Narzędzia:

25.09.2019 r.

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. (druk senacki nr 1292, druk sejmowy nr 3781).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1292 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1299, druki sejmowe nr 3753 i 3806).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1299 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyjęcia do obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego pracowników wynagradzanych w systemie akordowym, którzy nie posiadają dokumentacji płacowej, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (P9-24/19), uzupełnienie petycji, materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w celu uzupełnienia art. 37 o ustęp 6 (upoważnienie sekretarza stanu do wykonywania zadań nałożonych na ministra za pomocą zarządzenia ministra) (P9-26/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, której stosunek pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność niepodległościową (cd.) (P9-23/19), materiał do petycji, odp. na pismo.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (cd.) (P9-25/19), materiał do petycji, odp. na pismo.

retransmisja posiedzenia

 

7.08.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa o emerytowanych pracowników NBP i PBK (P9-20/19) (uzup), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmiany katalogu czynności służących realizacji celu publicznego (P9-21/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej tych zarządzeń (P9-22/19) (uzup.), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

31.07.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa o emerytowanych pracowników NBP i PBK (P9-20/19) (uzup), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmiany katalogu czynności służących realizacji celu publicznego (P9-21/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej tych zarządzeń (P9-22/19) (uzup.), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

17.07.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P9-03/19), materiał do petycji
  Materiały:
  MRPiPS, UdsC, MRPiPS 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie rozszerzenia katalogu celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy, poprzez dodanie parkingów publicznych, produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby publiczne oraz umożliwienie wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gminy (P9-14/19-1) (P9-14/19-2) (P9-14/19-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie zmiany kryterium mocy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w relacji do obszarów ich rozmieszczenia, usunięcia kryterium oceny naruszenia zasad sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dodania przepisów umożliwiających przenoszenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (P9-15/19-1) (P9-15/19-2) (P9-15/19-3), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (P9-16/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy (P9-17/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu usunięcia niespójności art. 190 z art. 3045 (zatrudnianie osób poniżej 15 lat) (P9-18/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu uznania skuteczności złożenia pisma procesowego w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, w dowództwie jednostki wojskowej i u kapitana statku morskiego oraz nałożenie na strony i ich przedstawicieli obowiązku informowania sądu o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby (P9-19/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

25.06.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - żołnierzy prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P9-04/19), materiał do petycji, opinia
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty stosunkowej lub wprowadzenia wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w sprawach dotyczących odszkodowań powiązanych z restytucją wywłaszczonych nieruchomości (cd.) (P9-05/19), (uzup.), materiał do petycji. 
  Materiały:
  materiał 1
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw szczególnych w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości oraz wybranych zagadnieniach problematyki społecznej, podatkowej i oświatowej (P9-09/19) (uzup.), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu zmiany art. 351 § 1 w zakresie biegu terminu na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku (P9-10/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu umożliwienia gminom odliczania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w części dotyczącej budowy socjalnych lokali mieszkalnych na wynajem (P9-11/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w zakresie umożliwienia nabywania nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny przez podmiot uprawniony do realizowania celu publicznego na podstawie koncesji lub umowy z jednostką samorządu terytorialnego (P9-12/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wyłączenia z ustawy gruntów rolnych i leśnych służących realizacji inwestycji celu publicznego (P9-13/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

28.05.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (cd.) (P9-72/18), materiał do petycji
  Materiały:
  materiał 1, materiał 2, materiał 3, materiał 4
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia dnia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy (cd.) (P9-02/19), materiał do petycji
  Materiały:
  materiał 1
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P9-03/19), materiał do petycji
  Materiały:
  materiał 1, materiał 2
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień (cd.) (P9-06/19), materiał do petycji
  Materiały:
  materiały1, materiały 2, materiały 3, materiały 4
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości (P9-07/19) (uzup.), materiał do petycji
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości (P9-08/19) (uzup.), materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

 

8.05.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia 3-letniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu (cd.) (P9-82/18).
  materiał do petycji
  opinia Biura Legislacyjnego
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (cd.) (P9-72/18)
  materiał do petycji
  ministerstwo sprawiedliwości
  ministerstwo sprawiedliwości 2
  KPRM.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu (cd.) (P9-78/18)
  materiał do petycji
  opinia
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - żołnierzy prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz weteranów służby poza granicami państwa (P9-04/19).
  materiał do petycji
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłaty stosunkowej lub wprowadzenia wpisu stałego w wysokości 1 000 zł w sprawach dotyczących odszkodowań powiązanych z restytucją wywłaszczonych nieruchomości (P9-05/19)
  materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

