Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 91) w dniu 27-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (91.)

w dniu 27 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Szanowni Państwo!

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Pan minister jeszcze dojeżdża do nas, ale żeby po prostu nie tracić czasu, na początek moglibyśmy załatwić sprawy porządkowe. A jak przyjedzie pan minister, to wówczas będziemy już procedowali nad tymi merytorycznymi kwestiami.

W pierwszej kolejności bardzo serdecznie wszystkich witam – i senatorów, i gości, wszystkich tych, którzy dotarli na nasze posiedzenie.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest dzisiaj rozpatrzenie poprawek, które zostały zgłoszone na poprzednim posiedzeniu komisji. Zgodnie z tym, na co się umówiliśmy, do poniedziałku panie i panowie senatorowie, nie tylko z naszej komisji, mogli składać poprawki. Takie poprawki zostały przygotowane, ich zestawienie mają wszyscy senatorowie.

Szanowni Państwo, informuję, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.

Pytam równocześnie, czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność w rozumieniu prawa.

(Głos z sali: Lobbingową.)

Działalność lobbingową. A jak ja powiedziałem?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jakąś tam działalność. Chodzi o działalność lobbingową, oczywiście.

Nie ma takich osób.

W naszym posiedzeniu uczestniczą także osoby pracujące zdalnie. Te osoby, zgodnie z przyjętymi standardami, uczestniczą w obradach jako pełnoprawni członkowie komisji, z prawem do zabierania głosu, zgłaszania uwag i oczywiście głosowania.

Czy są uwagi do… Aha, przedmiotem naszego posiedzenia – raz jeszcze o tym mówię – jest rozpatrzenie poprawek, które zostały zgłoszone, zgodnie z naszymi uzgodnieniami, do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tj. do druku senackiego nr 506. Nie ma uwag.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A)

A więc możemy rozpocząć procedowanie.

Bardzo proszę. Pan senator Kwiatkowski jako pierwszy się zgłosił.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Chciałbym ułatwić nam wszystkim pracę. W zestawieniu poprawek są także poprawki, które ja sam zgłosiłem. W związku z tym, że one częściowo się pokrywają, są tożsame z innymi poprawkami, wycofuję prawie wszystkie poprawki, które zgłosiłem, a pozostawiam poprawki nr 2, 5, 6 i 8. To są poprawki związane z tym, że trzeba uwzględnić, że po zmianach podatkowych organizacje pożytku publicznego, które funkcjonują m.in. dzięki 1-procentowemu odpisowi podatkowemu, będą miały mniejsze wpływy. Tu jest propozycja zrekompensowania organizacjom społecznym tych mniejszych wpływów poprzez 20-procentowy… Czyli w praktyce zwiększamy z 1% do 1,2% tenże odpis podatkowy. Jednocześnie informuję, że propozycje, które przedstawiałem w imieniu rzecznika małych i średnich firm, także pokrywają się z innymi poprawkami. Dlatego z grupy poprawek, które zgłaszałem, utrzymuję – jeszcze raz powtórzę – poprawki nr 2, 5, 6 i 8, a pozostałe poprawki wycofuję. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy pan mecenas, że tak powiem, uwzględnił w zestawieniu tę informację? Czy teraz powykreślał pan te poprawki, żebyśmy się nie pomylili? Bo rozumiem, że pan…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: I jedno, i drugie.)

I jedno, i drugie.

Pan senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, ja również chciałbym zgłosić, że… Proszę o wykreślenie wszystkich poprawek, które zgłosiłem na wcześniejszym etapie pracy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym jeszcze 3 poprawki zgłosić.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, tylko że my tak się umówiliśmy, że dzisiaj… Wiem, że tych poprawek jest jeszcze sporo, ale umówiliśmy się, że na tym posiedzeniu będziemy rozpatrywali tylko te poprawki, które zostały zgłoszone do wczoraj. No, one są opracowane przez Biuro Legislacyjne. Po prostu mamy pewność, że te poprawki są dobrze wkomponowane w tę dość skomplikowaną ustawę. Dlatego jest prośba – byłbym wdzięczny, gdyby pan to zaakceptował – żeby zgodnie z tym, co mówiliśmy na ostatnim posiedzeniu komisji… Mówiliśmy, że jeżeli nowe poprawki pojawią się już po tym czasie, o którym tutaj wspominaliśmy, to one będą zgłaszane po prostu na posiedzeniu plenarnym. Ale wcześniej proszę je przekazać panu mecenasowi, żeby po prostu ewentualnie… Bo wiadomo, że nawet najlepiej przygotowana poprawka czasami potrzebuje jeszcze dopracowania. My skonsultujemy to także z ministerstwem, żeby po prostu tutaj nie było żadnych błędów w tym zakresie. Czy możemy tak się umówić?

(Senator Krzysztof Mróz: Jak nie ma innego wyjścia, to możemy.)

Dobrze.

(Senator Krzysztof Mróz: Chociaż wolałbym teraz.)

Myślę, że ta zasada powinna zostać uszanowana przez wszystkich.

Proszę, pan mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Jeżeli pan senator podtrzymuje wolę zgłoszenia poprawek na tym posiedzeniu, to zgodnie z regulaminem ma do tego prawo. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli poprawki, o których wspominał pan senator, są poprawkami tożsamymi z propozycjami przekazanymi wczoraj wieczorem przez Ministerstwo Finansów, to w ocenie Biura Legislacyjnego, jakkolwiek formalnie mamy tutaj do czynienia z 3 poprawkami, faktycznie jest to co najmniej 10 poprawek, ponieważ poprawka nr 1 obejmuje różne materie, które zostały w niej skomasowane. Niemniej jednak jeśli pan senator wyraża taką wolę, to w stosownym czasie Biuro Legislacyjne do tych poprawek się odniesie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze?

Senator Krzysztof Mróz:

No, ja bym zgłosił je teraz. Będziemy mieli jeszcze możliwość…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobra. Ale to wymaga, jak pan słyszał, przerobienia tej poprawki zgodnie z…)

Wie pan, ciężko mi powiedzieć, jakie propozycje zgłosiło Ministerstwo Finansów. No, ja nie wiem, jakie propozycje zgłoszono.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tych poprawek nie ma jeszcze w formie drukowanej. No, po prostu nie ma ich fizycznie. Rozumiem, że pan pójdzie i powieli te poprawki, a potem dostarczy je nam, tak żeby…

(Senator Krzysztof Mróz: Ja swoje poprawki mam.)

No tak.

(Głos z sali: Ale my też byśmy chcieli…)

My byśmy chcieli je po prostu zobaczyć, żeby… No dobrze, ruszamy w takim razie. Przecież nie będziemy panu bronili niczego, co jest dla pana ważne, a co nie narusza jednak całego porządku.

Przystępujemy do pracy.

Szanowni Państwo…

(Senator Mieczysław Golba: Panie Przewodniczący, czy ja mogę zabrać głos? Mówi Mieczysław Golba, senator.)

Proszę bardzo, oczywiście.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Przewodniczący, w związku z tym, że ja nie jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a chciałbym zgłosić poprawkę, dzisiaj rano przesłałem ją do pana przewodniczącego. Niestety nie wiedziałem, że umówiliście się na ten poniedziałkowy termin, dlatego bardzo bym prosił o przyjęcie również mojej poprawki, o ile jest to możliwe. Jest to tylko 1 poprawka.

(Głos z sali: Mamy ją na piśmie.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tę poprawkę mamy na piśmie. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy z panem mecenasem na ten temat. Będziemy próbowali ją przeanalizować w momencie, jak będą już przegłosowane te główne poprawki, które zostały wcześniej uzgodnione. No, ona będzie mogła być procedowana według tych zasad, tak że oczywiście…

(Senator Mieczysław Golba: To dziękuję.)

To chyba wszystko w takim razie.

(Głos z sali: Propozycje Biura Legislacyjnego trzeba przejąć.)

Teraz musimy formalnie przejąć poprawki, które zostały zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. W całym tym zestawieniu dominują propozycje przygotowane przez Biuro Legislacyjne. Ja zgłaszam te propozycje wspólnie z panem senatorem Pawłem Arndtem, senatorem Frankiewiczem, senatorem Czarnobajem i senatorem Świlskim.

Jeszcze jedna uwaga. W zestawieniu poprawek jest poprawka przygotowana przez senatora Biereckiego. Tam jest dopisane moje nazwisko, ale ja formalnie tego nie zgłaszałem. Parafowałem tę poprawkę w trakcie posiedzenia, ale formalnie nie mam praw do tej poprawki, więc proszę też uwzględnić, że to jest w 100% poprawka senatora Biereckiego. Ona nie wypada z tego naszego zestawienia, absolutnie będzie przedmiotem głosowania, ale mówię o tym dla jasności, żeby było wiadomo, kto ją zgłosił.

Czy wszystkie poprawki zostały już, Panie Mecenasie, zgłoszone? Więc tę część porządkową właściwie mamy za sobą.

Tych poprawek jest w tej chwili łącznie… Ile ich jest, zaraz nam powie pan mecenas. Ja proponuję, aby te poprawki jak najbardziej skomasować. Chodzi o te poprawki, które mają charakter legislacyjny czy porządkowy, które nie budzą wątpliwości. One zostały w dużej części uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Proponuję, abyśmy te poprawki przegłosowali łącznie. Jeżeli przy którejkolwiek z tych poprawek pojawi się jakakolwiek wątpliwość, to oczywiście będziemy głosowali nad nią oddzielnie, tak aby tutaj nie było poczucia, że coś jest przegłosowywane w sposób budzący wątpliwości. Nie ma sprzeciwu ze strony senatorów.

Panie Mecenasie, bardzo proszę o zaproponowanie sposobu głosowania. Oczywiście w każdym momencie będziemy mogli prosić pana ministra o stanowisko lub nawet dodatkowe wyjaśnienie istoty danego problemu, jeśli będzie tego wymagało lepsze zrozumienie poprawek.

Bardzo proszę, Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Dziękuję bardzo.

Głosować należy zgodnie z Regulaminem Senatu, tj. zgodnie z kolejnością przepisów ustawy. Jako pierwsze należy poddać pod głosowanie poprawki ujęte w zestawieniu jako poprawki nr 1 oraz 79. Poprawki te zmierzają do rezygnacji z przepisów, w stosunku do których istnieją podstawy do uznania, że są one niezgodne z art. 71 ust. 1 zdanie drugie konstytucji, dlatego że pozbawiają podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko albo dzieci prawa do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem albo z tymi dziećmi. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

Głosują tylko członkowie komisji.

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: 4 głosy przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

4 głosy przeciw, 5 – za.

Poprawki…

(Głos z sali: Jeszcze senator Bierecki…)

Senator Bierecki?

No ale skoro policzyła pani 5 głosów za…

(Głos z sali: Nas 9 jest. To skąd 10 głosów?)

(Głos z sali: Był przeciw. Przeciw było 4.)

