Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 68), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78) w dniu 13-12-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (68.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (78.)

w dniu 13 grudnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1731, 1737 i 1737-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dzień dobry państwu.

Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pani senator Marii Koc, i własnym przywitać członków komisji, ale również przywitać naszych szanownych gości. A są nimi dzisiaj…

Senator Maria Koc:

Pozwólcie państwo, że ich przywitam. Jest z nami pan minister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pan minister jest z nami zdalnie, ale witamy bardzo serdecznie.

Czy się słyszymy, Panie Ministrze? Zapewne zaraz będziemy słyszani.

Witam pana ministra oraz współpracowników z Ministerstwa Infrastruktury. Jest dzisiaj z nami również pan Grzegorz Kuzka, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Kuzka: Dzień dobry.)

Dzień dobry. Jest również dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”, pan Grzegorz Szymoniuk – witam bardzo serdecznie. Są również: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Jarosław Wiśniewski, zastępca dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska; przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Antoni Rytel; przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki, pani Marianna Brzozowska-Skwarek z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego; przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, pan Ryszard Ostaszewski, oraz przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń Bezzałogowych Statków Powietrznych Mateusz Kotliński. Wszystkich państwa witamy bardzo serdecznie. Tych, których wyczytałam z imienia i z nazwiska, oraz pozostałych gości witamy na posiedzeniu naszych komisji.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Szanowni Państwo, czy mamy łączność ze zdalnymi uczestnikami posiedzenia, z panami senatorami?

(Głos z sali: Tak.)

(Głos z sali: Kworum jest…)

Jest kworum?

(Głos z sali: Tak. Nie wiem, jak połączenie z panem ministrem Gróbarczykiem. Nie wiem, czy jest kontakt.)

Szanowni Państwo, czy są z nami w sali lub zdalnie podmioty, które zawodowo zajmują się działalnością lobbingową? W sali nie widzę takowych, a także nikt inny się nie przyznaje.

W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1731, 1737 i 1737-A)

Szanowni Państwo, w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia połączonych komisji jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; druk senacki nr 573.

Czy do porządku obrad są jakieś uwagi ze strony państwa senatorów? Nie ma.

Wszyscy państwo senatorowie otrzymali materiały z obydwóch sekretariatów komisji, w związku z czym możemy przystąpić do procedowania.

Prosiłbym przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie propozycji złożonych w projekcie zmian w tej ustawie.

Pan minister Gróbarczyk?

(Głos z sali: Nie słychać.)

Nie widać, nie słychać.

(Senator Maria Koc: Zadzwońmy może do sekretariatu.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Dzień dobry, Panie Przewodniczący.)

Witamy pana ministra.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Momencik, jeszcze się dostroimy. Czy jesteśmy słyszani? Czy jestem słyszany?)

Tak, jesteście państwo słyszani i widziani, tak że prosimy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Jeszcze chwila… Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Czy jestem już słyszany?)

Tak, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, mieliśmy małe problemy.

Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.

Dzisiejsze spotkanie ma na celu omówienie przedmiotowej ustawy. Ona w szczególności zajmuje się rozwiązaniem problemów w zakresie utrzymania ważności dokumentów marynarskich oraz określeniem zasad wypłaty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na pokrycie kosztów realizacji zadań przez PAŻP. Kolejny cel to przedłużenie dofinansowania rekompensat za świadczenia zlecone przez organizatorów usług publicznych transportu zbiorowego. Następny cel to przekazanie z ministerstwa rozwoju wsi do ministra infrastruktury zadań w zakresie melioracji. Kolejny cel to zapewnienie ciągłości obowiązywania planów gospodarowania wodami, w tym planu w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, oraz zwolnienie z obowiązku wnoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych przedsiębiorstw. Odracza ona także wprowadzenie uzależnienia wysokości opłaty stałej za usługi wodne od SNQ. W zakresie dofinansowania umożliwia finansowanie w 2022 r. ze środków uzyskanych z tytułu skarbowych papierów wartościowych inwestycji w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Szczecin-Świnoujście. Umożliwia także wsparcie organów prowadzących jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ustawa wydłuża do dnia 30 września 2022 r. termin na dokonywanie płatności za usługi hotelowe i turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego.

To w skrócie zakres ustawy, którą państwu przedłożyliśmy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Prosiłbym pana mecenasa, by zechciał odnieść się od strony legislacyjnej do przedmiotowej ustawy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Ja chciałbym zwrócić uwagę państwa na 2 kwestie.