9.04.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (cd.) (P9-75/18) (materiał).
  materiał 1, materiał 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (cd.)  (P9-77/18) (materiał).
  materiał 1, materiał 2
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, w celu uporządkowania i uaktualnienia określeń ustawowych (P9-01/19) – 1, (P9-01/19) – 2, (materiał).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia dnia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy (P9-02/19), (materiał).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (P9-03/19), (materiał).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień (P9-06/19), (materiał).
  materiał1

retransmisja posiedzenia

 

19.03.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (cd.) (P9-72/18), (materiał do petycji).
  materiał:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu (P9-78/18), (materiał do petycji)
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu zapewnienia ciągłości kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego gdy osiągną wiek uprawniający przejście w stan spoczynku (P9-79/18), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-80/18), (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu prawidłowej transpozycji art. 168 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady (P9-81/18), (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, celem wprowadzenia 3-letniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu (P9-82/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

14.02.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym świadczenia (wymienione w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-74/18) (materiał).

retransmisja posiedzenia

 

12.02.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu wprowadzenia możliwości współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawki opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zajmowanych przez niekomercyjne kluby sportowe (cd.) (P9-62/18) (materiał).
  materiały:
  Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Związek Powiatów Polskich
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, celem wyeliminowania niespójności w systemie prawa (P9-69/18) (materiał).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu dodania kategorii przypadków, które mogą zostać uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przy wyłączeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego (P9-70/18) (materiał).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, w celu wprowadzenia obowiązku umieszczania ścieżki z audiodeskrypcją oraz napisów w filmach polskiej produkcji (P9-71/18) (materiał).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym świadczenia (wymienione w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (P9-74/18) (materiał).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (P9-75/18) (materiał).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zastąpienia określenia ,,karę dodatkową” określeniem ,,środek karny w postaci” (P9-76/18) (materiał).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (co najmniej 6 miesięcy) przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (P9-77/18) (materiał).

retransmisja posiedzenia

 

16.01.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie w latach 2009-2018 (cd.) (P9-30/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Minister Inwestycji i Rozwoju
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 253 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie określenia „obywatel” określeniem „zainteresowany” (cd.) (P9-49/18), (materiał do petycji) .
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do przeliczenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie mogły kontynuować zatrudnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (P9-64/18), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu wprowadzenia odpowiedzialności karnej osoby, która nie odebrała paragonu fiskalnego (P9-65/18), ( materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, celem umożliwienia osobom powyżej 75. roku życia korzystania z prawa wybierania za pośrednictwem głosowania korespondencyjnego oraz zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w celu uaktualnienia odesłań ustawowych (P9-66/18),(materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej do rekompensaty za grunty leśne przejęte na postawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (P9-72/18), (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie wysokości uposażenia policjanta w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (P9-73/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

18.12.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu umożliwienia obcokrajowcom podjęcia służby w Policji (P9-58/18), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, celem utworzenia metropolii warszawskiej (P9-57/18), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2017 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, w celu ułatwienia dostępu do uzyskania licencji (P9-59/18), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu dodania przepisu, który uzależniałby wydanie decyzji (o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) od zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (P9-61/18), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu wprowadzenia systemu elektronicznego wydawania i przyjmowania kart, liczenia głosów oraz zmiany sposobu podziału mandatów z metody D’Hondta na metodę Sainte-Laguë (P9-67/18), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, dotyczącego możliwości zastosowania w stosunku do sprawcy czynu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia lub innych środków oddziaływania wychowawczego (P9-68/18), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

5.12.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu wprowadzenia możliwości współfinansowania niekomercyjnych klubów sportowych przez samorząd terytorialny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu zmniejszenia stawki opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zajmowanych przez niekomercyjne kluby sportowe (P9-62/18) (P9-62/18 – uzup.).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia norm powierzchni obiektów handlowych oraz ich ilości w relacji do liczby mieszkańców miasta lub gminy (P9-54/18).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie możliwości odliczania od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej (P9-55/18).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie przyznania dotacji, możliwości wykupu i zniesienia obciążeń publiczno-prawnych dotyczących zabytków oraz procedury ustalenia, czy dany obiekt z uwagi na zabytkowość ma podlegać ochronie poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków (P9-56/18).
  materiał do petycji
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w celu uaktualnienia nazw kierowniczych stanowisk państwowych (P9-63/18).

  materiał do petycji

 

retransmisja posiedzenia

 

14.11.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu umożliwienia wznowienia postępowania cywilnego po wydaniu wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (cd.) (P9-32/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  materiał 1
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (cd.) (P9-38/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  materiał 1, materiał 2
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmniejszenia składek do ZUS od prowadzonej przez inwalidów-rencistów i inwalidów-emerytów działalności gospodarczej, w szczególności działalności prowadzonej w ograniczonym czasie (P9-47/18), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu przyznania prawa do świadczeń pieniężnych dla współmałżonków po zmarłych działaczach opozycji (P9-50/18), (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat abonamentowych osób fizycznych, które nie wykorzystują odbiornika RTV w działalności gospodarczej (P9-52/18), (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem zmiany nazwy organów wykonawczych gmin w miastach powyżej 100 000 mieszkańców (P9-53/18), (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w celu utworzenia województwa częstochowskiego (P9-60/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

