Narzędzia:

25.05.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadzenia definicji sędziego sportowego (cd.) (PW10-1/21) (odpowiedź ministra Sportu i Turystyki, interpelacja posła Michała Jarosa, odpowiedź na interpelację, uzupełnienie petycji, wywiad, Gazeta Wyborcza, 20.12.2021, materiał do petycji) .
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (cd.) (P10-127/20) (materiał do petycji, opinia BL, odp. MRiPS, odp. RPD 1, odp. RPD 2, pismo RPO, zał. 1, zał 2, zał 3, zał 4).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu przyznania skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie sądu penitencjarnego w przypadku złożenia przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego skargi na działanie organu postępowania wykonawczego, które, w jego ocenie, narusza prawa obywatelskie osadzonego (cd.) (P10-85/21) (materiał do petycji, OE-402, opinia MS).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 87 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie umożliwienia osobom ubogim wyboru pełnomocnika z urzędu (cd.) (P10-87/21) (materiał do petycji, opinia MS, opinia NRA).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zastąpienia w § 1 przepisu wyrazu „Kto” nazwą „Dłużnik alimentacyjny” oraz dodania § 6 (cd.) (P10-69/21) (materiał do petycji, opinia MS).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny poprzez uchylenie art. 209 § 3, który zdaniem autora petycji pozwala na obejście przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (cd.) (P10-88/21) (materiał do petycji, opinia MS).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą (cd.) (P10-78/21) (uzupełnienie petycji, materiał do petycji, OE-396, OE 397, odpowiedź MS, odpowiedź MRPiPS).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (cd) (P10-61/21) (materiał do petycji, oświadczenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, oświadczenie Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia stosowania w obrębie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej sztucznego promieniowania mikrofalowego (cd.) (P10-67/21), (materiał do petycji, OE-395, OE-398, uwagi Stowarzyszenia Prawo do Życia).

 

11.05.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w zakresie zmiany sposobu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracującego skazanego (P10-01/22), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w zakresie zwalczania szpiegostwa, w celu wydłużenia czasu po którym następuje przedawnienie karalności przestępstw oraz uznania, że szpiegostwo nie ulega przedawnieniu i nie stosuje się poręczenia majątkowego (P10-02/22), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, celem umożliwienia objęcia przepisami ustawy osób, które mimo osiągniętego ustawowego wieku emerytalnego zdecydowały o pozostaniu na rynku pracy (P10-03/22), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu wprowadzenia możliwości stosowania art. 81a § 1 k.p.a. w sytuacji braku pełnej dokumentacji represjonowania w następstwie niszczenia i ukrywania dokumentów przez służby PRL (P10-04/22), materiał do petycji, opinia IPN.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wsparcia rodzin poprzez nowy dodatek–świadczenie pieniężne „Małżeństwo 500+”, do którego uprawnione będą małżeństwa z 40, 45, 50–letnim i dłuższym stażem (P10-05/22, P10-05/22_2), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (P10-06/22), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez umożliwienie wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary oraz wprowadzeniu możliwości złożenia wymienionego zarzutu przez uprawnione podmioty, wyłączenie w sytuacji kiedy nie był on przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy (P10-07/22), materiał do petycji, opinia BRPO.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmiany art. 79 i art. 81 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu wzmocnienia prawa oskarżonego do obrony z urzędu (P10-08/22), materiał do petycji.

21.04.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w celu zapewnienia osobom głuchym możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych (cd.) (P10-58/2021), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (cd.) (P10-61/2021), materiał do petycji, oświadczenie SR Gorzów Wlkp., oświadczenie SR Koszalin.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, w celu dokonania zmian w sposobie finansowania funduszów sołeckich z budżetu państwa (cd.) (P10-84/2021), materiał do petycji, odpowiedź MSWiA.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przepisów odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (P10-92/2021), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (cd.) (P10-26/2019), materiał do petycji, opinia BADiK, opinia MS .

retransmisja posiedzenia

20.04.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie nowego art. 116a, w celu wprowadzenia obowiązku weryfikacji certyfikatów covidowych dla osób przebywających w miejscach gdzie prowadzony jest handel (P10-91/2021), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 245 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5, w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania (cd.) (P10-47/2021), materiał do petycji, opinia BADiKS.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej dwóm osobom, którym przysługuje prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawo odrębnej własności (P10-80/2021), materiał do petycji, odpowiedź MRiT.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnej z Konstytucją i odpowiadającej standardom państwa demokratycznego ewentualnie nowelizacji obejmującej zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowe (cd.) (P10-49/2021), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MRiT 1, odpowiedź MRiT 2, opinia KRS, opinia ZRSM RP 1, opinia ZRSM RP 2, uwaga obywatelska 1, uwaga obywatelska 2, uwaga obywatelska 3.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej (cd.) (P10-74/2021), materiał do petycji, pismo MEN, odpowiedź MEN, odpowiedź MZ,odpowiedź MRiPS.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów przemysłowych (cd.) (P10-48/2021), materiał do petycji, opinia BL, odpowiedź MF.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w celu zwiększenia uprawnień kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w procesie rejestracji hodowli zwierząt (cd.) (P10-66/2021), materiał do petycji, odpowiedź MRiRW.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (cd.) (P10-65/2021), materiał do petycji, opinia MEN.

retransmisja posiedzenia

 

3.03.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, celem wprowadzenia obowiązku służby wojskowej dla kobiet i mężczyzn przez okres 1,5 roku (P10-81/21), materiał do petycji, stanowisko MON.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”, w celu doliczenia do emerytury deputatu węglowego w sytuacji, gdy pracownik otrzymywał deputat węglowy w okresie zatrudnienia w Polskich Kolejach Państwowych (P10-82/21), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, w celu wliczenia wartości deputatów węglowych do emerytury lub renty (P10-90/21), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu umożliwienia podmiotom wnoszącym petycje składanie skarg na sposób załatwienia petycji oraz na przekroczenie ustawowego terminu jej rozpatrzenia (P10-83/21), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, w celu dokonania zmian w sposobie finansowania funduszów sołeckich z budżetu państwa (P10-84/21), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu przyznania skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie sądu penitencjarnego w przypadku złożenia przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego skargi na działanie organu postępowania wykonawczego, które, w jego ocenie, narusza prawa obywatelskie osadzonego (P10-85/21), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej (P10-86/21), materiał do petycji. stanowisko IPN.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 87 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie umożliwienia osobom ubogim wyboru pełnomocnika z urzędu (P10-87/21), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w celu uporządkowania treści przepisów (P10-89/21), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

