Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 68) w dniu 04-01-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Środowiska (68.)

w dniu 4 stycznia 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzymy posiedzenie Komisji Środowiska, posiedzenie ważne, bo raz w roku takie się odbywa.

W porządku obrad mamy rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji; druk senacki nr 601 i druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A.

W dzisiejszym posiedzeniu komisji biorą udział zdalnie pani Małgorzata Golińska, sekretarz stanu, główny konserwator przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także pan Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu. Witamy pana ministra. Panu ministrowi towarzyszą pani Ewa Majewska, pani Monika Potok, pan Wojciech Hurkała, pan Zbigniew Kłosowski, pani Barbara Herman, pani Marzena Berezowska, pan Paweł Sosnowski, pani Małgorzata Kajak, pan Paweł Różycki. Jest z nami zdalnie pan minister Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury. Panu ministrowi towarzyszą pan Adam Orzechowski, pani Ewa Szczepańska i pan Sławomir Brożyna, udział zdalny. Jest z nami również, osobiście, pan prezes Łukasz Młynarkiewicz, Państwowa Agencja Atomistyki, któremu towarzyszą pani Katarzyna Krzywda i pani Beata Cieślińska. Jest z nami pan prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Dominik Bąk. Witamy serdecznie pana prezesa. Towarzyszy mu pan Krzysztof Piekarz. Witamy szanownych państwa. Jest z nami pani również Beata Orlik z Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, jest zastępca prezesa ds. ekonomicznych i organizacyjnych oraz pan Krzysztof Woś… Nie, pana Krzysztofa Wosia nie ma.

(Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś: Jestem. Dotarłem.)

Dotarł? Nie widzę pana prezesa… O, tam. Witam pana prezesa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oraz pan… Panowie, nie przesiedlibyście się tutaj? Panie Prezesie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Byłoby nam bliżej.

Jest pan Paweł Pabjasz, też Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Jest z nami pan Marek Kajs, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Witamy szanownego pana dyrektora. Panu dyrektorowi towarzyszy pani Agnieszka Szymczak-Guzik, pani główna księgowa. Witamy serdecznie. Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie ma nikogo. Jest z nami pani Aleksandra Szwemberg, Ministerstwo Finansów. Witamy szanowną panią dyrektor. Pani dyrektor towarzyszą pan Arkadiusz Kobus oraz pani Marta Przybylska. Zdalnie jest z nami pani Agnieszka Kołakowska, Najwyższa Izba Kontroli. Witamy również serdecznie pana Mirosława Reszczyńskiego, głównego legislatora w Biurze Legislacyjnym.

Witam szanownych państwa senatorów, którzy biorą udział w posiedzeniu osobiście, tak najlepiej, ale są też senatorowie, którzy biorą udział zdalny, tak że witamy wszystkich. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobrą łączność i nie będziemy musieli tutaj w jakiś sposób szukać pomocy technicznej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A)

Mamy do rozpatrzenia część budżetową 22 „Gospodarka wodna”, część 41 „Środowisko”, część 51 „Klimat” i część 68 „Państwowa Agencja Atomistyki”. Mamy też do rozpatrzenia załączniki dotyczące planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz mamy do rozpatrzenia plany finansowe parków narodowych. Mamy też, zgodnie z przedmiotem i zakresem działania Komisji Środowiska, do rozpatrzenia rezerwy celowe, część budżetową 85 i część budżetową 83, które z reguły referuje Ministerstwo Finansów. A poszczególne osoby – czy to dotyczy pana ministra Gróbarczyka, czy pani minister Golińskiej, czy pana ministra Guibourgé-Czetwertyńskiego – no, będą w jakiś sposób też odpowiadać na pytania dotyczące załączników, załącznika nr 3, dotyczącego dochodów budżetu środków europejskich, załącznika nr 4, dotyczącego wydatków budżetu środków europejskich na 2022 r., załącznika nr 6, dotyczącego wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2022 r., załącznika nr 7… Może tylko numery tych załączników przeczytam, żeby skrócić czas. Bo wszyscy mamy te same dokumenty. Załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 15, załącznik nr 16 oraz załącznika nr 17.

Szanowni Państwo, mam taką nadzieję, że wszyscy będziemy w sposób sprawny referować, pytać i starać się podejmować decyzje, aby to posiedzenie komisji, jak zaznaczyłem na samym początku, przebiegło w sposób sprawny, abyśmy praktycznie rozpatrzyli te części budżetowe, które wcześniej wymieniłem.

Szanowny Panie Ministrze, obecny tu pan minister Guibourgé… Kto jest upoważniony z ministerstwa, żeby zabrać teraz głos? Pan czy pani minister Golińska? Żeby zreferować części budżetowe „Środowisko” i „Klimat”, bo od tych byśmy zaczęli. Z uwagi na to, że jesteście tutaj, na miejscu… Tak że, jak myślę, będzie łatwiej ten temat… Pan jest na miejscu, pani zdalnie, pani minister Golińska.

Zaczęlibyśmy pewnie od części 41 „Środowisko”, a później byśmy zaczęli część „Klimat”.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński:

Dokładnie. Pani minister Golińska by przedstawiła część 41 „Środowisko”, a ja bym przedstawił część 51 „Klimat”.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan „Klimat”, tak, Panie Ministrze? Czyli poprosimy… Damy pierwszeństwo pani minister Golińskiej.

Pani Minister, prosimy uprzejmie o przedstawienie części budżetowej nr 41 „Środowisko” z tymi załącznikami, które wcześniej wymieniłem. Tymi dotyczącymi wynagrodzeń i różnego rodzaju dotacji planowych, programów wieloletnich.

Proszę uprzejmie, Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska:

Bardzo dziękuję.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie! Państwo Ministrowie!

Przede wszystkim to jest dzisiaj dla mnie dość dobre spotkanie z tego tytułu, że możemy po raz pierwszy chyba rozmawiać o dużym zastrzyku finansowym i wsparciu dla jednostek, o których już u państwa również na posiedzeniach komisji wielokrotnie rozmawialiśmy, a mianowicie dla parków narodowych, dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a więc dla tych instytucji, które odpowiadają w Polsce za kwestie związane z ochroną przyrody czy też z ochroną dziedzictwa przyrodniczego.

I tak: jeśli chodzi o parki narodowe, one, jako państwowe osoby prawne, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. Pokrywają z uzyskiwanych przychodów swoje wydatki na finansowanie zadań, które są określone w ustawie o ochronie przyrody. Te środki na działalność bieżącą i także na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych parki otrzymują właśnie m.in. z budżetu państwa.

Średnioroczna liczba osób zatrudnionych w 23 parkach narodowych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2022 będzie kształtować się na poziomie 1 tysiąca 520 osób. Tak jak powiedziałam, przewidujemy duże wsparcie finansowe, które przełoży się na wzrost wynagrodzeń pracowników parków. Łączny wzrost wynagrodzeń we wszystkich parkach będzie wynosił ponad 27%. Warto wskazać, że będziemy dążyć również do tego, aby wyrównać różnice, które występują w zarobkach pomiędzy poszczególnymi parkami. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie średnia zarobków w parku narodowym jest na poziomie 4 tysiące zł, 4,5 tysiąca zł, a są takie sytuacje, gdzie w parku narodowym średnia zarobków jest w granicach 6 tysięcy zł. Rok 2022 będziemy chcieli wykorzystać, aby wyrównać te poziomy wynagrodzeń i aby wszyscy pracownicy w parkach narodowych mogli zarabiać średnio ok. 6,5 tysiąca zł.

Ponadto to zwiększenie środków z budżetu państwa będzie przeznaczone również na działania związane z ochroną przyrody, jak wykupy czy pierwokupy gruntów, które scalają parki narodowe czy nieruchomości w parkach narodowych, jak i działalność inwestycyjną. I to wszystko dzięki decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego o wzroście finansowania z budżetu. Dotychczas to finansowanie z budżetu państwa było mniej więcej w 30% potrzeb, dzisiaj, w 2022 r., to będzie wzrost do blisko 45% potrzeb parków, czyli naprawdę zdecydowany i odczuwalny wzrost.