7.11.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu wprowadzenia do ustawy rozwiązań umożliwiających ,,punktowy” zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w danym budynku (P9-37/18) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w celu wprowadzenia możliwości rozwiązania zgromadzenia przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (P9-39/18) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (P9-40/18) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (P9-43/18) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 253 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego poprzez zastąpienie określenia „obywatel” określeniem „zainteresowany” (P9-49/18) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, celem pozbawienia prawa do zachowku osób nie objętych dziedziczeniem testamentowym (P9-51/18) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

23.10.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3, Materiał 4Materiał 5Materiał 6Materiał 7Materiał 8, Materiał 9
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) ((P9-05/17) (materiał do petycji).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury  i Budownictwa
   Komisja do Spraw Petycji Sejm RP
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (cd.) (P9-36/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2
  Pracodawcy RP
  Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
  Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
  Rzecznik Praw Dziecka
  Minister Sprawiedliwości
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Minister Zdrowia
  Minister Zdrowia 2
  Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce
  Fundacja Rodzin Adopcyjnych
  Związek przedsiębiorców i pracodawców branży alkoholowej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy  dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (cd.) (P9-38/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3Materiał 4
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego” (cd.)  (P9-17/18),(materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1, Materiał 2
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla rencistów i zwolnienia z opodatkowania najniższych świadczeń rentowych (cd.)  (P9-18/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1, Materiał 2
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, celem wprowadzenia zasady doliczania do emerytur wdów i wdowców procentowej kwoty od składek odprowadzonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez ich zmarłych współmałżonków (P9-35/18), (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 235 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w zakresie trybu uchwalania zmian Konstytucji (P9-36/18), (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, celu uaktualnienia występujących w ustawach nazw nadzwyczajnych środków zaskarżenia (P9-38/18), (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw (P9-41/18), (materiał do petycji).
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian: w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe oraz ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uwzględnienia w przywołanych ustawach zmian ustrojowych (P9-42/18), (materiał do petycji).
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-44/18), (materiał do petycji).
 13. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-45/18), (materiał do petycji).
 14. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-46/18), (materiał do petycji).
 15. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw (P9-48/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

4.10.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3, Materiał 4Materiał 5Materiał 6Materiał 7Materiał 8

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (cd.) (P9-07/18), (P9-07/18 uzup.), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2, Materiał 3, Materiał 4, Materiał 5

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu poszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego (cd.) (P9-14/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, w celu wprowadzenia wymogu posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby pełniące funkcje publiczne (cd.) (P9-19/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3Materiał 4Materiał 5

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich (cd.) (P9-20/18), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3

 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu umożliwienia wznowienia postępowania cywilnego po wydaniu wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (P9-32/18), (materiał do petycji).

 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu, Prawa prasowego oraz Kodeksu karnego (P9-33/18), (materiał do petycji).

 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (P9-34/18), (materiał do petycji).

 9. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych (PW9-02/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

26.09.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców, którzy byli pracownikami lub rolnikami (P9-28/18), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu wprowadzenia finansowania każdego dodatkowego wykształcenia oraz jednorazowej nagrody pieniężnej za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (P9-26/18), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu poprawy sytuacji opiekuńczej i materialnej osób starszych (P9-27/18), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu podwyższenia minimalnej płacy oraz emerytur i rent rolniczych i pracowniczych (P9-29/18), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej unieważnienia podwyżek opłat wieczystego użytkowania w Warszawie w latach 2009-2018 (P9-30/18), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, celem zniesienia w Warszawie obowiązkowych jednostek pomocniczych-dzielnic i zmniejszenia liczby radnych (P9-31/18), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

19.09.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w celu nadania uprawnienia do świadczenia pieniężnego w wysokości najniższej emerytury kobietom, które ukończyły 60. rok życia oraz urodziły i wychowały co najmniej troje dzieci i nie posiadają ustalonego prawa do emerytury i renty (P9-21/18), materiał do petycji.

