Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 76), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 106) w dniu 17-05-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (76.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (106.)

w dniu 17 maja 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Maria Koc)

Przewodnicząca Maria Koc:

Szanowni Państwo, zaczynamy obrady. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę, Szanowni Państwo.

Otwieram posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.

Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa senatorów. Witamy wspólnie z panem senatorem Zdzisławem Pupą, przewodniczącym senackiej Komisji Środowiska. Witam bardzo serdecznie naszych gości. Są dzisiaj z nami pani minister Małgorzata Golińska, główny konserwator przyrody i sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Pani minister jest z nami zdalnie. Witam bardzo serdecznie. Pani Minister, czy się słyszymy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska: Dzień dobry.)

Dzień dobry, witam panią wraz ze współpracownikami.

Bardzo serdecznie witam również sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pana ministra Macieja Małeckiego, który również jest z nami zdalnie. Witam, Panie Ministrze. Słyszymy się, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki: Dzień dobry, witam serdecznie.)

Dziękuję bardzo. Witam również pozostałych przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Witam panią mecenas Iwonę Kozerę-Rytel, głównego legislatora, i wszystkich państwa uczestniczących w posiedzeniu.

Szanowni Państwo, nie będę odczytywała tych wszystkich regułek, które państwo już znają. Wszyscy wiedzą, w jaki sposób podłączyć się do naszego posiedzenia w sposób zdalny.

Chciałabym tylko zapytać, czy są wśród naszych gości, uczestników posiedzenia, osoby uprawiające…

(Senator Wojciech Piecha: Zawodowi lobbyści.)

…zawodowo trudniące się lobbingiem? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Dziękuję panu przewodniczącemu za podpowiedź. Przepraszam bardzo za pomyłkę.

Szanowni Państwo, jeżeli chcą państwo zabrać głos, to proszę w sposób zwyczajowy się zgłaszać. Mówię tutaj do tych państwa, którzy obradują zdalnie. Wiecie państwo również, w jaki sposób zgłaszać poprawki.

Tak że przystępujemy do obrad.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A)

Dzisiaj tematem naszego posiedzenia jest ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, jako Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska uczestniczyliśmy w ubiegłym tygodniu w posiedzeniu wyjazdowym. Wyjechaliśmy na Pomorze Zachodnie, a jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, był również gazoport w Szczecinie. Rozmawialiśmy z przedstawicielami zarządu operatora gazoportu, terminala gazowego, czyli spółki Gaz-System. Rozmawialiśmy również z osobami zarządzającymi gazoportem. Możemy powiedzieć jako przedstawiciele komisji gospodarki – ale myślę, że przedstawiciele Komisji Środowiska również się pod tym podpiszą – że jesteśmy pod wrażeniem działalności gazoportu. Inwestycje, jakie tam są prowadzone, wizje rozwoju gazoportu – to wszystko robi naprawdę ogromne wrażenie, zwłaszcza wobec tej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne w związku z wojną na Ukrainie, w związku z zerwaniem współpracy z Rosją w zakresie importu gazu. Właśnie dzięki gazoportowi w Świnoujściu, m.in. dzięki gazoportowi w Świnoujściu, który miał przepustowość do 5 miliardów m3 gazu… Po inwestycjach, które zostały w ostatnich latach przeprowadzone, ta przepustowość wzrosła do 6,2 miliarda m3 gazu, a są prowadzone kolejne inwestycje, które już w przyszłym roku się zakończą. Wtedy ta przepustowość będzie wynosiła 8,3 miliarda m3 gazu. Dzięki temu wszystkiemu możemy się czuć bezpiecznie. Dostawy gazu skroplonego już teraz zaspokajają ponad 1/4 naszego zapotrzebowania na gaz, a w niedługim czasie jeszcze większa ilość tego gazu będzie docierała, właśnie poprzez gazoport w Świnoujściu, do odbiorców w Polsce. Tak że jest to inwestycja niezwykle potrzebna.

Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy mówić właśnie o gazoporcie w Świnoujściu. Będziemy dzisiaj mówić, Szanowni Państwo, o zmianach, które będą dotyczyły spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, o zmianach strukturalno-organizacyjnych w takim zakresie, w jakim PGNiG współpracuje z gazoportem w Świnoujściu.