(Głos z sali: Musisz…)

Jeszcze raz.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5 głosów.)

5 głosów.

Kto jest przeciw?

(Senator Adam Szejnfeld: 3)

(Głos z sali: Senator Świlski trzymał rękę w górze.)

(Senator Ryszard Świlski: Co?)

(Wesołość na sali)

3 głosy.

I jeszcze zdalnie pracujący senatorowie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Senatorze, Grzegorz Bierecki z tej strony. Przed chwilą głosowałem, ale teraz nie mam panelu do głosowania. Głosowałem przeciw.)

(Głos z sali: Czyli 5 głosów za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała rekomendację. Wynik: 5 głosów za, 4 – przeciw.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Jako kolejne należy przegłosować poprawki ujęte w zestawieniu jako poprawki nr 2, 23, 58 i 64.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak, 58 i 64.

Stanowisko rządu?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Jeśli tylko mogę, Panie Przewodniczący…)

Proszę bardzo, oczywiście.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawki te, w przypadku ich przyjęcia, wykluczą poprawkę zgłoszoną przez pana senatora Mieczysława Golbę, bowiem zmierzają one do skreślenia przepisów… Przepraszam najmocniej, w tym przypadku nie wyłączą tych poprawek, bo są to poprawki dotyczące ustawy o prawach konsumenta, zmierzające do skreślenia przepisów, zgodnie z którymi konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego bez względu na liczbę wynikających transakcji, jeżeli kwota ta przekracza 20 tysięcy zł. Ponieważ poprawka pana senatora modyfikuje ten przepis, dalej idącą poprawką jest propozycja skreślenia tych przepisów jako uznanych za niekonstytucyjne. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy pan senator Golba jest jeszcze z nami?

(Głosy z sali: Jest, jest.)

Czy mógłby pan… Słuchał pan tego uzasadnienia?

Senator Mieczysław Golba:

Panie Przewodniczący, poprawka, którą zgłosiłem, jest, powiedziałbym, bardzo ważną poprawką, dlatego że ona jak gdyby porządkuje częściowo to przyjęte stanowisko Sejmu, a więc w stosunku do tego, co w tej chwili możemy procedować… To jest jak gdyby całkowite wyrzucenie tej poprawki. Ja uważam, że kwota, którą dzisiaj powinniśmy przyjąć… W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami była to dotychczas kwota 15 tysięcy, a chcemy ją zmniejszyć do 8 tysięcy. Uważam, że to jest za niska kwota, powinniśmy pozostać przy 15 tysiącach.

Ale bardziej chodzi mi o konsumenta, czyli o zwykłego mieszkańca, zwykłego obywatela, który nie będzie mógł zrobić żadnej transakcji powyżej 20 tysięcy zł. Więc ja chciałbym, aby to było ustalane na zasadzie dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni – uważam, że to by było zdecydowanie lepsze – oczywiście ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ja jako przedsiębiorca przez wiele lat niejednokrotnie miałem do czynienia z osobami, które… Nawet nie będziemy mogli kupić zwykłych mebli do kuchni, remontu przeprowadzić czy innych zakupów zrobić. No, będzie to istotne w tym wypadku. To by była kwota ok. 50–53 tysięcy zł. To jest właśnie ta kwota co roku podawana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wydaje mi się, że ona by była bardzo, bardzo… Znając te zagadnienia i potrzeby mieszkańców, proponuję coś pomiędzy tą wykreśloną kwotą a tą, którą jak gdyby proponuje nam izba niższa, czyli Sejm.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Ta poprawka, która…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej.)

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

W pierwszym głosowaniu głosowałem przeciw.

(Głos z sali: Tak.)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, to zostało oczywiście odnotowane.)

To zostało odnotowane, tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Oczywiście.)

Dziękuję. Chciałem się tylko upewnić, ponieważ przy ponownym głosowaniu nie otrzymałem panelu do głosowania.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

A, przepraszam. Chociaż wydaje się, że w drugim głosowaniu wyraźnie mówiłem o tych…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Właśnie w pierwszym nie mówiłem.

Czy w sprawie tej poprawki pan senator…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Stanowisko negatywne.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale w sprawie której poprawki? Bo tu są dwie poprawki, alternatywne czy konsumujące się. Jest poprawka pana senatora Golby i jest to, co tych naszych…)

Wobec obu. Generalny kierunek obserwowany w krajach Unii Europejskiej jest taki, żeby te wartości zmniejszać. W krajach takich jak Francja, Włochy czy Wielka Brytania jest to po prostu ustalone na poziomie stałej kwoty. Akurat w tych krajach wynosi ona ok. 1 tysiąca euro.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do…

(Senator Mieczysław Golba: Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze zabrać głos?)

No, Panie Senatorze, wydaje mi się, że myśmy tak generalnie umówili się na to, że od razu po wyjaśnieniu poprawki będzie się odbywać głosowanie.

(Senator Mieczysław Golba: To będzie wyjaśnienie.)

Ale w drodze wyjątku, jako że na początku… Proszę powiedzieć.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o stanowisko pana ministra i jego propozycję odrzucenia tej mojej poprawki, to ja chcę tylko zaznaczyć, że 30 milionów obywateli Unii Europejskiej nie ma w ogóle konta bankowego. Bardzo bym prosił, Panie Ministrze, o wzięcie tego pod uwagę. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Więc przystępujemy do głosowania.

Głosujemy nad poprawką senatora Arndta i pozostałych.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nie, nad poprawkami…)

(Głos z sali: Nad poprawkami Biura Legislacyjnego.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nad tymi przejętymi przez państwa.)

No, one są już w tej chwili poprawkami zgłoszonymi przez wymienionych przeze mnie senatorów.

Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: 5 głosów.)

5 głosów.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 2 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Nikt.

Proszę o podanie wyników.

Oczywiście doliczamy głosujących zdalnie.

5 głosów za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki otrzymały poparcie komisji.

Ta poprawka senatora Golby może być poprawką mniejszości. Może też zostać ponownie zgłoszona na posiedzeniu, jeżeli ktoś z senatorów, członków komisji, ją podtrzyma. Nie widzę takich zgłoszeń.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Następnie w zestawieniu została wskazana propozycja Związku Polskiego Leasingu. Jeżeli nikt z państwa senatorów tej propozycji nie przejmie, nie będzie tutaj głosowania. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, 3 minuty przerwy.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam posiedzenie.

Jesteśmy przy propozycji oznaczonej w zestawieniu jako poprawka nr 3.

Czy ktoś z senatorów zgłasza tę poprawkę? Nie.

W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejną poprawką jest poprawka panów senatorów Jana Marii Jackowskiego i Antonioniego Mężydły. Była ona omawiana na poprzednim posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4?

(Głos z sali: 5 głosów.)

5 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników uwzględniających także senatorów głosujących zdalnie.

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

5 głosów za, 4 – przeciw.

Poprawka uzyskała poparcie.

Kolejna poprawka, Panie…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Chciałbym teraz zaproponować Wysokiej Komisji wspólne przegłosowanie wszystkich poprawek legislacyjnych i redakcyjnych. Wiem, że w stosunku do jednej z tych poprawek rząd proponuje stosowną korektę. Pozwolę sobie wymienić punkty w zestawieniu. Są to poprawki nr 5, 8, 11, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 48–51, 53, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 81 oraz 84.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

I teraz jest prośba czy sugestia pana ministra, żeby tutaj… Pan proponuje, aby w którejś poprawce dokonać pewnej zmiany, tak?

Proszę bardzo.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Finansów Grzegorz Taborski:

Grzegorz Taborski, dziękuję.

Tak, my już sygnalizowaliśmy tę kwestię. Chodzi o poprawkę nr 69, o to, żeby w tej poprawce zastąpić wyrazy „a także” wyrazem „lub”, a na końcu dodać „jeżeli taki adres posiada”. To są zmiany doprecyzowujące, można by powiedzieć.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Nie zgłaszam uwag w stosunku do tej propozycji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy senatorowie wyrażają zgodę, aby łącznie przegłosować poprawki wymienione przez pana mecenasa, a poparte przez pana ministra?

(Głos z sali: Łącznie z tą korektą.)

Łącznie z tą korektą, oczywiście. To znaczy formalnie będzie to nasza autopoprawka, prawda?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak.)

I tak to zgłaszamy.

Nie ma sprzeciwu.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek wymienionych przez pana mecenasa?

(Głos z sali: 8 głosów.)

8 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał od głosu?

I jeszcze senatorowie głosujący zdalnie. Czekamy na łączny wynik.

9 głosów za.

Poprawki zostały jednomyślnie poparte.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 6. Tak, Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Przed poprawką nr 6 powinniśmy głosować nad poprawką oznaczoną jako poprawka nr 1, poprawką pana senatora Krzysztofa Mroza. Biuro Legislacyjne pobieżnie zapoznało się z tą poprawką i ma uwagę o charakterze legislacyjnym. Mianowicie w naszym przekonaniu poprawka ta składa się tak naprawdę z bardzo wielu poprawek o charakterze merytorycznym. Oczywiście pan senator jest władny podtrzymać jej dotychczasowe brzmienie, ale oznaczałoby to, że Senat głosowałby nad poprawką, która łączy bardzo wiele wątków merytorycznych opisanych w długim uzasadnieniu. W chwili obecnej Biuro Legislacyjne nie jest w stanie stwierdzić, czy poprawka ta, niezależenie od tej uwagi, uwzględnia wszystkie konsekwencje legislacyjne w ustawie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze Mróz, czy pan chciałby uzasadnić tę poprawkę, wytłumaczyć, na czym ona polega?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę nie czytać tego uzasadnienia, tylko odpowiedzieć w kilku zdaniach.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, poprawka, tak jak tutaj pan z Biura Legislacyjnego powiedział, odnosi się do kilku elementów tejże ustawy.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli co pan proponuje? Jakiej chce pan dokonać zmiany?)

Proponujemy zmianę w art. 1, w art. 6, w art. 7. Zmiany zaproponowane w poprawce uzupełniają i doprecyzowują proponowane przepisy w niezbędnym zakresie, jeżeli chodzi o zmianę ustaw o PIT i CIT.

W pkcie 1 – bo, tak jak powiedziałem, tu jest kilka punktów – proponuje się, aby zasada ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpowiedniego zbycia udziałów lub akcji spółki powstałej z przekształcenia spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego… Koszty te powinny zostać pomniejszone również o poniesione wydatki. To tyle, jeżeli chodzi o pkt 1 proponowanej poprawki.

W pkcie 2 poprawki proponuje się doprecyzowanie art. 24 ust. 22 w ustawie o podatku PIT. Przepis ten zawiera klauzulę stanowiącą, że nie stosuje się przepisów w zakresie łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jeszcze raz, bo…)

…funduszy inwestycyjnych zamkniętych, gdy głównym lub jedynym celem takiego połączenia jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W pkcie 3 proponowanej poprawki doprecyzowuje się treść dodawanego art. 30 ust. 1 pkt 13…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Senatorze, ja mam prośbę, żeby po prostu omówił pan, jaki jest sens tego całego…)

No, wie pan, tu jest bardzo wiele doprecyzowujących przepisów dotyczących różnych elementów tejże ustawy.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: One są z punktu widzenia podatnika korzystne czy niekorzystne?)