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyłączenia dodatku pielęgnacyjnego z dochodu uprawniającego do świadczeń
  z pomocy społecznej (P9-25/18), materiał do petycji

 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu dodania w art. 18 słowa „ojcostwo” po słowie „macierzyństwo” (PW9-01/18), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

18.07.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. „polisolokat” (cd.) (P9-26/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego 1
  Komisja Nadzoru Finansowego 2
  Ministerstwo Finansów
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Rzecznik Finansowy 1
  Rzecznik Finansowy 2
  Rzecznik Finansowy 3
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumetów 1
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumetów 2
  Związek Banków Polskich
  Polska Izba Ubezpieczeń 1
  Polska Izba Ubezpieczeń 2

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, w celu wyeliminowania z ustawy nazwy „Rada Państwa” i zastąpienia jej nazwą „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” (cd.) (P9-16/18) , (materiał do petycji).

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej (cd.) (P9-49/17), (materiał do petycji).
  Materiał:
  Ministerstwo Sprawiedliwości

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia drugiego dnia Zielonych Świątek (Święta Zesłania Ducha Świętego), jako dnia wolnego od pracy (cd.) (P9-03/18) , (materiał do petycji).

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla rencistów i zwolnienia z opodatkowania najniższych świadczeń rentowych (P9-18/18) , (materiał do petycji).

 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, w celu wprowadzenia wymogu posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby pełniące funkcje publiczne (P9-19/18) , (materiał do petycji).

 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję oraz wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z postępowaniem petycyjnym (P9-22/18) , (materiał do petycji).

 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców niewywiązujących się z 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (P9-23/18) , (materiał do petycji).

 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych, w celu równego traktowania Polonii z USA (P9-24/18) ,(P9-24/18 uzup), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

5.07.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17), (materiał do petycji).
  Materialy:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji - dezyderat
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3
  Opinia Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Opinia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17), (P9-10/17 _pet2), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Opinia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego” (P9-17/18),(materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich (P9-20/18), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

20.06.2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2017 roku petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w celu zmiany nazwy dziennika urzędowego „Dziennik Ustaw” na „Dziennik Praw” (P9-12/18), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu przyznania osobom wymienionym w ustawie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę, wynikłe z represji za ich działalność (P9-13/18),materiał do petycji) .
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu poszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego (P9-14/18), (material do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w zakresie umieszczania na listach wyborczych obowiązkowej liczby kandydatów-osób niepełnosprawnych (P9-15/18), (material do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, w celu wyeliminowania z ustawy nazwy „Rada Państwa” i zastąpienia jej nazwą „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” (P9-16/18), (material do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

7.06.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej ustanawiającej rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej, w celu uczczenia 450. rocznicy Unii polsko-litewskiej zawartej w Lublinie (P9-11/18), materiał do petycji.

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (P9-07/18), (uzupełnienie P9-07/18 materiał do  petycji .
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu uporządkowania treści przepisu oraz podniesienia górnej granicy kary do 5 lat pozbawienia wolności przy przestępstwie przerywania ciąży za zgodą kobiety (P9-08/18), materiał do petycji .
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uwzględnienia przy ustalaniu wysokości emerytury w podwójnym wymiarze okresów składkowych z tytułu działalności niepodległościowej w latach 1956-89 lub represji z tego tytułu (P9-09/18), materiał do petycji .

retransmisja posiedzenia

 

8.05.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu ograniczenia z 12 do 4 minut reklam i telesprzedaży w ciągu godziny zegarowej nadawanej audycji (cd.) (P9-53/17) (materiał do petycji ). 
  Materiały:
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  Telewizja Polska
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony polskich rodzin w sprawach międzynarodowych, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich do adopcji (cd.)  (P9-51/17), (materiał do petycji P9-51/17)
  Materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji    
  Rzecznik Praw Dziecka
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Fundacja im. "Dobrego Pasterza"

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu (cd.) (P9-50/17) (materiał do petycji).
  Materiały: 
  Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (cd.) (P9-38/17) (materiał do petycji).

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu wyłączenia stowarzyszeń zwykłych z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych (P9-05/18) (materiał do petycji).

 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w celu zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych do 110 m2stanowiących odrębną własność wraz z gruntami, pod warunkiem zameldowania w nieruchomości na pobyt stały jej właściciela (P9-10/18) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

26.04.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia drugiego dnia Zielonych Świątek (Święta Zesłania Ducha Świętego), jako dnia wolnego od pracy (P9-03/18), (materiał do  petycji).