I w tym momencie chciałabym poprosić o zabranie głosu naszych gości, państwa ministrów. Może zacznie pan minister Maciej Małecki, przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych. Panie Ministrze, czy mogę prosić o zabranie głosu w celu przedstawienia nam tej ustawy?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo!

W tym przypadku zmieniamy, nowelizujemy 5 ustaw. Chodzi o to, że niniejsza ustawa została przygotowana jako wyraz dążenia do eliminacji barier administracyjnych i barier prawnych, które ograniczają możliwość dostosowania się przedsiębiorców, w tym spółki PGNiG, działających w sektorze ropy i gazu do otoczenia makroekonomicznego. Cel ustawy to ułatwienie przenoszenia koncesji i innych decyzji administracyjnych przez podmioty gospodarcze działające na polskim rynku. Ustawa wprowadza uproszczenie procedur przenoszenia koncesji, ale jednocześnie zapewnia skuteczny nadzór i kontrolę nad decyzjami administracyjnymi.

W ramach tej ustawy zmieniamy ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. ustawę terminalową. Zmieniamy także ustawę – Prawo geologiczne i górnicze, zmieniamy ustawę o drogach publicznych, ustawę o odpadach wydobywczych i ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zacznę od ustawy terminalowej. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, ta ustawa jest kluczowa dla funkcjonowania terminalu w Świnoujściu. Obecnie jako podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji towarzyszących w tej ustawie wskazane jest PGNiG. My nie ukrywamy, że jednym z takich filarów, jednym z ważniejszych obszarów, do których ta ustawa będzie się odnosiła, jest planowana fuzja Orlenu i PGNiG. Chodzi o ułatwienia w zakresie przenoszenia koncesji czy umożliwienie następcy prawnemu PGNiG lub spółek zależnych realizowania przedmiotowych inwestycji wymienionych w ustawie terminalowej.

W przypadku ustawy – Prawo geologiczne i górnicze istotne jest ułatwienie reorganizacji działalności przedsiębiorców górniczych poprzez wprowadzenie uproszczonej procedury przejęcia koncesji. W odniesieniu do wszystkich koncesji, które są w posiadaniu podmiotu gospodarczego, będzie prowadzone jedno postępowanie. Zamiast prowadzić kilkanaście czy nawet kilkaset odrębnych postępowań, w zależności od liczby koncesji, będziemy mogli zebrać to w jednym postępowaniu. Ja może podam kluczowe liczby, o których mówimy. PGNiG posiada 250 koncesji geologicznych. Mówimy tu o 13,5 tysiąca decyzji i aktów administracyjnych związanych z działalnością koncesyjną. Przy takiej skali niemożliwe jest przeniesienie tego bez jakichkolwiek zawirowań. Ale te przepisy będą dotyczyły też innych podmiotów, będą dawały możliwość skorzystania z ułatwień administracyjnych również innym podmiotom.

Następnie zmieniana jest ustawa o drogach publicznych. Tu też jest ułatwienie przenoszenia decyzji administracyjnych na podmiot, na który została przeniesiona koncesja, za zgodą dotychczasowego adresata decyzji.

Odpady wydobywcze. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z koncesji, dla których właściwy jest minister do spraw środowiska, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Ustawa ułatwia też prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobycia ropy i gazu. Wiąże się to, tak jak wspomniałem, z odpadami wydobywczymi.

I ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja lub który wstąpił w prawa i obowiązki tej koncesji lub decyzji, analogicznie przejmuje prawa wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanych w związku z wykonywaniem tejże koncesji. Tak w skrócie prezentuje się ustawa, nad którą dzisiaj będzie się pochylała Wysoka Komisja. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Czy pani minister Małgorzata Golińska pragnie również zabrać głos?

Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska:

Bardzo dziękuję.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! Panie Ministrze!

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego i skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zmienia również ustawę, za którą odpowiedzialność ponosi minister klimatu i środowiska, czyli ustawę – Prawo geologiczne i górnicze. Wprost wchodzi ona w kompetencje głównego geologa kraju, niemniej nieobecny dziś pan minister Piotr Dziadzio, który pełni tę funkcję, szczegółowo zapoznał się z ustawą i wskazuje, że zapisy w niej zawarte są zgodne z polityką realizowaną przez głównego geologa kraju.