2.03.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadzenia definicji sędziego sportowego (PW10-1/21), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania emerytom prawa do rekompensaty z tytułu przepracowania 15 lat w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (P10-71/21), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku płacenia podatku VAT wyłącznie przez nabywców towarów lub usług wymienionych w art. 111 ust. 1 wskazanej ustawy (P10-72/21), materiał do petycji, stanowisko MF.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego poprzez dodanie w art. 523 § 1a możliwości wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich wyłącznie na podstawie zarzutu niewspółmierności kary (P10-73/21), materiał do petycji, stanowisko RPO.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 77 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w celu wprowadzenia możliwości (wyjątku) wniesienia skargi konstytucyjnej dla zaskarżenia przepisu prawa zamykającego drogę sądową lub uniemożliwiającego wniesienie określonego środka odwoławczego (P10-79/21), materiał do petycji, stanowisko TK.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej wsparcie psychologiczne dla społeczeństwa poprzez powołanie poradni psychologicznych oraz wprowadzenie nowego zawodu opiekuna zdrowotnego/opiekunki zdrowotnej (P10-74/21), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 298 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez wprowadzenie do postępowania karnego instytucji sędziego śledczego (P10-75/21), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 9a i dodania art. 9b w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmiany art. 1 § 2 i dodania art. 1a w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (P10-76/21), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przez dodanie po wyrazach „gminnych jednostek organizacyjnych” wyrazów „oraz organów jednostek pomocniczych gminy” (P10-77/21), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą (P10-78/21), materiał do petycji.

 

10.02.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania treści przepisów wymienionych ustaw (P10-62/21), (cz.2), (uzupełnienie cz.2) (materiał do petycji), (materiał MZ).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uporządkowania treści przepisów tych ustaw (P10-63/21) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, celem scalenia i ujednolicenia przepisów dotyczących polityki senioralnej (P10-64/21) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (P10-65/21) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w celu zwiększenia uprawnień kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w procesie rejestracji hodowli zwierząt (P10-66/21) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia stosowania w obrębie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej sztucznego promieniowania mikrofalowego (P10-67/21) (materiał do petycji), (materiał MZ).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach (P10-68/21) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zastąpienia w § 1 przepisu wyrazu „Kto” nazwą „Dłużnik alimentacyjny” oraz dodania § 6 (P10-69/21) (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny poprzez uchylenie art. 209 § 3, który zdaniem autora petycji pozwala na obejście przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (P10-88/21) (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w celu przyznania świadczenia kombatanckiego osobom cywilnym represjonowanym przez III Rzeszę (P10-70/21) (materiał do petycji )

retransmisja posiedzenia

9.02.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnej z Konstytucją i odpowiadającej standardom państwa demokratycznego ewentualnie nowelizacji obejmującej zagadnienia spółdzielczości mieszkaniowej (P10-49/21), (materiał do petycji), (odpowiedź MRiT).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 33 oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (P10-50/21) (materiał do petycji) (pismo prezesa NSA).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, poprzez usunięcie art. 57 ustawy stanowiącego o możliwości orzekania w postępowaniu o rozwód o winie małżonków w rozkładzie pożycia (P10-51/21) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z represji osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym w powodów politycznych (P10-54/21) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom Wojska Polskiego za okres zasadniczej służby wojskowej (P10-55/21) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w celu wprowadzenia kontroli nad działaniami inwigilacyjnymi policji i służb specjalnych (P10-57/21) (materiał do petycji ) (odpowiedź RPO).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w celu zapewnienia osobom głuchym możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego we wszystkich instytucjach publicznych finansowanych ze środków publicznych (P10-58/21) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (P10-59/21) (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 11 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zmiany art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, w celu uporządkowania i uaktualnienia systemu prawa (P10-60/21) (materiał do petycji) (pismo prezesa NSA).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (P10-61/21) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

11.01.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (cd.) (P10-123/20), (materiał do petycji, opinia Krajowej Rady Komorniczej, opinia Ministerstwa Sprawiedliwości, opinia Ministerstwa Finansów, opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opinia Konfederacji Lewiatan).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podjęcia (cd.) (P10-05/21, P10-05/21a ), (materiał do petycji, opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AP, opinia MKDNiS), (cz. 2).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie zwrotu udziałów członkowskich (cd.) (P10-10/21), (materiał do petycji, ekspertyza, opinia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, opinia Związku Rwizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, celem rozszerzenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P10-17/21), (materiał do petycji, opinia RPO, opinia Urzędu ds. Kombatantów i OR).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (cd.) (P10-29/21), (materiał do petycji, opinia MRiPS).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, aby wskazać, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym i obowiązuje w ich orzecznictwie treść art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego (cd.) (P10-31/21), (materiał do petycji, opinia MRiPS, opinia ZUS).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów przemysłowych (P10-48/21), (materiał do petycji, opinia MF, odpowiedź na inerpelację 1, odpowiedź na inerpelację 2, opinia PIH).

retransmisja posiedzenia - cz. 2

10.01.2022 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem umożliwienia właścicielom nieruchomości dokonania wyboru metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, według rzeczywistej ilości śmieci wygenerowanych w gospodarstwie domowym (P10-46/21), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 245 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5, w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania (P10-47/21), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczących zmiany: - ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw, - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-52/21-1), (P10-52/21-2), materiał do petycji.
 4.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu uporządkowania treści przepisów wymienionych ustaw (P10-53/21-1), (P10-53/21-2), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (P10-56/21-1), (P10-56/21-2), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

18.11.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu zwiększenia ochrony praw dzieci (P10-28/20), (P10-28/20-uzup.), materiał do petycji.
 2.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu zapewnienia spójności systemu prawa, - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu aktualizacji pojęć art. 121 § 1 i 2, - z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu wprowadzenia opłaty stałej od pozwu w sprawie ustalenia lub nieistnienia uchwały zgromadzenia obligatariuszy, - z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych poprzez zastąpienie w art. 8 wyrazów „wpisu sądowego” wyrazami „opłat sądowych”, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu aktualizacji pojęć art. 90 § 2 oraz dodania w art. 206 § 2 wprowadzającego karalność osoby, która zawiera małżeństwo z osobą, która już pozostaje w ważnym związku małżeńskim (P10-36/21-1), (P10-36/21-2), (P10-36/21-3), materiał do petycji.
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uchylenia art. 111 ust. 8 (P10-37/21), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu uaktualnienia przepisów (P10-38/21-1),(P10-38/21-2), (P10-38/21-3), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu zobowiązania podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego do umieszczania na stronie internetowej informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) odpowiedzi na petycję, która została wniesiona w interesie publicznym (P10-39/21), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w celu wprowadzenia szczególnych warunków uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdów nie będących pojazdami uprzywilejowanymi, gdy kierujący pojazdem - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej - udaje się na wezwanie do uczestniczenia w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia (P10-40/21), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, w celu wprowadzenia zmian porządkujących przepisy ustaw oraz umożliwienia wznowienia postępowania konsularnego po wyroku TSUE (P10-41/21-1), (P10-41/21-2), (P10-41/21-3), (P10-41/21-uzup.), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w celu uporządkowania systemu prawa (P10-42/21-1), (P10-42/21-2) (P10-42/21-3), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej: zmiany art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; zmiany art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; uchylenia art. XLIV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny i usunięcia w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-43/21-1), (P10-43/21-2), (P10-43/21-3), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w celu zwolnienia z opłaty sądowej wniosku o sporządzenie i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, wydanego w zakresie odmowy zwolnienia z kosztów sądowych, odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz dotyczącego wysokości opłaty albo wysokości wydatków (P10-44/21), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej: zmiany art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; uchylenia art. 39 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; uchylenia art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw; oraz zmiany art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu porządkowania systemu prawa (P10-45/21-1), (P10-45/21-2), (P10-45/21-3), materiał do petycji.