Wie pan, Panie Przewodniczący, niektóre elementy są korzystne, a niektóre uszczelniają system podatkowy. No, ja bym nie patrzył na to, czy to jest korzystne, czy niekorzystne dla podatnika, bo my musimy myśleć i o podatniku, i o budżecie państwa.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale, Panie Senatorze, nikt tutaj nie mówi, że korzyść dla podatnika ma polegać na tym, że się rozszczelnia system lub przymyka oko na nadużycia. Prawda?)

Na pewno te poprawki są korzystne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Korzystne?

(Senator Adam Szejnfeld: Ja jeszcze…)

Proszę bardzo, pan minister w tej chwili…

Panie Senatorze, a pan w jakiej sprawie?

(Senator Adam Szejnfeld: W kwestii formalnej. Można?)

Tak, oczywiście.

Senator Adam Szejnfeld:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Drodzy Państwo!

No, pracujemy w zupełnie niestandardowy sposób nad ustawą, która będzie dotyczyła kilkudziesięciu milionów Polaków. Ten sposób jest niestandardowy w tym sensie, że pracujemy w ekspresowym tempie. Już to jest złe. A jeżeli mielibyśmy rozważać poprawki, które są rozpisane na wielu stronach, które – jak sam pan legislator powiedział, a wnioskodawca potwierdził – dotyczą wielowątkowych rozwiązań… Na słuch mielibyśmy je teraz przyjmować? No, to jest niedopuszczalne. Więc ja bym proponował…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Wniosek formalny.

Więc ja bym proponował…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale pan…)

Ja bym proponował, Panie Przewodniczący…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze…)

Ale, Panie Przewodniczący, ja już kończę, puentuję.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)

Więc proponowałbym panu wnioskodawcy i nam wszystkim, żeby pan wnioskodawca złożył te poprawki do sekretariatu. Sekretariat je skseruje i rozda, a pan wnioskodawca będzie miał prawo zgłosić to wszystko w czasie debaty. Do czasu debaty będziemy mogli się temu przyjrzeć, przeanalizować wszystko. To i tak byłoby ekspresowe tempo, ale opieralibyśmy się nie na słuchu, tylko na bardziej merytorycznej analizie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.

To dla nas bardzo ważne uwagi. Staramy się jako członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych regulaminu przestrzegać, ale każda dobra rada jest dla nas bardzo ważna. Cieszymy się, że senatorowie spoza komisji potrafią w różnych sprawach nam doradzić. Ale tu już wcześniej zostało powiedziane, że jeżeli ktoś zgłosi poprawkę… Ma prawo ją zgłosić, ale to, czy my ją poprzemy, czy nie, to już jest inna kwestia. Musimy brać pod uwagę te wszystkie elementy.

Pan minister wskazał jeszcze dyrektora. Bardzo króciutko, Panie Dyrektorze. Prosimy o przedstawienie się, że tak powiem, do protokołu i króciutkie…

Senator Mróz chciałby coś powiedzieć? Proszę bardzo, Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja dziękuję za te uwagi pana senatora Szejnfelda, tym bardziej że nie jest on członkiem komisji. No, musimy pracować bardzo elastycznie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze, Panie…)

Ale chwileczkę.

Szanowni Państwo, ja wiem, że pracujemy nad tą ustawą w trochę inny sposób niż dotychczas. I mimo że pracujemy w inny sposób niż dotychczas, nikt z nas, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, nie podnosi tutaj tego jako zarzutu. No, przepraszam bardzo, ale jeżeli my mamy dzisiaj już tylko głosować… Jeśli przyjąć taką koncepcję, jeśli mamy tylko głosować, to przepraszam bardzo, ale co tu robią propozycje różnych organizacji? Nigdy tego nie było na tym etapie. Coś zostało przejęte, coś nie zostało przejęte… Jeżeli dzisiaj, jak pan przewodniczący powiedział, głosujemy tylko nad tymi poprawki, które zostały zgłoszone, to proszę powiedzieć, co tu robi Związek Polskiego Leasingu. No, nikt z senatorów nie chciał przejąć tej poprawki, a ona jest w zestawieniu. To jakim prawem ona jest w zestawieniu? Idąc tym tokiem rozumowania, że bierzemy tylko te poprawki, które zostały przejęte, przetworzone, przeanalizowane, uważam, że takich poprawek w ogóle nie powinno tu być. W ostatniej chwili pan senator, pan przewodniczący, się kapnął, że te propozycje Biura Legislacyjnego chyba jednak trzeba przejąć. No, generalnie ich też nie powinno tu być.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie, nie…)

Szanowni Państwo, jeżeli tu są wszystkie możliwe poprawki, które wpłynęły do komisji w ostatnim czasie, nawet te poprawki, których formalnie nikt nie przejął, które nie zostały zgłoszone przez senatorów, i my nad nimi głosujemy, to tym bardziej te moje poprawki mogą zostać przegłosowane. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze, oczywiście, że pana… Panie Senatorze, dziękuję bardzo.)

Ja wiem, że pracujemy trochę inaczej, właśnie ze względu na tempo, ze względu na wielość poprawek, ale nie udawajmy, że te poprawki, które ja zgłosiłem, są inne niż te, które zostały zgłoszone wcześniej. No, faktycznie troszeczkę zaburzyliśmy dotychczasowy tryb pracy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, oczywiście ma pan prawo zgłosić tę poprawkę – ta sprawa została wyjaśniona na początku – przecież my nad nią procedujemy.

Z kolei te wszystkie poprawki, które są w zestawieniu, wszyscy senatorowie, członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, otrzymali wcześniej. Pan także je otrzymał, one nie są zaskoczeniem dla pana. To jest ten zestaw 90 poprawek. Ale żeby te poprawki były procedowane – nie mówię o tych, które zostały zgłoszone przez senatorów, członków naszej komisji lub innych komisji – muszą zostać przez kogoś z senatorów przejęte. Prawda? One są w zestawieniu, ale nie są poddawane pod głosowanie, jak pan zauważył. No, np. jedna z tych poprawek, tj. poprawka nr 3, została przygotowana przez Związek Polskiego Leasingu. Zapytałem, czy ktoś chce tę poprawkę przejąć i zgłosić, ale nie było zainteresowania i poprawka nie została przegłosowana. Dokładnie tak to wygląda. To jest, myślę, dość proste i nie ma tutaj potrzeby, żebyśmy się emocjonowali. Ja myślę, że to za chwileczkę pójdzie troszeczkę szybciej. Każdą poradę osoby spoza komisji zawsze życzliwie przyjmujemy. No, wysłuchujemy jej, bo to, czy ją przyjmujemy, jest już inną kwestią.

Pan minister wyznaczył pana dyrektora. Bardzo proszę o króciuteńką informację na temat tej poprawki.

Jeszcze raz mówię, że najwygodniej by było, gdyby ona przeszła tę procedurę, ale przyjęliśmy ją do głosowania.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Główny Specjalista do spraw Legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Finansów Grzegorz Taborski:

Dziękuję.

Grzegorz Taborski, Ministerstwo Finansów.

Jeżeli chodzi o tę poprawkę, to ona rzeczywiście zawiera szereg zmian. Jest to właściwie 7 poprawek o charakterze – proszę nam wierzyć – legislacyjnym, dostosowawczym, uspójniającym przepisy. Zresztą wystarczy nawet pobieżna analiza zawartych tutaj sformułowań. Od razu widać, że mają one charakter głównie legislacyjny.

Zamienia się tu słowa „przepisów tych” na „przepisu ust. 8”, bo w przepisie art. 24 jest odesłanie do 3 jednostek i podatnicy mieliby problem z identyfikacją, o jaki dokładnie przepis chodzi. Musimy doprecyzować, że chodzi o ust. 8.

Zastępujemy w art. 30a wyraz „którego” na „otrzymania których”. Jest to poprawka nawet nie legislacyjna, tylko po prostu redakcyjna, językowa.

W kolejnej poprawce mamy do czynienia z zastąpieniem wyrazu „ustalona” na „ustaloną”, bo tak wynika z gramatycznej struktury tego przepisu. No, takie sformułowanie powinno być użyte.

Z kolei w art. 30f dodajemy wprawdzie całe zdanie, ale ta poprawka jest jak najbardziej korzystna dla podatników ze względu na to, że ona wyklucza sytuację, w której ten sam przychód byłby opodatkowany 2 razy. Tutaj dochodzi do sytuacji, w której w ustawie są 2 normy, które teoretycznie można byłoby zastosować jednocześnie, więc wprowadzamy regułę mówiącą o tym, że w przypadku wystąpienia kolizji stosuje się tylko jeden z tych przepisów.

Z kolei zmiany w ustawie o CIT tak naprawdę mają już charakter stricte legislacyjny. Otóż w pierwszej części przepisu jest mowa o łączeniu i podziale, a w końcowej części zabrakło sformułowania mówiącego o tym, że ten podział ma tutaj miejsce. W związku z tym należy tę normę logicznie uspójnić poprzez dodanie takiego sformułowania.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jasne.)

Chodzi również o dodanie zastrzeżenia, które często jest kwestionowane. No, po ponownej analizie przepisów doszliśmy do wniosku, że to będzie korzystniejsze, że stosowanie tego przepisu będzie łatwiejsze dla podatników, jeżeli takie zastrzeżenie dodamy pomimo tego, że gdzieś na wcześniejszym etapie wykluczyliśmy konieczność wprowadzenia tego typu zmiany.

I ostatnia duża poprawka. Wydawałoby się, że jest to zupełnie nowy przepis, ale tak naprawdę jest to kwestia uspójnienia przepisów o PIT i CIT. W przypadku PIT została wprowadzona odpowiednia regulacja, a w zakresie CIT jest pewnego rodzaju niekonsekwencja, w związku z tym dodana została jednostka, która stanowi de facto kopię, odzwierciedlenie, oczywiście z niezbędnymi różnicami, regulacji dotyczącej PIT.