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w celu wyrażenia hołdu i uznania dla obywateli zamieszkujących obszar państwa polskiego w czasie II wojny światowej, którzy podjęli trud ratowania Żydów przed zagładą (P9-06/18),(petycja  uzupeł), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

19.04.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (cd.) (P9-33/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  Naczelna Rada Adwokacka
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
  Minister Sprawiedliwości
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (cd.) (P9-36/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2
  Pracodawcy RP
  Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
  Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
  Rzecznik Praw Dziecka
  Minister Sprawiedliwości
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Minister Zdrowia
  Minister Zdrowia 2
  Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce
  Fundacja Rodzin Adopcyjnych
  Związek przedsiębiorców i pracodawców branży alkoholowej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia użytkowania wieczystego gruntów (cd.) (P9-44/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  dr Tomasz M. Budzyński
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty stałej spadkobierców składających oświadczenie o odrzuceniu spadku (cd.) (P9-45/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej (cd.) (P9-49/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości

retransmisja posiedzenia

 

5.04.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu ograniczenia z 12 do 4 minut reklam i telesprzedaży w ciągu godziny zegarowej nadawanej audycji (cd.) (P9-53/17) (materiał do petycji ).
  Materiały:
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  Telewizja Polska

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w celu zmniejszenia z 7 do 3 liczby założycieli stowarzyszenia (P9-52/17) (materiał do petycji).

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w celu zmniejszenia z 3 do 1 liczby założycieli stowarzyszenia zwykłego (P9-04/18) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

22.03.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17),(materiał do petycji)
  Materiały:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji - dezyderat
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3
  Opinia Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17),  (materiał do petycji)
  Materiały:
  Opinia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17),  (P9-10/17_pet2), (materiał do petycji)
  Materiały:
  Opinia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych tym rodzicom, którzy otrzymują wcześniejsze emerytury z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (emerytura EWK) oraz emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (P9-01/18), (materiał do petycji).

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w celu podwyższenia renty socjalnej do kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (P9-02/18), (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

 

13.03.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Ekspertyza Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości 2
  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia
  prof. Elżbieta Trzęsowska-Greszta - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka
  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Stowarzyszenie Dzieciakom.org

retransmisja posiedzenia

 

20.02.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu ograniczenia z 12 do 4 minut reklam i telesprzedaży w ciągu godziny zegarowej nadawanej audycji (P9-53/17) (materiał do petycji P9-53/17).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie j podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony polskich rodzin w sprawach międzynarodowych, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich do adopcji (P9-51/17), (materiał do petycji P9-51/17)
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17),
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta

retransmiaj posiedzenia

 

13.02.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu stwierdzenia, że ordery i odznaczenia przyznane przez władze PRL w latach 1944-89 nie są uznawane za ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej (P9-46/17) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zdefiniowania informacji prostej i przetworzonej, opłat za udostępnianie informacji publicznej, obowiązku wnioskodawcy podania pełnych danych, nieudostępniania informacji o zabezpieczeniach informatycznych oraz budynków publicznych (P9-47/17) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu uznania soboty za dzień ustawowo wolny od pracy przy dokonywaniu czynności procesowej (P9-49/17) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu umożliwienia nadawania pism u operatorów pocztowych w państwach Unii Europejskiej ze skutkiem zachowania terminu (P9-50/17) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

6.02.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ujednolicenia treści art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 37a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe z postanowieniami innych ustaw (P9-42/17), (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia użytkowania wieczystego gruntów (P9-44/17), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty stałej spadkobierców składających oświadczenie o odrzuceniu spadku (P9-45/17), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 103 ust. 1 i art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w zakresie zakazu łączenia mandatu posła i senatora z funkcją ministra lub sekretarza stanu w administracji rządowej oraz wprowadzenia wymogów dla pełnienia funkcji ministra (P9-48/17), (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

 

30.01.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (cd.) (P9-38/17) (materiał do petycji).

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (cd.) (P9-36/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Rzecznik Praw Dziecka
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Minister Zdrowia
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Polski Przemysł Spirytusowy
  Browary Polskie

  Polska Rada Winiarstwa

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat" (cd.) (P9-26/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Związek Banków Polskich
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 1.
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 2.
  Minister Rozwoju i Finansów
  Rzecznik Finansowy
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Komisja Nadzoru Finansowego
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (cd.) (P9-33/17), (materiał do petycji).
  Materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956-1989 (cd.) (P9-32/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu uchylenia w art. 150 § 2 (P9-41/17) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany sposobu obliczania emerytur (P9-43/17) (materiał do petycji).
 8. retransmisja posiedzenia

 

16.01.2018 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury  i Budownictwa
   Komisja do Spraw Petycji Sejm RP

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (cd.) (P9-34/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat" (cd.) (P9-26/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Związek Banków Polskich
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 1.
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 2.
  Minister Rozwoju i Finansów
  Rzecznik Finansowy
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Komisja Nadzoru Finansowego
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanieart. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (P9-38/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu doprecyzowania definicji tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w PRL (P9-39/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do świadczeń z ustawy o osoby świadczące prace na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych do kwietnia 1989 r. oraz niewykonujących pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych (P9-40/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej

 

4.12.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji PW9-04/16) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16) (materiał do petycji P9-38/16)
  Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP 1
  Kancelaria Prezydenta RP 2
  Kancelaria Prezydenta RP 3
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17),
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (cd.) (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (cd.)(P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).
  Materiały:
  Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

retransmisja posiedzenia

 

28.11.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia zapisu o polskim języku migowym (P9-35/17), materiał do petycji.