27.10.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, celem wzmocnienia mechanizmów skargowych w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami (P10-25/21), (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 42 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uchylenia art. 21 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (P10-26/21-1), (P10-26/21-2), (P10-26/21-3), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zamiany kategorii czynu zabronionego przewidzianego w tym przepisie, z występku na zbrodnię (P10-27/21), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich uaktualnienia oraz osiągnięcia zgodności przepisów z zasadami techniki prawodawczej (P10-28/21-1), (P10-28/21-2), (P10-28/21-3), (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (P10-29/21), (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, art. 611te ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-30/21-1), (P10-30/21-2), (P10-30/21-3), (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, aby wskazać, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym i obowiązuje w ich orzecznictwie treść art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego (P10-31/21), (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-32/21-1), (P10-32/21-2), (P10-32/21-3), (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu zwiększenia jawności działalności organów jednostek pomocniczych gminy, poprzez dodanie w art. 11b ust. 2a; - z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych poprzez: a) dodanie do art. 18a ust. 4 nowego pkt 1a, w celu wprowadzenia dodatkowego wymogu niekaralności dla bycia członkiem Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, b) zastąpienie w art. 20 ust. 2 wyrazów „biura notarialnego” wyrazami „sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych”;  - z dnia z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy poprzez uchylenie art. 137 § 1 (przedawnienie alimentów); - z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń w celu uchylenia art. XV i XVI ze względu na ich bezprzedmiotowość wynikającą z wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego wykonawczego (P10-33/21-1), (P10-33/21-2), (P10-33/21-3), (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu uporządkowania treści przepisów (P10-34/21-1), (P10-34/21-2), (materiał do petycji).
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-35/21-1), (P10-35/21-2), (P10-35/21-3), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

19.10.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez zmianę zasad przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego bądź będącego w posiadaniu adwokata oraz zmiany zasad zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (P10-14/21), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-16/21), (P10-16/21_2), (P10-16/21_3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, celem rozszerzenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P10-17/21), materiał do petytcji, wniosek RPO.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany art. 4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, poprzez dodanie „Senat in pleno” do organów Senatu RP (P10-18/21), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie przepisu wprowadzającego nakaz zakrywania ust i nosa podczas stanu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemicznego oraz sankcji za nieprzestrzeganie tego nakazu (P10-19/21), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw oraz wprowadzenia informatyzacji składania sprostowań prasowych (P10-20/21), (P10-20/21_2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, celem wprowadzenia przepisów regulujących problem wypalenia zawodowego (P10-21/21), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: - z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, poprzez dostosowanie art. 563 k.p.c. do treści art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umożliwienie ustalenie ojcostwa z urzędu oraz wyeliminowanie możliwości odmowy poddania się badaniu DNA, - z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zastąpienia w art. 89 § 2 zdanie 1 wyrazu ,,wyrok” wyrazem ,,orzeczeniu”, - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w celu wprowadzenia zakazu ustanowienia prokury spółdzielni w trakcie jej likwidacji (P10-22/21), (P10-22/21_2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-23/21), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu skrócenia do jednego miesiąca okresu wymaganego do nabycia uprawnień wynikających z tej ustawy (P10-24/21), materiał do petycji.

05.10.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, odpowiedź SKW, odpowiedź ABW, odpowiedź CBA, odpowiedź MS, opinia SWW.
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu zapewnienia osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie prawa do porozumiewania się z obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego (cd.) (P10-85/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 626 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu przyspieszenia uzyskiwania przez prawników wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach karnych (cd.) (P10-76/20), odpowiedź MS, odpowiedź NRA, odpowiedź OBSIL KRRP, petycja KPC i KPK.
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w zakresie orzekania przez sąd o kosztach procesu (P10-15/21), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (cd.)(P10-110/20), materiał do petycji, odpowiedź MF, odpowiedź MFFiPR.
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19), materiał do petycjiodpowiedź MF 2, odpowiedź MI, odpowiedź MZ, odpowiedź MZ 2, odpowiedź ZPP, odpowiedzi ZWRP: woj. śląskie, woj. lubelskie, woj. wielkopolskie, woj. mazowieckie, odpowiedź MZ 3.
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20), materiał do petycji, odpowiedź MZ, odpowiedź MF, odpowiedź ZPP, odpowiedź MI, stanowisko MZ, odpowiedź MZ 2.

retransmisja posiedzenia

09.09.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 18 § 2 pkt 1 lit. g, art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zmiany art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-03/21) (P10-03/21_cz.2), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych, w celu uporządkowania systemu prawnego (P10-04-21), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (P10-05/21), (P10-05/21_cz.2), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz zmiany ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (P10-06/21), (P10-06/21_cz.2), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 5702 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, art. 140 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, art. 8 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz wskazanych przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych w celu poprawy odesłań do aktualnych ustaw (P10-07/21), (P10-07/21_cz.2), (P10-07/21_cz.3), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu święta Wojska Polskiego, art. 16 ust 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1983 r. o ustanowieniu społecznej inspekcji pracy oraz art. 96 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (P10-09/21), (P10-09/21_cz.2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie zwrotu udziałów członkowskich (P10-10/21), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawy z dnia 27 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w celu uporządkowania systemu prawnego(P10-11/21), (P10-11/21_cz.2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (P10-12/21), (P10-12/21_cz.2), (P10-12/21_cz.3), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zmiany art. 126b § 2 i art. 165 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zmiany art. 38a ust. 13 pkt 1 i art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz zmiany art. 69 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (P10-13/21), (P10-13/21_cz.2), (P10-13/21_cz.3), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

