Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 83) w dniu 06-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (83.)

w dniu 6 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 520, druki sejmowe nr 1586, 1615 i 1615-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk senacki nr 519, druki sejmowe nr 1585, 1585-A, 1616 i 1616-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, panie i panów ministrów oraz osoby państwu towarzyszące. Witam senatorów, członków komisji, witam wszystkich obecnych na naszym posiedzeniu.

Punkty 1. i 2. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 520, druki sejmowe nr 1586, 1615 i 1615-A); rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk senacki nr 519, druki sejmowe nr 1585, 1585-A, 1616 i 1616-A)

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o zmianie ustawy okołobudżetowej na rok 2021.

Przedmiotem naszej pracy będą także inne punkty – otrzymaliście państwo w zaproszeniu informację na ten temat – na posiedzeniach o godzinie 16.00 i o godzinie 19.00. Na tym posiedzeniu będziemy rozpatrywali te 2 wymienione punkty.

Czy ze strony członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych są uwagi do porządku posiedzenia? Proszę bardzo.

Senator Paweł Arndt:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ja mama taką propozycję, żeby te 2 punkty, które mamy rozpatrywać na tym posiedzeniu… Czy byłaby możliwość, żebyśmy je potraktowali jako jeden punkt? Chodzi o to, żeby oczywiście rozpatrzyć ustawy oddzielnie, jednak żeby na posiedzeniu Senatu…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Była wspólna debata.)

…była wspólna debata nad obydwoma punktami razem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Taka jest też i moja propozycja, aby te 2 punkty były łącznie rozpatrywane. Oczywiście będą omówione oddzielnie, ale w ramach jednej debaty.

Rozumiem, że ze strony członków komisji jest zgoda? Tak.

W posiedzeniu uczestniczą także senatorowie pracujący zdalnie, tak więc witamy panów senatorów zdalnie pracujących. Oczywiście mają oni prawo uczestniczyć w naszym posiedzeniu na takich zasadach, że mogą zabierać głos w dyskusji, zgłaszać poprawki i oczywiście głosować, zgodnie z tymi procedurami, które są już powszechnie znane senatorom.

Informuję także państwa senatorów i gości, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.

Pytam też, czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa. Nie.

Chyba wszystkie punkty porządkowe zostały przedstawione, więc możemy przystąpić do rozpatrzenia punktów porządku obrad.

Jeszcze raz chciałbym przeprosić wszystkich państwa za to opóźnienie, ale wynika ono z tego, że po prostu pociąg… Nie rozumiem, dlaczego Pendolino permanentnie spóźniają się co najmniej pół godziny niezależnie od tego, czy jadą z Kołobrzegu, Koszalina, Słupska, czy z Gdyni, czy jadą do Gdyni z Warszawy. Po prostu to jest dla mnie niezrozumiałe i już po raz kolejny tak się dzieje. A przyjechałbym wcześniejszym, gdyby było takie połączenie. Ale wydaje się zawsze… Kiedyś po prostu one jeździły punktualnie, a teraz od pewnego czasu – nie wiem, jaki jest powód tego – co najmniej pół godziny się spóźniają.

Proszę w takim razie pana ministra, pana ministra Skuzę, który jest odpowiedzialny ze strony rządu za obie ustawy, o prezentację tych ustaw.

Wydaje się, że pierwsza byłaby ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, zaś później, ale byłaby omówiona w jednym wystąpieniu, byłaby ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok bieżący.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Na dzisiejszym posiedzeniu chciałbym przedstawić właśnie 2 ustawy ze sobą powiązane: ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawę o zmianie tzw. ustawy okołobudżetowej. Może zacznę od ustawy budżetowej, gdyż pewną jej konsekwencją będzie ustawa okołobudżetowa.

Pierwotny projekt ustawy budżetowej na rok 2021 opracowany był w połowie ubiegłego roku, tj. w warunkach…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli zaczyna pan od ustawy budżetowej, tak?)

Tak, tak. Chciałbym od niej zacząć, bo ustawa okołobudżetowa jest jednak pewną konsekwencją, więc…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Okej, dobrze.)

…bardzo bym prosił, jeżeli to…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę bardzo. Oczywiście, nie ma problemu.)

Pierwotny projekt ustawy budżetowej był przygotowywany w połowie ubiegłego roku w warunkach wyższej niepewności nie tylko w odniesieniu do przewidywanych tendencji w gospodarce, ale także do ówczesnej sytuacji makroekonomicznej i oczekiwanych trendów w kolejnych kwartałach 2020 r. Niezwykle trudno było przewidywać wtedy ostateczną skalę i strukturę załamania aktywności gospodarczej spowodowanego wybuchem pandemii COVID. Ta wysoka niepewność przełożyła się na ostrożność przygotowanych prognoz, zwłaszcza w odniesieniu do szacunku dynamiki aktywności gospodarczej w 2020 r. Jednakże wyniki gospodarki w drugiej połowie 2020 r. oraz w pierwszej połowie bieżącego roku, m.in. dzięki silniejszemu wsparciu ze strony polityki fiskalnej, okazały się lepsze od oczekiwań i to pomimo tego, że w tym okresie wystąpiły kolejne 2 fale pandemii, które przejściowo prowadziły do wzmacniania obostrzeń administracyjnych nakierowanych na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID. W IV kwartale spadek PKB wyniósł 0,3% kwartał do kwartału, ale już w I kwartale nastąpiło odbicie. Tu mogę powiedzieć, że ostatnie weryfikacje GUS wskazują, że spadek w 2020 r. wyniósł 2,5%, a wcześniej był on oszacowany na ok. 2,7%. GUS zweryfikował swoje pierwotne szacunki i wychodzi 2,5%. Dziś już wiemy, że tylko w pierwszym półroczu PKB w ujęciu realnym rok do roku wzrósł o 5%. Przewidujemy tutaj, że wzrost PKB w ujęciu realnym w całym roku to będzie 4,9% wobec wzrostu planowanego na poziomie 4%. Przedstawiona sytuacja makroekonomiczna w roku bieżącym jest zdecydowanie korzystana z punktu widzenia procesu gromadzenia dochodów budżetowych. Pozytywny wpływ ożywienia gospodarczego jest szczególnie widoczny w dochodach podatkowych. Ta kategoria dochodów budżetu państwa może być ostatecznie wyższa o ok. 55,7 miliarda zł, czyli o nawet ponad lekko 15% w stosunku do kwot pierwotnie zaplanowanych w ustawie budżetowej. W świetle tego, mając na uwadze właśnie tę polepszającą się sytuację makroekonomiczną, kluczową kwestią jest, aby również nasza polityka budżetowa mogła posłużyć jako narzędzie do dalszego wspierania i stymulowania wzrostu gospodarczego. Należy mieć na uwadze to, że dalszy przebieg pandemii i jej możliwy wpływ na polską gospodarkę nie jest niestety do końca znany. Dysponujemy prognozami i oby ta czwarta fala, która już ma miejsce, przeszła jak najłagodniej. Dlatego też decydujemy się na dokonanie niniejszej nowelizacji.