Jeśli chodzi… Może ze względu na szeroki temat ja nie będę już wchodzić szczegółowo w zaplanowane zadania bieżące, przychody i wydatki. Jeśli państwo będziecie mieli pytania szczegółowe, to oczywiście będę się do nich również szczegółowo odnosić.

Niemniej jednak chciałabym również wskazać, że druga kwestia niezwykle ważna w dzisiejszej dyskusji to jest funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. I tutaj w wydatkach dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaplanowano wzrost na poziomie ponad 18% wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2021. Zwiększenie limitu wydatków wynika w szczególności z przyznania dodatkowych środków dla GDOŚ na wydatki związane z przeniesieniem części siedziby urzędu do nowej lokalizacji, a także…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pani Minister, zerwało nam łączność. Pani Minister, zerwało nam łączność.

(Głos z sali: Ona nie słyszy.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ona nie słyszy.)

No, to są właśnie uroki zdalnego obradowania.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak jest w tej sali. Bo to się już nie pierwszy raz zdarza.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani Minister, zerwało nam łączność…

Nie ma jakiejś możliwości przekazania informacji do pani minister?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Pan minister zadzwoni…)

(Głos z sali: Na migi.)

(Głosy z sali: Naprawdę nie mamy możliwości…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest najłatwiejsza możliwość.)

(Głos z sali: Mogę napisać na czacie.)

(Głos z sali: Na czacie, niech ktoś napisze na czacie…)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, niech ktoś napisze na czacie do pani minister…)

Proszę?

(Głos z sali: Albo niech ktoś z ministerstwa zadzwoni do pani… Zaraz spróbujemy się skontaktować.)

(Głos z sali: Dalej mówi pani minister…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, nie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Powinna być tutaj, a nie tam, na posiedzeniu o ustawie budżetowej…)

(Głos z sali: Nie może nas usłyszeć…)

(Głos z sali: No, ale mówię…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ma ktoś łączność z panią minister?

(Głos z sali: Tak, zadzwonił, ale nie odebrała.)

(Głos z sali: Nie odbiera…)

Omawiamy zbyt ważne sprawy, jeżeli chodzi o ustawę budżetową, żeby zdalnie obradować. Dlatego zachęcamy zawsze do udziału osobistego. Bo to są…

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, niestety, w budżecie…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Co robimy?

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, przerywamy. Jakąś przerwę zróbmy.)

Jakie są szanse… Czy są szanse, żeby…

(Głos z sali: Może zapytajmy…)

Panie Ministrze, co…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Niech pan powie do mikrofonu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński:

Mogę przedstawić część dotyczącą klimatu, może pani minister w międzyczasie uda się połączyć ponownie. A w razie czego to… Jakby pani minister się nie udało, to zaproponuję, że ja będę się starał odpowiedzieć na pytania, ze wsparciem ekspertów.

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, dobrze…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Jest następny mówca…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mam prośbę. Rozpatrujemy to, co się uda.

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Proszę przedstawić część budżetową 51. Proszę bardzo.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale, Panie Przewodniczący, ale jeżeli my nie słyszymy pani minister, to oni nas też mogą nie słyszeć.)

(Głos z sali: Tak to wygląda teraz…)

Ale to przecież…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Część osób będzie wyłączona z możliwości uczestnictwa w posiedzeniu komisji.)

To co mamy robić?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, nie wiem, przerwę ogłosić, pół godziny albo coś takiego.)

(Głos z sali: Nie, no, może 5 minut.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: No, właśnie.)

(Głos z sali: Informatycy już nad tym pracują, ale nie wiadomo, ile to zajmie. Może róbmy po kolei. Jak pan minister jest na miejscu…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, dobrze. Może poprosimy teraz pana ministra Guibourgé, żeby pan minister przedstawił tę część 51, no, bo… Informatycy pracują. Szkoda czasu, szkoda, żebyśmy go marnowali. Na tej zasadzie…

Dlatego ja zachęcam cały czas do tego, żeby ministrowie byli na miejscu. Bo dzisiaj są omawiane zbyt ważne sprawy, części budżetowe…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński:

Dobrze.

Panie Przewodniczący, dziękuję…

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Panie Ministrze, proszę tę część…)

(Głos z sali: A czy pana przewodniczącego pani słyszy?)

Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli chodzi o część 51 „Klimat”, to w zakresie dochodów prognozowanych na 2022 r. została wpisana do ustawy kwota 5 miliardów 715 milionów zł. To jest mniej więcej 53% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021. To zmniejszenie wynika przede wszystkim z przeznaczenia części przychodów z aukcji uprawnień do emisji w systemie ETS, w wysokości 40% tych przychodów, na nowo projektowany Fundusz Transformacji Energetyki, czyli na finansowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie transformacji naszej energetyki.

Wydatki na 2022 r. wyniosą 323,8 miliona zł w tym 71,5 miliona zł na współfinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem środków unijnych. W tej części również podstawową grupę wydatków stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych, które w tym roku zostały zaplanowane na 248 milionów zł, to jest 77% tej części budżetowej.

Jeśli chodzi o budżet środków unijnych, to zostały one zaplanowane w zakresie klimatu na kwotę 1 miliard 900 milionów zł, co jest kwotą podobną do tej wpisanej do ustawy budżetowej w 2021 r.

A co do limitu wynagrodzeń na 2022 r., to została wpisana kwota 167 milionów zł. I analogicznie do innych części też będących w zakresie kompetencji ministra klimatu i środowiska to obejmuje również fundusz nagród i wzrost wynagrodzeń o 4,4%. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jak jest z łącznością teraz? Wiemy już, jaka jest sytuacja z łącznością, czy nie wiemy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wiemy, jaka jest sytuacja z łącznością, czy nie wiemy?

(Głos z sali: Informatycy nad tym pracują. Nie wiem…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Wydaje mi się, że na transmisji nas słychać. Ale senatorowie zdalni mogą nas nie słyszeć…)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Wobec tego musimy ogłosić przerwę z uwagi na fakt, że pan marszałek dopuścił zdalne uczestnictwo…

(Głos z sali: Już słychać. Już was słychać. Już słychać.)

(Senator Alicja Chybicka: Nie słychać. Nie słychać.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Nie słychać czy słychać?)

(Głos z sali: Już słychać…)

(Głos z sali: Słychać czy nie słychać?)

(Głos z sali: Już słychać.)

(Głos z sali: U mnie również już jest połączenie.)

(Głosy z sali: Jest.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest.)

(Senator Alicja Chybicka: No, to może się naprawiło.)

(Głos z sali: Wróciliśmy.)

Jak się naprawiło połączenie, to dobrze. Choinki widzimy.

(Senator Jadwiga Rotnicka: A czy pani minister Golińska jest…)

(Głosy z sali: Jest.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Słyszy nas?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Trzeba spytać, czy nas słyszy.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani Minister, niech pani kontynuuje teraz.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tylko nie wiemy…)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska:

Panie Przewodniczący, jak rozumiem, zakończyłam gdzieś w momencie, kiedy zaczęłam mówić o Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

(Senator Alicja Chybicka: Znowu zrywa…)

Od razu taka moja informacja, że w związku z tym, że na sali u państwa jest zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to w razie, gdyby ucięło nam znowu połączenie, upoważniam go do reprezentowania w tym temacie… i do odpowiadania na pytania. Obecny jest również pan dyrektor Hurkała z Departamentu Ochrony Przyrody, tak więc gdyby zaistniały problemy w temacie parków narodowych, on również jest do państwa dyspozycji.

A wracając do kwestii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska: ważna informacja, RDOŚ w tym roku otrzymują również wsparcie z budżetu państwa. Jest to wzrost o ponad 13% w stosunku do roku poprzedniego. Mówimy tutaj o kilkunastu milionach, blisko 20 milionach zł. Będzie to z przeznaczeniem zwłaszcza na wzrost wynagrodzeń pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Jest ich ok. 1 tysiąca. Są to wzrosty o kilkaset złotych na każdego z pracowników. Mówimy tu o ważnym aspekcie, w związku z tym, że przez ich ręce przechodzi wiele decyzji środowiskowych, ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. To niezwykle istotna praca, często niedostrzegana i niedoceniana. I cieszę się, że obecny rząd wykazał się dużym wsparciem dla pracowników RDOŚ w roku 2022.