W związku z tym tak naprawdę w tej poprawce… Ja przeszedłem nad tym bardzo szybko, ale właściwie wskazałem tutaj wszystkie poprawki, jakie proponujemy, właśnie ze względu na to, że one się często powielają. Proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy 2 zmian, w ustawie o PIT i w ustawie o CIT. Jeżeli dokonujemy zmiany w ustawie PIT-owskiej, to trzeba ją… My zawsze tak robimy, traktujemy to w ten sposób właściwie na każdym etapie procesu legislacyjnego, również w Sejmie. Poprawki legislacyjne mające zapewnić spójność rozwiązań w zakresie PIT i CIT są potrzebne ze względu na to, że podatnicy opodatkowani w ramach działalności gospodarczej na podstawie ustawy PIT-owskiej i CIT-owskiej generalne powinni podlegać tym samym zasadom. W związku z tym mogę tylko uspokoić państwa, że pomimo tego, że być może rzeczywiście nie mieli państwo możliwości dogłębnego przeanalizowania tych poprawek, one mają charakter doprecyzowujący, uspójniający. Tak naprawdę one muszą zostać wprowadzone do ustawy, żeby można było stosować te przepisy. Ja nie mówię o tym, że… To oczywiście państwo o tym decydują. Proszę nie traktować tego w ten sposób, że…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie…)

Ale z legislacyjnego punktu widzenia one powinny zostać wprowadzone, żeby te przepisy były prawidłowo skonstruowane. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję za te uwagi. Jestem nawet skłonny wierzyć, że to wszystko, co pan mówi, jest prawdą. Tylko że im więcej takich uwag państwo zgłaszacie, tym mniejszą mam wiarę w poprawność tej całej ustawy. My mamy poczucie, że ona była mimo wszystko na kolanie robiona. To wynika z tego, co pan mówił, z tych właśnie drobnych poprawek, może faktycznie legislacyjnych. Prosiliśmy przecież, żeby w sprawach legislacyjnych konsultować się z panem mecenasem, z naszym Biurem Legislacyjnym, tak żeby rzeczywiście wychwycić te wszystkie błędy. A państwo wczoraj wieczorem coś znaleźliście i dzisiaj to nam przedstawiacie. No, jakżeż można tak stanowić prawo? My możemy głupoty robić, różne pomyłki popełniać, ale rząd, minister finansów, pracując nad ustawą, która jest podstawą Polskiego Ładu… To się nawet tak nazywa – Polski Ład. I na godzinę przed prezentowaniem tej ustawy państwo jako rząd przychodzicie z tego typu poprawkami? Gdyby to były jakieś wielkie poprawki, np. zwalniające z podatków czy nakładające na kogoś podatki, to jakoś inaczej by to brzmiało, ale jeżeli w ustawie mówi się, że… Zgłaszacie jeszcze kilkanaście poprawek legislacyjnych. To przez tyle miesięcy tego nie zobaczyliście?

Ja myślę, że będziemy nad tym teraz głosowali. Jeżeliby te poprawki nie przeszły, to prosilibyśmy bardzo, żeby pan senator Mróz z panem mecenasem to dopracowali, przejrzeli wszystko i zastanowili się, jak to zrobić, żeby już nie było wątpliwości w tych sprawach. Ale, jak mówię, gdyby tak się stało…

(Senator Krzysztof Mróz: Ale, Panie Przewodniczący, tu nie ma żadnych wątpliwości. Przecież ja…)

Ale my tych poprawek nie widzimy, nie widziało ich nawet Biuro Legislacyjne. Rozumie pan?

(Senator Krzysztof Mróz: No, rozumiem, ale ja właśnie przekazałem Biuru Legislacyjnemu te poprawki.)

Dobra, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki, która się składa z kilku – tak z tego wynika – propozycji? Kto jest za przejęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 3 głosy.)

3 głosy za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 głosów.)

5 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników uwzględniających także głosy oddane zdalnie.

(Głos z sali: 4 głosy za, 5 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Wniosek mniejszości czy będzie doprecyzowanie tej poprawki?

Senator Krzysztof Mróz:

No to zgłoszę wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli pan senator zgłosi wniosek mniejszości, to skutkiem zgłoszenia tego wniosku będzie umieszczenie w zestawieniu poprawki w takim brzmieniu, w jakim ją otrzymaliśmy, tj. poprawki, której jako Biuro Legislacyjne nie poddaliśmy weryfikacji. Pan senator ma oczywiście takie prawo. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, z kim pan senator zgłasza ten wniosek?

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Senatorze, popieram ten wniosek.)

Senator Krzysztof Mróz:

Ja generalnie tę poprawkę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Poczekaj, poczekaj. Tak, Panie Senatorze?)

Ale spokojnie, Panie Senatorze.

W związku z tym…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze… To było pytanie do pana senatora Mroza.)

Ja mam jeszcze takie pytanie: czy ja tę poprawkę mogę spokojnie zgłosić na posiedzeniu?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, na posiedzeniu plenarnym.)

No to wtedy zgłoszę tę poprawkę. Na razie nie będziemy zgłaszali wniosku mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Kolejna poprawka, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejne poprawki to poprawki ujęte w zestawieniu jako poprawki nr 6, 21, 59, 78 oraz 90. Są to poprawki, które zmierzają do skreślenia przepisów, które obligują określonych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku zryczałtowanego do periodycznego przesyłania urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiednio ksiąg i ksiąg rachunkowych, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Biura Legislacyjnego przepisy te są niezgodne z przepisami konstytucji, w związku z tym poddajemy państwu tę kwestię pod rozwagę. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Opinia jest negatywna.

Chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić, że rozmawiamy o przepisach, których wdrożenie pozwoliłoby na przesyłanie do Ministerstwa Finansów informacji, które mogłyby podlegać automatycznej analizie, czego efektem byłaby większa precyzja kontroli oraz wyrównanie szans na rynku pomiędzy podmiotami, które są uczciwe, a tymi, które generują przewagi konkurencyjne poprzez nieuczciwe rozliczanie podatków. Tak że trudno tutaj mówić o jakiejś nieproporcjonalności, jest wręcz przeciwnie. To krok bardzo podobny do tego, który został wykonany w roku 2015 w przypadku plików JPK. Gorąco rekomendujemy, żeby jednak tę regulację w tym zakresie przeprowadzić, żeby jej nie usuwać. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników łącznych.

(Głos z sali: 6 głosów za, 3 – przeciw.)

6 głosów za, 3 – przeciw.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka pana senatora Kwiatkowskiego, która została wycofana, w związku z tym przechodzimy do poprawki ujętej w zestawieniu jako poprawka nr 7. Jest to przejęta przez państwa senatorów propozycja Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, która zmierza do wyeliminowania w naszej ocenie niekonstytucyjnego przepisu polegającego na nieobjęciu ulgą dla kasy średniej osób uzyskujących przychody z umowy-zlecenia. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)

Poprawka została przyjęta.

Senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

A ja jestem ciekaw, kto tę poprawkę przejął. Bo pan przewodniczący nie powiedział, kto ją przejął.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Powiedziałem o tym na początku. Na początku powiedziałem, że przejąłem wszystkie poprawki legislacyjne.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przejęliśmy…)

(Senator Krzysztof Mróz: No, nie wiem…)

Tak, one zostały zgłoszone nie tylko przeze mnie, ale i przez senatora Arndta czy…

Senator Krzysztof Mróz:

Ale w zestawieniu jest napisane, że to jest poprawka legislacyjna. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, Panie Senatorze, chcę jeszcze raz powiedzieć… Ja przecież mówiłem o tym wcześniej.)

To trzeba było, że tak powiem, przed każdą poprawką mówić, kto ją przejął. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No nie, Panie Przewodniczący…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jeszcze raz, Panie Senatorze…)

Jeżeli jest, że tak powiem, tyle poprawek, jeżeli są poprawki przejęte i nieprzejęte, no to każdy się może pogubić. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nie, Panie Senatorze…)

No tak, właśnie dlatego, że pan w zestawieniu wymieszał poprawki przejęte i nieprzejęte, poprawki senatorów i poprawki Biura Legislacyjnego. Ja myślałem, że na tym etapie są tu już tylko te poprawki, które ktoś przejął. Kropka.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze…)

A pan, Panie Przewodniczący, wymieszał poprawki przejęte, poprawki senatorów, i poprawki do przejęcia. No i stąd się zrobiło zamieszanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, prawdopodobnie nie było pana na pierwszej części naszego posiedzenia, kiedy ta sprawa została bardzo precyzyjnie wyjaśniona. Jeszcze raz poinformuję, że są tutaj poprawki przygotowane przez senatorów – nad nimi bezwarunkowo głosujemy – i przez Biuro Legislacyjne. Te drugie zostały przejęte przez grupę senatorów. Pozostałe poprawki zostały zgłoszone jako propozycje przez różne organizacje i instytucje. W tym wypadku nie mogliśmy łącznie, hurtem tego przegłosować, ponieważ nie wszystko akceptujemy. Każdy miał prawo zaproponować poprawkę, ale nie nad każdą propozycją będziemy głosować. To zostało jasno powiedziane, nie budziło to żadnych wątpliwości. Pana prawdopodobnie nie było w tym momencie. Mówię „prawdopodobnie”, no bo nie wiem… Inaczej by pan to słyszał. Nikt nie miał wątpliwości w tej sprawie, ani ministerstwo, ani obecni goście. Po prostu nikt nie oponował w tej sprawie.

(Senator Adam Szejnfeld: Idziemy dalej.)

(Głos z sali: Dalej.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Może jaśniej będzie.)

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka senatorów Jana Marii Jackowskiego i Antoniego Mężydły. Dziękuję.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Numer niech pan poda.)

Poprawka nr 9.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Poprawka nr 9.

Proszę bardzo, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 7 głosów.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: 1 senator.)

Wyniki.

(Głos z sali: Nikt nie był za, 8 głosów przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka nr 10.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Nad poprawką nr 10 powinno się głosować łącznie z poprawkami nr 36, 60, 83 i 88. Poprawki te zmierzają do rezygnacji z niekonstytucyjnego w ocenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu uregulowania, zgodnie z którym wzory określonych dokumentów, w tym deklaracji i oświadczeń podatkowych, nie będą określane w drodze rozporządzenia, lecz w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra finansów. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek?

Panie Mecenasie, prosimy teraz…

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie łącznych wyników.

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)

Poprawki otrzymały poparcie komisji.

Poprawka nr 12. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawki nr 12 i 28 zostały zgłoszone przez pana senatora Grzegorza Biereckiego i powinno się nad nimi głosować łącznie. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 4 głosy za, 5 – przeciw.)

Poprawki nie otrzymały poparcia.

Kolejna grupa poprawek…

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Senatorze, chciałbym zgłosić wniosek mniejszości w zakresie tych poprawek.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Z kim zgłasza pan ten wniosek?)

Z senatorem Mrozem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Z senatorem Mrozem. Proszę bardzo, oczywiście.

Teraz kolejna poprawka. Poprawka nr 17?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Nad poprawką nr 17 powinno się głosować łącznie z poprawką nr 44. Poprawki te zmierzają do skreślenia przepisów, które statuując obowiązki informacyjne płatnika względem naczelnika urzędu skarbowego, posługują się sformułowaniem „w szczególności”, a więc ustanawiają niepełny katalog przekazywanych informacji. W ocenie Biura Legislacyjnego zasadne byłoby posłużenie się sformułowaniem „co najmniej”. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Poprawka otrzymała poparcie.

(Głos z sali: Jeszcze nie…)

Przepraszam, stop. Jeszcze głosujący zdalnie.