I jakie by tu były podstawowe parametry budżetowe? Po wejściu w życie nowelizacji ustawy budżetowej łącznie dochody budżetu państwa na rok 2021 byłyby szacowane na kwotę 483 miliardów zł, to jest prawie o 78,5 miliarda zł więcej, niż przewidywano w ustawie budżetowej na 2021 r. Warto podkreślić, że dochody podatkowe mogłyby wynieść nawet 424,8 miliarda zł. Oprócz dochodów podatkowych wyższe będą również dochody z aukcji CO2, jak też wpłata z zysku NBP i dywidendy. Uzyskane zwiększone dochody budżetu państwa planuje się wykorzystać nie tylko na istotne zmniejszenie, bo o ponad połowę, planowanej w ustawie budżetowej maksymalnej wysokości deficytu, ale także na zwiększenie nakładów w ramach poszczególnych obszarów wydatkowych. Dlatego też w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej limit wydatków budżetu państwa wyniósłby 523,5 miliarda zł, co oznaczałoby wzrost w porównaniu z pierwotnie zaplanowanymi wydatkami o ok. 36,7 miliarda zł.

Na co byłyby przeznaczone środki w nowelizacji? Przede wszystkim na: wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych jako element całościowego mechanizmu stabilizacji i wzmacniania finansów j.s.t. w związku z realizacją programu Polski Ład; zwiększenie nakładów na wsparcie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Łącznie byłoby to 12 miliardów zł, 8 miliardów zł to byłoby uzupełnienie subwencji ogólnej, a 4 miliardy zł byłyby dodatkowo dla jednostek samorządu terytorialnego, które wykazują najwyższe ubytki w infrastrukturze w obszarze kanalizacji i wodociągów. Podział – może troszeczkę wyprzedzam pytanie – tych 12 miliardów zł byłby oparty na wskaźnikach ustawowych, nie byłoby tu absolutnie żadnej dowolności i decyzji uznaniowych. Po prostu odbywałoby się to na podstawie przepisów ustawowych, zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część tych zapisów już została przyjęta w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a część jest w przepisach ustawy okołobudżetowej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

12 miliardów zł.

Dalej: dodatkowe środki na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych – o ile pamiętam, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, jest to ok. 6,5 miliarda zł; wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie inwestycji i wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej – jeżeli chodzi o samo to wzmocnienie bez wydatków na fundusz motywacyjny, to jest to, o ile pamiętam, 2 miliardy 700 milionów zł; przeznaczenie dodatkowych środków na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej – byłby to 6-procentowy fundusz motywacyjny i kwota, jeżeli dobrze pamiętam, ok. 2,7 miliarda zł. I to byłoby przeznaczone np. na dodatki zadaniowe dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Powiem, skąd ten fundusz i dlaczego mniej więcej w takiej wysokości. Wysoka Komisjo, w 2020 r. wobec fali pandemii i konieczności zapewnienia bufora finansowego na zakup szczepionek doszło do blokady środków budżetowych w wysokości ok. 1 miliarda zł, w tym również na wynagrodzenia. W 2021 r., jako że prognozy makroekonomiczne w 2020 r. nie były aż tak optymistyczne i byliśmy obciążeni dużym ryzykiem niepewności, nie było również tworzonego 3-procentowego funduszu nagród, w tym roku jego nie ma. Teraz sytuacja budżetowa umożliwia odtworzenie, odbudowanie takiego bufora. Dodatkowe wsparcie byłoby przyznane również osobom niepełnosprawnym poprzez zasilenie zarówno PFRON, jak i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ogólnie kwotą 1 miliarda zł. Zwiększenie nakładów o kwotę 1 miliarda zł byłoby również przewidziane dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych. I to by były, jak myślę, takie… Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię wzmocnienia, przyspieszenia pewnych wydatków, to ok. 10 miliardów zł przeznacza się na wzmocnienie wydatków infrastrukturalnych, jeżeli chodzi o drogi i koleje.

Te priorytety dzięki temu, o czym już wspomniałem, czyli zwiększonym dochodom budżetu państwa, można zrealizować przy równoczesnym zmniejszeniu prognozowanego poziomu deficytu. On był zaplanowany na poziomie 82,3 miliarda zł. Po nowelizacji on wyniósłby nie więcej niż 40,5 miliarda zł, czyli byłoby o więcej niż połowę mniej od tego, co zaplanowano pierwotnie.

Na zakończenie może przedstawię jeszcze pokrótce zmiany, które zostały przyjęte podczas prac sejmowych. W wyniku pozytywnie przegłosowanych poprawek nastąpiły przeniesienia po stronie wydatków w ramach części 42 „Sprawy wewnętrzne”, ale to były, można powiedzieć, takie pewne przeniesienia organizacyjne środków w części 42. Generalnie dotyczyło to inwestycji. Dokonano również jednej korekty, drobnej, technicznej, ale to była naprawdę korekta techniczna, po prostu skorygowano błędną nazwę pewnego instytutu.

Wysoka Komisjo, mając na uwadze aktualną sytuację makroekonomiczną, a także możliwe negatywne konsekwencje dla gospodarki wciąż trwającej pandemii, zdecydowaliśmy się znowelizować budżet. Robimy to poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych m.in. na zadania proinwestycyjne, rozwojowe. Nie zapominamy również o tych, którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej, czyli o środowisku osób niepełnosprawnych. A, nie powiedziałem jeszcze, że 1 miliard zł dodatkowo jest przeznaczony na zdrowie, z czego 200 milionów zł na uczelnie medyczne, a 800 milionów zł na wzmocnienie Narodowego Funduszu Zdrowia. Byłbym zobowiązany za przyjęcie ustawy w przedstawionej wersji, przyjętej przez Sejm.

Jeżeli Wysoka Komisja pozwoli, to omówiłbym teraz również kwestie związane z ustawą okołobudżetową. Jest ona, tak jak powiedziałem, ściśle skorelowana z rozwiązaniami ustawy budżetowej. I jakie tu są najważniejsze propozycje?

Pierwsza propozycja – to jest właśnie to, o czym już mówiłem – jest taka, że ustawa okołobudżetowa przewiduje utworzenie w 2021 r. 6-procentowego funduszu motywacyjnego dla pracowników sfery budżetowej. Potrzebne jest właśnie takie lex specialis, żeby można było taki fundusz motywacyjny w 2021 r. jeszcze utworzyć. To jest pierwsza, najważniejsza sprawa.

Drugą kwestią, jaka jest również związana ze sprawami pracowniczymi, jest możliwość odmrożenia planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych, które pierwotną ustawą okołobudżetową były pozamrażane. Gdyby tam wystąpiły jakieś oszczędności, to również mogłyby być przeznaczone np. na jakieś wsparcie o charakterze motywacyjnym. Dotyczyłoby to jednostek, w których nie ma wprost tworzonego tego 3-procentowego funduszu nagród, o którym mówiłem, że on w 2021 r. został wycięty. Np. w agencjach rządowych, w ZUS, w KRUS była troszeczkę inna sytuacja. Tam po prostu plany finansowe przewidywały jakieś kwoty na wynagrodzenia i te kwoty zostały na poziomie projektu ustawy budżetowej zamrożone. Jest więc tutaj pewna możliwość. Gdyby były wygospodarowane jakieś oszczędności, bez zwiększenia budżetu o dodatkowe środki, to byłyby również takie możliwości w kwestii wynagrodzeń.