08.09.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (cd.) (P10-72/20), materiał do petycji, odpowiedź MRiPS, opinia BL, odpowiedź MS, odpowiedź PTP, opinia RPO, załącznik do opini RPO.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w celu określenia terminów przewlekłości postępowania (cd.) (P10-77/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-99/20), materiał do petycji, odpowiedź SN, odpowiedź MS.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (cd.) (P10-123/20), materiał do petycji, opinia MS, opinia KRK, odpowiedź Lewiatan, odpowiedź MRiRW.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., celem zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia na wszystkich jego etapach od momentu poczęcia do naturalnej śmierci (P10-02/21), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego, dotyczącego utrudniania kontaktów rodzica z dziećmi (P10-01/21), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyjętego 10 grudnia 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, przewidującego możliwość przedkładania Komitetowi Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych indywidualnych i międzypaństwowych skarg na niewykonywanie przez państwa postanowień Paktu (P10-08/21), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

20.07.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (cd.) (P10-93/20), materiał do petycji, odpowiedź MSZ, odpowiedź MZ.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (cd.) (P10-108/20), materiał do petycji, opinia UMstWarszawy, opinia MRPiT, opinia ZRSMRP.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-99/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN, odpowiedź NRA.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (cd.) (P10-110/20), materiał do petycji, odpowiedź MF.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:
  • z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
  • z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-102/20-1) (P10-102/20-2), odpowiedź MS.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (P10-128/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 § 1 pkt 4, art. 306, art. 333 § 2 i art. 47985ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-106/20-1) (P10-106/20-2), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (cd.) (P10-132/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NSA.

6.07.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (cd.) (P9-29/2019), materiał do petycji, opinia MIiR, opinia MS, opinia MRPiT, opinia ZRSM.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/2019), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (cd.) (P10-26/2019), materiał do petycji, opinia MS.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/2019), materiał do petycji, odpowiedź MI, odpowiedź MZ, odpowiedź MZ_2, odpowiedź ZPP, odpowiedź ZWRP, odpowiedź woj. mazowieckie, odpowiedź woj.wielkopolskie, odpowiedź woj. lubelskie, odpowiedź woj. śląskie.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20), materiał do petycji, stanowisko MI, stanowisko MZ, odpowiedź ZPP .
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, opinia MS.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (cd.) (P10-51/20), materiał do petycji, odpowiedź MF, odpowiedź ZBP.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (cd.) (P10-72/20), materiał do petycji, opinia BL, odpowiedź BON, opinia MS, zał.do opinii MS, opinia RPO, zał. do opinii RPO, stanowisko PTP.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-80/20), cz.2, cz.3, materiał do petycji, odpowiedź MS, opinia MSWiA, odpowiedź IPN, odpowiedź MRiRW, odpowiedź MON.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, celem wprowadzenia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd (cd.) (P10-87/20), materiał do petycji, ekspertyza OE-341, ekspertyza OE-338 .
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (P10-88/20), materiał do petycji.

16.06.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, uzyskania większej przejrzystości i pewności prawa oraz ujednolicenia orzecznictwa sądowego w zakresie postępowania egzekucyjnego (P10-126/20), materiał do petycji.
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (P10-127/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2, art. 5, art. 7 i art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, zmiany art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany art. 7a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (P10-130/20-1) (P10-130/20-2), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  (P10-131/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w celu uporządkowania systemu prawnego (P10-133/20) (P10-133/20-uzup.), materiał do petycji.
 7. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2020 roku petycji.
09.06.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.– Prawo upadłościowe, ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne, w celu uaktualnienia odesłań w nich zawartych (P10-95/20), cz.2, materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem dookreślenia warunków jakie muszą spełniać osoby opracowujące zagadnienia z zakresu infrastruktury technicznej w aktach planowania przestrzennego (P10-97/20), materiał do petycji.
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu wprowadzenia zaskarżenia postanowienia o niedopuszczeniu pełnomocnika do udziału w sprawie oraz możliwości występowania każdego obywatela jako pełnomocnika strony i obrońcy oskarżonego lub podejrzanego (P10-113/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia opodatkowania nierządu (P10-114/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia opodatkowania majątku należącego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochodów duchownych posługujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (P10-115/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 1 ust. 2 i art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zmiany art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zmiany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-116/20), cz.2, materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, w celu zachowania spójności między orzeczeniem separacji a jej zniesieniem oraz ujednolicenia pojęć „konsula” i „osoby wyznaczonej do pełnienia jej funkcji” (P10-118/20), cz.2, materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, m.in. w celu wprowadzenia zakazu prowadzenia stajni wyścigowej przez osoby prawomocnie skazane za znęcanie się nad zwierzętami, oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w celu wykreślenia koni z listy zwierząt rzeźnych (P10-122/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 34 ust. 1 i art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zmiany art. 4 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 24 i 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (P10-124/20), cz.2, materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: o         z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o         z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, o         z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w celu uaktualnienia przepisów odwołujących się do innych ustaw (P10-125/20), cz.2, cz.3, materiał do petycji.
 11. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2020 roku petycji.

26.05.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-99/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zniesienia obowiązku uiszczania opłat za abonament RTV (P10-103/20), materiał do petycji.
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zniesienia obowiązku uiszczania opłat za abonament RTV (P10-129/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., celem ustanowienia ochrony dla polskiego języka migowego jako części kultury polskiej (P10-104/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu utrzymania tzw. „kompromisu aborcyjnego” (P10-105/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (P10-107/20), materiał do petycji.
 7.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 i 68 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu utrzymania tzw. „kompromisu aborcyjnego” (P10-111/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia ochrony prawnej płodu ludzkiego „po 12 tygodniu ciąży” (P10-112/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu wprowadzenia sądowej kontroli stanowiska podmiotu publicznego nakładającego opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (P10-109/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (P10-110/20), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

12.05.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 626 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu przyspieszenia uzyskiwania przez prawników wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach karnych (P10-76/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-80/20-1), (P10-80/20-2), (P10-80/20-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (P10-93/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, w celu zniesienia 5-letniej cezury czasowej na ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego w trybie konkursowym (P10-84/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uznania okresu pobierania renty inwalidzkiej, w związku ze służbą wojskową, jako okresu nieskładkowego (P10-90/20), materiał do petycji, opinia prawna.

retransmisja posiedzenia

29.04.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w celu wprowadzenia obowiązku złożenia wniosku o nadanie numer PESEL wyłącznie osobiście i bezpośrednio w organie właściwym do przyjęcia wniosku przez osoby zobowiązane na podstawie odrębnych przepisów do posiadania tego numeru (P10-73/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, celem wprowadzenia zakazu zatrudniania w administracji publicznej członków partii politycznych; - z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu wprowadzenia zakazu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (P10-81/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wprowadzenia w art. 194 i zapisu o niestosowaniu art. 25 ust. 1 wobec wszystkich ubezpieczonych, bez względu na rok urodzenia, którzy odeszli na wcześniejsze emerytury przed 1 stycznia 2013 r. (P10-83/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu wprowadzenia obowiązku złożenia wniosku o wpis do CEIDG (w formie papierowej) przez przedsiębiorcę, wyłącznie osobiście w wybranym urzędzie gminy lub przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy (P10-91/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P10-88/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu zapewnienia osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie prawa do porozumiewania się z obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego (P10-85/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, celem wprowadzenia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd (P10-87/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (P10-94/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, celem rozszerzenia katalogu cudzoziemców-dzieci ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce na czas nieoznaczony (P10-92/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku zbierania i publikowania przez Ministerstwo Finansów danych związanych z podatkiem VAT (P10-100/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (P10-108/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, celem wprowadzenia możliwości realizacji posiedzeń organizacji związkowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (P10-120/20), materiał do petycji.