Proszę o podanie łącznych wyników.

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)

5 głosów za, 4 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Już, sekundkę.

Kolejne poprawki to poprawki zgłoszone przez pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, już przez niego przedstawione. Są to poprawki nr 2, 5, 6 i 8 w grupie poprawek pan senatora Kwiatkowskiego. Ich nie ma w zestawieniu. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Podać proszę wyniki łączne, uwzględniając także zdalnie pracujących senatorów.

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 – przeciw.)

Poprawki otrzymały poparcie.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna grupa poprawek z zestawienia wniosków to poprawki zgłoszone przez pana senatora Józefa Zająca, poprawki nr 20, 74 i 86. Poprawki te zmierzają do likwidacji przepisów ustanawiających tzw. podatek minimalny. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawką nr 2, poprawką pana senatora Ryszarda Bobera, i ewentualnie – jeśli zostaną przejęte – nad propozycjami poprawek zawartymi w pkcie 31 i 33 zestawienia. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli to jest ta poprawka senatora Zająca, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Zniesienie podatku minimalnego.)

Aha.

(Senator Leszek Czarnobaj: W ogóle?)

W zestawieniu to jest poprawka nr 20 i następna, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka nr 20, 74 i 86.)

Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 20?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 7 głosów.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: 1 senator.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

Poprawki nie otrzymały poparcia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Prosiłbym teraz, żeby Wysoka Komisja i wszyscy państwo zwrócili uwagę na pkt 34 zestawienia, w którym omyłkowo podano zmianę w pkcie 49 zamiast w pkcie 29. W związku z tym istnieje tu możliwość przejęcia propozycji Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Dziękuję.

(Głos z sali: A dwudziesta czwarta poprawka?)

Powiedziałem, że z uwagi na zmianę numeracji… Tu była pomyłka, zaraz do tego powrócimy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli najpierw poprawka nr 34, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak.)

Proszę bardzo, czy ktoś z senatorów chce podjąć tę poprawkę? Nie ma chętnych.

Czyli nad tym nie będziemy głosowali.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna propozycja do ewentualnego przejęcia to propozycja Kasy Krajowej SKOK. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo.

To jest poprawka nr 24.

Czy ktoś z senatorów zgłasza tę poprawkę?

(Głos z sali: Senator Bierecki.)

Senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Przewodniczący, chciałbym usłyszeć stanowisko rządu w sprawie tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jakie jest stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Opinia strony rządowej w sprawie tej poprawki jest pozytywna.

Senator Grzegorz Bierecki:

W takim razie przejmuję tę poprawkę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy mógłby pan minister przedstawić istotę tej poprawki? Na czym ona polega?

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Aleksander Łożykowski:

Istota tej poprawki sprowadza się do tego, iż w przypadku przepisów, które przewidują pewne zmiany uszczelniające w zakresie finansowania dłużnego, które zmierza do finansowania długiem zakupów udziałów i innych tytułów uczestnictwa w ramach grup kapitałowych, czyli podmiotów powiązanych grup spółek kapitałowych… Tutaj spółdzielnie, czyli podmioty inne niż podmioty prawa handlowego, słusznie zauważyły, że ten przepis jest zbyt szeroko zakrojony. Dlatego nasze stanowisko jest pozytywne. Te przepisy powinny dotyczyć transakcji wewnątrzgrupowych, a nie spółdzielni.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Wewnątrzgrupowych, ale tylko w spółdzielniach, czy to wszystkich firm dotyczy?)

Nie, nie. Chodzi o to, żeby to dotyczyło spółek prawa handlowego i grup spółek, ale nie spółdzielni, które są innymi podmiotami.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 głosów.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 4 głosy za, 5 – przeciw.)

4 głosy za, 5 – przeciw.

Poprawka nie otrzymała poparcia.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mniejszość…)

Czy jest wniosek mniejszości w tej sprawie? Nie ma.

Proszę bardzo…

Senator Grzegorz Bierecki:

Jest wniosek mniejszości w tej sprawie, ja zgłaszam taki wniosek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jest wniosek mniejszości.

Senator Mróz?

Senator Krzysztof Mróz:

Ja się dołączę do tego wniosku mniejszości. Nie wiem, czy państwo wiecie, że odrzuciliście poprawkę bardzo korzystną dla spółdzielni mieszkaniowych i dla tych milionów polskich mieszkańców, którzy zarządzają…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, to trzeba było się wczytać w tę poprawkę. Wtedy pan przewodniczący Czarnobaj by wiedział, że to nie była poprawka korzystna dla prezesów spółdzielni czy dla nie wiadomo jakich firm, tylko poprawka korzystna dla spółdzielców. No, głosowaliście przeciwko. Mam nadzieję, że się zreflektujecie i kiedy będziemy głosować jeszcze raz, ona przejdzie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jest wniosek mniejszości, oczywiście.

Panie Dyrektorze, chciałbym raz jeszcze… Pan mówił o zakupach wewnątrzgrupowych dotyczących spółek prawa handlowego, a tutaj pan senator mówi o interesie milionów członków spółdzielni mieszkaniowych.

(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Aleksander Łożykowski: Tak.)

Dziwne, że wcześniej tych milionów członków nie dostrzegliśmy.

Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Aleksander Łożykowski:

Jeśli chodzi o przepisy, które wprowadza Polski Ład, to wśród tzw. zmian uszczelniających jest także przepis, który uszczelnia, powiedzmy, regulacje dotyczące finansowania długiem transakcji restrukturyzacyjnych, zakupów udziałów w podmiotach powiązanych w ramach grupy spółek. Przepis ten został skonstruowany…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale jak te spółdzielnie się do tego mają? Gdyby pan ten problem spółdzielni wyjaśnił… Bo pan senator Mróz zwrócił uwagę, że to jest problem spółdzielców.)

Do tego zmierzam.

Przepis ten został skonstruowany w ten sposób, że dotyczy on wszystkich podatników CIT. Tak jest w wersji pierwotnej. Aczkolwiek ryzyka unikania opodatkowania w tym zakresie faktycznie nie ma, jeżeli chodzi o spółdzielnie, więc uważamy za stosowne, aby ten przepis ograniczyć tylko do spółek prawa handlowego, które tworzą grupy kapitałowe i finansują długiem nabycie udziałów w innych spółkach. Tutaj zwracamy też uwagę na to, że jest to szczególnie istotne w takich schematach np. wspierania się spółdzielców, także spółdzielców spółdzielni o charakterze przedsiębiorstw finansowych, które de facto w swoich statutach i w swoim programie, tak jak np. w IPS, mają wpisany obowiązek czy też rekomendację, aby wspierały się wzajemnie, finansując się nawzajem. Chodzi o to, żeby spółdzielnie i SKOK-i nie upadały. W tej sytuacji ten przepis faktycznie mógłby mieć pewien negatywny wymiar, jeżeli chodzi o spółdzielców, ponieważ ograniczałby możliwości wsparcia w ramach grupy spółdzielni. Dlatego uważamy, że ta poprawka jest dobra, oceniamy ją pozytywnie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przegłosowaliśmy to, ale myślę, że teraz wiedza po stronie senatorów jest większa w sprawie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie głosowaliśmy? Głosowaliśmy…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Senatorze, pytanie, czy może…)

…bo był przecież wniosek mniejszości.

Jest wniosek senatora Biereckiego i senatora Mroza.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że komisja, kiedy głosowała nad tą sprawą, była pod wpływem błędu. Może więc właściwsza, zamiast wniosku mniejszości, byłaby po prostu reasumpcja tego głosowania.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy któryś z panów senatorów głosował w poczuciu błędu?

Jeśli tak, to głosowalibyśmy jeszcze raz.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Takiego stwierdzenia na razie nie ma.

Jest wniosek mniejszości i zostanie on zgłoszony podczas debaty.

Proszę bardzo, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

W zestawieniu ujęta jest propozycja nr 26 Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do ewentualnego przejęcia. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy ktoś z państwa senatorów tę poprawkę podejmuje, popiera, zgłasza? Nie ma chętnych.

W takim razie kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

W zestawieniu w punkcie trzydziestym pierwszym znajduje się propozycja Związku Polskiego Leasingu. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Zgłaszają tę poprawkę senator Kleina i senator Arndt.

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 31?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nie ma.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka nr 1 pana senatora Ryszarda Bobera. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy senator Arndt, bo nie ma pana senatora Bobera, w tej chwili wyszedł, chciałby coś dodać? Pytam, bo pan senator rozmawiał tutaj z panem senatorem. Tak?

(Senator Paweł Arndt: Mówił, że wychodzi.)

Aha, że wychodzi.

(Wesołość na sali)

Proszę bardzo, Panie Mecenasie, na czym polega ta poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Nie są znane Biuru Legislacyjnemu motywy legislacyjne, które pan senator chce osiągnąć tą poprawką. W związku z tym właściwy w tym zakresie będzie wnioskodawca. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu.

(Głosy z sali: Nie znamy poprawki…)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Nie znamy poprawki. Trudno nam się do niej odnieść.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 7.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: 1.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 – przeciw, 1 się wstrzymał.)

8 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Jest to poprawka nr 2 pana senatora Ryszarda Bobera. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, stanowisko rządu w sprawie tej poprawki.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Nie mamy stanowiska.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: 2.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 6 – przeciw, 2 się wstrzymało.)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

W zestawieniu w punkcie trzydziestym trzecim znajduje się propozycja ewentualnej poprawki do przejęcia autorstwa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Zgłaszają tę poprawkę senatorowie Arndt i Kleina.

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Poprawka otrzymała…

(Głosy z sali: Jeszcze nie…)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Proszę, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna grupa poprawek to poprawki ujęte w zestawieniu jako poprawki nr 52, 65, 85 oraz 87. Są to poprawki sygnalizowane w opinii autorstwa Biura Legislacyjnego i dotyczą one w ocenie Biura Legislacyjnego problematyki niezgodności z konstytucją przepisów ustanawiających tzw. tymczasowe zajęcie ruchomości. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w sprawie tych poprawek.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Negatywne.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nie ma.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 –za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka ujęta w punkcie pięćdziesiątym czwartym. Zmierza ona do skreślenia przepisów, które w zakresie określonym w dodawanych przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa wyłączały możliwość kognicji sądu administracyjnego. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za poprawką nr 54?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Wynik głosowania.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka pani senator Beaty Małeckiej-Libery.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani Senator, bardzo proszę o prezentację tej poprawki.

Senator Beata Małecka-Libera:

Dziękuję bardzo.

Wysoka Komisjo!

Uprzejmie proszę o przyjęcie tej poprawki. Ona dotyczy utrzymania obecnego stanu rozliczeń w postaci zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej, a dotyczy tzw. wolnych zawodów, m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów. Myślę, że w dobie dobrze rozwijającej się gospodarki, a w czasie kryzysu medycznego i strajku, który jest w tej chwili na naszych ulicach, nie warto dokonywać tego typu zmiany, zmiany, która tylko i wyłącznie pogorszy obecną sytuację w obszarze ochrony zdrowia. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy…

(Rozmowy na sali)

Czy ktoś jeszcze z senatorów chciałby zabrać głos?

