Narzędzia:

Petycja z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (P10-29/20).


Petycja zbiorowa wniesiona przez Helsińską Fundację Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie.

Dotyczy: zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427).

Fundacja wnosi o zmianę brzmienia art. 221 ustawy o Służbie Więziennej w taki sposób, aby wszczęcie przewidzianego w nim mechanizmu postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego było możliwe również w przypadku funkcjonariuszy Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało następnie prawomocnie umorzone, ze względu na okoliczności określone w art. 17 k.p.k., bądź też zakończono je wyrokiem uniewinniającym, poprzez włączenie tego rodzaju przypadków do katalogu zawartego w art. 221 ust. 1 tej ustawy.

28 lutego 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

24 września 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Komisji – senator Aleksander Pociej. Członkowie Komisji dysponowali treścią petycji i przepisami ustawy o Służbie Więziennej. Senatorowie wysłuchali informacji o postulatach petycji oraz wystąpienia przedstawiciela wnioskodawców - helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Po przeprowadzeniu dyskusji, senatorowie zdecydowali o zasięgnięciu opinii Ministerstwa Sprawiedliwości o postulatach petycji.

13 kwietnia 2021 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji. Po wysłuchaniu opinii nadesłanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przedstawieniu opinii senackiego Biura Legislacyjnego, Komisja zdecydowała o kontynuowaniu prac nad petycją i przygotowaniu wstępnego projektu aktu legislacyjnego ujmującego postulaty petycji.

6 lipca 2021 r. Komisja kontynuowała rozpatrywanie petycji. Opinię ustną o zakresie zmian objętych petycją zaprezentowała przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel wnioskodawców - helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Senatorowie, po przeprowadzeniu dyskusji, postanowili zwrócić się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z pytaniem, czy analogiczny problem, jak ujęty w petycji, występuje w funkcjonowaniu tych służb. Po uzyskaniu odpowiedzi prace nad petycją będą kontynuowane.

5 października 2021 r. Komisja prowadziła prace nad petycją. Senatorowie wysłuchali informacji o rozwiązaniach ujętych przez Biuro Legislacyjne we wstępnym projekcie ustawy zmierzającym do realizacji petycji. Po przeprowadzeniu dyskusji oraz zapoznaniu się z przedłożonym roboczym projektem ustawy, senatorowie postanowili zwrócić się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego celem konsultacji i wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian legislacyjnych.

15 lutego 2022 r. Komisja kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie wysłuchali informacji o postulatach petycji i ich uzasadnieniu oraz dotychczas podjętych działaniach. Ponadto, senatorowie wysłuchali informacji zaprezentowanych przez przedstawiciela Biura Legislacyjnego o postanowieniach zawartych w projekcie ustawy przygotowanym na bazie petycji. W głosowaniu Komisja zdecydowała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej i złożeniu do Marszałka Senatu projektu ustawy. Komisję w dalszych pracach nad tym projektem reprezentował będzie senator Aleksander Pociej.