24.04.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (cd.) (P10-62/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie stosowania tablic średniego dalszego trwania życia przy obliczaniu emerytur (P10-61/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zawierającego zakaz zatrudnienia albo pełnienia służby w KAS osobom, które pełniły służbę zawodową, pracowały i były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie PRL (P10-65/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 25b i art. 27), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 21 i art. 26), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 23 i art. 31) oraz z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (art. 383 i art. 492) (P10-69/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (P10-72/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu wprowadzenia nowej zasady wnoszenia protestów wyborczych (P10-89/20), (P10-89/20 – uzup.), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (P10-75/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 99 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, poprzez uwzględnienie w jego treści obowiązku sporządzania uzasadnienia prawomocnych postanowień sądu zgodnie ze standardami wyroku odwoławczego (P10-82/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w celu określenia terminów przewlekłości postępowania (P10-77/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w celu wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce (P10-79/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu podniesienia progu dochodowego, od którego ma zastosowanie stawka podatkowa 32% (P10-86/20-1) (P10-86/20-2), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

 

13.04.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa –  weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (cd.) (P10-15/20), materiał do petycji, odpowiedź KGP, odpowiedź MF, odpowiedź MSWiA, odpowiedź MS.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, celem stworzenia możliwości uwierzytelnienia podpisu konsumenta oraz potwierdzenia danych identyfikujących jego dokument, w oświadczeniu dołączonym do umowy o kredyt konsumencki (cd.) (P10-30/20), materiał do petycji, odpowiedź MC, odpowiedź UOKiK, odpowiedź MS, odpowiedź MSZ, odpowiedź KPRM.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie o    w art. 4582 § 1 pkt 3 poprzez włączenie do katalogu postępowań gospodarczych, spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej w spółce prostej, o    w art. 47955 w celu uaktualnienia przepisów poprzez usunięcie odwołań do uchylonych artykułów; -        z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastąpienie w art. 95 ust. 1 pkt 7 oraz art. 104 ust. 2 wyrażenia ,,organizacji społecznych”, wyrażeniem ,,organizacji pozarządowych”; -        z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w art. 35 ust. 3 zastąpienie zarządzenia Prezesa NBP rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra ds. finansów publicznych (cd) (P10-31-20_1), (P10-31/20_2), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NBP.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego oraz zmiany art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zgłoszenia zdania odrębnego oraz jego uzasadnienia na piśmie w przypadku braku zgody sędziego z większością składu orzekającego podczas głosowania (cd.) (P10-36/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (cd.) (P10-51/20), materiał do petycjiodpowiedź MF, odpowiedź ZBP.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (cd.) (P10-60/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (cd.) (P10-62/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem wyłączenia możliwości zakładania przez gminę spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, za wyjątkiem enumeratywnie określonych przypadków (cd.) (P10-67/20), materiał do petycji, odpowiedź MSWiA, odpowiedź BL.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-119/20), P10-119/20cz.2, P10-119/20cz.3, materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne: o    w art. 64 ust. 1 zd. 1 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez m.in. Kodeks postępowania karnego i cywilnego za dzień wolny od pracy, dla ustalenia biegu terminu określonego dla dokonania czynności w postępowaniu konsularnym, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe: o    w art. 52 zd. 2 w celu usunięcia nieaktualnego zapisu o opłacie stemplowej za weksel zwrotny, o    w art. 72 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów, o    w art. 75 ust. 1 w celu umożliwienia osobom nie mogącym pisać, dokonanie podpisu na wekslu poprzez użycie odcisku palca, o    w art. 103 poprzez usunięcie z przepisu wyrażenia ,,niepiśmiennych”, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe: o    w art. 55 zd. 2 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów; (cd.) (P10-48/20), P10-48/20cz.2, materiał do petycji, odpowiedź MS.

retransmisja posiedzenia

07.04.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (cd.) (P9-16/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (cd.) (P9-29/19), materiał do petycji, opinia MiIR.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (P10-26/19).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (cd.) (P10-12/19), materiał do petycji, odpowiedź MRPiPS.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (cd.) (P10-30/19), materiał do petycji, opinia MS, opinia RPO.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej  zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19), materiał do petycji, opinia MZ.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20), materiał do petycjiopinia MZ, opinia MI, opinia ZPP.
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:- uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,- zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodnośćz oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,- wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowaniaw charakterze świadka (cd.) (P10-09/20), materiał do petycji, opinia MS, opinia NRA, opinia KRN, opinia PIRP.
 9. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego (cd.) (P10-34/20), materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

04.03.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (cd.) (P10-45/20), materiał do petycji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Funduszy
  i Polityki Regionalnej
  .
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 4 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, zmiany art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany art. 680 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-78/20-1) (P10-78/20-2) (P10-78/20-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w celu uporządkowania przepisów zawartych w tych ustawach (P10-96/20-1) (P10-96/20-2), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-98/20-1) (P10-98/20-2), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 50526 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-101/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: • z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,• z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,• z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny,• z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-102/20-1) (P10-102/20-2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 § 1 pkt 4, art. 306, art. 333 § 2 i art. 47985 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-106/20-1) (P10-106/20-2), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej: uchylenia art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; zmiany art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; art. 11 ust. 4 i art. 23a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe; art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-117/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-121/20-1) (P10-121/20-2), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-119/20-1) (P10-119/20-2) (P10-119/20-3), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (P10-132/20), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