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Ta poprawka została zgłoszona oddzielnie, nie było jej w tym zestawieniu łącznym, z tym że wszyscy ją otrzymali, wszystkim członkom komisji została dostarczona. Jej nie ma w tym dziewięciopunktowym zestawieniu.

(Senator Beata Małecka-Libera: Ale w terminie była dostarczona.)

Tak, to wszystko jest zachowane, oczywiście. Mówię tu o tym po to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ona zostało wcześniej zgłoszona.

Proszę bardzo, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna grupa poprawek to poprawki zgłoszone przez pana senatora Józefa Zająca, są to poprawki nr 61, 66 oraz 89. Poprawki te zmierzają co do zasady do rezygnacji z ustanowionego unormowania, zgodnie z którym przedsiębiorca jest obowiązany zapewniać możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 2.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka zgłoszona przez pana senatora Krzysztofa Mroza. Zmierza ona do rozszerzenia zakresu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego o dodatkową sankcję karną w odniesieniu do podatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa stosownych informacji wymaganych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biuro Legislacyjne zgłasza w tym zakresie 2 zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Po pierwsze, poprawka wykracza poza materię ustawy. Po drugie, zasadnicze wątpliwości budzi wprowadzanie na tym etapie postępowania legislacyjnego w świetle zasady proporcjonalności przepisu ustanawiającego odpowiedzialność karną z tytułu czynów dotąd w projekcie i w ustawie niepenalizowanych. W związku z tym opinia Biura Legislacyjnego na temat tej poprawki jest negatywna.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Czy senator Mróz chciałby się jeszcze wypowiedzieć w sprawie tej poprawki? Pytam, bo nie umożliwiłem wypowiedzenia się.

Senator Krzysztof Mróz:

Chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z opinią Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Mroza?

(Głos z sali: Ty jesteś za przyjęciem?)

Tfu, tfu, przepraszam.

(Wesołość na sali)

Kto jest za?

(Głos z sali: 3.)

3 – za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 4 – za, 5 – przeciw.)

4 – za, 5 – przeciw.

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Czy wniosek mniejszości także w tej sprawie?

Senator Krzysztof Mróz:

W tej sprawie zgłosiłbym wniosek mniejszości z senatorem Stanisławem Ożogiem. Ale rozumiem, że tę pierwszą poprawkę to jeszcze raz zgłoszę na posiedzeniu plenarnym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak, dobrze.

A do tego punktu jest wniosek mniejszości.

Proszę bardzo, kolejna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to też poprawka pana senatora Krzysztofa Mroza, która zmierza do znowelizowania art. 15 wprowadzającego zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ona zasadniczo wątpliwości legislacyjnych nie budzi. Jednak Biuro Legislacyjne nie podziela użytego w uzasadnieniu w zdaniu pierwszym sformułowania, że poprawka ma charakter wynikowy. Jej celem zgodnie z uzasadnieniem jest zrównanie w przepisach ustawy nowych ulg podatkowych określonych w dodawanych przepisach. W ocenie Biura Legislacyjnego poprawka ma charakter merytoryczny. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

A czy mógłby pan minister powiedzieć jeszcze parę słów na temat tej poprawki w sensie merytorycznym, dopowiedzieć, o co w niej chodzi?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik:

Beata Karbownik.

Tutaj jest taka kwestia, aby te nowe ulgi, które wprowadzamy – a które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach analogicznych do funkcjonującej obecnie ulgi dla młodych… Chodzi o to, aby przychody zwolnione w ramach tych ulg dodawanych w ustawie wprowadzającej Polski Ład – tak jak teraz przychody zwolnione dla młodych są podstawą do obliczania wymiaru składek zdrowotnych – analogicznie były podstawą do ustalania wymiaru składek zdrowotnych, tak aby podatnik był ubezpieczony. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy to jest korzystne dla podatnika, czy to podnosi… Ja rozumiem, że jeśli jest podstawą, czyli zwiększa się podstawa…

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik:

Rozumiem, że tak, ponieważ po prostu jest ubezpieczony, ma ubezpieczenie zdrowotne.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak. Tyle że to powoduje wzrost składki dla człowieka, który korzysta z tego…)

Po prostu płaci on składkę od tych przychodów i jest ubezpieczony, ma ubezpieczenie zdrowotne. Tak jak młody, który również jest zwolniony, jeśli chodzi o PIT, ale ma pełne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to po prostu takie zapomnienie legislacyjne…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Powinien dodatkowo zapłacić składkę według tej propozycji pana senatora.)

Nie dodatkowo. Po prostu musi zapłacić.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No tak, musi zapłacić.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik: Dzięki czemu jest ubezpieczony w systemie zdrowotnym.)

Ale zgodnie z tym zapisem, jaki jest do tej pory w ustawie przyjętej przez Sejm, nie musiałby płacić. Tak?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik: Tak, ale nie byłby ubezpieczony.)

(Głos z sali: W tej części…)

W tej części nie byłby ubezpieczony…

(Głos z sali: W ogóle.)

…czy w ogóle?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik: W ogóle nie byłby ubezpieczony.)

Jeszcze raz pani może to wytłumaczy, dobrze? Bo rzeczywiście to jest… Jaką kategorię osób to obejmuje?

Naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Molenda-Detyna:

Osoba, która teraz podlega ubezpieczeniu i nie korzysta z ulgi, po wprowadzeniu ulgi i bez wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o składce do NFZ nie płaciłaby składki, ale nie podlegałby ubezpieczeniu. Czyli…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Może jeszcze na przykładzie pani to przedstawi, dobrze?)

Obecnie taki podatnik płaci składkę…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale jaki to jest podatnik?)

Ma przychody ze stosunku pracy i płaci składkę w wysokości 9% podstawy oskładkowania.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli ten młody człowiek, który…)

Obecnie młody człowiek normalnie płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne i korzysta z ulgi podatkowej w PIT, tj. PIT dla młodych, do 26 lat. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje od 2019 r.

Teraz wprowadzamy analogiczne 3 ulgi: ulgę na powrót, ulgę dla rodzin i ulgę dla emerytów aktywnych zawodowo. Wobec tych osób chcemy wprowadzić takie same zasady, takie zasady, jakie obowiązują od 2 lat w przypadku ulgi dla młodych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy może ktoś jeszcze tego nie rozumie, czy tylko ja?

(Wesołość na sali)

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo pan senator…

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja jestem pełen podziwu dla pana senatora Mroza. Panie Senatorze, szacun! Jak pan wyłapał tego rodzaju rzeczy, a cała rzesza ludzi pracujących przy tym tego nie wyłapała? Szacun! To jest po pierwsze. Stąd moja prośba jest taka, Panie Senatorze, żeby może pan senator Mróz to wyjaśnił, tak byśmy zrozumieli.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Spróbujmy dojść do tego, rzeczywiście, bo to może jest istotna sprawa…

(Senator Leszek Czarnobaj: Może to jest korzystne, tylko my czegoś nie rozumiemy. Panie Senatorze…)

Proszę bardzo, senator Mróz, skoro został tu wywołany, ale oczywiście nie musi odpowiadać w tej sprawie.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja myślę, że ta sprawa została wyjaśniona.

Ja się nie zgadzam z tym… Generalnie główny zarzut Biura Legislacyjnego polegał na tym, że Biuru Legislacyjnemu nie podoba się pierwsze zdanie w tym uzasadnieniu, czyli stwierdzenie, że poprawka ma charakter wynikowy. To był główny zarzut w odniesieniu do tej poprawki. Tak Biuro Legislacyjnie powiedziało. Tymczasem uzasadnienie, jak to uzasadnienie, można napisać tak, można napisać inaczej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Jeśli można, bo chciałbym być dobrze zrozumiany.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Zbliżamy się do końca głosowań, ale warto byłoby takie rzeczy wyjaśnić.)

Dla legislatora użycie sformułowania „poprawka ma charakter wynikowy” oznacza, że jej niewprowadzenie spowodowałoby określoną lukę prawną. Tymczasem w naszej ocenie to, czy określony przychód jest objęty składką na ubezpieczenie zdrowotne, czy nie, jest merytoryczną decyzją ustawodawcy. W związku z tym nie zgłaszając negatywnego zastrzeżenia w zakresie dotyczącym poprawki, jednocześnie chciałbym nie zgodzić się z poglądem, że poprawka ma charakter wynikowy. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Przewodniczący, jeszcze tylko 1 pytanie…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jeszcze pytanie. Dobrze.

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Miałbym jeszcze 1 pytanie do pani. Bo może jest to poprawka warta poparcia. Proszę mi powiedzieć, jak to jest. Jan Kowalski wraca z zagranicy i ma ulgę w związku z powrotem. Ta ulga, jak rozumiem, nie będzie oskładkowana. Pytanie: w której wersji?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Pani Dyrektor.

Naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Molenda-Detyna:

To jest nowa ulga.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, wiem.)

Taki powracający z zagranicy nie byłby ubezpieczony, nie płaciłby składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie byłby ubezpieczony.

Jeszcze raz chcę podkreślić…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dlaczego nie byłby ubezpieczony?)

Dlatego że nie płaciłby składek na ubezpieczanie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli wracam, podejmuję pracę i nie jestem ubezpieczony, tak?)

Ponieważ nie będzie tu podatku, a przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej stanowią, że dopóki nie ma zaliczki na podatek, dopóty składka na ubezpieczenie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To dotyczy tylko osób do dwudziestego szóstego roku życia…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie.)

Nie, nie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dotyczy np. tych powracających.)

To dotyczy powracających…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze, ale gdy on idzie do pracy, zaczyna zarabiać, to płaci składkę. W którym momencie on nie…)

Ale nie ma zaliczki na podatek, bo przychód jest zwolniony z opodatkowania. W związku z tym na podstawie przepisów ustawy nie jest ubezpieczony.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Ale dlaczego jego przychód jest zwolniony z opodatkowania? Z czego to wynika?

(Senator Leszek Czarnobaj: Z tego, co wprowadzamy.)

Naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Molenda-Detyna:

Z tego nowego zwolnienia.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To teraz każdy przybywający z zagranicy będzie zwolniony z podatku?)

Nie, po spełnieniu warunków. To jest tzw. ulga na powrót. Zachęcamy podatników do powrotu do kraju. Dzięki temu przez 4 lata, jeżeli spełnią określone warunki, nie będą oni płacić podatku. Zachęcamy do zmiany rezydencji na polską rezydencję, czyli powiększamy kapitał ludzki.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale teraz chcecie, żeby oni jednak płacili to ubezpieczenie?)

Chcemy, żeby byli oni traktowani tak samo, jak nasi młodzi rezydenci, którzy mimo korzystania z analogicznego zwolnienia opłacają taką składkę.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I ci ludzie mają płacić tę składkę w całości, tak?)

Tak, na ogólnych zasadach, na zasadach, jakie obowiązują wszystkich.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wie pani, pani się wydaje wszystko oczywiste, tyle że pani funkcjonuje w swoim wąskim wycinku spraw ZUS i jeszcze innych, a nam pani każe rozstrzygać w różnych sprawach. Dlatego proszę też nam mówić tak, żebyśmy… żebym przynajmniej ja to zrozumiał.

Proszę bardzo, pan senator Zygmunt Frankiewicz.

Senator Zygmunt Frankiewicz:

Szanowni Państwo, to są niezwykle poważne sprawy, które trochę niepoważnie są tutaj załatwiane. Ja rozumiałbym, gdyby to było w propozycjach Ministerstwa Finansów, przemyślane, wprowadzone i konsekwentnie tutaj tłumaczone. To jest poprawka senatora, którą, jak rozumiem, teraz popiera Ministerstwo Finansów, a my w 5 minut mamy to zrozumieć i podjąć decyzję co do tego, czy to popieramy, czy nie. Ja proponuję, żeby dać sobie czas przynajmniej do posiedzenia plenarnego na to, aby to przemyśleć, dokładnie przeczytać. Myślę, że takie głosowanie w ciemno jest niepoważne. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja jeszcze mam 1 pytanie uzupełniające. Czy ta osoba powracająca, która uzyskuje ulgę na 4 lata, jest zwolniona z całego podatku dochodowego? Pytam, bo nie pamiętam.

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Beata Karbownik:

Jest zwolniona z podatku dochodowego do wysokości 85 tysięcy 525 zł przychodów. Ale czym innym są składki zdrowotne.

(Senator Leszek Czarnobaj: Rozumiemy to.)

(Głos z sali: Tak jak w uldze ramowej, jest ten sam próg przychodowy dla zwolnienia z opodatkowania.)

To są 2 należności.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Ja myślę, że będziemy…

Proszę bardzo, senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Mam pytanie, bo to jest sprawa interesująca, ale niejasna. Kto to jest osoba powracająca? Czy to ma być obywatel Polski, rezydent? Czy to jest każda osoba, która zmieni rezydencję? Czy każdy, kto przyjedzie spoza Polski, bez względu na to, czy jest obywatelem Polski, czy nie jest obywatelem Polski, jeżeli zmieni rezydencję, to zostanie zwolniony z podatku?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Ulga na powrót, w tym wypadku zerowy PIT dla powracających, jest wprowadzana po to, żeby jak najwięcej osób pochodzenia polskiego, czyli z polskim obywatelstwem lub z Kartą Polaka, po przynajmniej 3 latach nieobecności wróciło do Polski. Są to te osoby, które zdobyły doświadczenie za granicą i które chcemy ściągnąć na polski rynek pracy.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Stop. Panie Ministrze, ale momencik…)

Jeszcze kawałeczek…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Teraz te osoby…)

Ale jeszcze nie skończyłem. Pozwolę sobie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, tylko chodzi o te osoby, o to, żeby te kategorie wymienić, czyli są to osoby, które wracają po 3 latach, mają Kartę Polaka…)

Przepraszam.

Po pierwsze, obywatele Polski, osoby, które maja Kartę Polaka, a których przez ostatnie 3 lata w Polsce nie było, ponieważ nie mieli w Polsce, jak to się mówi, rezydencji podatkowej, czyli rozliczali swoje podatki za granicą. I uwaga! Ze względu na prawo unijne tego rodzaju rozwiązaniem musiały zostać objęte również inne osoby posiadające obywatelstwo unijne, również mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, którzy przez ostatnie 3 lata w Polsce nie mieszkali. W przeciwnym razie naruszylibyśmy przepisy prawa wspólnotowego…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli co najmniej 3 lata.)

Tak, dokładnie, ostatnie 3 lata, tak, przed rokiem powrotu do Polski.

To jest rozwiązanie analogiczne do tego, jakie funkcjonuje w Portugalii, w Hiszpanii czy we Włoszech, czyli w tych krajach, które również zachęcają swoich obywateli, którzy wyjechali wtedy, kiedy była gorsza sytuacja gospodarcza, do powrotu do siebie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś w tej sprawie?

Przystępujemy do głosowania.

Ja po prostu nie mam wyrobionego zdania w tej sprawie, prawdę mówiąc, bo właściwe tu pojawiają się jakieś ulgi takimi bocznymi… Całe grupy ludzi nie są objęte ulgami proponowanymi w tej ustawie i później pojawiają się jakieś grupy… Dobrze, pewnie, nie jestem tego przeciwnikiem, tylko po prostu chodzi o to, żeby jakaś logika w tym wszystkim była, żeby jakiś cel temu wszystkiemu przyświecał, a to robi takie wrażenie, jakby ten sobie załatwił ulgę, a ten sobie nie załatwił. Wczoraj mieliśmy długą dyskusję o przedsiębiorstwach płacących podatek liniowy, spotkaliśmy się z senatorami i zastanawialiśmy się, jak to jest. Tutaj nie ma prawie nic i właściwie nie wiadomo, na czym to wszystko polega.

Przepraszam za ten komentarz. Tutaj aż pan przewodniczący Szejnfeld się śmieje, a on rzadko się ze mnie śmieje, ale teraz… (Wesołość na sali) Ze mnie rzadko, choć czasami pewnie tak.

Proszę bardzo, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym gorąco podkreślić, że zmiany realizowane przez pakiet Polski Ład są bardzo spójne. Mają one za zadanie zaadresowanie problemu, jakim jest dla polskiego rynku pracy rekordowo niskie bezrobocie. To jest problem zgłaszany nam przez przedsiębiorców, problem braku dostępu do pracowników. Już w 2019 r. wprowadziliśmy zerowy PIT dla młodych, który ma aktywizować młodych ludzi do tego, żeby jak najszybciej wchodzili na rynek pracy. A tutaj mamy kolejne elementy wzmacniające podaż pracy w Polsce, czyli zachęty funkcjonujące w wielu innych krajach Unii Europejskiej, zachęty do tego, żeby osoby wracały do Polski i trafiały na nasz rynek pracy, ale również rozwiązania zachęcające np. do tego, żeby osoby, które mają uprawnienia emerytalne, na emeryturę nie przechodziły, tylko na rynku pracy pozostawały. Tak że jest to spójny wieloelementowy program, który jest nacelowany na bardzo konkretny efekt.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, zgadzając się z pana filozofią, ja osobiście zgadzam się z tą filozofią, chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie, dlaczego czekaliście, aż pan senator Mróz znajdzie to uchybienie. No, nie mógł pan tego zgłosić na posiedzeniu naszej komisji, gdy tyle debatowaliśmy? Dlaczego? Nie widział pan tego? To aż senator Mróz musiał popracować, noce poświęcić, znaleźć to i przyjść z tym? A państwo teraz otwieracie oczy i mówicie: świetne rozwiązanie. Tak się tworzy ustawy? Państwo pracujecie nocami, dniami, bo to przecież są tysiące stron, a senator Mróz w 1 noc to znalazł…

(Głosy z sali: No, 2 noce.)

No, 2 noce.

Jak wy tak możecie? Właśnie to nas denerwuje. I później pani musi nam tłumaczyć, jak to jest. Ja już teraz to rozumiem i będę to popierał, bo to jest korzystna zmiana. Tyle że, Ludzie, nie tak się tworzy prawo w Polsce.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, gdyby pan senator Czarnobaj mnie posłuchał, gdy mówiłem, że wszystkie poprawki, które zgłaszam, są korzystne, to nie byłoby tej dyskusji, dawno już bylibyśmy po tym posiedzeniu komisji. To tyle.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, nie wszystkie, nie wszystkie.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Rzecz właśnie polega na tym…

Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne. Proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewną sprawę i ewentualnie poprosić o wyjaśnienie przedstawicieli rządu, o ile oczywiście uznają to za stosowane. Czy prawidłowy jest odmienny zakres odesłania w pkcie 1 i w pkcie 2? Dlatego że w pkcie 1 następuje poszerzenie odesłania do art. 21 ust. 1 pktów 152, 153 i 154, zaś w lit. d dodają państwo jeszcze pkt 151, nie pisząc o nim w uzasadnieniu, a to są przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Wycofuję swoje poparcie.)

Panie Ministrze, bardzo proszę, czy można prosić o wyjaśnienie tej kwestii?

(Senator Leszek Czarnobaj: Naradźcie się państwo z panem senatorem…)

(Naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Molenda-Detyna: Tak, tak, zasadna jest różnica…)

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Ja proponuję, żeby przejść do głosowania.)

Momencik, ale prosimy o wyjaśnienie tej wątpliwości.

Naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Molenda-Detyna:

Ta różnica jest zasadna. Różnica polega na tym, że w pkcie 1 nie ma pktu 151, w pkcie 2 ten pkt 151 jest. Pkt 151 nie dotyczy nowych ulg wprowadzanych w ustawie, tylko tzw. płacenia przez pracodawcę pod stołem. Dlatego uzasadnione jest to, że 2 przepisy się po prostu różnią.

Ulgi zawarte w pktach 152, 153 i 154 to są ulgi, które mają analogiczną konstrukcję jak wspomniana przeze mnie już ulga dla młodych. Zaś składkę zdrowotną z tytułu płacenia pod stołem… Składki zdrowotnej nie będzie płacił ubezpieczony, tylko pracodawca. Dlatego też ta różnica jest uzasadniona. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Mecenasie, jeszcze słowo i głosujemy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Szczerze mówiąc, w tym momencie przyjmuję to do wiadomości, ze zdziwieniem tylko odnotowując, że w uzasadnieniu nie zająknięto się na temat pktu 151. Tak więc obecnie w tym zakresie nie zajmuję stanowiska. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 4 – za, 5 – przeciw.)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji, poparcia komisji.

Proszę bardzo, następne…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Przewodniczący, ta poprawka zasługuje na wniosek mniejszości.)

(Głos z sali: Nie słychać.)

Nie słychać pana, jest pan chyba gdzieś daleko od mikrofonu.

(Senator Grzegorz Bierecki: Jestem blisko bardzo, mówię wprost do tabletu.)

I co? Czy składa pan wniosek mniejszości pan?

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak, Panie Przewodniczący, składam w tym zakresie wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze.

Z kim? Z senatorem Mrozem.

Przyjęliśmy to.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czy ja mogę?)

Proszę bardzo, senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Poprawka jest ważna. I ja bym proponował, żebyście państwo nie czekali – mówię tu o wnioskodawcach – do posiedzenia plenarnego, tylko spotkali się jeszcze z panem mecenasem, jeśli będzie możliwość czasowa itd.

(Głos z sali: Myślę, że nie będzie takiej możliwości.)

Nie będzie takiej możliwości. To wycofuję propozycję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Wniosek mniejszości jest złożony w tym kształcie, w jakim poprawka została zgłoszona na posiedzeniu, więc tu już przy tym nie można kombinować.