Jakie jeszcze są najważniejsze rozwiązania przyjęte w ustawie okołobudżetowej, w tej jej nowelizacji? Mianowicie to właśnie ustawa okołobudżetowa i zmiany innych ustaw przewidują dodatkowe 4 miliardy zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Tam są opisane algorytmy wskazujące, które jednostki samorządu terytorialnego otrzymywałyby te środki na wodociągi i na kanalizację. I byłby to, tak jak już powiedziałem, algorytm ustawowy, nie byłoby jakichkolwiek decyzji uznaniowych. 1 miliard zł przeznaczono by na kwestie związane z wodociągami, 3 miliardy, jako że tych inwestycji potrzeba więcej i są one droższe, przeznaczono by na problematykę związana z inwestycjami w kanalizację. Wsparcie otrzymywałyby takie jednostki samorządu terytorialnego, w których de facto procent nasycenia tą infrastrukturą wodociągową i komunalną jest niższy odpowiednio, o ile pamiętam… Jeżeli chodzi o wodociągi, to sytuacja jest lepsza, więc to wsparcie jest wtedy, gdy mniej niż 90% mieszkańców ma do nich dostęp, a jeżeli chodzi o kanalizację, to gdy mniej niż 60% mieszkańców ma do niej dostęp. Byłoby to dzielone algorytmicznie. Środki otrzymywałyby te jednostki, w których de facto to jest niższy poziom. Byłby to algorytm przeliczania na mieszkańców, którzy nie mają dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej bądź wodociągowej, byłyby również pewne modyfikacje dokonywane tzw. wskaźnikiem zamożności jednostek samorządu terytorialnego, tak żeby ta pomoc trafiała do jednostek, w których dochody na mieszkańca są stosunkowo niskie. Tak jak powiedziałem, byłyby to środki przekazywane algorytmicznie.

Ustawa okołobudżetowa, a właściwie jej nowelizacja, przewiduje również takie rozwiązania techniczne, które umożliwiałyby przekazywanie środków niektórym funduszom celowym, takim jak np. PFRON czy fundusze związane z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czy umożliwiałyby wykonanie zadania przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w zakresie osób niepełnosprawnych. Takie lex specialis jest potrzebne.

Proponuje się również wydłużenie do listopada 2022 r. możliwości wykorzystania środków w Funduszu Pracy, w programie „Maluch+”. Takie rozwiązanie było przyjęte już w tamtym roku w ustawie okołobudżetowej.

I myślę, że to… W ustawie okołobudżetowej jest również wprowadzony przepis, który umożliwia przekazywanie środków w ramach tzw. subwencji inwestycyjnej dla jednostek nauki i szkolnictwa wyższego. Dodatkowy 1 miliard zł przewidziany jest na inwestycje. O ile pamiętam propozycję Ministerstwa Edukacji i Nauki, 900 milionów zł z tych środków trafiłoby do uczelni, a 100 milionów zł na inwestycje dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wysoka Komisjo, mając na uwadze przedstawione rozwiązania, wnoszę o przyjęcie ich w wersji przyjętej przez Sejm. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Chciałbym jeszcze poinformować członków naszej komisji oraz gości, że to, że spotykamy się w sprawie tej ustawy w trybie trochę ekstraordynaryjnym… Bo jak państwo zauważyliście, ustawa została przyjęta w piątek w ubiegłym tygodniu. Na prośbę pana ministra nasza komisja zgodziła się – zresztą pan marszałek uzależnił wprowadzenie tych punktów od tego, czy my jesteśmy w stanie przygotować sprawozdanie i rzetelnie przeanalizować te wszystkie zapisy ustawowe – podjąć ten wysiłek, odpowiadamy pozytywnie na prośbę i pana ministra, i pana marszałka i dlatego też tymi dwiema ustawami się zajmujemy. Dzisiaj będzie jeszcze jedna ustawa, w przypadku której pan minister także prosił, abyśmy przyjęli ją w tym tygodniu, ale ona będzie rozpatrywana później. Tak więc odpowiadamy pozytywnie na te prośby. W związku z tym Biuro Legislacyjne miało oczywiście bardzo mało czasu i pan mecenas, ponieważ ustawa wpłynęła do nas dopiero wczoraj… Tak, ona wczoraj wpłynęła do Senatu, ale już w piątek na wszelki wypadek prosiłem pana mecenasa, żeby śledził to, co się dzieje z tą ustawą budżetową. Tak więc odpowiadamy na tę prośbę w sposób pozytywny i mamy nadzieję, że uda się całą procedurę uchwalenia ustawy przeprowadzić w tym tygodniu. Na posiedzeniu Senatu pewnie będziemy ją rozpatrywali w piątek. Raczej… No nie wiem, zobaczymy, czy jutro się… No, pewnie jutro. Zobaczymy, bo mogą być jakieś poprawki itd. Będziemy próbowali tak przestawić porządek posiedzenia, żeby rzeczywiście można było tę ustawę przegłosować… rozpatrzyć do piątku.

Panie Mecenasie, bardzo proszę o uwagi Biura Legislacyjnego do tych obu ustaw.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o pierwszą ustawę, czyli nowelę ustawy budżetowej na 2021 r., to Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag legislacyjnych.

Jeżeli chodzi o drugą z ustaw, nowelę ustawy okołobudżetowej, to Biuro Legislacyjne zgłosiło 4 uwagi do tej ustawy.

Pierwsza uwaga dotyczy proponowanego art. 9a ustawy okołobudżetowej. Przepis ten wskazuje możliwość zmiany planów finansowych wskazanych w nim jednostek sektora finansów publicznych, uzależniając to od zgody ministra lub innego organu nadzorującego. Użycie tego spójnika alternatywy łącznej „lub” wskazuje, że de facto może być tutaj więcej organów nadzorujących niż jeden. Może to być zgoda albo tylko ministra, albo innego niż minister organu nadzorującego, albo wszystkich pozostałych organów nadzorujących. Wydaje się, gdy weźmie się pod uwagę ustawę o finansach publicznych, że jest tutaj tylko i wyłącznie jeden organ nadzorujący i ten organ nadzorujący będzie wyrażał swoją zgodę. Jeżeli tak, to Biuro Legislacyjne proponuje przyjęcie poprawki, która wskazywałaby, że zgoda jest wydawana przez organ nadzorujący objęte zakresem regulacji tego przepisu jednostki sektora finansów publicznych.