11.02.2021 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne: • w art. 64 ust. 1 zd. 1 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez m.in. Kodeks postępowania karnego i cywilnego za dzień wolny od pracy, dla ustalenia biegu terminu określonego dla dokonania czynności w postępowaniu konsularnym; z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe: • w art. 52 zd. 2 w celu usunięcia nieaktualnego zapisu o opłacie stemplowej za weksel zwrotny, • w art. 72 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów, • w art. 75 ust. 1 w celu umożliwienia osobom nie mogącym pisać, dokonanie podpisu na wekslu poprzez użycie odcisku palca, • w art. 103 poprzez usunięcie z przepisu wyrażenia ,,niepiśmiennych”; z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe: • w art. 55 zd. 2 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów (P10-48/20-1) (P10-48/20-2), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu nadania osobom niepełnosprawnym do 16. roku życia uprawienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oraz uporządkowania przepisów ustawy (P10-53/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu wznowienia rozpoznawania spraw przez sądy na rozprawach i posiedzeniach jawnych, umożliwienia wykorzystywania zdalnego prowadzenia posiedzeń i rozpraw w postępowaniu cywilnym, umożliwienie zdalnego porozumiewania się z sądami w postępowaniu karnym i sądowo-administracyjnym oraz należytego zabezpieczenia wymogów sanitarno-epidemiologicznych w budynkach sądowych (P10-54/20) (P10-54/20-uzup.), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3982 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-56/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielony, ch na usuwanie skutków powodzi oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowych, w celu uaktualnienia i uporządkowania przepisów (P10-57/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych; z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych; z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-59/20-1) (P10-59/20-2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 52 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz zmiany art. 56 ust. 2 i art. 59 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-63/20-1) (P10-63/20-2), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu uaktualnienia przepisów w nich zawartych (P10-64/20-1) (P10-64/20-2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli; z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych; z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-66/20-1) (P10-66/20-2) (P10-66/20-3), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nadania nowego brzmienia art. 67o i dodanie w art. 71 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu uporządkowania przepisów ustawy (P10-71/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, w celu uaktualnienia odesłań zawartych w ustawach (P10-70/20-1) (P10-70/20-1) (P10-70/20-uzup.), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz uchylenia ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia, uchylenia dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, uchylenia dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie, uchylenia ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych oraz zmiany w art. 5 § 2, art. 6 § 2, art. 6 § 4 i art. 7 § 1-3, ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (P10-74/20-1) (P10-74/20-2), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

9.12.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia Programu „Opieka dla wszystkich” w życie (P10-58/20) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą pobieranej emerytury (PW10-01/20) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 61 § 3a i art. 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 8 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (P10-50/20-1), (P10-50/20-2) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu zmiany zasad sprawowania władzy przez Prezydenta RP oraz podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie referendum konstytucyjnego (P10-52/20) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 598, 646, 661, 784, 785, 938 i art. 1050 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 213 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (P10-55/20-1), (P10-55/20-2) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (P10-62/20) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (P10-60/20) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem wyłączenia możliwości zakładania przez gminę spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, za wyjątkiem enumeratywnie określonych przypadków (P10-67/20) (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie, z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-68/20) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia - cz. 2

18.11.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (P10-38/20).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, celem stworzenia nowej instytucji – społecznego opiekuna zieleni (P10-39/20).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w celu uporządkowania podmiotowego ustaw oraz zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustanowienia następcy prawnego Komisji Majątkowej (P10-42/20).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu umożliwienia niektórym kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytów bankowych (P10-47/20).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz zmiany ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-49/20).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (P10-51/20).
  Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 retransmisja posiedzenia 

04.11.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej (P10-09/19materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie ustanowienia regulacji prawnych wyborów sędziów, prokuratora generalnego, ministrów, władzy i edukacji prawnej obywateli (P10-22/20), (P10-22/20-uzup.) materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dziesięciu ustaw, w celu uporządkowania i uaktualnienia treści przepisów (P10-26/20materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych (P10-37/20materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu uporządkowania przepisów ustawy (P10-33/20), (P10-33/20-zmianamateriał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej utworzenia organu niezależnego od władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, nadzorującego stosowanie prawa przez wszystkie organy RP (P10-40/20materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania treści przepisów ustaw (P10-41/20materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (P10-43/20materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 47933, art. 508 § 2, art. 562, art. 10501 § 1 i art. 11421 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania i zapewnienia spójności ustawy z systemem prawa oraz wypełnienia luki prawnej w innych przepisach (P10-44/20-1), (P10-44/20-2materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (P10-45/20materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez: • dodanie do art. 66 ust. 1 miejsca zamieszkania licencjobiorcy jako osoby fizycznej uprawnionej z umowy licencyjnej do korzystania z utworu w okresie 5 lat na terytorium, w którym zamieszkuje, • wprowadzenia do art. 115 ust. 3 odpowiedzialności karnej za naruszenia praw do pierwszych wydań naukowych i krytycznych, oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe w: • art. 27 pkt 1 w celu uwzględnienia imienia i nazwiska osoby fizycznej w stopce redakcyjnej druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych podobnych druków prasowych, • art. 45 poprzez doprecyzowania zasad odpowiedzialności za wykroczenie określone w tym przepisie (P10-46/20materiał do petycji.

 retransmisja posiedzenia

25.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 11a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w celu określenia nowych podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydata na członka Rady (P10-17/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w celu uporządkowania przepisów ustawy (P10-04/20), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 215 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez dodanie § 3 zapewniającego osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony (P10-17/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu utworzenia sądów pokoju oraz zastąpienia ławników ławą przysięgłych (P10-19/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych oraz dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia, w celu uaktualnienia przepisów dekretów (P10-20/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania i uaktualnienia pojęć zawartych w ustawie (P10-27/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, celem stworzenia możliwości uwierzytelnienia podpisu konsumenta oraz potwierdzenia danych identyfikujących jego dokument, w oświadczeniu dołączonym do umowy o kredyt konsumencki (P10-30/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie
  - w art. 4582 § 1 pkt 3 poprzez włączenie do katalogu postępowań gospodarczych, spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej w spółce prostej,
  - w art. 47955 w celu uaktualnienia przepisów poprzez usunięcie odwołań do uchylonych artykułów;
  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastąpienie w art. 95 ust. 1 pkt 7 oraz art. 104 ust. 2 wyrażenia „organizacji społecznych”, wyrażeniem „organizacji pozarządowych”; z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w art. 35 ust. 3 zastąpienie zarządzenia Prezesa NBP rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra ds. finansów publicznych (P10-31/20-1), (P10-31/20-2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, celem ograniczenia kręgu osób mogących być pełnomocnikami przedsiębiorcy (P10-32/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego (P10-34/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe i ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu uaktualnienia zawartych w nich regulacji (P10-35/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego oraz zmiany art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zgłoszenia zdania odrębnego oraz jego uzasadnienia na piśmie w przypadku braku zgody sędziego z większością składu orzekającego podczas głosowania (P10-36/20), materiał do petycji.

 retransmisja posiedzenia

24.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), (P9-52/19 uzup-1), (P9-52/19 uzup-2), materiał do petycji.
  materiały:
  Sąd Najwyższy
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (cd.) (P9-47/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów  należących do rolnika (cd.) (P9-43/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (cd.) (P10-02/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
  Opinia Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu OE-302
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (cd.) (P10-13/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 § 2, art. 89, art. 99 § 1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P10-24/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (P10-15/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (P10-29/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej opracowania ustawy o przeciwdziałaniu alienacji rodzicielskiej (P10-10/19), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia dla kierowców świadczących usługi przewozu osób wymogu znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym (P10-01/20), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, w celu wprowadzenia uprawnienia do przyznania świadczenia ojcu, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem (P10-06/20), materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zrównania wieku kobiet i mężczyzn do zawarcia małżeństwa za zgodą sądu (P10-07/20), materiał do petycji.