Pierwsza dotyczy art. 1 pkt 1 i 2 noweli, w których używa się określenia „kadra ucząca”. Jest to pojęcie, które nie jest używane ani w ustawie o systemie oświaty, ani w prawie oświatowym. W związku z tym proponujemy, żeby po to, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, posługiwać się określeniami znanymi już w systemie prawa oświatowego, czyli „kadra nauczycielska” albo „nauczyciele”.

Druga uwaga dotyczy art. 2 noweli. Jest to przepis zmieniający ustawę o działach administracji rządowej. Zmiana polega na tym, że dział „melioracja” przechodzi od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do ministra właściwego do spraw gospodarki. Zazwyczaj takim zmianom towarzyszyły przepisy przejściowe, które mówiły o tym, co się dzieje z pracownikami, którzy dotychczas obsługiwali dany dział, oraz z mieniem, które pozostawało w zarządzie ministra, itd. W wypadku tej noweli takich przepisów przejściowych w ogóle nie ma, co pozostaje w sprzeczności z §30 zasad techniki prawodawczej, który stanowi, że w przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki, które były dotychczas regulowane starą regulacją. To ma tym bardziej istotne znaczenie, że ta ustawa ma bardzo krótkie vacatio legis, w związku z czym okres przejściowy nie może być zastąpiony okresem spoczywania ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Mecenasie.

Pozwolicie państwo senatorowie, że może najpierw do ewentualnych poprawek odniesie się pan minister, a później przystąpimy do dyskusji.

Panie Ministrze, proszę bardzo o stanowisko ministerstwa w tych sprawach, które podniosło Biuro Legislacyjne w osobie pana mecenasa Telca.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Jeśli chodzi o kwestię melioracji, to nie widzimy potrzeby stosowania przepisów przejściowych. Zadanie to zostało już ustawą – Prawo wodne przesunięte do „Wód Polskich”, teraz do Ministerstwa Infrastruktury. Pozostają tylko kwestie finansowe, ale to nie ma żadnego wpływu na te sprawy.

Co do pierwszej kwestii, kwestii doprecyzowania, jeśli chodzi o kadrę uczącą, to poprawkę wniosło już bodajże Ministerstwo Infrastruktury i ona doprecyzuje wszelkie potrzebne rozwiązania w tym zakresie. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Nie wiem nic na temat poprawki wniesionej przez ministerstwo, nic nie jest mi wiadome w tej materii. Zatem w sprawie poprawki nr 2 zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne opinia ministerstwa jest negatywna, a w sprawie poprawki nr 1 zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne nie mamy ze strony ministerstwa żadnych oficjalnych uwag.

Pani senator jako pierwsza zabierze głos.

Senator Halina Bieda:

Ja głównie w sprawie tej poprawki pierwszej. Bo zdecydowanie, tak jak tu pan mecenas wskazał, takiej nomenklatury się używa, więc ja mogę przejąć tę poprawkę, tak żeby poprawnie używać określeń również w tej ustawie.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Pani Senator.

Pan senator.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Chciałbym, aby ktoś z projektodawców wytłumaczył mi dokładnie zadania, jakie wykonywała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w zakresie walki z COVID, za które ma, jak rozumiem, otrzymać rekompensatę zgodnie z tą ustawą.

Jeśli chodzi o sprawy marynarskie, to konsultowałem się ze środowiskiem morskim i otrzymałem informację zwrotną, że przepis zawarty w ustawie może dotyczyć tylko członków załóg statków podnoszących polską banderę. Tak jak napisali kapitanowie, można je policzyć na palcach jednej ręki. Pytanie tak naprawdę dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym rozporządzeniu Rady Ministrów wpisano zakaz udziału w innych niż określone w ustawie zgromadzeniach…

(Rozmowy na sali)

Przepraszam, czy ja mogę?

Chodzi o wyłączenie z tego zakazu egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Z rozporządzenia wynika, że zakaz ma miejsce do 30 listopada 2021 r., a więc została jeszcze, mówiąc szczerze, chwila. Pytanie ludzi morza… Przepraszam, już ten termin minął. Pytanie ludzi morza: czy ten akt prawny będzie podtrzymany i czy nie będzie tak, że w efekcie wejścia w życie tej regulacji zostanie zniesione to wyłączenie? Generalnie pytam, Panie Ministrze, o sytuację prawną ludzi morza, którzy nie pływają pod polską banderą, najogólniej rzecz biorąc. Ja tym pytaniem spłacam dług, bo 3 lata służyłem w Marynarce Wojennej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

No, sprawa dotyczy nie Marynarki Wojennej, tylko marynarki handlowej…

(Senator Władysław Komarnicki: Ale spłacam dług wobec żeglarzy.)

No tak.