Druga uwaga dotyczy proponowanego art. 71a ust. 1 ustawy okołobudżetowej. Ten przepis z kolei budzi wątpliwości pod względem zakresu regulacji środków, które zostały w nim wskazane. Mianowicie ust. 1 dodawanego artykułu wskazuje 2 rodzaje środków: to są środki, które są objęte zakresem regulacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz tzw. dodatkowe środki, które mają być udzielane na podstawie przepisów szczególnych w kwocie 1 miliarda zł, czyli subwencje. Dalsze przepisy tego artykułu wskazują w ust. 2 i 3, że oba te przepisy obejmują zakresem regulacji 2 rodzaje środków finansowych, czyli środki udzielane i na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, i na podstawie proponowanej noweli. Ust. 4 z kolei obejmuje zakresem regulacji tylko i wyłącznie jeden rodzaj tych środków, czyli subwencje. Wydaje się, że zarówno ust. 2, jak i ust. 3 również powinny obejmować zakresem regulacji tylko jeden rodzaj tych środków, czyli subwencje, ponieważ pozostałe środki, jak należy domniemywać, są objęte zakresem regulacji, czyli zasady ich udzielania, przyznawania określają przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Trzecia uwaga dotyczy sposobu dokonywania zmian w ustawach objętych zakresem regulacji art. 1 pktów 19–22. Przyjęty sposób zmiany tych ustaw de facto wskazuje, że są one zmieniane za pośrednictwem pierwotnej ustawy okołobudżetowej, czyli w ustawie okołobudżetowej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., dodaje się nowe artykuły, jednostki redakcyjne, w których zmienia się wyszczególnione tam ustawy. Taki zabieg jest błędny, jeżeli chodzi o zasady poprawnej legislacji. I w związku z tym proponujemy, analogicznie jak to ma miejsce w art. 2, aby zmiany tych ustaw były dokonywane poprzez poszczególne artykuły ustawy nowelizującej, czyli tej procedowanej przez nas ustawy. Ja tylko wskażę, że przyjmuje się m.in. taką fikcję, że w ustawie okołobudżetowej, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., zmienia się ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 11 sierpnia 2021 r., nad którą niedawno procedowaliśmy. Ta propozycja ma na celu poprawność legislacyjną, to zabieg techniczny.

W dalszej części uwaga dotyczy – i to bardziej istotna kwestia – proponowanego art. 20a w zmienianej ustawie z 11 sierpnia o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ten artykuł przewiduje jak gdyby dalszy wyjątek od zasady określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych, czyli możliwość zakwalifikowania jako niewygasających tych wydatków, które stanowią element tworzonego właśnie funduszu motywacyjnego. Te wydatki, które nie będą wydatkowane w 2021 r., przechodzą na 2022 r. i mogą być wydatkowane, realizowane aż do 30 listopada 2022 r., czyli w rzeczywistości przez cały rok budżetowy 2022. Taka konstrukcja budzi wątpliwości konstytucyjne i systemowe. Po pierwsze, dlatego, że przez cały 2022 r. tych wydatków de facto nie będzie określać ustawa budżetowa i może to budzić wątpliwości w kontekście art. 219 konstytucji wskazującego, że wydatki publiczne na dany rok budżetowy określa ustawa budżetowa. Po drugie, dlatego, że jest kwestia kontroli tych wydatków. Zgodnie z konstytucją, z art. 226, ale też z ustawą o finansach publicznych, art. 181 i 182, te wydatki publiczne, które są niewydatkowane, stanowią również przedmiot kontroli NIK, Sejmu w ramach sprawozdania przedkładanego Sejmowi, na podstawie którego Rada Ministrów uzyskuje lub też nie absolutorium. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to jest art. 182, do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za dany rok dołącza się m.in. informacje dotyczące niewygasalnych wydatków budżetowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym należy je zrealizować do 31 marca następnego roku budżetowego. Zastosowanie tego przepisu zostało tutaj wyłączone. I w takim przypadku, gdy w 2022 r. do 30 listopada będą realizowane te wydatki, które nie wygasają, powstaje wątpliwość, czy one w ogóle będą objęte kontrolą, czyli kontrolą Sejmu. Bo, jak się wydaje, na gruncie obowiązujących przepisów informacja o tych wydatkach nie będzie dołączana ani do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za 2021 r., gdyż ich realizacja przewidziana jest nie do 31 maja, lecz do 30 listopada, ani do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za 2022 r., ponieważ te dodatkowe niewygasające środki i wydatki ani nie będą stanowić elementu ustawy budżetowej, ani nie będą określone w ustawie budżetowej za 2022 r. Tak więc wątpliwości budzi to, czy te wydatki nie pozostaną poza kontrolą na pewno gwarantowaną w konstytucji Sejmowi, tym bardziej że proponowane przepisy lex specialis wyłączają w ustawie nowelizującej ustawę o finansach publicznych z 11 sierpnia możliwość opiniowania takich wydatków i ich realizacji przez sejmową komisję właściwą do spraw budżetu i wyłączają również możliwość zastosowania art. 182. Do rozważenia pozostaje to, czy ewentualnie nie należałoby w związku z tym dodać przepisu, który przewidywałby możliwość przekazywania takich informacji właściwym instytucjom, na pewno Sejmowi, być może Najwyższej Izbie Kontroli.

Trzecia kwestia, która znajduje się w tej części uwagi, to kwestia zgodności proponowanego przepisu art. 20a z zasadami techniki prawodawczej, ponieważ, jak się wydaje, zakres regulacji art. 20a nie stanowi spraw regulowanych w ustawie nowelizującej ustawę o finansach publicznych z 11 sierpnia 2021 r. Proponujemy więc, aby zakres regulacji art. 20a dodać do zmienianej ustawy okołobudżetowej np. jako ostatni przepis merytoryczny, art. 80a. Merytorycznie nic się tutaj nie zmieni.

Ewentualne uwzględnienie tych wątpliwości, poprawek, uwag będzie polegało na przyjęciu zaproponowanych poprawek, czyli zmianie odpowiednio tytułu i zamieszczeniu przepisów zmienianych ustaw nie jako artykułów, jednostek redakcyjnych ustawy okołobudżetowej, tylko właśnie ustawy nowelizującej, tak jak państwu tutaj zaproponowaliśmy, począwszy od art. 2a.

Ostatnia uwaga, czwarta, dotyczy przepisów art. 70e ust. 5 i 70f ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja zmierza do tego, aby zredagować te przepisy zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej. Jest zaproponowana stosowna poprawka, która powoduje zgodność tych przepisów z zasadami techniki prawodawczej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo panu mecenasowi.

Panie Ministrze, czy zechciałby pan odnieść się do tych uwag przygotowanych przez Biuro Legislacyjne?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak.)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

W przypadku pierwszej uwagi chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektóre te fundusze mają inne organy nadzorujące, nie tylko ministrów. Myślę tu o pewnych funduszach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, których organem nadzorującym jest np. komendant wojewódzki, główny straży pożarnej. Jeżeli będę mógł, to proszę kolegów z MSWiA o wyjaśnienie. Proponowalibyśmy pozostawić to w obecnym brzmieniu.

Druga sprawa. Jeżeli chodzi o uwagę drugą, a więc jeżeli chodzi o subwencje, to jesteśmy w stanie tę poprawkę zaakceptować.

