Narzędzia:

Petycja z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych.

Petycja zbiorowa wniesiona przez Fundację Rzecznik Praw Dzieci oraz petycje indywidualne wniesione przez osoby fizyczne i podmioty zbiorowe.

Autorzy petycji nadali jej tytuł „o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych”.

Przedmiotem petycji jest wniosek o wprowadzenie zmian w postanowieniach:

  • art. 90 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w taki sposób, aby organizacje pozarządowe mogły zgłosić udział w postępowaniu sądowym do czasu zakończenia przewodu sądowego, jeżeli jest to objęte zadaniami statutowymi tej organizacji oraz
  • art. 61 § 1 i art. 62 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, aby organizacje pozarządowe w ramach swoich zadań statutowych mogły wytaczać powództwa za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie w każdej sprawie.

9 maja 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Z uwagi na wypełnienie przesłanek zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – do 7 maja 2018 r. wpłynęły 24 petycji dotyczące tej samej sprawy – zachodzi możliwość łącznego rozpatrywania petycji – petycja wielokrotna. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 10 maja 2018 r. zarządził łączne rozpatrywanie petycji i na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłosił okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 25 czerwca 2018 r.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-02/18 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

4 października 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad jej postulatami. Senatorowie dysponowali treścią petycji i materiałami pomocniczymi, w tym przepisami ustaw, do których odnosi się petycja, oraz informacje dodatkowe o pracach nad tożsamą petycją wielokrotną w Sejmie (BKSP-145-349/18). Przywołano też informację o wnioskach opinii sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych. Po wysłuchaniu referatu, zarządzona została dyskusja nad przedmiotem petycji.

Głos zabrał obecny na posiedzeniu przedstawiciel ,,Fundacji Rzecznik Praw Dzieci” pan Wojciech Pruński, który stwierdził, że ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego stworzył katalog spraw, który zezwala organizacjom pozarządowym na wstąpienie do postępowania cywilnego tylko w wąsko określonych przypadkach. Zdaniem przedstawiciela fundacji blokuje to m.in. przystąpienie do spraw szczególnie ważnych, dotyczących małoletnich. Podniesiono również, że nie zrozumiałym jest to, że w postępowaniu karnym, od decyzji sądu i wykazania przez organizację interesu prawnego zależy dopuszczenie organizacji do postępowania. W konkluzji przedstawiciel fundacji opowiedział się za uwzględnieniem postulatów petycji.

W dyskusji głos zabrał senator Michał Seweryński, który wyraził wątpliwości co do zasadności realizacji postulatów petycji. Jednocześnie stwierdził, że ze względu na toczące się pracę nad tożsamą petycją w Sejmie należałoby wstrzymać się z decyzją. Senator Jan Rulewski złożył wniosek o niepodejmowanie prac nad petycją i przekazanie jej do Sejmu celem ewentualnego wykorzystania przez Komisję do Spraw Petycji

Senatorowie w głosowaniu zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.