Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 140), Komisji Infrastruktury (nr 76) w dniu 08-03-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (140.)

oraz Komisji Infrastruktury (76.)

w dniu 8 marca 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 641, druki sejmowe nr 2014 i 2020).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to może zaczniemy posiedzenie komisji, mimo że jeszcze nie ma przewodniczącego komisji, ale jest w zastępstwie pan senator Tyszkiewicz, więc myślę, że będzie tu reprezentował Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Witam serdecznie wszystkich państwa senatorów, witam gości, witam współpracowników naszych komisji w osobach pana mecenasa i sekretarzy komisji.

Szanowni Państwo, czy mamy łączność ze zdalnymi uczestnikami?

(Głos z sali: Tak.)

Mamy. Czyli możemy przystąpić do procedowania tej ustawy.

Pozwolę sobie przywitać również, Szanowni Państwo, naszych gości, a są nimi dzisiaj… Na miejscu jest z nami pan Mariusz Marszał reprezentujący Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a zdalnie są z nami pan minister Weber i pan dyrektor Przychodzki. Witamy serdecznie naszych, że tak powiem, zdalnych gości.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Witam wszystkich państwa. Na łączach jest też pani dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter i jej współpracownicy. Witam serdecznie.)

Dzień dobry, Panie Ministrze. Witamy oczywiście również pańskich współpracowników w imieniu komisji.

Szanowni Państwo, w porządku dzisiejszych obrad połączonych komisji jest opinia do ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; druk senacki nr 641.

Czy do porządku obrad państwo senatorowie mają jakieś uwagi?

Skoro nie ma, bo nie widzę zgłoszeń, to przystępujemy do procedowania.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 641, druki sejmowe nr 2014 i 2020)

Szanowni Państwo, otrzymaliście materiały związane z procedowanym punktem. Prosiłbym przedstawiciela wnioskodawcy, czyli pana ministra lub osobę przez niego upoważnioną, do przedstawienia ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo Senatorowie! Szanowni Goście!

Ustawa ta jest ważna ze względu na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych zarówno w roku bieżącym, jak i roku przyszłym…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

…zmian. Pierwsza zmiana daje uprawnienia ministrowi, który jest dysponentem funduszu, czyli ministrowi infrastruktury, do tego, aby do województw, w których brakuje w tej chwili środków finansowych, a w których samorządy są zainteresowane tym, aby organizować linie użyteczności publicznej…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

Przewodniczący Jan Hamerski:

No, problem z łącznością, Panie Ministrze.

To jest właśnie efekt…

Panie Ministrze? Panie Ministrze, uda się panu ministrowi z nami połączyć?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Nie, właśnie…)

Panie Ministrze, mamy problemy z łącznością. Nie słyszeliśmy pana.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Na czym skończyłem… Na czym ucięło… na której sekwencji mnie ucięło?)

Na samym początku de facto.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Dobrze. To… ta ustawa jest bardzo ważna z uwagi na rok 2022, jak i 2023. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to chcemy sobie dać, sobie, czyli ministrowi infrastruktury, który jest dysponentem funduszu, prawo do tego, aby przekierować środki z województw, w których nie są one wykorzystane, do tych województw, gdzie ich brakuje. Dziś sytuacja jest taka, że 4 województwa, województwo pomorskie, mazowieckie, śląskie i podkarpackie, wykorzystały przyznany limit. W pozostałych województwach środki są jeszcze dostępne i chcemy część tych dostępnych środków z tych województw przekazać do tych, w których tych środków brakuje, a w których są samorządy chętne do tego, aby organizować linie użyteczności publicznej. No, oczywiście mamy takie prawo, zgodnie z obecnymi przepisami, ale z tego prawa możemy skorzystać dopiero w drugim półroczu, czyli za kilka miesięcy. Jednak z racji tego, że jest zainteresowanie i są samorządy, które chciałyby tworzyć linie użyteczności publicznej, chcemy zmiany ustawy, właśnie po to, aby dać sobie możliwość wcześniejszego przekazania do tych województw środków finansowych, które później wojewodowie mogliby przekazać samorządom. Tak że to jest jedna zmiana, związana z rokiem 2022.