Warto wskazać, że choć jednym z elementów tej ustawy jest wprowadzenie procedury uproszczonej, jeśli chodzi o przechodzenie koncesji geologicznych i górniczych, to jednak uproszczenie to odbywa się bez uszczerbku dla zapewnienia aktywnego nadzoru organu koncesyjnego nad procesem zmiany adresata koncesji. Organ koncesyjny zachowa pełną kontrolę nad procesem przechodzenia koncesji. Organ koncesyjny może zgłosić w drodze decyzji sprzeciw co do przejścia koncesji na nowy podmiot. Może to zrobić w sytuacji, gdy w jego ocenie podmiot nie spełnia określonych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze warunków wykonywania działalności koncesjonowanej. Może również zgłosić taki sprzeciw, gdy przejęcie koncesji jest sprzeczne z interesem publicznym, w szczególności wtedy, gdy związane jest to z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalnym gospodarowaniem złożami kopalin.

Warto również wskazać, że w ustawie określono, iż w przypadku zamiaru przejęcia koncesji podmiot przejmujący będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przy udziale m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym podmiot, który nie będzie legitymował się decyzją o uzyskaniu pozytywnej oceny, nie będzie mógł przejąć koncesji węglowodorowych.

Ponadto możliwość skorzystania z uproszczonego trybu przejmowania koncesji nie będzie dotyczyła nowo powstałych spółek. To niezwykle ważne, że będzie to dotyczyło wyłącznie spółek istniejących, bo tylko w ich przypadku organ koncesyjny będzie mógł zweryfikować…

(Senator Sławomir Rybicki: Nie, ja uczestniczę w posiedzeniu komisji, ale nie ma podglądu, tak że nie widzą nas…)

Ale słyszą.

(Wesołość na sali)

…Czy te podmioty spełniają warunki postawione w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.

W tym momencie oddaję głos pani mecenas. Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo.

Pani Przewodnicząca! Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!

Biuro Legislacyjne pozwoliło sobie sformułować 2 uwagi szczegółowe do nowelizacji. Obie kwestie dotyczą zmian w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Przechodzę już do konkretów. Otóż pierwsza uwaga dotyczy art. 5 pkt 6 nowelizacji, tj. art. 92a ust. 2, zgodnie z którym podmiot, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu, będzie obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt. Jeśli jednak zajrzymy do art. 92a ust. 1, to zobaczymy, że w tym przepisie jest mowa zarówno o podmiocie, który wykonał prace geologiczne, jak i o następcy prawnym tego podmiotu. W związku z tym takie odesłanie do ust. 1 może budzić wątpliwości, który podmiot de facto ma na myśli ustawodawca. Myśmy przeanalizowali całą ustawę i uzasadnienie projektu ustawy. Wyciągnęliśmy z tego taki wniosek, że obowiązek ten powinien spoczywać na następcy prawnym podmiotu, który wykonał prace geologiczne. W związku z tym proponowalibyśmy poprawkę zarówno do art. 92a ust. 2, jak i do ust. 6b, w którym jest podobna formuła. I to jest pierwsza kwestia.

