Narzędzia:

Petycja wielokrotna z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury (PW10-01/20).

 Petycja wniesiona przez osoby fizyczne.

Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Autorzy petycji wystąpili jako rodzice - opiekunowie swoich dorosłych niepełnosprawnych dzieci, pobierający emerytury o symbolu (ENP i EWK), którzy nabyli prawo do świadczeń na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Obecnie otrzymywane przez nich wcześniejsze emerytury tzw. EWK i przyznane po osiągnięciu wieku emerytalnego o symbolu ENP (średnio ok. 1 000 zł netto), są dużo niższe od świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosi 1 830 zł miesięcznie. Występuje zatem duża dysproporcja w wysokości tych świadczeń.

Autorzy petycji postulują wprowadzenie zmian w celu przyznania osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury.

W petycji podniesiono, że „nie ma odpowiednich regulacji prawnych i zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych, (…) dającej równe i sprawiedliwe prawa opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym niesamodzielnych od urodzenia, od dzieciństwabądź z powstałą niepełnosprawnością do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły”.

W uzasadnieniu petycji - jej autorzy - wyrażają niezadowolenie z obowiązujących regulacji, które wykluczają osoby uprawnione do emerytury z prawa do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (do 18 maja 2020 r. wpłynęły 4 petycje dotyczące tej samej sprawy) zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji – petycja wielokrotna. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 21 maja 2020 r. zarządził łączne rozpatrywanie petycji i na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłosił okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 5 sierpnia 2020 r.

2 lipca 2020 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW10-01/20 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

9 grudnia 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję. Senatorowie zapoznali się z postulatem petycji dotyczącym wprowadzenia świadczeń pielęgnacyjnych wyrównawczych dla osób pobierających emerytury i opiekujących się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. W dyskusji nad zagadnieniem petycji wskazano, że problem poruszany jest od wielu lat. Ponadto, przekazana została informacja, że obecnie w Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy z dnia 21 października 2020 r., który w całości realizuje postulat petycji (druk sejmowy nr 745).

W głosowaniu senatorowie zdecydowali o niekontynuowaniu prac nad petycją.