Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 67), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 48) w dniu 15-12-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (67.)

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (48.)

w dniu 15 grudnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Środowiska Józef Łyczak)

Zastępca Przewodniczącego Józef Łyczak:

Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Rozpatrujemy wnioski zgłoszone do ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Chciałbym na wstępie zapytać stronę rządową i poprosić o opinię do zgłoszonych poprawek. Są trzy, trzecia jest bardzo długa. Bardzo proszę… Na sali nie ma przedstawiciela rządu, ale bardzo proszę o zajęcie stanowiska zdalnie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Janusz Łogożny:

Szanowny Panie Przewodniczący… Dzień dobry. Janusz Łogożny, zastępca dyrektora w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Chciałbym przeprosić za nieobecność pana ministra Edwarda Siarki, w tym czasie bierze udział w głosowaniach w Sejmie.

A co do stanowiska wobec poprawek, to ono właściwie zostało zaprezentowane wczoraj podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Ono nie uległo zmianie. Tak że nic w tym zakresie się nie zmieni. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Józef Łyczak:

Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.

W tej sytuacji przechodzimy, proszę państwa, do głosowania.

Pierwszy wniosek jest najdalej idący. To wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę bardzo. Kto jest za?

(Głos z sali: 5 senatorów na sali.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 17 senatorów na sali.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Nikt.

Głosowanie zdalne. I proszę o wynik.

(Głos z sali: W sumie 7 senatorów było za, 18 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Wniosek został oddalony.

W związku z tym przechodzimy do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.

Głosujemy nad pierwszą poprawką, która brzmi: w art. 1 wyrazy „uchyla się art. 14b” zastępuje się wyrazami „w art. 14b uchyla się ust. 2 i 3”.

Kto jest za?

(Głos z sali: 18 senatorów na sali.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 senatorów na sali.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

I głosy zdalne.

(Głos z sali: W sumie 19 senatorów za, 7 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka uzyskała większość.

Przechodzimy do głosowania nad drugą poprawką. Ja jeszcze ją odczytam, bo nie jest długa. Otóż w art. 2 w pkcie 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, nie dotyczy gatunków objętych ochroną ścisłą oraz gatunków wymienionych w załączniku II lub IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także chronionych gatunków ptaków”.

Kto jest za tą poprawką?

(Głos z sali: 18 senatorów na sali.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 senatorów na sali.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Zdalne głosowanie.

I prosimy o wynik.

(Głos z sali: 19 senatorów było za, 7 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

I głosujemy nad ostatnią, trzecią poprawką.

(Senator Rafał Ślusarz: Panie Przewodniczący, w sprawie formalnej, jeśli można…)

Tak?

Senator Rafał Ślusarz:

Gdyby pan przewodniczący nie odczytywał treści całej trzeciej poprawki…

(Zastępca Przewodniczącego Józef Łyczak: Nie, nie, chcę to…)

Taką składam propozycję.

Zastępca Przewodniczącego Józef Łyczak:

Chcę dokończyć. Bardzo proszę mi pozwolić.

Głosujemy za poprawką trzecią, której treść państwo otrzymali.

Kto jest… (Oklaski)

Nie, oklasków nie potrzeba.

(Głos z sali: A może jednak?)

Kto jest za?

(Głos z sali: 18 senatorów na sali.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 senatorów na sali.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

I zdalni.

(Głos z sali: 19 senatorów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Dziękuję bardzo.

Wszystkie 3 poprawki uzyskały większość.

I sprawa ostatnia. Kto z państwa chce być sprawozdawcą? Czy ktoś…

(Senator Stanisław Gawłowski: Może pani senator Jazłowiecka?)

Pani Senator, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani senator Jazłowiecka. Dziękujemy za przyjęcie tej roli.

I na tym zamykamy posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 40)