Trzecia kwestia to dyskusja w sprawie wydatków niewygasających. Chciałbym powiedzieć, że już w tej chwili przepisy powszechnie obowiązującego prawa umożliwiają, by ten niewygas był do listopada, już w tej chwili tak jest w przypadku roku 2021. To było dokonane nowelizacją ustawy o finansach publicznych z 11 sierpnia tego roku. Tak więc jest już taka możliwość. Nie widzę problemu w kwestii transparentności i rozliczalności z tego względu, że wszelkie wydatki niewygasające muszą być ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów. I tam jest bardzo szczegółowo pokazane, w jakich przegródkach – jest duży załącznik do tego – i w których resortach te środki są.

Druga kwestia, jaką chciałbym wskazać, to kwestia pewnej racjonalności. Fundusz motywacyjny to są środki związane z wynagrodzeniami. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że wszystkie te środki byłyby wypłacone, nawet jako nagrody czy jakieś dodatki motywacyjne, premie, do końca tego roku. Ale myślę, że ze względu na taką wysokość, podwojenie tego funduszu w stosunku do nieutworzonego pierwotnego funduszu nagród, który wynosiłby 3% – my chcemy w tym roku zbudować ten fundusz w wysokości 6% – jakieś takie racjonalne rozłożenie tego ma sens.

Jeżeli chodzi o kwestię przeniesień, problematykę, powiedziałbym, bardziej techniczną, kwestię ujęcia tego czy w samych przepisach ustawy okołobudżetowej, czy w zmianie innych ustaw, to oponowalibyśmy przeciwko przesunięciu 2 artykułów dotyczących funduszu motywacyjnego. Chcielibyśmy, żeby to pozostało tak, jak zostało zaproponowane, czyli w tym samym miejscu, gdzie jest fundusz motywacyjny. Drugi artykuł to ten dotyczący ustawy z dnia 11 sierpnia o zmianie ustawy o finansach publicznych, który tworzyłby regulacje o charakterze lex specialis dotyczące wydania w 2021 r. rozporządzenia w sprawie niewygasów i traktowania niektórych wydatków jako niewygasów. Chcielibyśmy, żeby to zostało pozostawione w takiej formie, w jakiej zostało przyjęte przez Sejm. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, ja tak szybko. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o uwagę pierwszą i propozycję poprawki… Pan minister wskazał, że to może być minister, ale niekoniecznie minister, bo może być inny organ. Propozycja Biura Legislacyjnego zmierza właśnie do tego, żeby nie było wątpliwości, czy to jest minister, czy też inny organ, i chcielibyśmy zaproponować poprawkę odnoszącą się do organu nadzorującego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Przepraszam bardzo, to ja wyjaśnię – ja może nieprecyzyjnie się wyraziłem – że w niektórych przypadkach, jak wskazywałem na przykładzie Policji, chodzi o to, żeby był i minister, i organ, bo po prostu to jest tak, że…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale dlaczego ma być właśnie tak, a nie ma to być organ nadzorujący tę jednostkę?)

Bo jest rozróżnienie, czym innym jest komendant, który może sprawować nadzór, a czym innym jest minister, minister działowy. I chcemy, żeby w tych przypadkach te zgody były podwójne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Oj, ja już chyba zrozumiałem. W takim razie, Panie Ministrze, ta propozycja brzmienia, która jest obecnie, też nie jest właściwa, ponieważ nie wiadomo, o którego ministra chodzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że państwo nawet nie wskazujecie, że to ma być właściwy minister, tylko jest po prostu powiedziane, że minister i koniec. Minister i inny organ nadzorujący… Czyli ja rozumiem, że tu chodzi o ministra nadzorującego i właściwy organ nadzorujący, tak?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

No to jeżeli tak, to ja to przyjmuję do wiadomości, bo też nie jest moją intencją, żeby wprowadzać jakieś zmiany merytoryczne. Tylko zaznaczam, że kierowałem się również przepisami ustawy o finansach publicznych, która odnosi się wyłącznie do organów nadzorujących, np. art. 138. Ale przyjmuję to do wiadomości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Może w takim razie należałoby tam dopisać słowo „właściwy”? Bo skoro będą jakieś poprawki, a państwo się zgadzacie, to wydaje mi się, że to by wyjaśniło i doprecyzowało tę kwestię. Wówczas prosiłbym o przygotowanie poprawki zmierzającej w takim kierunku.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Czyli… Chcę się upewnić…)

Żeby to nie było tej wątpliwości, prawda?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Czyli rozumiem, że właściwy minister lub inny organ nadzorujący. Tak by było… Tak? Dobrze. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy są jeszcze jakieś uwagi, Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak. Jeżeli chodzi o odniesienie się do uwagi trzeciej, bo drugą pan minister zaakceptował, dotyczącej przeniesienia, to ja podtrzymuję swoje wątpliwości i propozycje poprawek. Wydaje nam się, że wszystkie nowele, które państwo proponujecie, można spokojnie zamieścić jako zmiany w ustawie nowelizującej, jeżeli mówimy o zgodności z zasadami techniki prawodawczej, łącznie ze zmianą w ustawie o finansach publicznych, nowelą ustawy o finansach publicznych. Nie widzimy tutaj żadnych problemów merytorycznych, więc podtrzymywałbym naszą propozycję.

Jeżeli chodzi o art. 20a, te kwestie merytoryczne, systemowe, to, Panie Ministrze, ja tylko zwracam uwagę na to, że to, że obecna ustawa nowelizująca z 11 sierpnia 2021 r. przewiduje wydatkowanie środków niewygasalnych do 30 listopada 2021 r., nie wyłącza kwestii, o której mówiłem, czyli kontroli. I nie tylko te wydatki z funduszu motywacyjnego będą wydatkowane do 30 listopada 2021 r., ale wszystkie wydatki niewygasające, z każdego źródła, jeżeli chodzi o rok 2021. Tak więc to, że jest ustawa nowelizująca ustawę o finansach publicznych w takim brzmieniu, nie wyłącza możliwości zamieszczenia w obowiązującym systemie prawnym przepisu, który przewidywałby np., że do jakiegoś czasu Rada Ministrów czy też właściwy minister jednak przekazuje właściwym instytucjom informację w zakresie tych wydatków.

I jeszcze kwestia art. 2… Czyli rozumiem, że ta uwaga czwarta i propozycja poprawki jest do zaakceptowania przez państwa. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W art. 70e ust. 5 i art. 70f ust. 5… To kwestia zredagowania tych ustępów, które składają się z 2 zdań i z wyliczeń, z punktów, zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, czy są też państwa oczekiwania, żeby jakieś poprawki były wprowadzone, bo czegoś nie dostrzegliście na etapie prac w Sejmie? Wszystko jest w pełni zrealizowane, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze. W takim razie rozpoczynamy dyskusję.

Otwieram dyskusję.

Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj, a później pan senator Paweł Arndt.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, jeszcze jakby wpiszę się w tę dyskusję między Biurem Legislacyjnym a panem ministrem. Panie Ministrze, powiedział pan o tym, że nie ma żadnych przeciwskazań, żeby to wszystko było czytelne i transparentne. I rozumiem, że to jest aksjomat, który obowiązuje każdego, kto styka się z pieniędzmi publicznymi. To co stoi na przeszkodzie, żeby procedura była taka… Bo rozumiem, że te pieniądze nie tylko z funduszu motywacyjnego, ale również te pieniądze, które otrzymają samorządy, będą do rozliczenia do końca listopada. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Nie.)

Nie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Nie, nie.)

Te nie? Dobrze.

To teraz wracam do drugiego pytania w takim razie, bo byłem przekonany, że te pieniądze też będą do… Zatem ja rozumiem to tak, że te pieniądze, które będą na instytucje, a szczególnie w ramach funduszu motywacyjnego… Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada Ministrów czy minister dokonali aktu prawnego: tyle pieniędzy macie, a po tym terminie, do którego należy się rozliczyć, jest sprawozdanie, które minister lub Rada Ministrów przyjmują, i wtedy jest możliwość bilansowania i rozliczania tych pieniędzy. I wtedy ten zapis, który proponuje pan legislator, nie wyklucza możliwości funkcjonowania tych pieniędzy, on nie powoduje niczego złego, jak rozumiem, jeśli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, Panie Ministrze. Tak?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Senatorze, nam chodziło właśnie o to, żeby one mogły być wydatkowane w 2022 r. I jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Jeżeli chodzi o samorządy, to zupełnie nie ma tutaj problemu, subwencja jest przekazywana, nie jest obligatoryjny termin wydatkowania tych środków, to wchodzi – nawet jak samorząd ich nie wyda – mu w nadwyżkę i jest okej.

Jeżeli chodzi o tę kwestię środków na fundusz motywacyjny, to chcemy tutaj zapewnić, żeby te środki mogły być przedmiotem niewygasu, tak żeby po prostu nie wygasły z końcem roku. O to tutaj chodzi.

(Głos z sali: Zgoda.)

I tu mamy zgodę. I chcemy, żeby one mogły wejść w wydatek niewygasający, te środki, które nie zostały wykorzystane, wejść do rozporządzenia – zapisane byłoby w rozporządzeniu, któremu resortowi ile tych środków, że tak powiem, zostało na rachunkach – i być wykorzystane do końca listopada 2022 r.

Senator Leszek Czarnobaj:

I rozumiem, że są te wątpliwości. Do końca listopada 2022 r. jest możliwość ich wydania, wiemy, ile ich jest, bo jest rozporządzenie, i teraz jest kwestia kontroli tego, jak zostały wydane, czy zostały wydane. Gdzie, w którym dokumencie się znajdzie informacja o ich wykorzystaniu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Ja myślę, że w sprawozdaniu za kolejny rok budżetowy będzie to pokazane. Jeżeli chodzi już nawet o sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2022, to powiem, że nasze prawo – i tutaj nie ma żadnych zmian – przewiduje, że jeżeli jest wydatek niewygasający, to on obciąża deficyt roku bieżącego. Tak więc te wszystkie środki po prostu byłyby wykazane w deficycie 2021 r., sprawozdanie z wykonania byłoby w 2022 r. i byłoby pokazane, że tak powiem, ile tych wydatków niewygasających u kogo jest. To byłoby pokazane. A jeżeliby była jeszcze kwestia ich właściwego rozliczenia, jeżeli np. by tych środków, bo to chyba o to chodzi… O ile pamiętam, jeżeliby środki nie zostały wykonane, ktoś by nie wydał tych środków, powiedzmy sobie, to one weszłyby do dochodów roku kolejnego i by było wykazane w kolejnym roku, że tyle środków zostało i weszły one do dochodów tego roku. Tak przynajmniej ja sobie to wyobrażam. Kontrola wykonania takich środków niewygasających jest jak najbardziej, moim zdaniem, możliwa w każdym momencie do przeprowadzenia przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tu nie ma nic do ukrycia i nie ma nic nietransparentnego. To rozporządzenie Rady Ministrów o wydatkach niewygasających, jeżeli państwo senatorowie kiedyś do niego sięgali, jest naprawdę bardzo szczegółowe, pokazuje, co i na co… Nawet, o ile pamiętam – tu niech mnie pracownicy korygują – jest to z takim opisem, na jakie to jest zadanie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Pan senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pytań do nowelizacji budżetu z pewnością jest mnóstwo, na pewno nie wszystkie zdążymy zadać, ale może zanim będą te pytania, to jeszcze uwagi ogólne.

Przystępujemy do pracy nad nowelizacją budżetu w październiku, ta nowelizacja wejdzie w życie pod koniec października. I to jest oczywiste, no bo z reguły, jeżeli w ogóle nowelizacja ma miejsce, to ona ma miejsce pod koniec roku. Niemniej jednak w tym przypadku zastanawia czy budzi wątpliwości skala tej nowelizacja. W końcu dochody rosną o prawie 80 miliardów zł, czyli to prawie 1/5 dochodów, wydatki rosną o ponad 36 miliardów zł, a do końca roku mamy, powiedzmy, 2 miesiące. No i teraz oczywiście rodzi się pytanie, jak poszczególni dysponenci części budżetowych te wydatki zrealizują. Pan minister mówił, że niektóre te wydatki będą mogły być realizowane w roku kolejnym, np. przez samorządy. Ale przecież nie wszystkie wydatki będą mogły być realizowane w roku kolejnym i w związku z tym jest pewna wątpliwość dotycząca racjonalności tych wydatków, tych olbrzymich kwot, które trafiają do niektórych dysponentów części budżetowych. No, w moim przekonaniu niestety czytelność budżetu, zawiłość budżetu… Cały czas to wszystko jest trochę zatrważające. Reguła stabilizacyjna… no, jest jakaś proteza. Te wydatki niewygasające też wydają się dziwną rzeczą. Pan minister mówi, że one są pod kontrolą, tylko ja właśnie nie do końca wiem, czy na pewno pod kontrolą parlamentu, pod kontrolą Sejmu. Niestety, Senat nie zajmuje się oceną wykonania budżetu za poprzedni rok, ale to jest w gestii Sejmu i Sejm to robi po 31 maja, a my mamy wydatki niewygasające do końca listopada. Tak więc w jaki sposób ma on ocenić zasadność tych wydatków i ich racjonalność, ja sobie nie bardzo potrafię wyobrazić.

Rzeczywiście te wydatki są olbrzymie i o niektórych z nich pewnie będziemy mówili bardziej szczegółowo, ale ja powiem np. o rezerwie ogólnej. No, w październiku podwyższamy bardzo wysoką rezerwę ogólną, półmiliardową o kolejne 100 milionów zł. Co my jeszcze chcemy z tych pieniędzy zrobić? To też są jakieś ukrywane pieniądze. No, rezerwy celowe. Na temat rezerw celowych w uzasadnieniu ustawy nie ma ani słowa oprócz tego, że one rosną o 100 miliardów zł… przepraszam, chyba o 600 milionów zł. No, one są i tak gigantyczne i na co mają być przeznaczane na 2 miesiące przed końcem roku, to sobie trudno wyobrazić.