Jeśli chodzi o Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, to na 2022 r. zaplanowano w wydatkach środki w kwocie ponad 31 milionów zł. Jest to blisko 119% wydatków, które były ujęte w roku 2021. Zwiększenie tego limitu wynika w szczególności z przeznaczenia dla GDOŚ dodatkowych środków na wydatki związane z przeniesieniem części siedziby urzędu do nowej lokalizacji, a także ze zwiększonego limitu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wspomniana przeprowadzka była realizowana w 2021 r., kończymy ten temat w 2022 r. Również w 2021 r. zwiększyliśmy o kilka czy kilkanaście etatów wsparcie dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W roku 2022 w ramach usprawniania funkcjonowania i GDOŚ, i RDOŚ chcemy to kontynuować.

Co do szczegółów, tak jak w przypadku parków narodowych, gdybyście państwo mieli szczegółowe pytania, to oczywiście będę się starała udzielić odpowiedzi. Ale widząc, jak szeroki jest dzisiaj temat do omówienia, nie chcąc też przeciągać, nie będę szczegółowo omawiać każdego z punktów, który jest zawarty w budżecie. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję, Pani Minister.

Przebrnęliśmy jakoś przez te problemy techniczne, słyszalność była dobra, jeżeli chodzi o panią minister.

Otwieram dyskusję.

Kto z państwa senatorów?

Proszę bardzo, pan senator Pęcherz prosił o głos. Proszę bardzo.

Dyskusja na temat części budżetowej dotyczącej środowiska i załączników, które jej dotyczą.

Senator Janusz Pęcherz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja dzisiaj na posiedzeniach komisji cały czas pytam o średnie wynagrodzenie w poszczególnych resortach. I bardzo się cieszę z tego, co usłyszałem od pani minister teraz, przed chwilą. My byliśmy na wyjazdowym posiedzeniu komisji, bardzo dobrze zorganizowanym przez pana przewodniczącego, m.in. w Bieszczadzkim Parku Narodowym, i tam dużo rozmawialiśmy z pracownikami tych parków, dobrze wykształconymi ludźmi, którzy mieli bardzo niskie pobory. Teraz słyszę, że te pobory w parkach znacznie wzrosną, nie o 4%, tylko o 20% czy dwadzieścia kilka procent. I to jest to, o co mi chodziło.

I jeszcze bardziej mnie ucieszyło to, co pani minister powiedziała: że staracie się, żeby w poszczególnych parkach zarobki były porównywalne, czego nie mamy w resortach. Ja na posiedzeniu komisji sejmowej, na której byłem sprawozdawcą Senatu w odniesieniu do programu modernizacji służb mundurowych, mówiłem o tym, że pracownicy cywilni mają bardzo zróżnicowane pensje w poszczególnych… Powiedzmy, w Policji, w Straży Granicznej i np. w Straży Pożarnej, podczas gdy nie ma żadnego uzasadnienia, żeby te różnice były. Tak że jeżeli uda się państwu – tutaj mówię do pani minister Golińskiej – doprowadzić do stanu zbliżonego… Bo to nie oznacza, że wszyscy w parkach mają zarabiać podobnie, tylko to będzie pewien proces. To będzie bardzo dobry sygnał dla pracowników, ale także sygnał dla wszystkich, którzy kierują poszczególnymi resortami, że to powinno być jednak trochę ujednolicane. Nie powinno być dużych różnic. Jeżeli pracownicy tak samo wykształceni, z takim samym doświadczeniem wykonują podobne zadania, powinni zarabiać podobnie. To taka pierwsza… To jest to, co chciałbym tu powiedzieć.

Do klimatu odniosę się może później, bo ja już w kwestii klimatu też zabierałem głos. Jeżeli będzie jakaś inna jak gdyby perspektywa, w której będę mógł zabrać głos w związku z czymś innym niż na posiedzeniu komisji do spraw klimatu, to to zrobię. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czyli na początek optymistyczna informacja dla wszystkich pracowników parków, że będą podwyżki. Cieszymy się z zapowiedzi pani minister.

Czy są inne głosy?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma.)

Nie ma.

W takim razie, Szanowni Państwo, skoro nie ma innych głosów, ja bym proponował, abyśmy głosowali nad poszczególnymi częściami, czyli przyjmowali opinie, i żebyśmy się posuwali naprzód.

Może tak być, Panie Mecenasie,?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie kto jest za przyjęciem części… Inaczej: kto jest za pozytywną opinią dla części 41 wraz z załącznikami dotyczącymi właśnie omawianej części, którą przedstawiła pani minister Golińska.

Kto jest za tą pozytywną opinię, niech zechce podnieść rękę.

(Głos z sali: 8 głosów na sali za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowanie zdalne.

Zamykamy głosowanie.

(Głos z sali: 12 za, jednogłośnie.)

12 osób za.

Jednogłośnie została przyjęta opinia dotycząca części 41 z załącznikami.

Gratulujemy pani minister i dziękujemy za przedstawienie części 41.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska: Bardzo dziękuję.)

Panie Ministrze – teraz jeszcze raz do pana Guibourgé – prawdopodobnie nie wszyscy słyszeli to, co pan… Ale myślę, że… Przypomnę senatorom zdalnie obradującym, że pan Guibourgé przedstawił nam część 51 dotyczącą środowiska…

(Głos z sali: Klimatu.)

Dotyczącą klimatu, przepraszam.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Klimatu.)

Czy ja nie pomyliłem wcześniej… Teraz środowisko, tak?

(Głos z sali: Klimat.)

Część 41.

(Głos z sali: 51.)

Przepraszam. Część 51 „Klimat”, tak.

I teraz mam prośbę. Gdyby pan jeszcze tak syntetycznie to samo, w skrócie… Bo myśmy tu, na sali, słyszeli, ale może senatorowie, którzy obradują zdalnie, nie wszystko usłyszeli. Tak że proszę… Żeby oni również poczuli się w jakiś sposób poinformowani w tych sprawach związanych z dzisiejszymi obradami. Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Tak więc jeszcze raz, w większym skrócie, informacja na temat części 51 „Klimat” w zakresie prognozy dochodów. Kwota, która została wpisana, czyli 5,7 miliarda zł, to jest trochę więcej niż połowa dochodów zaplanowanych na poprzedni rok. I ten spadek wynika przede wszystkim z przekazania 40% prognozowanych dochodów z aukcji uprawnień do emisji do Funduszu Transformacji Energetyki, którego celem będzie właśnie finansowanie potrzebnych inwestycji w zakresie modernizacji naszej energetyki.

W zakresie wydatków… Wydatki zostały określone na kwotę 323 milionów zł, w tym 71 milionów zł na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych. I główną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Wydatki w ramach budżetu środków europejskich zostały określone na kwotę 1 miliard 900 milionów zł, co jest kwotą porównywalną z kwotą wpisaną w 2021 r.

I w zakresie wynagrodzeń… Limit wynagrodzeń w części 51 został określony na 167 milionów zł. I to uwzględnia 3-procentowy fundusz nagród oraz wzrost wynagrodzeń o 4,4%.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję panu ministrowi.

Teraz bym prosił jeszcze, jakby prezes Bąk był uprzejmy, o przedstawienie planu finansowego. Później byśmy łącznie przedyskutowali te tematy i potem odbylibyśmy głosowanie nad przyjęciem opinii.

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo Ministrowie!

Proszę państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt planu finansowego na 2022 r. Oczywiście, moją wypowiedź zawężę tylko i wyłącznie do części A tabeli planu finansowego, bo ona stanie się ostatecznie załącznikiem do ustawy budżetowej i będzie stanowić dla nas ramy działania, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową.