Proszę bardzo, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 62, przejęta przez panów senatorów, dotyczy kwestii konstytucyjnej, która była już omawiana przez Biuro Legislacyjne. Proponuje się, aby kara pieniężna, o której mowa w przepisie ustawy o podatku od towarów i usług, była karą w wysokości do 5 tysięcy, nie zaś karą pieniężną w jednolitej wysokości 5 tysięcy zł. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nie ma.)

Proszę o podanie łącznych wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 63 dotyczy niesłychanie ważnego zagadnienia, a mianowicie jedynie miesięcznego terminu dla przedsiębiorcy podlegającego ubezpieczeniom zdrowotnym na złożenie wniosku w sprawie zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W tym kontekście chciałbym odnieść się do jednego z argumentów przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy zwrócili uwagę na to, że ich zdaniem nie dochodzi tutaj do naruszenia zasady równości, ponieważ w każdym innym przypadku nie ma problematyki nadpłaconych składek. Otóż, po pierwsze, gdyby tak było, to skreślono by również przepis w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który, dotycząc ogółu ubezpieczonych zdrowotnie, przewiduje zwrot nadpłaconej składki i przewiduje stosowanie w tym zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Po drugie, w oczywisty sposób składka na ubezpieczenie zdrowotne może być nadpłacona. Pozwolę sobie jedynie podać 2 przykłady: jeden taki, że płatnik pomyli się i będzie płacił składkę wyższą niż należna, a drugi taki – i to jest sytuacja, która zdarza się wśród osób ubezpieczonych dobrowolnie – że osoba ubezpieczona dobrowolnie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne również w okresie, w którym uzyskała inny tytuł ubezpieczenia.

W związku z tym, reasumując, powiem, że podtrzymujemy w całości argumentację konstytucyjną dotyczącą tego przepisu. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 62 w zestawieniu?

(Głos z sali: Nr 63.)

Tak, nr 63. Przepraszam.

Kto jest za?

(Głos z sali: 6.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 2.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 6 – za, 3 – przeciw.)

6 – za, 3 – przeciw.

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Proszę, kolejna.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna propozycja poprawki ujęta w zestawieniu to propozycja nr 67 Kasy Krajowej, Krajowej SKOK. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, czy ktoś zgłasza tę poprawkę?

Senator Grzegorz Bierecki:

Chciałbym usłyszeć, Panie Przewodniczący, stanowisko rządu w tym zakresie. W mojej opinii…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w sprawie poprawki nr 67.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Negatywne stanowisko rządu.

Czy ktoś zgłasza poprawkę? Nie.

Panie Mecenasie, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna propozycja to poprawka nr 70, która zmierza do skreślenia przepisów przewidujących tzw. abolicję podatkową. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 70?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 –przeciw.)

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna propozycja poprawki to propozycja Konfederacji „Lewiatan” oraz Związku Polskiego Leasingu. Poprawka ta zmierza do modyfikacji przepisu przejściowego, który dziś przewiduje stosowanie przepisów dotyczących problematyki amortyzacji w odniesieniu do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. Poprawka przewiduje, że dotychczasowe przepisy będą miały zastosowanie do składników wykorzystywanych na podstawie umów zawartych po dniu 31 grudnia 2021 r. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tę poprawkę zgłaszają senatorowie Arndt i Kleina.

Stanowisko rządu w sprawie poprawki.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 72?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała poparcie.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Jest to propozycja poprawki nr 77 autorstwa Biura Legislacyjnego. Zmierza ona do tego, aby w przypadku złożenia wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej do dnia poprzedzającego wejście w życie omawianej ustawy, w stosunku do których nie zostały wydane decyzje co do karty podatkowej, były one rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przypominam, że senatorowie zgłosili tę poprawkę, był wniosek o jej zgłoszenie, bo to jest propozycja przygotowana przez Biuro Legislacyjne.

Proszę bardzo, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Opinia negatywna.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna propozycja to propozycja poprawki nr 80 autorstwa Biura Legislacyjnego, która nawiązuje do uwagi zgłoszonej przez biuro w opinii prawno-legislacyjnej, mianowicie takiej, że mając na uwadze wynikającą z art. 2 konstytucji zasadę ochrony praw nabytych oraz interesów w toku, należy stosownie zmodyfikować przepis przejściowy dotyczący problematyki odpisów amortyzacyjnych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 5 – za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

Poprawka otrzymała poparcie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Ostatnia propozycja to propozycja poprawki nr 82. Zmierza ona do skreślenia przepisu uznawanego i przez Biuro Legislacyjne, i przez Rządowe Centrum Legislacji, i przez ministra właściwego do spraw członkostwa w Unii Europejskiej za niezgodny z dyrektywą w sprawie zamówień publicznych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 5.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 5 – za, 4 – przeciw.)

5 – za, 4 – przeciw.

Panie Ministrze, tutaj był zarzut niezgodności z dyrektywą i państwo tak lekko nad tym przeszliście?

(Senator Leszek Czarnobaj: O zamówieniach publicznych.)

Tak, o zamówieniach publicznych. Ja to przyjąłem do wiadomości. Ale czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego tak jest?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

To ja bym chciał poprosić o wyjaśnienia panią dyrektor z ZUS, która z nami dzisiaj przyszła.

Bardzo proszę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pani dyrektor z ZUS.

Tak, proszę.

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Ewa Kosowska:

Dzień dobry.

Ewa Kosowska.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Zakład jest wykonawcą przepisów i tylko w tym aspekcie chciałabym się odnieść do uwag Biura Legislacyjnego, więc króciutko. Przewidziany termin wejścia w życie projektowanej ustawy, a więc 1 stycznia 2022 r., w świetle obecnie trwającego i niezakończonego do chwili obecnej procesu legislacyjnego uniemożliwia zakładowi przeprowadzenie procedury przetargowej przewidzianej w ustawie o zamówieniach publicznych. W konsekwencji przyjęcia poprawki nr 82 i skreślenia art. 81 możliwa jest sytuacja, w której zakład nie będzie mógł przygotować się do wdrożenia zmian wynikających ze składki zdrowotnej i, Szanowni Państwo, przygotować odpowiednich dokumentów do tego, by płatnicy, począwszy od składki za styczeń, a więc już w lutym, mogli rozliczać się poprawnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Ale to jest argument za przyjęciem czy przeciwko? To jest po prostu coś nienormalnego.

(Głos z sali: Ale to już przegłosowaliśmy.)

Tak, przegłosowaliśmy to.

Przepraszam, Panie Mecenasie, to już wszystko, na pewno już wszyscy senatorowie i wszystkie poprawki? Nie ma uwag.

Teraz całość wraz z przyjętymi poprawkami.

Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z przyjętymi poprawkami?

(Głos z sali: 8.)

8 – za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt.)

8 senatorów…

(Głos z sali: Zdalnie…)

A tak, jeszcze zdalnie.

9 senatorów – za, wszyscy – za.

(Głos z sali: Na senatora sprawozdawcę proponuję pana przewodniczącego Kazimierza Kleinę.)

Zgadzam się, jeżeli nie ma oporu ze strony senatorów.

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma. Dobrze. W takim razie dziękuję.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja jeszcze w takim razie tylko doprecyzuję, Panie Przewodniczący, żebyśmy się nie zgubili w natłoku różnych spraw. Pierwszą poprawkę, którą odrzuciliśmy, to ja sobie zgłoszę. Co do drugiej mojej poprawki to został zgłoszony wniosek mniejszości, zgłosiłem go z senatorem Stanisławem Ożogiem. A co do trzeciej mojej poprawki to został zgłoszony wniosek mniejszości, tym razem z panem senatorem Grzegorzem Biereckim.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dokładnie tak było.

Jeszcze pan mecenas.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Kto będzie sprawozdawcą wniosków mniejszości?)

Kto będzie sprawozdawcą wniosków mniejszości?

Senator Krzysztof Mróz:

Co do drugiego wniosku to ja…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

A trzeci? Czy pan senator Bierecki?

Senator Krzysztof Mróz:

A trzeciego może być senator Bierecki, chociaż nie wiem…

(Głos z sali: Ale…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jest jeszcze z nami senator Bierecki?

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, jestem obecny…)

To musi pan podać, Panie Senatorze, czy pan będzie sprawozdawcą tego wniosku.

(Senator Grzegorz Bierecki: Będę w Senacie o 14.30 i mam nadzieję, że zdążę sprawozdać.)

Dobrze, senator Bierecki jest sprawozdawcą.

(Senator Krzysztof Mróz: A gdyby nie zdążył, to ja będę sprawozdawcą.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze mam pytanie.)

Proszę bardzo, senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o tym, że państwo do posiedzenia plenarnego prześlecie nam te symulacje, nie wiem, jeden z panów chyba o tym mówił. Zostało to wysłane? Tak?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski:

Tak, wczoraj podpisywałem pismo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, a gdzie ono zostało wysłane, do kogo? Może na Berdyczów.)

Do Senatu, przez ePUAP.

(Głos z sali: Nie, do nas nie dotarło.)

Dobrze. Ja to mam u siebie w systemie, tak że mogę wysłać bezpośrednio e-mailem panu senatorowi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Gdyby pan minister na czas naszej debaty wziął ksero i…)

Jeśli pan senator ma np. wizytówkę, którą mógłby mnie poratować, to gdy tylko przyjdę do biura, od razu to panu wyślę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Do komisji, tak, do komisji.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jak to przyjdzie do komisji, to komisja to rozdysponuje pomiędzy wszystkich senatorów.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja mam jeszcze takie pytanie do pana przewodniczącego. Czy pan przewodniczący po rozmowie z marszałkiem wie, jak czasowo, tak mniej więcej, będzie ten punkt rozpatrywany?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jeżeli Biuro Legislacyjne przygotuje sprawozdanie i uda się te wszystkie rzeczy tam pozapisywać w sposób odpowiedni, niebudzący wątpliwości, to będzie to jako drugi punkt. Czyli w tej chwili zależy to od tego, jak szybko Biuro Legislacyjne… Jak pan zauważył, pan mecenas już pobiegł, żeby przygotować sprawozdanie. Dziękuję bardzo.

A my jeszcze musimy tu przygotować swoje sprawozdanie, ja muszę podpisać, choć może nie jest to zbyt długotrwała czynność, ale pani musi tu posprawdzać wszystkie poprawki, co i gdzie, żeby nie doszło do pomyłek. Wtedy Biuro Legislacyjne będzie musiało to wszystko opracować i podpisać swoim autorytetem, potwierdzić, że zgadza się z tymi ustaleniami. Wtedy będziemy gotowi. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to drugi punkt.

Kończymy posiedzenie.

Dziękuję bardzo panu ministrowi, osobom towarzyszącym panu ministrowi, wszystkim naszym gościom. Dziękuję także przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom i innym osobom, które pracowały wraz z nami i przygotowały uwagi.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 53)