To są tego rodzaju dywagacje natury ogólnej, a myślę, że o szczegółowych wydatkach będziemy jeszcze rozmawiać.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, czy chciałby pan się ustosunkować do tej wypowiedzi pana przewodniczącego?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tak, oczywiście.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Tak jak mówiłem, np. 12 miliardów, które idą do jednostek samorządu terytorialnego – nie ma tu problemu; 1 miliard zł, który idzie do uczelni i instytutów – również nie ma problemu; następny 1 miliard zł dla PFRON – również idzie to do państwowego funduszu celowego, bo to jest 800 milionów jako wpłata. Również jako wpłata idzie 6,5 miliarda na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, 2 miliardy 700 milionów idzie do funduszy pod nadzorem ministra spraw wewnętrznych i administracji. O ile…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, dokładnie.

O ile pamiętam, na rządowy fundusz dróg, na drogi idzie chyba 3 miliardy 100 milionów. Dodatkowe środki są również na fundusze związane z koleją, z modernizacją przystanków, z programem przystankowym itd. Myślę więc, że te środki da się wykorzystać i w znacznej części one nawet nie będą ujęte jako wydatki niewygasające, bo po prostu już w tym roku zasilą fundusze. Analogicznie do tego, co się działo w roku ubiegłym, nawet jeżeli nie będą w całości wykorzystane, to przyspieszą się pewne procedury, będą one wcześniej zapewnione, więc myślę, że wcześniej ruszą przetargi, procedury konkursowe. I to jest właśnie wartość dodana takiego rozwiązania.

Jeżeli chodzi o wydatki niewygasające i ich transparentność, to o ile pamiętam, jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, to ono dosyć szczegółowo odnosi się również do wydatków niewygasających. I czy one nie są pod kontrolą? No, moim zdaniem są. I zawsze, że tak powiem, była kwestia tych wydatków niewygasających, tylko że one były do marca, do końca marca. Ale jesteśmy w takim okresie trochę, powiem szczerze, ekstraordynaryjnym. W tamtym roku te wydatki się zamknęły kwotą, jak pamiętam, 11 miliardów 600 milionów. Popatrzyłem na to pod względem procentowym i w roku… To było 2,3% budżetu. Popatrzyłem na to pod względem procentowym. W roku 2004, w 2005 r. w budżecie ta proporcja była dosłownie mniej więcej taka sama. Tak więc nie są to jakieś…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

2004 i 2005 r.

(Głos z sali: Był marzec, a jest listopad.)

Tak, ale… To teraz ja się odniosę do takiej sprawy. Bo tutaj mamy taką sytuację, że np. są środki na inwestycje w jakiejś jednostce samorządu terytorialnego, procedury przetargowe przedłużają się przez trzecią czy czwartą falę COVID i w sumie co do zasady trzeba by te środki, że tak powiem, cofnąć, nie ma możliwości przedłużenia tego jednostce samorządu terytorialnego, trzeba byłoby to przesunąć.

I jeszcze jedna sprawa, o której mówił pan senator, a mianowicie kwestia rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna została już wykorzystana w znacznej części, tam zostało ok. 150 milionów zł. I powiem, dlaczego zwiększamy rezerwę ogólną. Mianowicie wykorzystanie rezerw celowych jest możliwe tylko do 15 października, więc myślę, że taki bufor na poziomie 100 milionów zł jest buforem jak najbardziej zasadnym. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Teraz ja będę? Po kolei, tak?

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ten temat jeszcze…)

No, cały czas o tym samym temacie mówimy. Za chwileczkę pan senator także będzie mówił.

Tutaj rzeczywiście dotykamy istoty całego tego problemu i najpoważniejszej kwestii w tej dyskusji, czyli kwestii tych środków niewygasających. I myślę, że ze strony senatorów nie ma, że tak powiem, zastrzeżeń co do celowości dużej części tych środków, które miałyby być w ten sposób wydane, tylko raczej zwracamy uwagę na kwestię nieprzejrzystości i na to, że tej sytuacji jednak nie można porównywać z sytuacją, gdy możliwość wydatkowania środków niewygasających kończyła się w marcu, bo wtedy w sposób oczywisty one stawały się częścią sprawozdania z wykonania budżetu, które się odbywało w czerwcu czy z końcem maja. To była prosta sprawa. W związku z tym tu będziemy chcieli wprowadzić jednak taką poprawkę, która by pokazywała, że takie sprawozdanie, może dodatkowe, tylko i wyłącznie dla tych środków niewygasających powinno być i powinno być przedstawione Sejmowi, Najwyższej Izbie Kontroli. Pewnie chcielibyśmy, żeby przynajmniej komisja budżetu Senatu taką informację też otrzymała, ale nie wiem, czy to będziemy dopisywali, bo żeby nasi koledzy i koleżanki w Sejmie nie mówili, że my wchodzimy w sprawy, które do tej pory nie były nam przypisane, a więc w taką informację sprawozdawczą. Wydaje mi się, że to jednak powinno być.

I druga sprawa, też związana z tą kwestią. Wyraźnie widać, że coraz więcej środków pod koniec roku… Państwo zakładacie, że powinny być to środki niewygasające. One jednak burzą ten system budżetowania, który generalnie co do zasady w Polsce do tej pory opierał się na tym rocznym systemie finansowania. Możliwe, że czas, żeby zastanowić się, czy budżety nie powinny być przygotowywane na okres 2-letni lub dłuższy. W Unii Europejskiej są 7-letnie ramy finansowe, to u nas mógłby być to 5-letni okres budżetowania i tylko roczne plany finansowe, które powinny być w jakiś bardziej uproszczony sposób przyjmowane. Możliwe, że do tego dochodzimy, i możliwe, że będziemy dochodzili do tego poprzez niszczenie dotychczasowego systemu budżetowania, jednak jego zasady do tej pory były bardzo mocno, jasno i klarownie wypracowane i wszyscy ich się trzymali, a w tej chwili próbujemy łamać te zasady, trochę wykorzystując pandemię koronawirusa. Tak więc myślę, że może należałoby się też wyraźnie zastanowić nad tym, jak powinien być w ogóle konstruowany budżet w przyszłości. Tym bardziej że widać wyraźnie, że budżet zadaniowy, który właściwie miał być takim systemem, że miał pokazywać te wydatki w dłuższej perspektywie, zadania, które będą finansowane w dłuższej niż rok perspektywie – jak nawet wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli – właściwie kompletnie upadł, że w tej chwili niewiele z niego pozostało, z tej dobrej przecież idei wymyślonej już wiele lat temu. Zresztą swego czasu w ogóle była koncepcja, żeby budżet był w układzie zadaniowym, nie w tej formie takiej…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: Niby jest.)

No, niby jest, ale to jakoś się nie sprawdza.