Z kolei druga kwestia dotyczy art. 5 pkt 9 nowelizacji, tj. art. 205 ust. 6 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. W naszej ocenie ten przepis nie został sformułowany w sposób prawidłowy, ponieważ w myśl tego przepisu do koncesji, które zostały udzielone przed 1 stycznia 2001 r. w przypadku przejścia koncesji w związku z połączeniem albo podziałem spółki ma nie stosować się art. 618 kodeksu spółek handlowych. Tymczasem art. 618 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przepisy art. 494 §2 i art. 531 §2 kodeksu spółek handlowych stosuje się do koncesji, zezwoleń oraz ulg przyznanych po dniu wejścia w życie k.s.h., chyba że przepisy dotychczasowe przewidywały przejście takich uprawnień na spółkę przejmująca lub spółkę nowo zawiązaną. W naszej ocenie konstrukcja art. 205 ust. 6 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w takim brzmieniu, jakie aktualnie jest w ustawie, w powiązaniu z art. 618 kodeksu spółek handlowych, którego stosowanie ma być wyłączone, powoduje, że odkodowanie normy prawnej z tych 2 przepisów jest bardzo utrudnione. Przepis art. 205 ust. 6 wyłącza stosowanie przepisu przejściowego, który stanowi, że regulacje w zakresie przejęcia zezwoleń, koncesji oraz ulg w następstwie połączenia albo podziału spółki znajdą zastosowanie do zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych po dniu wejścia w życie k.s.h., czyli po 1 stycznia 2001 r. Tutaj dochodzi do pewnego podwójnego zaprzeczenia czy podwójnego wyłączenia, to jest ten problem. Można się domyślać, że intencją ustawodawcy było to, aby umożliwić stosowanie przepisów art. 494 §2 i art. 531 §2 k.s.h., dotyczących przejęcia zezwoleń, koncesji oraz ulg w następstwie połączenia albo podziału spółki, również w odniesieniu do tych koncesji, o których mowa w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, a które zostały udzielone przed wejściem w życie kodeksu spółek handlowych, tj. przed 1 stycznia 2001 r. Jeśli taka była intencja, to powinno to wynikać wprost z art. 205 ust. 6. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej przepisy należy redagować w taki sposób, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów wyrażały one intencje prawodawcy, a to ma szczególne znaczenie w przypadku przepisów przejściowych i dostosowujących. W związku z tym myśmy zaproponowali stosowną poprawkę. Dziękuję bardzo, to wszystko.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Mecenas.

Mam pytanie do państwa ministrów: czy możecie państwo od razu odnieść się do tych 2 propozycji poprawek?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

Powiem tak: stoimy na stanowisku, że obecne przepisy rozwiązują już te problemy, o których mówiła pani mecenas, ale nie sprzeciwiamy się poprawkom senackim. Pozytywnie się do nich odnosimy.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, w takim razie ja przejmę te propozycje poprawek.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję, Pani Legislator.

Otwieram dyskusję.

Kto z państwa senatorów pragnie zabrać głos? Czy ktoś się zgłasza?

(Głos z sali: Senator Hibner.)

Pani senator Jolanta Hibner. Pani Senator, oddaję pani głos. Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Pani Senator, czy pani nas słyszy?

(Senator Jolanta Hibner: Czy państwo mnie słyszycie?)

Tak, słyszymy panią. Bardzo proszę.

Senator Jolanta Hibner:

Ja chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo wnikliwie przeczytałam tę ustawę i jedno mnie bardzo zdziwiło. Otóż w tej chwili, kiedy się mówi o tym, że ten proces rozbudowy gazoportu jest już, powiedziałabym, w bardzo zaawansowanej fazie, kiedy podejmuje się wiele inicjatyw zmierzających do rozwiązania problemów, które w ostatnim okresie zostały przez nas wszystkich przyjęte z zaskoczeniem… Bo nikt się nie spodziewał, że za naszymi granicami będzie wojna. Jaki jest w takim razie cel tego, że główną sprawą, że tak powiem, uczyniono to, że te spółki mają się połączyć? I teraz będziemy czekać… Bo przecież państwo zdajecie sobie sprawę, że tam są potrzebne decyzje dotyczące dopuszczenia do różnych… Chodzi o papiery, które pozwalają na dopuszczenie do inwestycji. No, są też sprawy wydobywcze. Jaki jest cel tego? W tej chwili wszystko rozmontowujecie w imię jakiegoś pseudopołączenia. Rozmontowujecie jedną ze spółek, która sobie dobrze radziła. Nie dostawaliśmy dotychczas takich informacji, że z nią są problemy. Gdyby to… Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś plany odnośnie do tej spółki, to przecież można to wszystko przesunąć, tak żeby ona dokończyła to, co zaczęła. A my robimy to w czasie, kiedy są wydawane decyzje, koncesje, kiedy podjęta została jedna czy druga inwestycja. Proszę państwa, przecież to jest bałagan, jakiego świat nie widział. Komu to jest potrzebne? W sytuacji, kiedy mamy za granicą wroga, to jest, proszę państwa, jakiś… Widać, że to nie jest w ogóle robione w imię dobra gospodarki. Ja uważam, że w takiej postaci, w takim trybie, z takimi motywami, które państwo przedstawili… Państwo Ministrowie, ja się nie mogę na to zgodzić, bo uważam, że w tej chwili motywem podstawowym jest to, żebyśmy byli niezależni, jeśli chodzi o gospodarkę energetyczną. A my w tej chwili ładujemy się w tryby, które są kompletnie niepotrzebne. Gdybyśmy byli w innej sytuacji, można by było to do tego podejść zupełnie inaczej, ale w tej chwili jestem temu absolutnie przeciwna. Stawiam wniosek o odrzucenie tej ustawy, bo uważam, że w takiej postaci i w tym momencie ona nie powinna zostać przyjęta. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Pan przewodniczący Adam Szejnfeld. Bardzo proszę. Czy pan przewodniczący nas słyszy?