Druga zaś zmiana jest związana z rokiem przyszłym. Chcemy na rok 2023 wydłużyć maksymalne dofinasowanie wynoszące 3 zł do wozokilometra. Chcemy, aby wojewodowie wczesną jesienią tego roku ogłosili nabory, jeszcze jesienią tego roku je rozstrzygnęli, podpisali umowy, tak aby każdy samorząd wiedział, na czym stoi, czy środki uzyskał. Myślę, że w większości przypadków tak będzie, że te środki… Jeśli się okaże, że tych środków brakuje… Chodzi o to, aby w odpowiedni sposób zareagować.

Tak że 2 małe, ale warte zmiany. Wiem, że samorządy w województwach pomorskim, mazowieckim, śląskim i podkarpackim na nie czekają. Ta ustawa została przyjęta przez Sejm w sposób jednomyślny, zdecydowaną większością głosów pań poseł i panów posłów. Nawet były takie wnioski, i to były głównie wnioski opozycji, aby jak najszybciej przekazać te środki właśnie do województw. Będzie to miało miejsce bardzo szybko. Ale dobrze byłoby, gdyby ta ustawa nie wracała już do Sejmu, bo to oznacza kolejne dni, tylko od razu została przyjęta przez Senat, bez poprawek, i trafiła na biurko pana prezydenta. My zadbamy o to, żeby została w miarę szybko podpisana i ogłoszona, tak aby mechanizm przekazania środków finansowych do województw, gdzie są braki, jak najszybciej wdrożyć.

Proszę państwa senatorów o poparcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za krótkie, ale rzeczowe wystąpienie.

Szanowni Państwo, patrząc po sali, nie dopatrzyłem się tu osób z zewnątrz tak de facto i dlatego nie zadałem tego pytania, które powinno się zawsze zadawać, czyli, czy na sali są lobbyści, osoby zajmujące się zawodowo lobbingiem. Ale nie ma takowych. Nie widzę.

(Głos z sali: Cała masa.)

Tak, sami lobbyści. Tak?

Szanowni Państwo, w związku z powyższym prosiłbym pana mecenasa, aby zechciał odnieść się pod względem prawnym do przedmiotowego projektu ustawy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, ja chciałbym dla czystości legislacyjnej zwrócić uwagę na dwie kwestie o charakterze doprecyzowującym. Jedna dotyczy art. 1 pkt 2 lit. c noweli, tam jest mowa o „kwocie środków funduszu przewidzianych na województwo”, o której mowa w art. 24 ust. 4, a w tym przepisie mowa jest o „środkach przyznanych dla województwa”. Druga kwestia dotyczy przepisu przejściowego, w którym posłużono się skrótem sformułowanym w ustawie zmienianej, więc teoretycznie ten skrót nie obowiązuje… W przepisach przejściowych powinien on być na nowo sformułowany albo powinno się odesłać do tego skrótu zawartego w ustawie matce. Ale nie są to kwestie, bez których ta ustawa się nie ostanie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo dziękuję, Panie Mecenasie.

Czy jakieś uwagi, pytania państwo senatorowie mają do pana ministra? Oczywiście w zakresie przedmiotowej ustawy.

Proszę uprzejmie, proszę bardzo Panie Senatorze.

Senator Janusz Pęcherz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja mam tylko taką uwagę, że jak jeszcze jesienią dyskutowaliśmy, na posiedzeniu plenarnym albo na którymś posiedzeniu komisji, o tych 3 zł, to twierdziliśmy, że to jest rozwiązanie bardzo dobre i na pewno zachęcające samorządy do tego, żeby uruchamiały te linie, które w tamtej chwili były nieuruchomiane albo miały być od stycznia ewentualnie zatrzymane.

Ja tak sobie dzisiaj myślałem rano, jak jechałem… Podjechałem na staję Orlenu i kupiłem bilet na autostradę. Musiałem też zatankować samochód i o ile do tej pory tankowałem za 270 zł, o tyle dzisiaj zatankowałem za 370 zł. Jeżeli tak dalej pójdzie, to może za miesiąc będzie to 470 zł, co nie jest wykluczone. Moja obawa jest taka, że te 3 zł za chwilę może okazać się niewystarczające. Dzisiaj powinniśmy to przyjąć, ale powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy rozwiązanie… świadomość, że może trzeba będzie to w trakcie modyfikować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Myślę, że uwaga była trafna.

Proszę uprzejmie, senator Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Ministrze!

Oczywiście komisja samorządowa, jak myślę, będzie głosowała za, ja będę głosował za, tak jak i Zygmunt Frankiewicz, w imieniu którego tutaj zabieram głos. Myślę, że ta ustawa jest potrzebna, ale też zgadzam się z moim przedmówcą, że tych pieniędzy będzie brakowało, ale dobrze, że chociaż te, które są, zostaną przekierowane do samorządów. No więc czekamy też na nowe decyzje rządu, jeśli chodzi o wsparcie samorządów, jeśli chodzi o transport publiczny. Ale za tą ustawą będziemy głosować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Czy państwo senatorowie mają jeszcze jakieś uwagi, pytania?

Ponieważ w swojej opinii pan mecenas był uprzejmy zaznaczyć, że te poprawki, które są zgłoszone, nie mają wpływu, że tak powiem, bezpośrednio na merytoryczną treść tej ustawy… W związku z powyższym jeżeli mogę prosić o przyjęcie ustawy bez poprawek, to zachęcałbym do tego państwa senatorów.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Osoby zdalnie głosujące.

Opinia komisji do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych została zaopiniowana pozytywnie: 14 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Szanowni Państwo… Panie Senatorze, czy ja mogę prosić pana senatora, abyś pan zechciał przedstawić to na posiedzeniu plenarnym Wysokiej Izbie?

Senator Janusz Pęcherz:

Panie Przewodniczący, nie mogę panu odmówić.

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za życzliwość.

Ja myślę, że wszystkim tutaj członkom połączonych komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest.

Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Panie Przewodniczący, jeżeli mogę…)

Tak. Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Bardzo gorąco państwu senatorom dziękuję za zrozumienie i za tak duże poparcie dla tego płytkiego, acz ważnego przedłożenia. Oczywiście będziemy analizować sytuację, zobaczymy, jak ceny paliw będą się kształtowały w przyszłości. No, wszyscy mamy nadzieję, że wojna, która została rozpętana przez Putina za naszą wschodnią granicą, zakończy się, i to zakończy się szybko, a to pozwoli ustabilizować ceny paliw i wrócić do tej takiej cenowej normalności i w tym zakresie. No, chcę państwa zapewnić, że my obserwujemy też tę sytuację, też sprawdzamy, jak wygląda transport zbiorowy. Będziemy też weryfikować, jak będą rozliczane w tych miesiącach te linie użyteczności publicznej. Kwota 3 zł jest kwotą maksymalną. Oczywiście większość wniosków jest na kwotę maksymalną, ale później samorządy rozliczają kwotę rzeczywistą długu na daną linię autobusową i wtedy widać, czy ta kwota 3 zł jest tą rzeczywistą, czy jednak ze względu na duże zainteresowanie daną linią komunikacyjną przychód z biletów był wyższy i samorząd musiał mniej dołożyć z jednej strony dotacji rządowej, ale z drugiej strony również z tych 10% swoich środków.

Dziękuję za te głosy. Będziemy sytuację analizować i wtedy, kiedy uznamy, że jest potrzeba, będziemy reagować.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Dziękuję równocześnie uczestnikom posiedzenia połączonych komisji. Dziękuję bardzo państwu sanatorom…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Dziękuję również panu mecenasowi za opinię, bo, tak jak mówiłem, to, że nie ma poprawek, oznacza, że ustawa po pozytywnej opinii Senatu trafi od razu na biurko prezydenta. Tak że dziękuję panu mecenasowi również za zrozumienie.)

…i zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 18)