Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 71) w dniu 12-01-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (71.)

w dniu 12 stycznia 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt otworzyć posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Witam serdecznie panie i panów senatorów. Witam serdecznie naszych gości reprezentujących Ministerstwo Infrastruktury. Witam serdecznie naszych współpracowników.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, w trakcie posiedzenia plenarnego Senatu zostały zgłoszone poprawki, w związku z powyższym jako komisja musimy do tych poprawek się odnieść, ustosunkować. Ja mam taką propozycję, zresztą uzgodnioną tu z panem mecenasem, żebyśmy nad tymi poprawkami, które zostały przyjęte przez Komisję Infrastruktury, już nie debatowali, a skupili się tylko nad tymi poprawkami, które na plenarnym posiedzeniu zostały złożone.

Tak można, Panie Mecenasie?

W związku z powyższym przystępujemy do…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

Proszę uprzejmie, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Szanowni Państwo, jeżeli członkowie komisji nie wyrażą w tym zakresie sprzeciwu, no to tak jak pan przewodniczący wspomniał, można głosować nad poprawkami komisji łącznie, z wyjątkiem jednej poprawki, poprawki nr 14. Ponieważ ta poprawka komisyjna nr 14 wyklucza się z poprawką pana senatora Zająca, musimy ją wyłączyć z tego bloku. Proponuję, żeby to łączne głosowanie dotyczyło poprawek… Ja powiem teraz, które to są poprawki. Chodzi o poprawki nr: 1, 2…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Do dziewiątej.)

…3, 4, 5, 6, 7, 8…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Do 9.)

Do poprawki nr 9.

Następnie poprawki nr: 16, 17, 20 i 22.

(Senator Jadwiga Rotnicka: 16, 17 i…)

(Głos z sali: 20 i 22.)

Tak jest.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Czyli to są te poprawki, które były poprawkami komisyjnymi, za wyjątkiem tej poprawki nr 14, o której pan mecenas był uprzejmy wspomnieć.

Szanowni Państwo, ja myślę, że przejdziemy w takim układzie do omówienia poprawki nr 10…

(Głos z sali: Nie omawiamy ich.)

Nie, nie, no, na zasadzie…

Poprawka nr 10, zgłoszona przez senatora Zająca. Jeżeli można…

Czy pod względem legislacyjnym, Panie Mecenasie, do tej poprawki jakieś uwagi są?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Nie ma.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Nie ma. Dziękuję.

Panie Ministrze, tak lub nie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu jest negatywne.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Dziękuję bardzo.)

Z tym że naszym zdaniem nad tymi poprawkami powinno być głosowanie łączne, czyli nad dziesiątą, dwunastą i trzynastą.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Dziesiąta łącznie z trzynastą…)

Z dwunastą i trzynastą.

Taka jest nasza ocena. Nie wiem, czy pan mecenas też ją podziela.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Może, Panie Ministrze, głosujmy w taki sposób, jaki mają senatorowie w wykazie.

Czyli do poprawki dziesiątej opinia ministra jest negatywna?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu negatywne.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Negatywne.

Poprawki nr 11 i 12. Ponieważ była taka uwaga pana mecenasa, że możemy nad nimi głosować łącznie, jest tylko pytanie: czy poprawka nr 11 pod względem legislacyjnym jest poprawna?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Nie ma uwag.)

Nie ma uwag merytorycznych.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Nie ma uwag.

Opinia rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu – negatywne.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Negatywne.

Poprawka nr 12.

Panie Mecenasie, nie ma uwag?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Opinia rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Negatywna.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr 13.

Biuro? Nic?

Pan minister?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr…

(Głos z sali: 15.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: 14 też…)

…14.

(Głos z sali: Czternastka to jest poprawka komisyjna, to…)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, tak, ale ona się wyklucza z poprawką nr 15 i musimy głosować nad nią oddzielnie.)

Tak jest.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Do poprawki czternastej opinia jest pozytywna, natomiast do piętnastej – negatywna.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawki siedemnasta i osiemnasta.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Opinia negatywna.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr 19?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu do poprawki nr 18 negatywne.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Negatywne. Tak jest. A do poprawki nr 19.)

Zaproponowaliśmy w poprawce dziewiętnastej spełnienie intencji, która została zawarta w poprawce nr 18, tylko że w sposób, który naszym zdaniem jest sposobem bezpiecznym od strony prawnej. Czyli opinia rządu do poprawki nr 18 jest negatywna, natomiast do poprawki nr 19 – pozytywna.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Tak.)

