Narzędzia:

25.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 11a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w celu określenia nowych podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydata na członka Rady (P10-17/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w celu uporządkowania przepisów ustawy (P10-04/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 215 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez dodanie § 3 zapewniającego osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony (P10-17/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu utworzenia sądów pokoju oraz zastąpienia ławników ławą przysięgłych (P10-19/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych oraz dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, w celu uaktualnienia przepisów dekretów (P10-20/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania i uaktualnienia pojęć zawartych w ustawie (P10-27/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, celem stworzenia możliwości uwierzytelnienia podpisu konsumenta oraz potwierdzenia danych identyfikujących jego dokument, w oświadczeniu dołączonym do umowy o kredyt konsumencki (P10-30/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie
  - w art. 4582 § 1 pkt 3 poprzez włączenie do katalogu postępowań gospodarczych, spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej w spółce prostej,
  - w art. 47955 w celu uaktualnienia przepisów poprzez usunięcie odwołań do uchylonych artykułów;
  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastąpienie w art. 95 ust. 1 pkt 7 oraz art. 104 ust. 2 wyrażenia „organizacji społecznych”, wyrażeniem „organizacji pozarządowych”; z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w art. 35 ust. 3 zastąpienie zarządzenia Prezesa NBP rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra ds. finansów publicznych (P10-31/20-1), (P10-31/20-2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, celem ograniczenia kręgu osób mogących być pełnomocnikami przedsiębiorcy (P10-32/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego (P10-34/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe i ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu uaktualnienia zawartych w nich regulacji (P10-35/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego oraz zmiany art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zgłoszenia zdania odrębnego oraz jego uzasadnienia na piśmie w przypadku braku zgody sędziego z większością składu orzekającego podczas głosowania (P10-36/20), materiał do petycji.

 retransmisja posiedzenia

24.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), (P9-52/19 uzup-1), (P9-52/19 uzup-2), materiał do petycji.
  materiały:
  Sąd Najwyższy
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (cd.) (P9-47/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów  należących do rolnika (cd.) (P9-43/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (cd.) (P10-02/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
  Opinia Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu OE-302
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (cd.) (P10-13/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 § 2, art. 89, art. 99 § 1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P10-24/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (P10-15/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (P10-29/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej (P10-10/19), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia dla kierowców świadczących usługi przewozu osób wymogu znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym (P10-01/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, w celu wprowadzenia uprawnienia do przyznania świadczenia ojcu, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem (P10-06/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zrównania wieku kobiet i mężczyzn do zawarcia małżeństwa za zgodą sądu (P10-07/20), materiał do petycji.

 

 retransmisja posiedzenia

10.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (cd.) (P9-28/19), (P9-28/19_2), materiał do petycji.
  materiały:
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (cd.) (P9-39/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (cd.) (P9-30/19), (uzupełnienie petycji), materiał do petycji.
  materiały:
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), (uzupełnienie petycji_1), (uzupełnienie petycji_2), materiał do petycji.
  materiały:
  Sąd Najwyższy - Przewodniczący Trybunału Stanu
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (cd.) (P10-32/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Zdrowia
  Ministerstwo Finansów
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność, z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania, 
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania, w charakterze świadka (cd.) (P10-09/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
  Krajowa Rada Notarialna
  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
   
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (cd.) (P10-14/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 retransmisja posiedzenia

15.07.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych (P10-23/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany:
  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego,
  - możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz
  - zakazu reklamy zabawek (P10-20/19-1P10-20/19-2P10-20/19-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (P10-02/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw (P10-03/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu zapewnienia ochrony praw pracowniczych ojca w okresie ciąży matki jego dziecka i po urodzeniu się dziecka (P10-08/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania w charakterze świadka (P10-09/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowych rodzajów kontratypu (P10-10/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, celem aktualizacji przepisu ustawy (P10-12/20) oraz petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz niektórych innych ustaw, w celu usunięcia odwołań do nieistniejącej od 2015 r. instytucji powoda cywilnego (P10-18/20, P10-18/20-uzup.), materiał do petycji.

 retransmisja posiedzenia

14.07.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej w stanie wojennym (P10-05/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (cd.) (P9-31/19), materiał do petycji.
  Materiały:
  OE-278
  Forum Związków Zawodowych
  Główny Inspektor Pracy
  Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
  Konfederacja Lewiatan 
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (cd.)(P9-43/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (P10-13/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (P10-14/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-16/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych (P10-21/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 § 2, art. 89, art. 99 § 1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-24/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw (P10-25/20), materiał do petycji.
 10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji.

 retransmisja posiedzenia

25.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-27/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich przejawach (P10-28/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia do jej treści zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii (P10-29/19), materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (P10-30/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny, regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń, instytucji pozwu rodzinnego; - prawa bankowego i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej) (P10-31/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (P10-32/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-33/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (P10-34/19), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali powołani i orzekali w okresie PRL-u (P10-35/19), materiał do petycjipet. uzup. 1pet. uzup. 2.
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania sądowego w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania w sprawie (P10-36/19), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi (P10-38/19), materiał do petycji

 retransmisja posiedzenia

24.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (cd.) (P9-75/18). materiał do petycji, materiał1materiał 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art.12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej tych zarządzeń (cd.) (P9-22/19), materiał do petycjipetycja uzupełniająca, materiał 1
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (cd.) (P9-28/19), materiał do petycji, materiał1 materiał2
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (cd.) (P9-30/19), materiał do petycjipetycja uzupełniająca, materiał 2materiał 3materiał 4, materiał 5materiał 6
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez wprowadzenie artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy (cd.) (P9-32/19), materiał do petycjimateriał 2, materiał 3
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (cd.) (P9-39/19), materiał do petycjimateriał 2materiał 3, materiał 4materiał 5, materiał 6
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem i pierwszeństwa adopcyjnego oraz - wprowadzenia psychologii do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (cd.) (P9-42/19), materiał do petycjimateriał 1materiał 2materiał 3
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy (cd.) (P9-45/19), materiał do petycji, materiał1
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (cd.) (P9-47/19), materiał do petycji, materiał 1materiał 2
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), materiał do petycji
 11. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji.

 retransmisja posiedzenia

16.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu uzupełnienia katalogu czynności ławnika Sądu Najwyższego, za które przysługuje rekompensata pieniężna (P10-25/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, w celu wyrażenia stanowisk o zaproponowanych w petycji wnioskach (P10-07/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska norm hałasu drogowego, które obecnie są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska (P10-13/19) (materiał do petycji).
 4.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (P10-14/19) (materiał do petycji).
 5.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zmiany:
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia czasowej niedopuszczalność drogi sądowej dla roszczeń do 10 tyś zł, sprawy te w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał Arbiter Handlowy (P10-18/19),
  – przepisów prawa gospodarczego w celu wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej (P10-18/19) (materiał do petycji).
 6.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu wprowadzenia możliwości odwołania darowizny z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego, zmiany zasad powołania do spadku, stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie (P10-19/19) (materiał do petycji).
 7.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia maksymalnego progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu umów, dodania przepisu umożliwiającego obowiązywanie ugody zawartej przed mediatorem od momentu jej podpisania a nie od zatwierdzenia jej przez Sąd oraz stworzenia ustawy zobowiązującej obywatela Polski do zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania (P10-21/19) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, celem stworzenia gminom możliwości wszczynania postępowania w sprawie skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe, a także wprowadzenia do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego przepisu, który zakazywałby dopuszczania przez sąd w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego od detektywa (P10-22/19) (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:
  – z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;
  – z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu (P10-23/19) oraz ;
  – z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą (P10-23a/19) (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego (P10-24/19) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

12.03.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (P-10-06/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu poszerzenia regulacji dotyczących opieki naprzemiennej (P10-08/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów (P10-11/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (P10-12/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1509, ze zm.), w celu przewrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej (P10-15/19) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