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), materiał do petycji.

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej doprecyzowania przepisów o zapobieganiu pornografii (P9-37/17), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

13.11.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17), (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

 

25.10.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (odpowiedź ministerstwa sprawiedliwości).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (P9-34/17).

retransmisja posiedzenia

 

17.10.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji) (odpowiedź ministerstwa infrastruktury i budownictwa) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.) (P9-12/17) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (Dezyderat nr 31 Komisji do Spraw Petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. „polisolokat” (P9-26/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia wspólności majątkowej małżonków (P9-27/17) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym (P9-29/17) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956-1989 (P9-32/17) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

 

26.09.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie bezpośredniego zawierania umów odbiorców z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (P9-23/17), (materiał do petycji P9-23/17).

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie sporządzania na piśmie i doręczania uzasadnienia każdego wyroku stronom (P9-24/17), (materiał do petycji P9-24/17).

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie wydłużenia terminów do złożenia apelacji przez osoby mieszkające poza Polską (P9-25/17), (materiał do petycji P9-25/17).

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności (P9-28/17), (materiał do petycji P9-28/17).

retransmisja posiedzenia

 

20.09.2017 r.

 

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. -  Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2;  z dnia 6 czerwca 1997 r.  - Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6; z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2; z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej (P9-21/17), (materiał do petycji P9-21/17).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).

retransmisja posiedzenia

20.09.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd) (P9-14/17) (materiał do petycji P9-14/17).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (cd) (P9-15/17), (materiał do petycji P9-15/17), (odpowiedź GIODO).

retransmisja posiedzenia

 

25.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 § 3 (P9-16/17).
  materiał do petycji P9-16/17

retransmisja posiedzenia

 

17.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17).
  Materiał do petycji P9-02/17
  Materiały:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17).
  Materiał do petycji P8-08/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17), (P910/17_pet2)
  Materiał do petycji P9-10/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (cd.) (P9-18/17).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał do petycji P9-18/17

retransmisja posiedzenia

 

11.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (P9-15/17).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w celu poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (P9-17/17).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w zakresie emerytur funkcjonariuszy służb celnych, którzy w PRL byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa (P9-19/17).
  materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

 

20.06.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (cd.) (P9-04/17).
  Pojekt Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  materiał do petycji
  Materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Sprawiedliwości
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.) (PW9-06/16).
  materiał do petycji
  Materiały:
  Ministerstwo Energii
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uregulowania immisji (P9-11/17).
  materiał do petycji
  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.

 retransmisja posiedzenia

 

23.05.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (cd.) (P9-04/17).
  materiał do petycji
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu karnego w zakresie wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego będącego osobą najbliższą sprawcy przestępstwa (P9-07/17).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (P9-08/17).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (P9-12/17).
  materiał do petycji
   retransmisja posiedzenia

 

5.04.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P9-06/17).

retransmisja posiedzenia

 

28.03.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom wojsk kolejowych za wykonywanie przymusowej pracy w czasie służby wojskowej (P9-01/17).
  materiał do petycji

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (P9-02/17).
  materiał do petycji

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu zwolnienia z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania pojazdów konwojujących pieniądze (P9-03/17).
  materiał do petycji

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (P9-04/17).
  materiał do petycji

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P9-06/17).
  materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

 

21.03.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16)
  Materiał do petycji
  Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP 1
  Kancelaria Prezydenta RP 2
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

retransmisja posiedzenia

 

8.03.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, w zakresie tworzenia domów pomocy społecznej dla osób głuchych (cd.) (P9-56/16).
  materiał do petycji
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodek pracy i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie wzmocnienia praw pracowniczych osób głuchych (P9-61/16).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wyłączenia gruntów rolnych położonych w granicach miast spod działania ustawy (P9-60/16).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (P9-62/16).
  materiał do petycji
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie obowiązku nieodpłatnego zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości (P9-63/16).
  materiał do petycji
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (PW9-05/16).
  materiał do petycji
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (PW9-06/16) (uzupełnienie petycji).
  materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

 

16.02.1017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie pobierania stypendium (cd.) (P9-51/16).
  Materiał do petycji

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (cd.) (P9-50/16).
  Materiał do petycji

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiał do petycji

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (cd.) (P9-19/16).
  Materiał do petycji

 5. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16).
  Materiał do petycji
  retransmisja posiedzenia

 

31.01.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie tworzenia domów pomocy społecznej dla osób głuchych (P9-56/16).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w zakresie wprowadzenia 50% ulgi dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (P9-57/16).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w zakresie przyznania 100% dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla osób głuchych lub niedosłyszących(P9-58/16).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie definicji "niezawisły sędzia" (P9-59/16).