Pierwsza sprawa, przychody. One w 2022 r. według naszych szacunków będą wyższe niż planowaliśmy w ubiegłym roku. Wyniosą blisko 5 miliardów 100 milionów zł. Będą wyższe o ponad 70% w porównaniu do roku 2021. Spodziewamy się, że to będzie prawie 2 miliardy zł więcej. Wpływ na to ma… W zasadzie wspomnę o jednym decydującym czynniku. Poza tymi przychodami, które realizowaliśmy dotychczas, które przyjmują różne wartości albo oczekujemy, że przyjmą różne wartości, tutaj zapewne nowością jest to, że będziemy uzyskiwać środki z Funduszu Modernizacyjnego, na który są już opracowane programy priorytetowe i jest, że tak powiem, w relacjach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Komisją Europejską porozumienie co do kierunków wydatkowania środków. To jest łącznie 9 programów.

Ale skoro jesteśmy przy wydatkach, to warto wspomnieć o drugiej pozycji. Na 2022 r. zaplanowaliśmy także rekordową, jak myślę, chyba nawet w historii działania funduszu kwotę wypłat w formie dotacji. To jest kwota prawie 7 miliardów zł. Z tego… Nie, przepraszam, to jest kwota kosztów ogółem. A planowane dotacje na 2022 r. to jest kwota 6,5 miliarda zł. Oprócz wypłat dotacyjnych będziemy także realizowali wypłaty pożyczkowe. Tutaj mówimy o kwocie planowanej w wysokości 2,7 miliarda zł.

Główne kierunki wydatkowania środków to w ostatnich latach niezmiennie program „Czyste powietrze”. Wypłaty w ramach tego programu, które zrealizujemy w tym roku, wyniosą blisko 2 miliardy zł. Duży udział w strukturze wydatków będą mieć także dotacje na wsparcie niskoemisyjnego transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury tankowania wodoru. Kontynuowane będą w zasadzie wszystkie programy związane ze wsparciem szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii i poprawą efektywności energetycznej tak przedsiębiorstw, jak i innych obiektów użyteczności publicznej. Oczywiście, narodowy fundusz będzie realizował programy, które są realizowane w funduszu od 30 lat, czyli te związane z ochroną wód, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Ta nabiera szczególnego znaczenia także w kontekście wykorzystania Funduszu Modernizacyjnego. Będziemy także starali się… będziemy na pewno rozwijać współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Tu w dalszym ciągu realizujemy kilka programów – w tym „Czyste powietrze” jako program flagowy – o charakterze ogólnopolskim. I w naszej ocenie ta współpraca dobrze się zapowiada.

Plan finansowy nie obejmuje dużej części aktywności funduszu, która polega na obsłudze i wydatkowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków, które nie podlegają zwrotowi. Ja tylko już na koniec powiem, że na ten moment, jeżeli chodzi o program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”, mamy prawie 1 tysiąc 400 umów. Kwota dofinansowania w ramach tych umów to jest 20 miliardów zł. A to przekłada się na projekty, których łączna wartość wynosi blisko 40 miliardów zł. Myślę, że jako że to jedne z ostatnich już lat kontraktowania w ramach tego programu, warto to w tym miejscu to zauważyć.

Jeżeli będą ze strony państwa senatorów pytania, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję panu prezesowi, panu ministrowi za informację.

Otwieram dyskusję.

Kto z senatorów chce zabrać głos?

Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem części budżetowej 51, którą przedstawił pan minister Guibourgé-Czetwertyński, oraz planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kto chce wyrazić pozytywną opinię? Proszę podnieść rękę. Kto jest za?

(Głos z sali: 8 głosów na sali za.)

8 na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowanie zdalne?

Zamykamy głosowanie.

(Głos z sali: 12 za. Jednogłośnie.)

12 głosów za. Jednogłośnie.

Dziękujemy serdecznie panu ministrowi, panu prezesowi za obecność i osobom towarzyszącym, że zechcieliście wziąć udział w naszym posiedzeniu komisji bezpośrednio. Życzymy powodzenia w nowym roku. Wszystkiego najlepszego.

(Głos z sali: Wzajemnie.)

I prosimy teraz… Jest z nami osobiście pan prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Panie Prezesie, gdyby pan zechciał przedstawić część budżetową 68, która pana dotyczy, wraz z załącznikami, które też w jakiś sposób dotyczą pana, to proszę o zabranie głosu.

Pan prezes Łukasz Młynarkiewicz. Prosimy bardzo pana prezesa.

Dziękuję bardzo.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Działania prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikają z ustawy – Prawo atomowe. I w myśl tej ustawy prezes PAA jest centralnym organem administracji rządowej wykonującym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Teraz pokrótce jeżeli chodzi o dochody budżetowe i wydatki budżetowe… Dochody budżetowe na 2022 r. w części 68 zostały zaplanowane w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 216 tysięcy zł. Głównym źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za egzamin niezbędny do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Zaplanowane z tego tytułu dochody budżetowe w wysokości 200 tysięcy zł stanowią 92,6% planowanych dochodów ogółem i wynikają z uwzględnienia planowanej liczby osób, które mogą przystąpić do egzaminu w 2022 r. Wzięto tu również pod uwagę prolongatę terminów ważności uprawnień wynikających z sytuacji pandemicznej.

Poza dochodami z opłat za egzamin zaplanowano kwotę 15 tysięcy zł z tytułu kar nakładanych przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na kierowników jednostek prowadzących działalność związaną z pracą w narażeniu na promieniowanie jonizujące i kwotę 1 tysiąca zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Wydatki budżetowe na 2022 r. wynoszą ok. 34 milionów 362 tysięcy zł, z czego 34 miliony 68 tysięcy zł to wydatki z budżetu państwa, a 294 tysiące zł to wydatki z budżetu środków europejskich. Planowane wydatki dotyczą przede wszystkim działalności w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Tutaj Państwowa Agencja Atomistyki będzie uczestniczyć w realizacji zadania „Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin”, w ramach którego realizowany jest program wieloletni pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. Na realizację tegoż zadania zaplanowano w dziale 150 kwotę 12 milionów 818 tysięcy zł, co stanowi 37,3% planowanych wydatków ogółem, w ramach takich kategorii jak wzmocnienie kadrowe i budowa kompetencji, dostosowanie zaplecza sprzętowego i infrastrukturalnego agencji do zadań wynikających z programu czy też wykonywanie zadań kontrolnych oraz pozostałych zadań towarzyszących realizacji zadań agencji wynikających z programu energetyki jądrowej.

Dodatkowo w ustawie budżetowej na 2022 r. w rezerwie celowej została ujęta kwota 6,5 miliona zł zgodna z załącznikiem nr 3 programu, tj. na system wsparcia techniczno-eksperckiego dla agencji.

Dalej planowane wydatki dotyczą nadzoru nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. To jest kwota 12 milionów 563 tysięcy zł, co stanowi 36,6% planowanych wydatków ogółem. Nadzór ten obejmuje m.in. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, prowadzenie kontroli tego rodzaju działalności czy też nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ponadto tutaj uwzględniono koszty działania Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Trzecia z kategorii planowanych wydatków, dotycząca sytuacji radiacyjnej kraju, to jest 7 milionów 253 tysiące zł, co stanowi 21,1% planowanych wydatków ogółem. Obejmuje to m.in. koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju, wykonywanie zadań służby awaryjnej i punktu kontaktowego.

Dalej, kolejna kategoria: współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. To jest 1 milion 263 tysiące zł, co stanowi 3,7% planowanych wydatków ogółem.

Obsługa roszczeń byłych pracowników zakładów produkcji rud uranu w Kowarach – 112 tysięcy zł, co stanowi 0,3% planowanych wydatków ogółem.

Ponadto w tym roku agencja będzie kontynuować współpracę przy realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w ramach programu „Sprawy wewnętrzne”. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 346 tysięcy zł, co stanowi 1% planowanych wydatków ogółem oraz 117,7% planowanych wydatków z budżetu środków europejskich.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to w 2022 r. na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości 16 milionów 417 tysięcy zł. Łączne zatrudnienie w agencji będzie wynosić ok. 158 etatów, w tym 62 etaty na realizację Programu polskiej energetyki jądrowej.

