Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 76), Komisji Środowiska (nr 65), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 45) w dniu 25-11-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (76.),

Komisji Środowiska (65.)

oraz Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu (45.)

w dniu 25 listopada 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Maria Koc)

Przewodnicząca Maria Koc:

Dzień dobry, Panie Ministrze. Witam pana bardzo serdecznie.

Szanowni Państwo…

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę.

Zaczynamy posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu.

Witam wszystkich państwa przewodniczących i państwa senatorów, którzy uczestniczą w naszym posiedzeniu stacjonarnie i zdalnie. Witam serdecznie pana ministra Ireneusza Zyskę, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, oraz jego współpracowników. Witam pana legislatora… A, widzę, jest naprzeciwko mnie. Dobrze.

Szanowni Państwo, dzisiaj rozpatrzymy wnioski, które zgłoszono w drugim czytaniu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Chciałabym zapytać, czy jest kworum.

(Głos z sali: Tak.)

Czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli podłączyć się do systemu, są z nami zdalnie?

(Głos z sali: Tak.)

Tak. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, widzę, że państwo senatorowie jeszcze się schodzą. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, zostały złożone wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy, ale jest też wniosek o odrzucenie ustawy, który jest wnioskiem najdalej idącym. I nad tym wnioskiem będziemy głosować w pierwszej kolejności.

Ponieważ padł wniosek o odrzucenie ustawy… Panie Ministrze, czy pan chciałby się odnieść do tego wniosku? Tak krótko, bo zaraz będzie kolejne posiedzenie komisji. Prosimy o krótkie wypowiedzi.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska:

Szanowna Pani Przewodnicząca! Państwo Senatorowie! Wszyscy Szanowni Państwo!

Bardzo krótko. Chciałbym powiedzieć, że wczoraj na sali plenarnej odbyła się długa, moim zdaniem wyczerpująca dyskusja na temat tej ustawy. Ponieważ na końcu tej dyskusji padło jeszcze kilka pytań, chciałbym dosłownie dwoma zdaniami to uzupełnić. I ma to związek z wnioskiem o odrzucenie tej ustawy.

Otóż, proszę państwa, padła taka sugestia ze strony jednego z panów senatorów, że prosumenci generują tylko 1% energii, trochę ponad 1% energii. Drodzy Państwo, ale to jest ponad 12% mocy zainstalowanej – 6,3 GW versus 52 GW wszystkich mocy, które są zainstalowane w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne polega na tym, aby zapewnić odpowiednią dostępność mocy, aby zapewnić dostawę energii do gospodarstw domowych wtedy, kiedy te instalacje prosumenckie nie pracują. A są takie okresy w ciągu dnia, w ciągu miesiąca i w ciągu roku.

Proszę szanownych państwa senatorów, którzy mają rozważyć w swoim sumieniu – tak naprawdę chodzi o odpowiedzialność za Polskę, za bezpieczeństwo energetyczne – wniosek o odrzucenie tej ustawy…

(Rozmowy na sali)

(Przewodnicząca Maria Koc: Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.)

…gdyż odrzucenie ustawy, która została przyjęta, projektu poselskiego, który został przyjęty przez Sejm 29 października, byłoby działaniem na szkodę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw?

(Głos z sali: 17 głosów za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 8 głosów przeciw.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał.)

Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, zdalne są już liczone przez państwa. Ja nie mam dostępu do głosowań zdalnych. Państwo to podliczą i podadzą całościowe wyniki głosowania.

(Głos z sali: 23 głosy za, 14 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Wobec 23 głosów za i 14 przeciw, wobec faktu, że nikt się nie wstrzymał, wniosek o odrzucenie ustawy został przyjęty.

Bardzo dziękuję państwu senatorom.

Tak, proszę. Pan legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowna Pani Przewodnicząca, ja mam jeszcze jedną drobną uwagę, dlatego że poprawki, które są poprawkami o charakterze legislacyjnym, te poprawki, które zostały zaproponowane w opinii biura… Mam taką prośbę do Wysokiej Komisji o zważenie, czy w przypadku ewentualnego głosowania nad tymi poprawkami – jest ich 10 czy 11 – nie należałoby głosować blokiem. My byśmy ten blok przygotowali, to by skróciło ewentualne głosowanie. A są to poprawki o charakterze technicznolegislacyjnym.

Przewodnicząca Maria Koc:

Czy ktoś z państwa zgłasza sprzeciw wobec tego wniosku pana legislatora? Nie.

Dziękuję.

Dobrze, Panie Mecenasie. To poprosimy o przygotowanie tego bloku poprawek, abyśmy mogli nad nimi łącznie głosować.

Szanowni Państwo, kto był sprawozdawcą? Może zechce…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan przewodniczący, dobrze. Pan przewodniczący Gawłowski będzie sprawozdawcą na posiedzeniu plenarnym.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu ministrowi, państwu senatorom.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 08)