Narzędzia:

Petycja wielokrotna wniesiona przez Rafała Rostkowskiego, Adriana Podolaka, Jarosława Perzanowskiego, Michała Beniusa oraz osoby fizyczne.

Dotyczy: dodania art. 41a oraz 41b w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz dodania do art. 115 § 13 ust. 10 w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

Autorzy petycji wskazali na konieczność przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych, w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony prawnej podczas wykonywania czynności, zarówno przed zawodami sportowymi, jak i po ich zakończeniu. Wnoszący petycję postulują, aby zapis ten zawarty był w art. 41b ustawy o sporcie oraz w art. 115 § 13 ust. 10 ustawy Kodeks karny. Funkcjonariusz publiczny z jednej strony podlega szczególnej ochronie prawnej, ale jednocześnie podlega swoistej odpowiedzialności karnej, co miałoby również istotne znaczenie dla standardów postępowania sędziów sportowych, jak też dla postrzegania i traktowania ich przez otoczenie i opinię publiczną.

Autorzy petycji wnioskują również o wprowadzenie definicji „sędziego sportowego” w art. 41a ustawy o sporcie. Podkreślają, że termin ten funkcjonował do 2010 r., kiedy obowiązująca obecnie ustawa zastąpiła wcześniejszy akt prawny. Petytorzy podnieśli, że sędziowie sportowi narażeni są na agresję oraz stają się ofiarami różnych form przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a skala problemu jest ogromna.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (od 5 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021 r. wpłynęło 6 petycji dotyczących tej samej sprawy oraz 127 e-maili z poparciem postulatów petycji) zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji – petycja wielokrotna.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 18 listopada 2021 r. zarządził łączne rozpatrywanie petycji i na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłosił okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 10 grudnia 2021 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW10-01/21 przekazywane będą za pośrednictwem strony:  http://www.senat.gov.pl/petycje/

14 grudnia 2021 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.