Panie Ministrze, czy zechce pan się odnieść do problemów podniesionych przez pana senatora?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

Tak, oczywiście. Jako były marynarz pragnę zapewnić, że wszelkie świadectwa i uprawnienia będą prolongowane tym rozporządzeniem oraz że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach toczących się różnych postępowań występować o kolejne przedłużenia. Tak więc nie ma takiego zagrożenia, o jakim mówił pan senator, że uprawnienia dotyczą tylko polskiej floty czy polskiej bandery. One dotyczą wszystkich marynarzy, którzy posiadają kwalifikacje wydane przez nasze urzędy i naszą administrację morską.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, to czy ja mógłbym prosić pana przewodniczącego o przekazanie głosu panu Grzegorzowi Kuzce w celu wytłumaczenia kwestii PAŻP?

Przewodniczący Jan Hamerski:

Oczywiście, Panie Ministrze. Prosimy bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.)

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Kuzka:

Dzień dobry. Grzegorz Kuzka, Departament Prawny w Ministerstwie Infrastruktury.

Jeżeli pan przewodniczący się zgodzi… Wiem, że są z nami dzisiaj, biorą udział w posiedzeniu przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, więc myślę, że merytorycznie będą najwłaściwsi do udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli byłaby na to zgoda, to prosiłbym o przekazanie głosu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Oczywiście. Jeżeli są przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to bardzo proszę o zabranie głosu.

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Klaudiusz Kott:

Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Klaudiusz Kott, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do spraw żeglugi powietrznej.

Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo Senatorowie! Panowie Ministrowie! Panowie Dyrektorzy!

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że zapisy ustawy covidowej zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Mianowicie w okresie do dnia dzisiejszego, czyli do 13 grudnia, operatorzy bezzałogowych statków powietrznych byli zobowiązani do zgłaszania swojej obecności w przestrzeni powietrznej i trzeba przyznać, że dość precyzyjnie, że tak powiem, tego obowiązku przestrzegali. Liczba zgłoszeń do dnia dzisiejszego to 523 tysiące 600 statków bezzałogowych, zgłoszonych, wczekinowanych do systemu PansaUTM, który jest jedynym certyfikowanym w Europie i na świecie systemem do obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Powiem, jaki to miało wpływ m.in. na realizację zadań covidowych. Mianowicie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, co jest najbardziej kluczowym dla nas zadaniem, dlatego że jak państwo pewnie doskonale wiecie, w tym okresie był dość wzmożony ruch, szczególnie statków general aviation, czyli m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, i dzięki check-in była możliwość bezkolizyjnego realizowania operacji w bardzo często trudnych sytuacjach i okolicznościach, a także miejscach. W tym okresie dokonywano także transportowych lotów medycznych. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, w których były transportowane na krótkich i średnich trasach m.in. próbki medyczne i leki do obsługi, że tak powiem, pacjentów okołocovidowych. W związku z tym można spokojnie powiedzieć, że cel ustawy z 2020 r. został zrealizowany z nawiązką. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze?

Senator Władysław Komarnicki:

Ja chciałbym podziękować za dane słowo przez ministra marynarza, bo ludzie morza dotrzymują słowa. Oczywiście będę o tym pamiętał. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Jak to marynarz z marynarzem potrafi się dogadać.

Pan senator Piecha prosił o głos.

Senator Wojciech Piecha:

Tak. Ja mam pytanie dotyczące Polskiego Bonu Turystycznego. Bo w art. 6 ust. 1 przedłużamy obowiązywanie tego bonu z 31 marca do 30 września 2022 r. Ale chciałbym zapytać, w jakim zakresie ten bon jest już zrealizowany. Czy to przedłużenie nie będzie takim pustym przedłużeniem? Bo większość tych bonów już chyba jest zrealizowana przez rodziny. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z wnioskodawców ustawy zechce odpowiedzieć na to pytanie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk: Panie Przewodniczący, ja może znowu poproszę pana dyrektora Kuzkę o odpowiedź albo wskazanie właściwej osoby.)

Proszę uprzejmie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Kuzka:

Żeby to nie wyglądało tak, że się uchylam od odpowiedzi, ale to jest część projektu, która została przygotowana przez ministerstwo rozwoju i turystyki, które wtedy za to odpowiadało; obecnie te kwestie leżą w kompetencji ministra sportu i turystyki. Wiem, że są też dzisiaj, bo prosiliśmy o to, biorą udział w dzisiejszym posiedzeniu przedstawiciele Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, więc myślę, że kwestia bonu turystycznego najlepiej będzie wyjaśniona właśnie przez nich.

Przewodniczący Jan Hamerski:

To prosimy.

Naczelnik w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk:

Dzień dobry. Katarzyna Jędruszuk, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorzy!