(Głos z sali: Nie włączył mikrofonu.)

Panie Przewodniczący, proszę włączyć mikrofon.

Senator Adam Szejnfeld:

Dzień dobry.

Czy teraz się słyszymy, widzimy?

(Przewodnicząca Maria Koc: Teraz się słyszymy, tak. Dziękuję.)

Dzień dobry. Przepraszam bardzo.

Właściwie pani przewodnicząca Hibner mnie trochę uprzedziła, więc powiem krótko. Przede wszystkim bardzo się cieszymy z rozbudowy terminala. Faktycznie, tak jak pani przewodnicząca Koc powiedziała, byliśmy tam niedawno, wizytowaliśmy go. Bardzo się cieszę, bo od początku inwestycji do dnia dzisiejszego chyba już 6 rządów funkcjonowało. To jest właśnie przykład tego, co powinno być czymś powszechnym, a nie wyjątkiem, tzn. tego, że istnieje ciągłość państwa, że państwo funkcjonuje bez względu na to, czy następujące po sobie rządy reprezentują te same opcje polityczne, czy też zupełnie inne. No, na tym właśnie polega państwo. Państwo demokratyczne nie jest państwem partyjnym. Państwo funkcjonuje dla obywateli, a nie dla partii politycznych. Dlatego tak ważne jest, żeby była zachowywana ciągłość instytucjonalna państwa, także jeżeli chodzi o podjęte inwestycje. Chodzi o to, żeby one były kontynuowane przez poszczególne rządy bez względu na to, jakie są ich korzenie polityczne. W tym przypadku tak właśnie jest i dlatego trzeba to chwalić, popierać, promować i prezentować na zewnątrz.

Chciałbym też przy tej okazji powiedzieć, że w rozmowach, jakie prowadziliśmy podczas konferencji i prezentacji gazoportu, nikt z gospodarzy nie podnosił żadnych problemów legislacyjnych czy prawnych, które należałoby rozwiązać przepisami ustawy. To tak à propos tejże ustawy.

Ta ustawa w naszej ocenie, właśnie ze względu na swój cel, przecież nieukrywany – on został zapisany, ale także w werbalnych prezentacjach go przedstawiano – nie wiąże się z rozbudową terminalu, jak sugeruje jej tytuł, tylko z chęcią czy planem połączenia Orlenu z… To łączy się także z Lotosem, a państwo wiecie, że jesteśmy przeciwni temu procesowi. Chodzi o połączenie z PGNiG. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, jesteśmy absolutnie… Wszystkimi rękoma podpisujemy się pod rozbudową tego terminalu, który zresztą, tak jak mówiłem, 6 rządów budowało, w tym nasze. Jesteśmy za budową nowego terminalu, tego, który ma być w Gdańsku, ale nie popieramy fuzji, o których mowa, a którym ma służyć ta ustawa. Dlatego będziemy głosować za poprawkami zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne. Cieszę się, że strona rządowa także je przyjmuje, ale nie będziemy popierać tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Czy ktoś z senatorów pragnie jeszcze zabrać głos? Dziękuję, nie widzę zgłoszeń.

W takim razie oddaję jeszcze głos panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki:

Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!

Ja odniosę się krótko do tego wniosku. Pierwsza sprawa. Szanowna Pani Senator, ja bym się nie zgodził z tym sformułowaniem, że nikt się nie spodziewał, że za granicą będzie wojna. Od wielu, wielu lat jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości, na czele ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim, mówiliśmy, że Rosja jest państwem bandyckim, że Putin jest bandytą. Wojnę zaczął już wtedy, kiedy napadł na Gruzję, i od tamtej pory przechodził do kolejnych etapów, atakując inne państwa czy to w formie militarnej, tak jak było na Krymie i w Donbasie, czy to poprzez surowce energetyczne. Niestety ten polski głos nie znajdował posłuchu na arenie międzynarodowej. Kraje Europy Zachodniej, zamiast chronić Europę przed uzależnieniem się od rosyjskiego gazu, wolały z Rosją budować Nord Stream 2. To taka dygresja. My od lat mówiliśmy, że Putin jest bandytą, zbrodniarzem, który albo wykorzystuje surowce energetyczne do wywierania politycznej presji, albo po prostu napada na sąsiadów, czego przykładów jest wiele.