retransmisja posiedzenia

 

10.01.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Kancelaria Prezydenta RP

  Komisja Kultury i Środków Przekazu

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (cd.) (P9-45/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (PW9-03/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Ś
  ląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Uwaga obywatelska
  Dla Dobra Dziecka

retransmisja posiedzenia

 

13.12.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (PW9-04/16).
  materiał do petycji
 2.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie edukacji dwujęzycznej osób głuchych (P9-54/16).
  materiał do petycji
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie składania oświadczeń lustracyjnych przez władze stowarzyszeń i fundacji (P9-55/16).
  materiał do petycji
  retransmisja posiedzenia

 

24.11.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie pobierania stypendium (P9-51/16).
  Materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (cd.).
  Informacja prawna BL
  Projekt Biura Legislacyjnego
  Projekt senatorski
  Materiały:
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  Ministerstwo Finansów

  Rzecznik Finansowy
  Dyrektywa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Kancelaria Prezydenta
  Publikacja z okazji 50-lecia Członkostwa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w Systemie Zielonej Karty
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Uwaga obywatelska

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (cd.) (P9-18/16).
  Projekt Biura Legislacyjnego
  Materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym weteranów walki o niepodległość z lat 1956-89 (P9-52/16).
  Materiał do petycji

 5. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.)  (P9-43/16).
  Materiał do petycji P9-43/16
  MRPiPS
  ZUS

retransmisja posiedzenia

 

12.10.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiał do petycji
  O
  dpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
  Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (cd.) (P9-18/16).
  Materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienia niedzieli, jako świątecznego dnia wolnego od pracy, z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu (cd.) (P9-26/16).
  Materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (P9-50/16).
  Materiał do petycji

 retransmisja posiedzenia

 

4.10.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w celu objęcia świadczeniem wychowawczym wszystkich dzieci oraz kontynuowaniu jego wypłaty w okresie pobierania nauki (P9-44/16).
  Materiał do petycji P9-44/16
  Materiały:
  Materiał 1

 2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (PW9-03/16).
  Materiał do petycji PW9-03/16
  Materiały:
  Materiał 1, Materiał 2, Materiał 3, Materiał 4, Materiał 5

retransmisja posiedzenia

 

27.09.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela w zakresie uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego (P9-42/16).
  Materiał do petycji P9-42/16
  Materiały

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy  ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (P9-45/16).
  Materiał do petycji P9-45/16
  Materiały

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 60 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (P9-46/16).
  Materiał do petycji P9-46/16
  Materiały

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w art. 379 Kodeksu postępowania cywilnego (P9-47/16).
  Materiał do petycji P9-47/16
  Materiał 1

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia lub odszkodowania dla byłych junaków za pracę wykonywaną w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (P9-48/16).
  Materiał do petycji P9-48/16
  Materiały

retransmisja posiedzenia

 

20.09.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (cd.) (P9-19/16).
  Materiał do petycji P9-19/16
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Sejmowa Komisja Petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (P9-23/16).
  Materiał do petycji P9-23/16
  Projekt
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (cd.) (P-29/16).
  Materiał do petycji P9-29/16
  MRPiPS
  ZUS
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Ocena Skutków Regulacji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (cd.) (P9-33/16).
  Materiał do petycji P9-33/16
  Projekt
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia podstawy do pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości tj. 100% renty inwalidzkiej i emerytury (cd.) (P9-34/16).
  Materiał do petycji P9-34/16
  MRPiPS
  MRPiPS - odpowiedź
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).
  Materiał do petycji P9-43/16
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16).
  Materiał do petycji P9-38/16
  Kancelaria Prezydenta 1
  Kancelaria Prezydenta 2
  Dodatkowe pismo autora petycji
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (cd.) (P9-40/16).
  Materiał do petycji P9-40/16
  MSWiA
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (P9-37/16).
  Materiał do petycji P9-37/16
  retransmisja posiedzenia

 

2.08.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (P9-23/16) Plik pdf (ikonka) treść petycji
  Plik pdf z treścią petycji zgoda na ujawnienie danych osobowych
  Materiał do petycji P9-23/16
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (cd.) (P9-25/16).
  Materiał do petycji P9-25/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do Kodeksu wyborczego instytucji obserwatorów krajowych wyborów (cd.) (P9-27/16).
  materiał do petycj P9-27/16
  Opinia MSWiA
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.) (P9-28/16).
  Materiał do petycji P9-28/16
  O
  pinia Ministerstwa Sprawiedliwości
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (P9-36/16).
  Materiał do petycj P9-36/16
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (P9-40/16).
  Materiał do petycj P9-40/16

 retransmisja posiedzenia

 