Chciałabym powiedzieć, że dokładnej liczby bonów zrealizowanych nie jestem w stanie teraz podać. Jednak z sygnałów, które otrzymujemy od zainteresowanych, wiemy, że w okresie, w którym bon funkcjonuje, lockdowny i ograniczenia liczby osób, które mogły korzystać z przede wszystkim usług hotelarskich, wpłynęły na to, że były bardzo duże problemy z realizacją tego bonu. Stąd ten nasz wniosek, ta nasza propozycja legislacyjna, żeby przedłużyć ten bon. Liczymy na to, że szczególnie teraz, w okresie ferii zimowych będzie można skorzystać z tego bonu.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Myślę, że pan senator Piecha nie neguje tych zmian, które chcecie państwo wprowadzać…

Senator Wojciech Piecha:

Tak, nie neguję, ale chciałbym tę odpowiedź uzyskać na piśmie, żebyśmy wiedzieli…

(Przewodniczący Jan Hamerski: No właśnie to chciałem…)

…w jakim…

(Naczelnik w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk: Dobrze. Oczywiście, proszę państwa, żeby nie było…)

…zakresie ten bon został zrealizowany.

Naczelnik w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk:

Akurat nie jestem osobą, która odpowiada za statystyki, więc bardzo przepraszam za to nieprzygotowanie dzisiaj. Takie statystyki dotyczące jakiegoś przedziału czasowego przynajmniej 2 razy w tygodniu oczywiście otrzymujemy, więc jeżeli chodzi o dokładne dane liczbowe, to przekażemy odpowiedź na piśmie.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Panie Senatorze, myślę, że satysfakcjonuje pana odpowiedź o przekazaniu na piśmie informacji o skali wykorzystania bonu turystycznego. A jako mieszkaniec terenów turystycznych muszę powiedzieć, że jest to z korzyścią dla tych wszystkich, którzy z turystyki żyją.

Senator Wojciech Piecha:

Jeżeli jeszcze mogę… Chodzi o to, żeby ta odpowiedź była przed wprowadzeniem tego punktu pod obrady Senatu, bo chcemy wiedzieć, jak to wygląda.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Czy wypowiedź pana senatora była słyszana? Panu senatorowi zależy na tym…

(Naczelnik w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk: Tak, tak, oczywiście…)

…żeby informacja dotarła do niego w jak najkrótszym czasie, czyli jutro.

Naczelnik w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk:

Tak, oczywiście, zostanie przygotowana taka odpowiedź.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów zechce jeszcze zabrać głos?

Skoro nie, to ja mam, Szanowni Państwo, taką propozycję, abyśmy przystąpili do głosowania…

Przepraszam, może jeszcze ktoś z gości, którzy są na sali, zechce zabrać głos? Nie.

Teraz byśmy przystąpili do głosowania. Pani senator Bieda była uprzejma przejąć poprawkę Biura Legislacyjnego, ale ja mam pewną propozycję. Pani stwierdziła, że przejmuje tę poprawkę nr 1, ale dobrze byłoby, aby pani z panem mecenasem… Ale chyba już uzgodniliście państwo konkretny zapis?

Senator Halina Bieda:

Uzgodniliśmy, że to będą słowa „kadra pedagogiczna”.

(Przewodniczący Jan Hamerski: „Kadra pedagogiczna”, tak?)

Tak.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Czyli poprawka…)

To jest szersze pojęcie, bo czasem pedagog psycholog to nie jest nauczyciel, a mieści się w pojęciu „kadra pedagogiczna”.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do głosowania nad całą ustawą, głosujemy nad przejętą przez panią senator jedną z tych poprawek, poprawką nr 1, która w art. 5 zamiast zapisu „kadry uczącej” wprowadza zapis „kadry pedagogicznej”.

Czy dobrze to sformułowałem?

(Senator Halina Bieda: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

I jeszcze głosujący zdalnie…

16 głosów za przyjęciem tej poprawki, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

W tej chwili przystępujemy do głosowania nad przyjęciem całej ustawy wraz z przyjętą przez komisje poprawką.

Kto jest za przyjęciem tej ustawy?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

16 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Szanowni Państwo, w związku z tym pozostaje nam w tej chwili zwrócić się do pani senator Biedy, która przejęła poprawkę, aby wraz z przejęciem poprawki przejęła obowiązek bycia sprawozdawcą tej ustawy. Jeżeli są inne propozycje…

(Senator Halina Bieda: Dziękuję państwu przewodniczącym. Zgadzam się.)

Czyli, Szanowni Państwo, spotykamy się w sali obrad. Sprawozdawcą będzie pani senator Halina Bieda.

Dziękuję państwu. Dziękuję, Panie Mecenasie. Dziękuję gościom, współpracownikom.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 27)