(Głos z sali: Czyli to są te poprawki wykluczające się. Prawda?)

Nie, nie te wykluczające, to są poprawki, w których intencja jest taka sama, natomiast jest inaczej zapisana. Naszym zdaniem w poprawce nr 19 jest ona zapisana bezpieczniej od strony prawnolegislacyjnej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr 20 została przyjęta.

Poprawka nr 21, senatora Burego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Stanowisko rządu – negatywne.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr 17… To wszystko było.

Szanowni Państwo…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Proszę wyjaśnić.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Może najpierw będzie głosowanie nad tym blokiem poprawek, o których mówiliśmy na początku, czyli tych niebudzących wątpliwości poprawek komisyjnych. Jeszcze raz przypomnę, które to poprawki. Poprawki: pierwsza, druga…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Od pierwszej do dziewiątej.)

…trzecia – tak – czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Następnie poprawki nr 16, 17, 20 i 22.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Nad tymi poprawkami możemy, Szanowni Państwo, głosować łącznie. Nie ma wątpliwości członków komisji w tej materii? Nie ma.

Skoro tak, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek przed momentem wyczytanych, przypomnianych przez pana mecenasa?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 6 głosów z sali – za. Czekamy na zdalnych.)

Tak jest.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 8 głosów za, jednogłośnie.)

Wymienione poprzednio poprawki zostały przyjęte jednomyślnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 10.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka nr 10 to jest poprawka pana senatora Zająca.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nie widzę…)

Nie, jest, jest.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 1głos przeciw.)

Kto jest… Przepraszam…

Kto jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 osoby przeciwne.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 osoby na sali. Czekamy na głosy zdalne. 3 głosy przeciw, 5 senatorów się wstrzymało, żaden nie był za.)

Nikt nie był za?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

Tak, tak, ale mówi pan o zdalnych?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: O zliczonych, razem.)

Razem już.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Żaden senator nie był za, 3 było przeciw, 5 się wstrzymało.)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawki nr 11 i 12, łącznie.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Łącznie głosujemy nad nimi, tak jest.

Kto z senatorów na sali jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Spośród senatorów na sali nie widzę zgłoszeń.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 głosy przeciw, z sali.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 osoby na sali się wstrzymały.)

Łącznie?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Żaden senator nie był za, 4 było przeciw, 4 się wstrzymało.)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka nr 13.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nie widzę zgłoszeń.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 głosy przeciw.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 osoby na sali się wstrzymały. Czekamy.)

Tak jest.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Żaden senator nie był za, 4 było przeciw, 4 się wstrzymało.)

Ta poprawka również nie uzyskała poparcia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka czternasta.

Przewodniczący Jan Hamerski:

To jest ta poprawka, przypomnę…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Komisyjna, tak.)

…komisyjna.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 6 głosów na sali za, 0 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czekamy na zdalnych.)

Nikt się nie wstrzymał, tak.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 8 głosów za, jednomyślnie.)

Jednomyślnie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka piętnasta została już wykluczona. Poprawki szesnasta i siedemnasta uzyskały poparcie.

Poprawka osiemnasta.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Poprawka zgłoszona m.in. przez senatora Pocieja i państwa senatorów: senator Rotnicką – przypomnę – senatora Adamczyka, Bosackiego i Świlskiego.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 głosy przeciw z sali. Nikt się nie wstrzymał. Czekamy na zdalnych.)

Tak.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

(Głos z sali: Czy nad piętnastą było już głosowanie?)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Piętnasta została wykluczona.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Wykluczona przez…)

Przez poprawkę czternastą.

Teraz poprawka nr 19.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Łącznie.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za, 0 – przeciw, 4 senatorów się wstrzymało.)

Poprawka uzyskała poparcie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

I ostatnia poprawka, nr 21.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 głosy przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czekamy.)

Łącznie.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za, 3 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.)

Poprawka uzyskała poparcie.

Szanowni Państwo, tym sposobem zakończyliśmy głosowanie nad zgłoszonymi na posiedzeniu plenarnym Senatu poprawkami.

Chciałbym serdecznie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak.

Chciałbym serdecznie podziękować za udział w posiedzeniu.

(Głos z sali: A sprawozdawcą pan senator.)

Tak? Dobrze. Jeżeli nie ma innych propozycji, to będę sprawozdawcą tego posiedzenia komisji na posiedzeniu plenarnym.

Dziękuję serdecznie państwu senatorom. Dziękuję, Panie Ministrze, panu i całemu pana zespołowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję współpracownikom i do zobaczenia na sali.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 40)