 

 retransmisja posiedzenia

10.09.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (cd.) (P9-28/19), (P9-28/19_2), materiał do petycji.
  materiały:
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (cd.) (P9-39/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (cd.) (P9-30/19), (uzupełnienie petycji), materiał do petycji.
  materiały:
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), (uzupełnienie petycji_1), (uzupełnienie petycji_2), materiał do petycji.
  materiały:
  Sąd Najwyższy - Przewodniczący Trybunału Stanu
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (cd.) (P10-32/19), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Zdrowia
  Ministerstwo Finansów
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność, z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania, 
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania, w charakterze świadka (cd.) (P10-09/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Minister Sprawiedliwości
  Krajowa Rada Notarialna
  Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
   
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (cd.) (P10-14/20), materiał do petycji.
  materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 retransmisja posiedzenia

15.07.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych (P10-23/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany:
  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego,
  - możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz
  - zakazu reklamy zabawek (P10-20/19-1P10-20/19-2P10-20/19-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (P10-02/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw (P10-03/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu zapewnienia ochrony praw pracowniczych ojca w okresie ciąży matki jego dziecka i po urodzeniu się dziecka (P10-08/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania w charakterze świadka (P10-09/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowych rodzajów kontratypu (P10-10/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, celem aktualizacji przepisu ustawy (P10-12/20) oraz petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz niektórych innych ustaw, w celu usunięcia odwołań do nieistniejącej od 2015 r. instytucji powoda cywilnego (P10-18/20, P10-18/20-uzup.), materiał do petycji.

 retransmisja posiedzenia

14.07.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej w stanie wojennym (P10-05/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (cd.) (P9-31/19), materiał do petycji.
  Materiały:
  OE-278
  Forum Związków Zawodowych
  Główny Inspektor Pracy
  Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
  Konfederacja Lewiatan 
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (cd.)(P9-43/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (P10-13/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (P10-14/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-16/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych (P10-21/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 § 2, art. 89, art. 99 § 1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-24/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw (P10-25/20), materiał do petycji.
 10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji.

 retransmisja posiedzenia

25.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-27/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu największej kontroli nad „stosowaniem prawa” we wszystkich przejawach (P10-28/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia do jej treści zapisu art. 90 Konstytucji Słowenii (P10-29/19), materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (P10-30/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - prawa cywilnego w zakresie wprowadzenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej producenta za produkt niebezpieczny, regresu Skarbu Państwa w stosunku do sędziów sądów za wydanie wadliwych orzeczeń, instytucji pozwu rodzinnego; - prawa bankowego i ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy poprzez upublicznienie numeru konta bankowego każdego przedsiębiorcy oraz prawa karnego i prawa o wykroczeniach w celu wprowadzenia przestępstwa wyłudzenia usługi (prawnej, lekarskiej) (P10-31/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (P10-32/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, w celu uaktualnienia nazewnictwa ustawy i uporządkowania przepisów (P10-33/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (P10-34/19), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu uregulowania trybu odwoływania sędziów, którzy zostali powołani i orzekali w okresie PRL-u (P10-35/19), materiał do petycjipet. uzup. 1pet. uzup. 2.
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w celu zapewniania dwuinstancyjności postępowania sądowego w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania w sprawie (P10-36/19), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami karnymi i cywilnymi (P10-38/19), materiał do petycji

 retransmisja posiedzenia

24.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w celu nadania Radzie Działalności Pożytku Publicznego uprawnienia do zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (cd.) (P9-75/18). materiał do petycji, materiał1materiał 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art.12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w celu wprowadzenia dwuinstancyjności postępowania przy wydaniu zarządzenia o zastosowaniu środków ochrony i pomocy oraz kontroli sądowo administracyjnej tych zarządzeń (cd.) (P9-22/19), materiał do petycjipetycja uzupełniająca, materiał 1
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (cd.) (P9-28/19), materiał do petycji, materiał1 materiał2
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (cd.) (P9-30/19), materiał do petycjipetycja uzupełniająca, materiał 2materiał 3materiał 4, materiał 5materiał 6
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez wprowadzenie artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy (cd.) (P9-32/19), materiał do petycjimateriał 2, materiał 3
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (cd.) (P9-39/19), materiał do petycjimateriał 2materiał 3, materiał 4materiał 5, materiał 6
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem i pierwszeństwa adopcyjnego oraz - wprowadzenia psychologii do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (cd.) (P9-42/19), materiał do petycjimateriał 1materiał 2materiał 3
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy (cd.) (P9-45/19), materiał do petycji, materiał1
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (cd.) (P9-47/19), materiał do petycji, materiał 1materiał 2
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (cd.) (P9-52/19), materiał do petycji
 11. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji.

 retransmisja posiedzenia

16.06.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu uzupełnienia katalogu czynności ławnika Sądu Najwyższego, za które przysługuje rekompensata pieniężna (P10-25/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, w celu wyrażenia stanowisk o zaproponowanych w petycji wnioskach (P10-07/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska norm hałasu drogowego, które obecnie są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska (P10-13/19) (materiał do petycji).
 4.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (P10-14/19) (materiał do petycji).
 5.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatyw ustawodawczych dotyczących zmiany:
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia czasowej niedopuszczalność drogi sądowej dla roszczeń do 10 tyś zł, sprawy te w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał Arbiter Handlowy (P10-18/19),
  – przepisów prawa gospodarczego w celu wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej (P10-18/19) (materiał do petycji).
 6.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu wprowadzenia możliwości odwołania darowizny z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego, zmiany zasad powołania do spadku, stworzenia nowej instytucji polegającej na zamianie umowy dożywocia na jednorazowe wynagrodzenie (P10-19/19) (materiał do petycji).
 7.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia maksymalnego progu zadatku i kary umownej przy zawieraniu umów, dodania przepisu umożliwiającego obowiązywanie ugody zawartej przed mediatorem od momentu jej podpisania a nie od zatwierdzenia jej przez Sąd oraz stworzenia ustawy zobowiązującej obywatela Polski do zgłoszenia aktualnego miejsca zamieszkania (P10-21/19) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, celem stworzenia gminom możliwości wszczynania postępowania w sprawie skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe, a także wprowadzenia do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego przepisu, który zakazywałby dopuszczania przez sąd w toku postępowania o rozwód/separację dowodu pochodzącego od detektywa (P10-22/19) (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:
  – z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia instytucji ustawowego skrócenia odbywania kary pozbawienia wolności;
  – z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w celu wprowadzeniu regulacji zakazujących pobierania opłat od wcześniejszej spłaty kredytu (P10-23/19) oraz ;
  – z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w celu prowadzenia licytacji ruchomości na ogólnopolskim portalu internetowym utworzonym przez Naczelną Izbę Komorniczą (P10-23a/19) (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego (P10-24/19) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

