Narzędzia:

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji. Rok 2011 był trzecim okresem sprawozdawczym od czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Senatu polegającej na dodaniu działu Xa "Rozpatrywanie petycji" (tj. od 1 stycznia 2009 r.).

Komisja przyjęła sprawozdanie i przekazała je Marszałkowi Senatu 5 lipca 2012 r.

Sprawozdawcą komisji na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 3 sierpnia 2012 r. był senator Michał Seweryński.