19.07.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (P9-33/16).
  Materiał do petycji P9-33/16
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustalenia podstawy do pobierania przez byłych żołnierzy batalionów budowlanych świadczenia pieniężnego oraz dodatku kombatanckiego (P9-35/16).
  Materiał do petycji P9-35/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (P9-38/16).
  Materiał do petycji P9-38/16
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (P9-39/16).
  Materiał do petycji P9-39/16

retransmisja posiedzenia

 

14.07.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji zbiorowej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w zakresie przepisów o immunitecie (P9-41/16).
  Materiał do petycji P9-41/16

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia podstawy do pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości (tj. 100% renty inwalidzkiej i emerytury) (P9-34/16).
  Materiał do petycji P9-34/16

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16).
  Materiał do petycji P9-29/16
  Uwagi obywatelskie
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

retransmisja posiedzenia

 

28.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie – Karta Nauczyciela (P9-30/16).
  Materiał
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (P9-31/16), (P9-31/16)-2.
  Materiał
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (P9-32/16).
  Materiał

retransmisja posiedzenia

 

22.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) (P9-14/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-14/16
  Materiały:
  Minister Rozwoju
  Uwagi obywatelskie

 2. Rozpatrzenie petycji mającej na celu ustanowienie niedzieli, jako świątecznego dnia wolnego od pracy, z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu (P9-26/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-26/16

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do Kodeksu wyborczego instytucji obserwatorów krajowych wyborów (P9-27/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-27/16

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (P9-28/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-28/16

retransmisja posiedzenia

 

14.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (P9-22/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-22/16 
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P9-23/16 i uzupełnienie).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-23/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (P9-24/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-24/16
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (P9-25/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-25/16
  retransmisja posiedzenia

 

7.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (cd.)(P9-10/16)
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-10/16
  Materiały:
  Minister Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art.69 Konstytucji RP (P9-17/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-17/16
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (P9-18/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-18/16
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (P9-19/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-19/16
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (P9-20/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-20/16
  Materiały od 2 do 5 punktu posiedzenia:
  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
  Konwencja Prawach Osób Niepełnosprawnycho
  Sytuacja Osób Głuchych w Polsce - raport RPO
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej dla prowadzących pozarolniczą działalność, twórców i tzw. "dobrowolnych" (P9-21/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-21/16

retransmisja posiedzenia

 

17.05.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego (cd.) (P9-12/16).
  Projekt inicjatywy ustawodawczej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (cd.) (P9-06/16).
  Opinia OE-250
  Opinia trzech komisji senackich
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie czasu urzędowego w Polsce (P9-14/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15).
  Opinia OE- 243 
  Informacja BAiD 
  Opinia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie pobierania dwóch świadczeń emerytalnych – emerytury rolniczej i pracowniczej (P9-15/16).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (P9-16/16).

retransmisja posiedzenia

 

19.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15).
  Opinia OE- 243
  Informacja BAiD
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 2
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego (P9-12/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (P9-11/16).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych „żołnierzy górników” (P9-13/16).

retransmisja posiedzenia

 

12.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 22 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wchodzącej w życie 1 lipca 2016 r., mającej na celu wprowadzenie – dla nabywcy usługi lub produkcji pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – 80% ulgi na PFRON (P9-09/16).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (P9-10/16).

retransmisja posiedzenia

 

7.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 647Kodeksu cywilnego (cd.) (P9-02/15).   
  MinisterstwoSprawiedliwości.
 2. Rozpatrzenie petycji zbiorowej wielokrotnej popierającej petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian przepisów prawa rodzinnego (PW 9-01/16).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (P9-06/16).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z odrębnych systemów – powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego (P9-07/16).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (P9-08/16).

           retransmisja posiedzenia

 

15.03.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (cd.) (P9-01/16).
  Materiały:
  Projekt ustawy

  Uzasadnienie projektu ustawy
  Opinia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (cd.) (P9-05/16).
  Materiały:
  Projekt ustawy
  Uzasadnienie projektu ustawy
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu założenia dla symboli narodowych Rzeczypospolitej – godło, barwy – księgi znaku (cd.) (P9-03/16).
  Materiały:
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

retransmisja posiedzenia

 

10.02.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiały:
  Minister Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15), OE-243.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (P9-01/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich ludności cywilnej Warszawy represjonowanej w Powstaniu Warszawskim (P9-02/16).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu założenia dla symboli narodowych Rzeczypospolitej – godło, barwy – księgi znaku (P9-03/16).

retransmisja posiedzenia

 

12.01.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 6471  Kodeksu cywilnego (cd.) (P9-02/15).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (P8-08/15).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).
  projekt OPZZ
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (P9-03/15).

  retransmisja  posiedzenia