Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 80), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 63), Komisji Infrastruktury (nr 88) w dniu 08-06-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (80.),

Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (63.)

oraz Komisji Infrastruktury (88.)

w dniu 8 czerwca 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Mamy do rozpatrzenia poprawki, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Senatu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia tych poprawek. Jest wniosek o… Pierwsza kwestia to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Później przegłosujemy wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Jest propozycja Biura Legislacyjnego, aby poprawki nr 1–5 przyjąć blokiem, czyli w 1 głosowaniu.

Czy są jakieś inne uwagi? Nie ma.

(Głos z sali: Nie ma.)

Znamy stanowisko rządu co do tych poprawek. No, znamy stanowisko rządu. To stanowisko jest negatywne w kwestii poprawek zawartych w pkcie II. Wobec tego nie musimy pytać o opinię na ten temat.

Przystępujemy do rozpatrzenia poprawek.

Kto jest za przyjęciem…

Rozpoczynamy głosowanie.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek, zechce podnieść rękę.

(Głos z sali: 7 głosów za na sali.)

7 głosów za na sali.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 15 głosów przeciw na sali.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Doliczmy głosy zdalne.

11 głosów za, 18 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Wniosek o przyjęcie ustawy nie uzyskał poparcia większości połączonych komisji.

Przechodzimy do głosowania nad zestawem poprawek nr 1–5.

I pytanie: czy ktoś potrzebuje jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Wobec tego przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 1–5, zechce podnieść rękę.

(Głos z sali: 15 głosów za na sali.)

Na sali 15 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 7 głosów przeciw.)

7 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Doliczmy głosy zdalne.

19 głosów za, 11 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały poparcie większości połączonych komisji.

Szanowni Państwo, dziękuję za obecność.

Zamykamy posiedzenie połączonych…

(Senator Stanisław Gawłowski: Senator sprawozdawca.)

Senator sprawozdawca… Senator Pęcherz był senatorem sprawozdawcą.

(Senator Artur Dunin: Jeszcze pan mecenas…)

Czy podejmie się… Tak, podejmie się.

(Senator Artur Dunin: Słuchajcie, jeszcze pan mecenas.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjne ma wniosek, aby Wysokie Komisje upoważniły pana senatora sprawozdawcę połączonych komisji, ażeby wystąpił on z wnioskiem do marszałka, by na posiedzeniu plenarnym również głosować nad tym blokiem.

(Głosy z sali: Tak, tak.)

(Senator Stanisław Gawłowski: Bardzo dobry wniosek, Panie Legislatorze.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Zamykamy posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 38)