12.03.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (P-10-06/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu poszerzenia regulacji dotyczących opieki naprzemiennej (P10-08/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów (P10-11/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (P10-12/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1509, ze zm.), w celu przewrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej (P10-15/19) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

11.03.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w zakresie przedłużania pobytu w schronisku dla nieletnich (P10-11/20) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu skrócenia czasu po którym gasną prawa autorskie w związku z rozporządzeniem zawartym w testamencie (P9-51/19) (materiał do petycji).
  materiały:
  Stanowisko SFP-ZAPA
  Izba Wydawców Prasy
  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu wprowadzenia możliwości uregulowania sytuacji kredytobiorcy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zmian w stosunkach gospodarczych po powstaniu zobowiązania kredytowego (P9-53/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zaostrzenia przepisów karnych wobec osób, które świadomie zanieczyszczają środowisko oraz wprowadzenia rozwiązań, które będą miały na celu wspieranie ochrony środowiska (P10-01/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby nadesłane do postępowania rekrutacyjnego niepodpisane CV nie stanowiło podstawy odrzucenia zgłoszonej kandydatury (P10-02/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu uchylenia obowiązku posiadania konta VAT w firmowych rachunkach bankowych oraz wprowadzenia innego sposobu rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym (P10-03/19) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu wzmocnienia ochrony praw dziecka, poszerzenia regulacji dotyczących pieczy naprzemiennej oraz wprowadzenia ustawowej definicji dobra dziecka i alienacji rodzicielskiej (P10-04/19) (materiał do petycji).
  materiał:
  Skorygowany projekt zmian ustawy kro
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej upamiętniającej 158 Cichociemnych przerzuconych do okupowanej Polski z lotniska Tempsford (P10-05/19) (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

13.02.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu zmiany definicji dochodu (cd.) (P9-78/18) (materiał do petycji).
  Ministerstwo RPiPS
  Opinia prof. Hanny Kuzińskiej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu ujęcia w ustawie procesu kształcenia i zdobywania uprawnień zawodowych przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień (cd.) (P9-06/19) (materiał do petycji).
  Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
  dr. Beata Bińkowska-Artowicz
  Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  Ministerstwo Zdrowia
  PARPA
  Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa o emerytowanych pracowników NBP i PBK (cd.) (P9-20/19), (P9-20/19 – uzup. 1), (materiał do petycji).
  KPRM
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania i uaktualnienia przepisów ustawy (cd.) (P9-03/19), (materiał do petycji).
  MRPiPS
  MRPiPS 2
  UdSC
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (cd.) (P9-25/19), (materiał do petycji).
  Kancelaria Prezydenta
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody.(cd.) (P9-35/19), (materiał do petycji).
  MS
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia przepisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia (cd.) (P9-38/19), (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego (cd.) (P9-44/19), (materiał do petycji).
  MS

retransmisja posiedzenia

12.02.2020 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego; - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem i pierwszeństwa adopcyjnego oraz - wprowadzenia psychologii do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (P9-42/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w celu umożliwienia konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy przed upływem terminu umowy kredytowej spłacą pożyczkę, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów kredytowych za pozostały okres obowiązywania umowy (P9-45/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, w celu zobowiązania osób, które uzyskały mandat w wyborach powszechnych do reprezentowania swoich wyborców do końca kadencji organu, do którego zostali wybrani (P9-46/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy (P9-47/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony i ratowania życia i godności człowieka (P9-48/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu zmiany organu właściwego do wydania regulaminu czynności Trybunału Stanu (P9-52/19) (P9-52/19 – uzup. 1), (P9-52/19) – uzup. 2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby dostosować je do obecnych uwarunkowań Państwa Polskiego i Muzułmańskiego Związku Religijnego (P9-50/19), (P9-50/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 59819 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia możliwości rozpoznania przez sąd opiekuńczy wniosku o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach z dzieckiem, w sytuacji gdy upadła wcześniejsza podstawa prawna w postaci zabezpieczenia kontaktów (P9-49/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

22.01.2020 r.
 1. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją w sprawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (P9-02/15), druk senacki nr 152 (IX kadencja).
 2. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (P9-45/16), druk senacki nr 401 (IX kadencja).
 3. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17), druk senacki nr 602 (IX kadencja).
 4. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2; z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6; z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2; z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), druk senacki nr 776 (IX kadencja).
 5. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), druk senacki nr 1017 (IX kadencja).
 6. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (P9-38/17), druk senacki nr 1034 (IX kadencja).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

3.12.2019 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu rozszerzenia uprawnień do rozpowszechniania wizerunku osób pełniących funkcje publiczne bez ich zgody (P9-35/19) (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 177 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w celu wprowadzenia zwiększonej ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży (P9-40/19) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu doprecyzowania zasad uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez ograniczenie możliwości zmiany tych planów po ich uchwaleniu na wniosek zainteresowanych stron (P9-36/19) (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (P9-37/19) (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w celu wprowadzenia przepisu pozwalającego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego wydanie przesyłki pocztowej ze skutkiem doręczenia (P9-38/19) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego (P9-39/19) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w celu wprowadzenia 50% ulgi w opłacie za wydanie paszportu dla studentów studiów doktoranckich oraz zmiany ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w celu uregulowania zasad wydawania dowodu osobistego małoletniemu w przypadku gdy jego rodzice są w rozłączeniu (P9-41/19) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w celu rozszerzenia kręgu uprawnionych do złożenia skargi nadzwyczajnej o adwokata, radcę prawnego oraz rzecznika patentowego (P9-44/19) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

 

26.11.2019 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, w zakresie usunięcia rozwiązań sprzecznych z Konstytucją RP oraz wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (P9-27/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania (P9-28/19), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w celu przywrócenia uprawnień emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 r. (P9-30/19) (P9-30/19-uzup), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (P9-31/19), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (P9-43/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w celu objęcia ustawą placówek gastronomicznych (P9-33/19), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez wprowadzenie artykułów zakazujących produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających rakotwórczy olej palmowy (P9-32/19), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w celu wprowadzenia obowiązku montowania szyb lub kratki oddzielających fotele pasażerów od fotela kierującego taksówką (P9-34/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia