Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 86), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 106) w dniu 08-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (86) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (106)

w dniu 8 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Szanowni Państwo!

Pozwólcie państwo, że otworzę posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Witam pana ministra Skuzę wraz z panem Markiem Wiewiórą, dyrektorem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Mamy przed sobą głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Nie będę wygłaszał formułek, bo na sali są sami pracownicy i senatorowie.

Jest propozycja, aby głosować łącznie nad aż 11 poprawkami, które były przyjęte przez połączone komisje i były poparte przez pana ministra Skuzę. To będą poprawki od dziewiątej, wtedy je wszystkie wyliczymy. Jak nie ma sprzeciwu… Tak będzie troszkę szybciej.

Tak więc powinniśmy zacząć od poprawki nr 1. Ona była już poddana pod głosowanie tutaj, na posiedzeniu naszych komisji.

Kto z państwa senatorów…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, muszę zapytać pana ministra… Nie, ta poprawka nie jest łączona. Jak będą łączone, to ja to zapowiem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, to już…

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli będziemy procedowali tak jak zwykle: do każdej poprawki stanowisko ministra i od razu głosowanie, chyba że gdzieś pojawią się jakieś wątpliwości.

Poprawka nr 1, wspólna poprawka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjęta wcześniej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 7 głosów za, 3 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie komisji.

Poprawka nr 2.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 2?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 7 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka nie otrzymała poparcia połączonych komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, bo 7 za i 7 przeciw.

Nad poprawkami nr 3, 5, 22, 27, 29 i 30 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 4 i 6. Poprawki nr 4 i 6 to są poprawki przygotowane przez pana senatora Burego.

Panie Ministrze, bardzo proszę o opinię.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Już patrzę na wszystkie te poprawki… Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 3, 5, 22, 27, 29 i 30.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Nad poprawkami 7 i 21 należy głosować łącznie.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 9 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawki otrzymały poparcie połączonych komisji.

Poprawka nr 8.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 8.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 8?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie połączonych komisji.

Teraz poprawki, nad którymi będziemy głosować łącznie, zostało to zaproponowane przez pana przewodniczącego, nie było głosów sprzeciwu w tej sprawie. Ale zapytamy także o opinię pana ministra w sprawie tych poprawek. Chodzi o poprawki nr 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26 i 28.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, co do wszystkich tych wymienionych poprawek stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

Poprawki otrzymały poparcie.

Poprawka nr 10, poprawka senatora Burego.

Stanowisko rządu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Do poprzednich było 17 głosów za, jednomyślnie je poparliśmy.

Teraz stanowisko rządu do poprawki nr 10.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 10?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała rekomendację połączonych komisji.

Poprawka nr 11, senatora Zająca.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 11?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie połączonych komisji.

Teraz poprawka…chyba nr 18, tak, Pani Mecenas?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest poprawka senatora Koniecznego. Przyjęcie tej poprawki wyklucza przyjęcie poprawki nr 19, poprawki połączonych komisji.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 18?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 16 głosów przeciw.)

16 głosów przeciw tej poprawce.

(Głos z sali: Nikt nie był za i nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Teraz poprawka nr 19, połączonych komisji.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 19?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Teraz poprawki nr 24 i 32. To są poprawki połączonych komisji.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 24 i 32?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawki otrzymały poparcie połączonych komisji.

Poprawka nr 25.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 25?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie połączonych komisji.

Poprawka nr 31, także poprawka połączonych komisji.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 31?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 6 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie połączonych komisji.

Poprawka nr 33, ostatnia poprawka.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 8 głosów za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Poprawka otrzymała poparcie połączonych komisji.

Proponuję na sprawozdawcę senatora Frankiewicza.

Czy jest zgoda senatora? Jest zgoda członków komisji? Jest zgoda.

Dziękuję bardzo.

Dziękuję panu ministrowi, panu dyrektorowi, dziękuję wszystkim osobom obecnym.

Zamykamy posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 28)