Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83) w dniu 15-12-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (69.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (83.)

w dniu 15 grudnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 37)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, witam serdecznie na posiedzeniu połączonych komisji gospodarki oraz komisji infrastruktury. Witam serdecznie w imieniu pani przewodniczącej i własnym państwa senatorów. Witam współpracowników połączonych komisji, sekretariaty i pana mecenasa. Są z nami również goście. Jest – zdalnie – reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury pan minister Witkowski.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski: Dzień dobry.)

Jest z nami pan Grzegorz Kuzka reprezentujący Departament Prawny. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów reprezentuje pan Antoni Rytel.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu przyjmowaliśmy ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pragnę przypomnieć, że na posiedzeniu połączonych komisji przyjęliśmy ustawę, pozytywnie ją opiniując, wraz z przyjętą poprawką, którą państwo macie w wykazie poprawek jako poprawkę nr 2. Na posiedzeniu plenarnym Senatu została zgłoszona przez senatorów i senatorki, panią Sekułę, pana Burego, pana Komarnickiego i pana Koniecznego, poprawka nr 1, która sprowadza się do skreślenia art. 5 i art. 9 przedmiotowej ustawy.

Chciałbym usłyszeć opinię pana ministra w tej sprawie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski: Tak, oczywiście. Czy mnie słychać?)

Słychać, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski:

Fantastycznie.

Jeśli chodzi o poprawkę, która wczoraj się pojawiła na posiedzeniu komisji senackiej, dotyczącą zamiany wyrazów „kadry uczącej” na wyrazy „kadry pedagogicznej”, to my jesteśmy przeciwko zawężeniu tej ustawy tylko i wyłącznie do kadry pedagogicznej, a ta poprawka w bardzo dużym stopniu zawęża stopień pomocy dla nauczycieli, dla oświaty. Nie wszyscy, którzy są kadrą uczącą, są kadrą pedagogiczną. Dlatego jesteśmy przeciwni wprowadzeniu tej poprawki.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze, ja pragnę przypomnieć, że my w tej chwili dyskutujemy nie nad poprawką nr 2, zastępującą wyrazy „kadry uczącej” wyrazami „kadry pedagogicznej”, a nad poprawką zgłoszoną na posiedzeniu plenarnym. Ta, o której pan mówi, została przez komisje przyjęta wraz z proponowaną ustawą. My w tej chwili mówimy o zgłoszonej na posiedzeniu plenarnym poprawce, która sprowadza się do skreślenia art. 5 i 9. I czy w tym przypadku…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: Art. 5 dotyczy też kadry uczącej…)

Tak.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski: To podobnie…)

Art. 5 i 9.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski: Tak, tak. To podobnie…)

Pragnę powiedzieć, że przyjęcie poprawki nr 1, czyli tej, o której w tej chwili mówię, wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2. I teraz jest pytanie, jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie przyjęcia poprawki nr 1, czyli skreślającej artykuły, a równocześnie eliminującej poprawkę nr 2. Czy jesteście za, czy przeciw?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski:

Uważamy, że przyjęcie tej poprawki, która była dzisiaj zgłoszona na posiedzeniu plenarnym przez panią senator, będzie miało bardzo negatywny wpływ na tę ustawę w części dotyczącej oświaty. Tak że jako ministerstwo jesteśmy przeciwko przyjęciu tej poprawki.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ministerstwo jest przeciwne przyjęciu poprawki nr 1.

W związku z tym przystępujemy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: Do głosowania.)

(Senator Halina Bieda: Czy jeszcze o coś można zapytać, czy już nie można?)

Przystępujemy do głosowania.

Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem poprawki nr 1?

Czy przede wszystkim mamy kworum?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Mamy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1? Przypominam, że poprawka nr 1 eliminuje poprawkę nr 2.

Nikt.

Kto jest przeciw?

7 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał?

1 senator się wstrzymał.

Proszę…

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Czekamy na zdalnych.)

A, jeszcze zdalni.

1 głos za przyjęciem tej poprawki, 15 głosów przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Poprawka nie uzyskała poparcia.

W związku z tym w takim kształcie, w jakim przyjęliśmy tę ustawę na ostatnim posiedzeniu komisji…

(Głos z sali: Nie, nie, jeszcze poprawka nr 2.)

Tak, jeszcze poprawka nr 2. Poprawka nr 2, przypominam, dotyczy właśnie zastąpienia wyrazów „kadry uczącej” wyrazami „kadry pedagogicznej”.

Ponownie głosujemy nad tą poprawką.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: Minister co powiedział?)

Minister powiedział, że jest przeciw.

(Głos z sali: Ale nie, nie…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, w tej chwili pan minister…

(Senator Maria Koc: Niech minister powie jeszcze raz, no bo już…)

Panie Ministrze, proszę powtórzyć, bo państwo senatorowie mają wątpliwości co do pańskiego stanowiska w sprawie poprawki dotyczącej zamiany wyrazów „kadry uczącej” na wyrazy „kadry pedagogicznej”. Ja zrozumiałem, że wasze stanowisko było negatywne.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski:

Zastąpienie słów „kadry uczącej” wyrazami „kadry pedagogicznej” bardzo zawęzi funkcjonowanie tej ustawy, ograniczy pomoc dla reszty kadry uczącej. Dlatego jesteśmy przeciwni przyjęciu tej poprawki.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Rozumiem, że jesteście państwo jako ministerstwo przeciw?)

Tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Pani senator Bieda.

Senator Halina Bieda:

Ja chciałabym tylko pana ministra dopytać. W jakiej ustawie, w jakim rozporządzeniu związanym z systemem oświaty jest pojęcie „kadra ucząca”?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski:

Jest to w wykazie zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej i zajęć, które mogą prowadzić osoby niemające dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje pedagogiczne. To np. instruktorzy, wychowawcy…

(Senator Halina Bieda: Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby ktoś uczył bez przygotowania pedagogicznego.)

Ja nie mówię o uczeniu, ja mówię o prowadzeniu zajęć…

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 2? Już nie będę przypominał, co w tej poprawce jest.

3 głosy za.

Kto jest przeciw?

2 głosy przeciw.

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 2 senatorów…)

(Głosy z sali: 3 senatorów!)

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 3 senatorów się wstrzymało.)

3 senatorów się wstrzymało. Poprawka…

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Jeszcze zdalni…)

A, jeszcze zdalni. Przepraszam najmocniej.

7 głosów za, 7 – przeciw, 4 senatorów się wstrzymało. Poprawka nie uzyskała większości, nie uzyskała poparcia.

Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję…

(Głos z sali: Sprawozdawca!)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski: Bardzo dziękuję państwu senatorom.)

Sprawozdawcą będzie oczywiście pani senator Bieda, która była sprawozdawcą na posiedzeniu plenarnym.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 45)