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to w tym roku środki na wydatki majątkowe zostały zaplanowane w rozdziale 15004 w kwocie 3 milionów 426 tysięcy zł na realizację zadań wynikających z programu jądrowego oraz w rozdziale 75001 w kwocie 192 tysięcy zł. Środki te zaplanowano na realizację projektu, o którym już wspominałem, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Mając na względzie przedstawione kwestie, wnoszę do Wysokiej Komisji o pozytywne zaopiniowanie budżetu w części 68 „Państwowa Agencja Atomistyki”. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję serdecznie panu prezesowi.

(Brak nagrania)

Senator Janusz Pęcherz:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Pierwsze pytanie, takie powtarzające się dzisiaj już od rana. Pan prezes powiedział o kwocie na wynagrodzenia i o liczbie pracowników. No, nie przeliczyłem szybko… Jaka jest średnia płaca dla pracownika w agencji atomistyki? To jest jedno pytanie.

Ale zadam kolejne. Bo to jest pierwsze. Panie Prezesie, ja dzisiaj rano też już zadawałem w tej materii pytania, ale w tej chwili przyszło mi do głowy coś zupełnie innego. Mianowicie mówimy o tym, że zaczniemy wydawać określone pieniądze, już nawet nie całkiem małe, na promocję rozwoju energetyki jądrowej. To jest bardzo istotne. Ale trochę mi się tak dzisiaj skojarzyło, że można coś bardzo dobrze zacząć i bardzo źle skończyć. Weźmy szczepienia. Wszyscy chcieli się szczepić. Były walki o to, kto pierwszy dostanie szczepionkę i dlaczego ja tak późno dostanę. W tej chwili nikt się nie chce szczepić. I ja trochę widzę to także w tym rozwoju energetyki jądrowej. Dlatego że my tak naprawdę nie wiemy do końca, jak ludzie postrzegają rozwój energetyki jądrowej i konkretnie powstanie elektrowni. Bo słyszymy, że oczywiście, zainteresowane są gminy, bo dostaną duże podatki od nieruchomości. Ale jak zaczniemy budować, to te gminy, które coś tam dostaną, oczywiście mogą być spokojne, ale te, które nie dostaną, a będą miały ewentualne zagrożenie z tytułu obecności w niedużej odległości elektrowni jądrowej, mogą zacząć protestować. I tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym, że promocja musi być, tylko oby… To jest takie moje przeświadczenie. Oby tego nie popsuć, w takim kontekście, że chcemy dobrze i źle wychodzi. Bo ja generalnie powiedziałem, także rano, że jestem za rozwojem energetyki jądrowej, że chociaż Niemcy zamknęli 31 grudnia 3 z 6 elektrowni jądrowych, to ja dalej sądzę, że my możemy je otwierać, tym bardziej że nie mamy aż tylu możliwości, żeby zamienić tę energię na inną. Czyli to jest szansa na to… Oczywiście, zagrożeń jest bardzo dużo, o czym także mówiłem, zagrożeniem jest to, że te plany powstania pierwszej elektrowni jądrowej do 2033 r. mogą się okazać nierealistyczne, no, bo czasu jest niewiele. My chcemy dopiero teraz promować. Nie wiadomo, kiedy cokolwiek się stanie. Oczywiście, dobrze, że chociaż już wybrano miejsce, gdzie teoretycznie elektrownia jądrowa może powstać. Tak że to jest moja taka sugestia, żeby przy promocji rozwoju energetyki jądrowej zwrócić bardzo dużą uwagę na to, jak my to będziemy robić i do kogo będziemy ten przekaz kierowali. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za uwagę i sugestię pana senatora.

Pan senator Gromek. Proszę bardzo.

Senator Janusz Gromek:

Ja jeszcze dodatkowe pytanie. Tutaj pan senator Pęcherz mówił o tym, że mogą być problemy z mieszkańcami, że podatki… Oczywiście, powiem, że jestem za tym, żeby Polska miała 1 czy 2 elektrownie atomowe, bo brakuje nam tej energii. Ale czy Niemcy – w związku z tym, że już wygasili chyba 5 i jeszcze 5 zostaje – jako sąsiad i członek Unii Europejskiej nam nie będą w tym przeszkadzali? Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Chróścikowski, proszę uprzejmie.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie jest o małą energetykę jądrową, którą zapowiadają w tej chwili 2 firmy. Czy w tym układzie one będą korzystać z jakichś środków pomocowych, już przewidzianych w budżecie, czy dopiero w perspektywie następnych lat, czy tylko ze środków własnych?

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Nie ma więcej pytań.

Proszę bardzo, Panie Prezesie, gdyby pan zechciał ustosunkować się do uwag, propozycji… Proszę.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz:

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia… Zapisałem te wszystkie pytania. Jeżeli państwo, Wysoka Komisja, panowie senatorowie pozwolicie, to już odpowiadam. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia… Jeżeli chodzi o członków korpusu służby cywilnej, to tutaj średnie wynagrodzenie zaplanowaliśmy w kwocie 7 tysięcy 514 zł. Mamy też osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W ich przypadku ta średnia wynosi 10 tysięcy 561 zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest średnie wynagrodzenie.

A jeżeli chodzi o te pozostałe zagadnienia, to… Jeżeli chodzi o promocję energetyki jądrowej, to Państwowa Agencja Atomistyki nie jest właściwym adresatem tych sugestii, albowiem Państwowa Agencja Atomistyki jest urzędem dozoru jądrowego funkcjonującym na podobnych zasadach jak Urząd Dozoru Technicznego i ma ustawowo wpisany zakaz działań związanych z promocją energetyki jądrowej. My mamy dbać o to, aby eksploatacja elektrowni jądrowej odbywała się w sposób bezpieczny dla środowiska i dla społeczeństwa. Ale nie prowadzimy działań związanych z promocją energetyki jądrowej. Ta sugestia powinna być skierowana do promotora, którym jest minister klimatu i środowiska.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: On nie jest…)

I teraz jeżeli chodzi o to, czy inne kraje nie będą nam przeszkadzały… Tutaj w kompetencjach prezesa Państwowej Agencji Atomistyki będzie udział w całym cyklu procesu licencjonowania obiektu energetyki jądrowej, jakim jest elektrownia jądrowa. I prezes PAA będzie m.in. uczestniczył w opiniowaniu dokumentacji na etapie oceny oddziaływania na środowisko, na etapie procesu lokalizacyjnego. A głównym zadaniem prezesa Państwowej Agencji Atomistyki będzie wydanie zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Główny nacisk na udział innych krajów będzie położony na etapie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, którą będzie prowadził generalny dyrektor ochrony środowiska. Tak więc to pytanie również powinno być skierowane do innego adresata. To, co my będziemy mogli zrobić, jako Państwowa Agencja Atomistyki, co jest w naszej kompetencji, to przede wszystkim wydanie zezwoleń na budowę obiektu jądrowego. I w tym znaczeniu zapewne ta dokumentacja będzie podlegała pewnej weryfikacji, transparentności i jawności, dostęp do niej będą mieli wszyscy zainteresowani interesariusze, w tym również i inne kraje. I należy się spodziewać, że ta dokumentacja będzie podlegała również weryfikacji krajów, które mają dzisiaj status, można powiedzieć, antyjądrowy.

Jeżeli chodzi o środki pomocowe, to nie do końca tutaj wiem, o jakie środki pomocowe chodzi, albowiem te środki, które otrzyma Państwowa Agencja Atomistyki, są to środki z programu polskiej energetyki jądrowej. Tam jest w tymże programie szczegółowo opisane w 4 kategoriach, na co te środki mają zostać przeznaczone, tj. na wzmocnienie kadrowe i budowę kompetencji, na wzmocnienie sprzętowe i infrastrukturalne. Tak więc Państwowa Agencja Atomistyki w żaden sposób nie udziela żadnych środków pomocowych czy też tutaj nie widzi pola, dla którego beneficjentem miałby być czy to inwestor projektu jądrowego czy też… zarówno dużego, wielkoskalowego, jak i tych małych reaktorów jądrowych.

