Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 66) w dniu 26-11-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (66.)

w dniu 26 listopada 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Witam serdecznie senatorów i naszych gości na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Posiedzenie poświęcone jest zaopiniowaniu zmian, poprawek do ustawy o wynagradzaniu osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Naszymi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Marcin Wysocki i pani Anna Markowska. Witam również serdecznie panią legislator, panią Beatę Mandylis.

Szanowni Państwo, złożonych jest, generalnie rzecz biorąc, 8 poprawek. Pani legislator była uprzejma je pogrupować. Wszyscy państwo otrzymaliście materiały. Będziemy głosować łącznie nad poprawkami nr 1, 4 i 7.

Tak, Pani Legislator?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Tak.)

Chciałbym usłyszeć… Proszę o króciutką opinię Biura Legislacyjnego, jeżeli chodzi o te 3 poprawki, poprawki nr 1, 4, 7, a następnie o opinię państwa z kancelarii.

Czy pod względem legislacyjnym są do tego jakieś uwagi?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Pod względem legislacyjnym nie ma uwag. Te poprawki znoszą możliwość corocznego przekazywania na Fundusz Cyberbezpieczeństwa środków finansowych z Funduszu Szerokopasmowego oraz z instytutu badawczego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Czy do poprawek nr 1, 4, 7 są jakieś uwagi?

Ktoś ze strony kancelarii? Opiniujecie to pozytywnie czy negatywnie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcin Wysocki:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

(Głos z sali: Proszę włączyć mikrofon.)

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Nie przychylamy się do tych uwag, do w ten sposób zaproponowanych…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Dobrze. Ma pan na myśli wszystkie trzy?)

Wszystkie trzy. One są, tak jak słusznie przedstawiła pani mecenas, związane z zasadami finansowania świadczenia teleinformatycznego i funkcjonowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Państwowe fundusze celowe oczywiście nie mogą być…

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję serdecznie.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

Uwagi legislacyjne… To znaczy uwag do przedmiotowych 3 poprawek nie ma. Ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie ma dla nich akceptacji.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki nr 1, 4 i 7 uzyskały poparcie.

Następna poprawka to poprawka nr 2.

Czy są jakieś uwagi pod względem legislacyjnym? Nie ma.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Przepraszam, ale w tym pierwszym głosowaniu powinny być poprawki nr 1, 4 i 8.)

(Głos z sali: Nie, nie.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: A, nie, przepraszam. Przepraszam.)

Poprawka nr 2.

Uwagi?

Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji Cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Markowska:

Popieramy poprawkę.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

8 głosów za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka nr 3 to poprawka, którą już omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Myślę, że tutaj nie ma już co debatować.

Przystępujemy do głosowana.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na sali 5 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Zdalni.

9 głosów za, jednomyślnie.

Nad poprawkami nr 5 i 8 głosujemy łącznie.

Są uwagi Biura Legislacyjnego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Nie mam żadnych uwag, ale chcę wyjaśnić, że poprawki nr 5 i 8 zmierzają do tego, aby zwiększyć o 100 milionów zł corocznie środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kancelaria. Tak czy nie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcin Wysocki:

Nie popieramy. Podobnie jak wcześniej wskazujemy, że to jest optymalny sposób finansowania.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Proszę podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał.

5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały poparcie.

Ostatnia poprawka, nr 6.

Pani Legislator, króciutko.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Poprawka nr 6 dotyczy tylko i wyłącznie środków na rok 2022. Ustawa stanowi, że na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego będzie przekazane 10 milionów zł, a nie 100 milionów, jak się przewiduje w przepisach przejściowych.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Przedstawiciel kancelarii.

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcin Wysocki:

Mowa jest o kwocie do… Nie popieramy tej poprawki. Ona też jest związana z zasadami finansowania. Nie popieramy jej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Opinia kancelarii do poprawki nr 6 jest negatywna.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę podnieść rękę.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nr 6 uzyskała poparcie komisji.

(Głos z sali: Teraz wybór sprawozdawcy komisji.)

Myślę, że tutaj sprawozdawcą…

(Senator Ryszard Świlski: Bądź sprawozdawcą.)

Dobrze.

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, jest propozycja ze strony senatora Świlskiego, abym był sprawozdawcą na posiedzeniu plenarnym. Dziękuję serdecznie.

Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Spotykamy się na sali plenarnej.

Dziękuję pani legislator, dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 23)