Druga sprawa. Ta ustawa pozwala w sposób bezkonfliktowy, bezproblemowy przenieść koncesje, ułatwi przeniesienie koncesji z PGNiG do Orlenu, jeśli decyzja o takiej fuzji ostatecznie zapadnie. Ta ustawa upraszcza przenoszenie koncesji i likwiduje ryzyka, które mogłyby się pojawić, gdyby tych zapisów nie było.

I jeszcze jedna sprawa. W interesie Polski leży zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, czyli konsolidacja naszych aktywów paliwowych i gazowych pod jedną flagą, flagą Orlenu. Na ten temat mógłbym mówić bardzo długo, ale na posiedzeniach komisji senackich już nie raz ten temat podnoszono. Tych właśnie komisji senackich również to dotyczy. Ja oczywiście jestem przeciwny zgłoszonemu wnioskowi. Proszę nie odrzucać tej ustawy, bo jest ona korzystna. Ta ustawa jest korzystna dla fuzji Orlenu i PGNiG, jest korzystna dla polskiej gospodarki. A sama fuzja podnosi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Wobec faktu, że nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zarządzam głosowanie. Ponieważ został postawiony wniosek o odrzucenie ustawy – jest to wniosek najdalej idący – przeprowadzimy to głosowanie jako pierwsze.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za wnioskiem o odrzucenie tej ustawy, proszę o podniesienie ręki czy zagłosowanie w sposób zdalny.

Kto jest przeciw?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, właśnie. Kto jest za?

(Głos z sali: 1 senator.)

1 senator jest za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 6.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: 2 senatorów.)

I proszę o podanie łącznych wyników głosowania.

10 głosów za, 10 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało

Wobec takiego wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

(Głos z sali: Nie został przyjęty.)

Nie został przyjęty, po prostu nie został przyjęty.

Dobrze, to teraz głosujemy nad poprawkami, które przejęłam, nad propozycjami pani legislator. To są 2 poprawki.

Czy pani mecenas zechciałaby je tak pokrótce przypomnieć? Zaraz będziemy nad nimi głosować.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Pierwsza poprawka dotyczy art. 5 pkt 6. Chodzi o doprecyzowanie, o jakim podmiocie jest mowa w art. 92a ust. 1.

Przewodnicząca Maria Koc:

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki.

(Głos z sali: 9.)

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Poproszę o podanie wyników głosowania.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Maria Koc:

Wobec tego stwierdzam, że poprawka uzyskała przychylność komisji.

(Senator Zdzisław Pupa: Ile było głosów za?)

(Głos z sali: 20.)

20 głosów za, tak.

(Głos z sali: Prawie jednogłośnie.)

Prawie jednogłośnie.

I druga poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Druga poprawka dotyczy art. 5 pkt 9 nowelizacji. Chodzi o doprecyzowanie art. 205 ust. 6.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki.

(Głos z sali: 9.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

To proszę o podanie łącznych wyników głosowania.

21 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Przy 21 głosach za poprawka druga została przyjęta.

Szanowni Państwo, głosujemy nad całością ustawy wraz z przyjętymi poprawkami.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy, proszę o podniesienie ręki lub zagłosowanie w sposób zdalny.

(Głos z sali: 6.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: 3 senatorów.)

To proszę o podanie łącznych wyników głosowania.

10 głosów za, 7 – przeciw, 5 senatorów się wstrzymało.

Wobec tego stwierdzam, że ustawa została przyjęta.

Bardzo dziękuję.

Teraz pozostało nam wyznaczenie senatora sprawozdawcy.

Czy pan senator Mariusz Gromko zechciałby być sprawozdawcą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo dziękuję.

Bardzo dziękuję państwu ministrom. Bardzo dziękuję wszystkim państwu senatorom i panu przewodniczącemu.

Zamykam obrady.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 36)