Trzeba jednak podkreślić, że w programie polskiej energetyki jądrowej nie ma dzisiaj stricte informacji na temat finansowania pod kątem małych reaktorów jądrowych, z przeznaczeniem dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan senator Pęcherz, proszę bardzo.

Senator Janusz Pęcherz:

Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.

I właśnie to, co pan prezes powiedział, to jest to, z czym my jako senatorowie, mamy problem w związku z całym budżetem: że ten budżet jest tak rozczłonkowany i w funduszach jest tyle pieniędzy, więcej niż… tych pieniędzy, którymi my się zajmujemy, że my później nie wiemy, gdzie załatwiamy te sprawy, które są związane z pieniędzmi publicznymi. Taka mała uwaga, ale…

I inna uwaga, która mi się tu nasuwa, jest taka, że… To jest problem podniesiony na posiedzeniu komisji budżetowej. Pan prezes tłumaczy nam, że to jest tak a tak. I ja uważam, że okej, zgadzam się z tym, ale pan prezes powinien mi powiedzieć: to pytanie muszę skierować do ministra klimatu. A nie że ja będę je kierował do ministra klimatu. Ja już tu skierowałem pytania. I tak powinno przebiegać posiedzenie. To samo… My wyjeżdżamy na posiedzenie komisji klimatu do Bielska-Białej, mamy jakieś tam swoje przemyślenia, co powinniśmy ewentualnie skierować, jakie uwagi, do poszczególnych ministerstw czy ministra klimatu, wysyłamy do ministra klimatu i minister klimatu nam odpowiada w części, a w drugiej części mówi: proszę to skierować do ministra zdrowia, bo on się tymi problemami zajmuje. No, to jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który rozwiązuje n problemów, a nie tylko swoje działki. Bo jeżeli tak, to to po prostu nigdy nie działa. Ja byłem prezydentem 100-tysięcznego miasta i jak mi tak naczelnicy mówili, to ja ich nie słuchałem. Powiedziałem: idźcie, dogadajcie i przyjdźcie z rozwiązaniami, które jesteście w stanie zaproponować jako rozwiązania kompleksowe. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za uwagę.

Panie Prezesie, to są słuszne uwagi, czasami rzeczywiście trzeba umieć odpowiadać senatorom, żeby później senatorowie się nie denerwowali. Bo gdyby pan powiedział bardziej precyzyjnie, odsyłaczy by pan nie robił, to nie byłoby rzeczywiście tych niepotrzebnych emocji.

Proszę bardzo, pani…

(Brak nagrania)

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja może troszeczkę odbiegnę od tematu, ale mnie… Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja jestem zwolennikiem energii jądrowej. Ona jest czystsza niż każda inna. Ale teraz często mówi się o tych małych elektrowniach atomowych. I jestem zainteresowana, czy jest brany pod uwagę obszar Konina, zagłębia konińskiego. Bo dochodzą mnie takie słuchy, że tam ewentualnie mogłaby taka elektrownia, jedna czy dwie mniejsze, powstać. Państwo oczywiście będziecie wydawali decyzję, czyli musicie wiedzieć coś o warunkach środowiskowych, jak to będzie wyglądało. Czy może pan przybliżyć to zagadnienie?

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz:

Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, to tylko krótko…

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: …senator Rotnickiej, bo pan senator Pęcherz złożył tu uwagę, słuszną uwagę i…)

Ja pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić…

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Pani profesor Rotnickiej, tak…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tylko my mamy ustawowy zakaz promocji energetyki jądrowej. Dlatego w tych kompetencjach… To jest wpisane wprost w ustawie – Prawo atomowe. Trudno byłoby nam się zwracać, proszę wybaczyć, do ministra klimatu i środowiska w tej materii, bo tam jest wyraźny rozdział. To tak, jakby URE pytać o kwestie związane z promocją danego miksu energetycznego.

Jeżeli chodzi, Pani Profesor, Pani Senator, o kwestię związaną z Koninem, to tutaj wszelkie ewentualne prace lokalizacyjne i analizy pod kątem studium wykonalności prowadzone są przez ministra klimatu i środowiska, przez właściwy Departament Energii Jądrowej. I Państwowa Agencja Atomistyki wówczas oczekuje na takie informacje, że…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest. Tak jest.

Tak więc, jeżeli mogę… My możemy oczywiście zwrócić się do ministra klimatu i środowiska z takim zapytaniem. Niemniej jednak na tym etapie wszelkie właściwe analizy prowadzone są tutaj przez ministra klimatu i środowiska, a nie przez urząd dozoru jądrowego, ponieważ my możemy wejść w ten proces formalnie dopiero w momencie, w którym wpłynie przynajmniej wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na określoną lokalizację.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A to może potrwać.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ale gdyście państwo – przepraszam – się zwrócili z takim zapytaniem… Byłabym wdzięczna za parę słów i za uwagę. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Ja tylko… Jeżeli pan senator Pęcherz pozwoli, ja tylko taką swoją uwagę również wygłoszę.

Panie Prezesie, wydaje mi się, że tutaj pańskie stanowisko obliguje do tego, aby wspólnie z ministrem klimatu podejmować współdziałanie. Bo w sumie, no, działacie rzeczywiście w ramach tego rządu. I tu należy podejmować współdziałanie w ramach, można powiedzieć, spraw, które dotyczą atomistyki czy promocji. To w sumie powinno być wspólne działanie. I dlatego nie można tworzyć, że się tak wyrażę, odsyłaczy do ministra klimatu czy środowiska, bo to nie o to chodzi. Podejmujmy współdziałanie po to, żeby osiągnąć określony cel i określone zamierzenie.

Proszę bardzo, pan senator Pęcherz jeszcze, tak?

Senator Janusz Pęcherz:

Nie, ja dziękuję. Dziękuję już. Pan przewodniczący powiedział to, o co mi chodziło.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę bardzo, pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, powiem tak. Wniosek się nasuwa jeden: że nie należy pozwolić ministrowi, który reprezentuje środowisko czy klimat, opuszczać sali, dopóki nie skończymy wszystkich punktów. Bo z tego wszystkiego wynika, że tu powinien być obecny pan minister i nam udzielać odpowiedzi. Uwaga następna, żeby tak się stało na przyszłość. Dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję. Przyjmuję tę przyganę, ale to był temat… Pan prezes… to jest pana prezesa tutaj… Jakby pan prezes tak nie odpowiadał, to tego tematu by nie było.

(Głos z sali: No…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie widzę pytań i uwag.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii dotyczącej części budżetowej „Państwowa Agencja Atomistyki”, niech zechce podnieść rękę.

(Głos z sali: 8 głosów na sali za.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowanie zdalne.

Zamykamy głosowanie.

(Głos z sali: 12 za.)

12 za.

(Głos z sali: Nikt nie był przeciw.)

Nikt nie był przeciw

(Głos z sali: 1 senator się wstrzymał.)

I 1 senator się wstrzymał.

Dziękuję serdecznie panu prezesowi, wraz z osobami towarzyszącymi, za obecność.

Przystępujemy do kolejnego tematu.

Kolejny temat to gospodarka wodna, część budżetowa 22.

Jest z nami zdalnie pan minister Gróbarczyk.

Prosimy uprzejmie pana ministra o przedstawienie części 22 „Gospodarka wodna”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!

Ja w telegraficznym skrócie przedstawię część 22.

Całkowity budżet wynosi 1 miliard 271 milionów 500 tysięcy zł. Tu jest wzrost o 18,9%. Na działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” jest 968 milionów 789 tysięcy zł. Tu jest wzrost o 21,8%. Na państwowe instytuty badawcze IMGW i PIG jest 126 milionów 666 tysięcy zł. Jest tu wzrost o 2,5%. Na funkcjonowanie Ministerstwa Infrastruktury jest 79 milionów 520 tysięcy zł. Na wydatki na cele obronne jest 1 milion 994 tysiące zł. Jest wzrost o 15,5%. Na projekty realizowane z udziałem środków unijnych jest 98 milionów 531 tysięcy zł. Tu jest wzrost o 13,5%. Dochody budżetu państwa z tytułu gospodarki wodnej to 25 milionów 533 tysiące zł. Rezerwy celowe to łącznie 1 miliard 649 milionów 565 tysięcy zł. I Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – przychody ogółem to 1 miliard 515 milionów 753 tysiące zł, koszty ogółem to 2 miliardy 125 milionów 909 tysięcy zł i środki na wydatki majątkowe w kwocie 1 miliarda 134 milionów 259 tysięcy zł. Materiały zostały państwu przekazane.