11.03.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w zakresie przedłużania pobytu w schronisku dla nieletnich (P10-11/20) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu skrócenia czasu po którym gasną prawa autorskie w związku z rozporządzeniem zawartym w testamencie (P9-51/19) (materiał do petycji).
  materiały:
  Stanowisko SFP-ZAPA
  Izba Wydawców Prasy
  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu wprowadzenia możliwości uregulowania sytuacji kredytobiorcy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zmian w stosunkach gospodarczych po powstaniu zobowiązania kredytowego (P9-53/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zaostrzenia przepisów karnych wobec osób, które świadomie zanieczyszczają środowisko oraz wprowadzenia rozwiązań, które będą miały na celu wspieranie ochrony środowiska (P10-01/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby nadesłane do postępowania rekrutacyjnego niepodpisane CV nie stanowiło podstawy odrzucenia zgłoszonej kandydatury (P10-02/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uchylenia obowiązku posiadania konta VAT w firmowych rachunkach bankowych oraz wprowadzenia innego sposobu rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym (P10-03/19) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu wzmocnienia ochrony praw dziecka, poszerzenia regulacji dotyczących pieczy naprzemiennej oraz wprowadzenia ustawowej definicji dobra dziecka i alienacji rodzicielskiej (P10-04/19) (materiał do petycji).
  materiał:
  Skorygowany projekt zmian ustawy kro
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej upamiętniającej 158 Cichociemnych przerzuconych do okupowanej Polski z lotniska Tempsford (P10-05/19) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

13.02.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu (cd.) (P9-78/18) (materiał do petycji).
  Ministerstwo RPiPS
  Opinia prof. Hanny Kuzińskiej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień (cd.) (P9-06/19) (materiał do petycji).
  Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
  dr. Beata Bińkowska-Artowicz
  Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  Ministerstwo Zdrowia
  PARPA
  Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa o emerytowanych pracowników NBP i PBK (cd.) (P9-20/19), (P9-20/19 – uzup. 1), (materiał do petycji).
  KPRM
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P9-03/19), (materiał do petycji).
  MRPiPS
  MRPiPS 2
  UdSC
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (cd.) (P9-25/19), (materiał do petycji).
  Kancelaria Prezydenta
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody.(cd.) (P9-35/19), (materiał do petycji).
  MS
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia przepisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia (cd.) (P9-38/19), (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego (cd.) (P9-44/19), (materiał do petycji).
  MS

retransmisja posiedzenia

12.02.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem i pierwszeństwa adopcyjnego oraz - wprowadzenia psychologii do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (P9-42/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy (P9-45/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, w celu zobowiązania osób, które uzyskały mandat w wyborach powszechnych do reprezentowania swoich wyborców do końca kadencji organu, do którego zostali wybrani (P9-46/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (P9-47/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony i ratowania życia i godności człowieka (P9-48/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (P9-52/19) (P9-52/19 – uzup. 1), (P9-52/19) – uzup. 2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby dostosować je do obecnych uwarunkowań Państwa Polskiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego (P9-50/19), (P9-50/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia możliwości rozpoznania przez sąd opiekuńczy wniosku o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, w sytuacji gdy upadła wcześniejsza podstawa prawna w postaci zabezpieczenia kontaktów (P9-49/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

22.01.2020 r.
 1. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją w sprawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (P9-02/15), druk senacki nr 152 (IX kadencja).
 2. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (P9-45/16), druk senacki nr 401 (IX kadencja).
 3. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17), druk senacki nr 602 (IX kadencja).
 4. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2; z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6; z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2; z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), druk senacki nr 776 (IX kadencja).
 5. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), druk senacki nr 1017 (IX kadencja).
 6. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (P9-38/17), druk senacki nr 1034 (IX kadencja).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

3.12.2019 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody (P9-35/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 177 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia zwiększonej ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży (P9-40/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu doprecyzowania zasad uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenie możliwości zmiany tych planów po ich uchwaleniu na wniosek zainteresowanych stron (P9-36/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (P9-37/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia przepisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia (P9-38/19) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (P9-39/19) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w celu wprowadzenia 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów studiów doktoranckich oraz zmiany ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w celu uregulowania zasad wydawania dowodu osobistego małoletniemu w przypadku gdy jego rodzice są w rozłączeniu (P9-41/19) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego (P9-44/19) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

 

26.11.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, w zakresie usunięcia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP oraz wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (P9-27/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (P9-28/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (P9-30/19) (P9-30/19-uzup), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (P9-31/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (P9-43/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w celu objęcia ustawą placówek gastronomicznych (P9-33/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez wprowadzenie artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy (P9-32/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w celu wprowadzenia obowiązku montowania szyb lub kratki oddzielających fotele pasażerów od fotela kierującego taksówką (P9-34/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia