadziła nad nimi dyskusję. Głos zabrała obecna na posiedzeniu Monika Piszcz-Czapla, Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zapewniła, że ministerstwo przy podjęciu kolejnych prac nad ustawami uwzględni postulaty autora petycji, wprowadzając dla celów porządkujących aktualną nazwę państwa.

Senatorowie w głosowaniu zadecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.