Ja tylko powiem, ponieważ dzisiaj rano stawał ten temat, że zbiornik Kąty-Myscowa oraz zbiornik Wielowieś Klasztorna to nasze podstawowe zbiorniki, które oczywiście będą realizowane podług zadań „Wód Polskich”. Ten temat stawał na posiedzeniu Rady Ministrów m.in. dzisiaj. W związku z tym, że przygotowujemy specjalne finansowanie na tę okoliczność, pragnę wyprzedzić wszelkie pytania i zapewnić, że na pewno zbiornik Kąty-Myscowa będzie realizowany.

To tyle w telegraficznym skrócie. Dziękuję państwu bardzo i oddaję głos panu przewodniczącemu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję bardzo.

Pan prezes „Wód Polskich”… Nie wiem, kto z państwa z „Wód Polskich” zabierze głos. Bo jest i pani prezes, i pan prezes.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Też w części dotyczącej planu finansowego…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Panie Przewodniczący, ja bym zaproponował, że jeżeli są pytania, to będziemy na te pytania odpowiadać. Bo temat inwestycji jest bardzo szeroki, począwszy od ochrony przeciwpowodziowej… Mamy wiele programów – program rozwoju retencji, program retencji korytowej, program ochrony Odry, program ochrony Wisły i Odry. A więc wszystko to jest podzielone pomiędzy poszczególne RZGW. Jak będą szczegółowe pytania w tym zakresie, to będziemy na nie odpowiadać.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja zapytam…)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Pytanie ma pani profesor, pani przewodnicząca Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Ministrze, pytanie, może naiwne: jak mam rozumieć retencję korytową?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Retencja korytowa… W związku z tym, że została uchwalona zmiana działów administracji państwowej i melioracja jest obecnie w Ministerstwie Infrastruktury, przygotowujemy program retencji korytowej i rozpoczynamy jego realizację. Chociaż on już wcześniej był realizowany. On przede wszystkim ma za zadanie walkę z suszą, jak również działania przeciwpowodziowe. Ale wprowadziliśmy kilka działań w tym zakresie, jeśli chodzi o zadania priorytetowe w poprzednich latach. Obecnie przystępujemy już do działania na terenie całego kraju, tak aby rozpocząć retencję, właśnie poprzez uruchamianie i budowę zastawek, urządzeń wodnych, przygotowanie małych zbiorników wodnych, jak również…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli taka mała melioracja. Znowu.)

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

…Przede wszystkim nad rowami melioracyjnymi, które dzisiaj są w jurysdykcji Ministerstwa Infrastruktury. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy są inne pytania?

Proszę bardzo, pan senator Pęcherz.

Senator Janusz Pęcherz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja zadawałem pytanie. Pan prezes mówił, że ubiegnie pytania. Jednak ja od rana do wieczora przemyślałem pewne rzeczy związane ze zbiornikiem Wielowieś Klasztorna i zadam pytanie, które zadają mi, niestety, różni ludzie, ale także stowarzyszenie miłośników Prosny. Dlatego że ten zbiornik jest budowany od lat siedemdziesiątych – a pani profesor mówi nawet, że od pięćdziesiątych –XX w., więc wiele się zmieniło. I o ile w pierwszym etapie ja – będąc odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w Kaliszu, także przy powodzi w 2010 r. – miałem określone przemyślenie na temat tego, co dałby mi zbiornik Wielowieś Klasztorna… Dzisiaj te przemyślenia także mam, ale mam także inne przemyślenia, które są związane nie tylko z zagrożeniem powodziowym, ale i z zagrożeniem suszą w Wielkopolsce. To jest poważny problem.

Panie Prezesie – jeżeli pan może odpowiedzieć, bo jeżeli nie, to trudno, żeby pan tutaj coś wymyślił na poczekaniu – czy zmiana koncepcji budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna, która za chwilę, lada moment może nastąpić, nastąpiła w związku z tym, że musi ten zbiornik spełniać i wymogi ze względu na ewentualną powódź, i wymogi związane z suszą w Wielkopolsce? Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Jeszcze pan przewodniczący, pan senator Łyczak.

Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, mówi pan o wodzie, o małej retencji, o dużej retencji, o zbiornikach. To bardzo cieszy. Chciałbym zapytać, co dalej z kaskadyzacją Wisły. Wszyscy na Kujawach czekają na kolejny, drugi stopień wodny. Chciałbym, żeby pan potwierdził, że w budżecie są środki i ten proces będzie kontynuowany. I czy będą dotrzymane zakładane terminy oddania tej inwestycji? Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Skoro poruszane są takie regionalne sprawy, to ja też zapytam…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…pana ministra na temat zbiornika Kąty-Myscowa. Wiem, że jest planowana budowa, planowany projekt tego zbiornika. Ja uczestniczyłem w takim spotkaniu związku gmin, można powiedzieć, dorzecza Wisłoki. W Rzeszowie w urzędzie marszałkowskim się takie spotkanie odbyło i 35 gmin podpisało porozumienie. Padła m.in. taka propozycja, aby wykorzystać ten zbiornik nie tylko do retencji, ale również do produkcji energii elektrycznej.

Czy taka możliwość, Panie Ministrze, mogłaby istnieć? Czy nie można by było tak zaplanować, aby również ten zbiornik przyczynił się do tego, że mielibyśmy i czystsze powietrze, i odnawialne źródła energii? Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Dziękuję bardzo.)

Nie ma więcej pytań, tak że proszę o słowo pana ministra.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o zbiornik Wielowieś Klasztorna, to jesteśmy na etapie wykupu działek. Jeśli chodzi o możliwość budowy tego zbiornika, to obecnie trwają przygotowania w zakresie projektowym. I jeśli uzyskamy pozytywny wpis do budżetu w zakresie finansowania – a to jest związane z najbliższą perspektywą unijną, ale nie tylko, bo przygotowujemy programy, o których już mówiłem, w zakresie walki z suszą i z powodzią – to rozpoczniemy już realizację. Po prostu ogłosimy przetarg na realizację tego zbiornika.

Tak samo jest ze zbiornikiem Kąty-Myscowa. Tam zakres prac jest bardziej zaawansowany, ponieważ mamy już wybranego doradcę inwestycyjnego w tym zakresie. On przygotowuje koncepcję budowy tego zbiornika.

Oczywiście każdy zbiornik już w priorytecie musi mieć elektrownię wodną. Zresztą program dotyczący małych elektrowni wodnych również jest naszym priorytetem. Jako „Wody Polskie” ogłosiliśmy go przede wszystkim w ramach istniejących zastawek, jazów i wszelkiego rodzaju stopni wodnych, które funkcjonują. Jeśli… Oczywiście to podlega szczegółowej analizie, bo potrzebny jest odpowiedni przepływ wody w tym zakresie, ale priorytetem jest to, żeby wszędzie produkować energię elektryczną właśnie z tego typu zbiorników.

Jeśli chodzi o budowę stopnia wodnego w Siarzewie, to została ona na chwilę zatrzymana. Jeśli chodzi o decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tę decyzję zaskarżyliśmy i sąd przyznał nam rację. A więc czekamy na decyzję ministra klimatu i środowiska co do pozwolenia środowiskowego. To pozwoli nam kontynuować, bo przetarg na wybór projektanta w tym zakresie już trwa. Tutaj środki mamy zabezpieczone.

Myślę, że odpowiedziałem na większość pytań. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Są pytania do pana ministra? Już nie ma pytań do pana ministra.

W takim razie poprosimy jeszcze o przedstawienie planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Później będziemy przyjmować część 22, dotyczącą gospodarki wodnej.

Proszę bardzo, kto z państwa prezesów chce zabrać głos?

Pani prezes?

(Głos z sali: Tak.)

Zastępca Prezesa do Spraw Ekonomicznych i Organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” Beata Orlik:

Szanowny Panie Przewodniczący!

Chciałabym tylko powiedzieć, że główne pozycje wynikające z planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały przedstawione w informacji zbiorczej przez pana ministra. Ale ja jak najbardziej te informacje jeszcze raz przekażę.

Jeśli chodzi o podstawowe pozycje z planu finansowego na 2022 r., to mamy przychody ogółem w kwocie 1 miliarda 515 milionów 753 tysięcy zł. Jeśli chodzi o koszty ogółem, to jest to kwota 2 miliardów 125 milionów 909 tysięcy zł. Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania w ramach pozycji „Koszty ogółem”, to jest to kwota 2 miliardów 102 milionów 909 tysięcy zł. Jeśli chodzi o środki na wydatki majątkowe, to jest to kwota 1 miliarda 134 milionów 259 tysięcy zł. I to są te najważniejsze pozycje wynikające z planu finansowego na 2022 r. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Czy są uwagi?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma.

To w takim razie przystępujemy do wyrażenia opinii na temat części 22 razem z planem finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Kto z państwa senatorów jest za tym, aby wyrazić pozytywną opinię, zechce podnieść rękę.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

6 osób za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowanie zdalne.

Zamykamy głosowanie.

Liczymy głosy.

10 – za, nikt nie był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.

Dziękuję.

Część budżetowa 22 uzyskała pozytywną opinię.

Dziękuję panu ministrowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.)

My również pozdrawiamy pana ministra i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy też serdecznie państwu prezesom z „Wód Polskich”. Można uczestniczyć w naszym posiedzeniu do końca.

Teraz przechodzimy do części budżetowej 83 i części budżetowej 85.

Ministerstwo Finansów reprezentuje pani Aleksandra Szwemberg, dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej.

Prosimy panią dyrektor o zabranie głosu.

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej w Ministerstwie Finansów Aleksandra Szwemberg:

Dziękuję bardzo.

Wysoka Komisjo! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Najpierw zaprezentuję część budżetową 83 „Rezerwy celowe”.

Rezerwa celowa w poz. 4, czyli przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, została zaplanowana w wysokości 1 miliarda 697 milionów 871 tysięcy zł w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z ministrem infrastruktury. W ramach tej rezerwy są zaplanowane wydatki m.in. dla przedsiębiorstwa „Wody Polskie” na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. I to jest kwota 1 miliarda 486 milionów 966 tysięcy zł.

Jeżeli chodzi o rezerwę w poz. 32, czyli zwrot utraconych dochodów, to środki z tej rezerwy zostały zaplanowane w łącznej kwocie 563 milionów zł. Zaplanowanie tej rezerwy nastąpiło z inicjatywy ministra klimatu i środowiska oraz ministra finansów, a także w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wojewodów. W ramach tej rezerwy planuje się środki z przeznaczeniem na zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatków od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także z podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. W ramach tej rezerwy zostały również zaplanowane środki dla gmin na wyrównanie, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej, ubytku dochodu wynikającego ze zwalniania z podatku od nieruchomości na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz na rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Rezerwa celowa w poz. 50, czyli środki dla spółek wodnych, została zaplanowana w wysokości 40 milionów zł. Planuje się, że środki tej rezerwy zostaną rozdysponowane do wojewodów z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Rezerwę celową w poz. 59, czyli dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowano w wysokości 323 milionów 379 tysięcy, czyli w wysokości określonej przez ministra klimatu i środowiska oraz ministra infrastruktury. Jest to rezerwa dla państwowych jednostek budżetowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zostaną uruchomione środki o równowartości środków przekazanych na dochody przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Rezerwa celowa w poz. 60 to jest rezerwa na przedsięwzięcia niskoemisyjne. Zaplanowano tę rezerwę w wysokości 176 milionów 500 tysięcy w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez ministra klimatu. Planuje się, że środki te przeznaczone będą na realizację programu „Stop smog”.

I ostatnia rezerwa w zakresie właściwości komisji, czyli rezerwa w poz. 65 „Program wieloletni pn. «Program polskiej energetyki jądrowej»”, została zaplanowana w wysokości 30 milionów zł z inicjatywy ministra klimatu i środowiska oraz prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Planuje się, że środki tej rezerwy będą przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Programu polskiej energetyki jądrowej”.

Bardzo dziękuję i uprzejmie proszę o pozytywną opinię w zakresie tej części budżetowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękujemy pani dyrektor.

Czy są uwagi do przedstawionych przez panią… Nie ma uwag. Nikt się nie zgłasza.

W takim razie przystępujemy do wyrażenia w głosowaniu opinii dotyczącej części budżetowej 83 „Rezerwy celowe” oraz części 85…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tylko części 83, tak? Dobrze.

Kto jest za tym, aby wyrazić pozytywną opinię dotyczącą części budżetowej 83, niech zechce podnieść rękę. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Zamykamy głosowanie.

Liczymy głosy.

11 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Część budżetowa 83 uzyskała pozytywną opinię Komisji Środowiska.

Zostaje nam jeszcze część budżetowa 85.

Proszę uprzejmie panią dyrektor.

Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej w Ministerstwie Finansów Aleksandra Szwemberg:

Dziękuję bardzo.

W zakresie właściwości komisji znajdują się 3 działy planowane w budżetach wojewodów: dział 020 „Leśnictwo”, dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”.

Zacznę od działu 900. Jest to jedyny dział, w ramach którego są planowane zarówno dochody, jak i wydatki. Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 milionów 549 tysięcy zł, co stanowi 117% dochodów zaplanowanych w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Głównym źródłem tych dochodów są wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i innych jednostek za naruszenie lub przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Jeśli chodzi o wydatki w dziale 900, to zostały one zaplanowane w wysokości 197 milionów 599 tysięcy zł. W ramach tego działu była poprawka, zgłoszona podczas prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zwiększająca wydatki na wynagrodzenia w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Wydatki w tym dziale są przeznaczone przede wszystkim na funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, jest to kwota 192 milionów 887 tysięcy, a także na dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających m.in.: z ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jeśli chodzi o dział 925 „Ogrody botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”, to wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 20 milionów 92 tysięcy zł. . Są to przede wszystkim zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością parków krajobrazowych we wszystkich województwach. Jest to kwota 19 milionów 985 tysięcy zł.

I pozostał mi ostatni dział, czyli dział 020 „Leśnictwo”. W ramach tego działu zaplanowano wydatki z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 14 milionów 231 tysięcy zł. I będą to koszty realizacji przez samorządy powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach, w tym koszty zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów i innych klęsk żywiołowych, a także koszty całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych.

Bardzo dziękuję i uprzejmie proszę o pozytywną opinię dla budżetów w tej części budżetowej i w tych działach.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Jeszcze raz powtórzę: przegłosujemy pozytywną opinię dla części budżetowej 85 „Budżety wojewodów ogółem”.

Kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii, zechce podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Zamykamy głosowanie.

Liczymy głosy.

11 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Dziękujemy serdecznie.

Część budżetowa 85 uzyskała pozytywną opinię.

Na tym, Szanowni Państwo, zakończyliśmy rozpatrywanie budżetu na rok 2022 w częściach i załącznikach przynależnych Komisji Środowiska.

Dziękuję szanownym uczestnikom, gościom, ale też szanownym senatorom za sprawne i merytoryczne przeprowadzenie dzisiejszego posiedzenia komisji.

Opinię przedstawi na posiedzeniu komisji budżetowej pani profesor, pani przewodnicząca Alicja Chybicka.

Zamykamy posiedzenie Komisji Środowiska.

Dziękujemy za obecność.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego w nowym, 2022 r. Wszystkiego najlepszego. I prosimy o dobrą dalszą współpracę.

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 25)