Teraz chciałbym o coś zapytać. No, rzeczywiście tej nowelizacji dokonujemy pod koniec roku. Co by się stało, gdybyśmy tej nowelizacji nie przeprowadzili, gdyby Sejm jej nie uchwalił, Senat nie uchwalił? Czy zdarzyłaby się jakaś tragedia z punktu widzenia tych instytucji? Bo wówczas te wszystkie środki, dodatkowe dochody stałyby się nadwyżką i obniżyłyby deficyt budżetowy. A może to byłoby najlepsze rozwiązanie? Chyba z punktu widzenia ministra finansów byłoby to korzystne rozwiązanie?

Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Po pierwsze, odniosę się jeszcze troszeczkę do tych wydatków niewygasających i ich kontroli. Jeżeli wydajemy rozporządzenie, mówimy, kto i ile może tych wydatków i na co wykorzystać, nie ma możliwości żadnych zmian, to wykonanie może doprowadzić tylko do wyniku in plus. To są jakby maksymalne limity. Jeżeli ktoś nie wydatkuje, to może być tylko lepiej i te środki po prostu wchodzą do dochodów roku bieżącego, w którym są wykonywane. Mówię, że jeżeli mamy rozporządzenie, pokazujemy kto i ile ma tych wydatków niewygasających, to może być to tylko mniej, może być w pewnych miejscach niewykonanie, ale myślę, że przy tak długim okresie to by było marginalne.

Na drugie pytanie, czy… Powiem, że jeżeli chodzi o budżet zadaniowy, to myślę, że takie ujęcie tylko i wyłącznie w formie budżetu zadaniowego nie byłoby możliwe.

A jeżeli chodzi o planowanie dłuższe i o to, co by się stało, gdybyśmy nie zrobili tej nowelizacji, to trzeba wskazać, że przede wszystkim samorządy nie otrzymałyby 12 miliardów zł. Myślę, że to jest główny beneficjent. No, nie byłoby też przyspieszenia pewnych procesów inwestycyjnych, szybszego zapewnienia środków. Oczywiście każdy to dostaje… No ale jest tam również 1 miliard zł na zdrowie, 1 miliard zł dla niepełnosprawnych. Obecna sytuacja, jeżeli pozwala zrobić taką nowelizację i zaspokoić część wydatków, które w pierwotnym założeniu budżetowym nie były możliwe do zaplanowania ze względu na prognozy… Bo powiem, że teraz, po czasie łatwiej jest mówić, że jednak te dochody są wyższe. Np. często spotykamy się z zarzutem, że to jest kwestia inflacji, która była przewidywana. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o planowaną inflację na rok 2021, to przyjęta do ustawy budżetowej na rok 2021 inflacja była średnią median rynkowych. To nie był wymysł ministra finansów. Takie były czasy, byliśmy w trakcie pandemii i były inne założenia. Możemy teraz… No, mogę powiedzieć tak: złapaliśmy troszeczkę oddechu i… Co by się stało? No, co by, Panie Senatorze, się stało? No, nie odtworzylibyśmy tego 6-procentowego funduszu motywacyjnego dla pracowników. O te właśnie niewygasy troszeczkę…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest ważna sprawa. To jest 6-procentowy fundusz motywacyjny plus samorządy…)

Tak jest. Ja uważam, że wszystkie rzeczy są ważne. I tak np. 650 milionów na rolnictwo, myślę, też jest rzeczą ważną.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale czy one będą wydane w tym roku?)

Myślę, że jeżeli chodzi o rolnictwo, to będą wydane w tym roku. To są kwestie związane także z ASF, jak pamiętam, więc myślę, że to będzie wydatkowane w tym roku. Działamy tak, że najpierw zbieramy dane z województw, przedstawiamy… I staramy się w miarę systematycznie płacić. Również dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są przewidywane środki na zadania związane m.in. z ASF.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pan senator Czarnobaj ma jeszcze pytanie.

Proszę bardzo, Senatorze…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tu jeszcze koleżanka podpowiada, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa były informacje dotyczące niewygasów, ile zostało wykorzystane do 30 kwietnia. Reszta będzie pokazana w przyszłym roku, tak że…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy w takim razie – przepraszam – te niewygasy… Jeżeli będą niewygasy w roku 2021…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak.)

…to one będą pokazane dopiero w sprawozdaniu w 2023 r. Tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeżeli już, jeżeli już, to byłyby pokazane…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Za chwileczkę jeszcze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Może pan mecenas, bo w tej sprawie na pewno…)

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ja chciałbym tylko, żebyśmy mieli jasność, powiedzieć, że ja, Panie Ministrze, nie widzę takiego przepisu obecnie, który by przewidywał, że środki niewygasające z 2021 r. będą gdzieś wykazane, będą stanowić przedmiot informacji.

I jeszcze chciałbym się odnieść do kwestii rozporządzenia. Pan minister mówi, że środki niewygasające, podobnie jak dzisiaj w przypadku rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, które wyłączamy… Jest określony w tym rozporządzeniu wykaz tych środków. Ale my nie mówimy o określeniu wysokości tych środków, przyporządkowania ich, tylko mówimy o realizacji wydatkowania tych środków. W ustawie o finansach publicznych w art. 182 ust. 4 pkt 2, mimo że takie analogiczne rozporządzenie jest wydawane i uwzględnia środki niewygasające, które należy wydatkować najpóźniej do 31 marca, zamieszczacie informację o wydatkowaniu, realizacji tych środków. Czym innym jest określenie czegoś w rozporządzeniu i czym innym jest później przekazanie właściwym instytucjom informacji, jak te wydatki, które zostały określone, wykaz tych wydatków w rozporządzeniu, były realizowane, wydatkowane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Tak, ja się tutaj zgadzam, tylko że jest jedna rzecz, którą tu już zresztą poruszyłem, że tu może być tylko wydatkowanie na… Ono może być tylko lepsze. Tu wariant maksymalny został pokazany, wszystko to, co zostało wrzucone w rozporządzenie, zostało wykazane w deficycie budżetowym. Tak więc tu może być tylko korekta, jeśli te środki w całości nie byłyby wykorzystane. One się nie zmarnują, one wrócą jako niewykorzystane do dochodów budżetu państwa roku bieżącego. Jaka jest jeszcze idea niewygasów i dlaczego one są traktowane jako deficyt roku bieżącego? Gdy rząd w rozporządzeniu określi, ile tych niewygasów jest, np. 10 miliardów, to musi te 10 miliardów fizycznego cashu znaleźć w bieżącym roku budżetowym i przelać na specjalne subkonto. I to jest traktowane, taki ruch, jak wypełnienie deficytu. Później środki wchodzą w konsolidację, a resorty są zasilane w takim momencie, gdy tych środków fizycznie potrzebują. I tu wykonanie może być tylko mniejsze. Nie może być żadnej zmiany przeznaczenia wydatkowania w stosunku do tego rozporządzenia, które tu zostało… Dziękuję.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący, jeszcze tylko, jeśli można…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Ja myślę, Panie Mecenasie, że wola ministra jest taka, żeby te sprawy były absolutnie przejrzyste, nie ma żadnych wątpliwości. Rozumiem, że będzie życzliwy i przyjrzy się tej poprawce, jeżeli ją zobaczy, jeżeli ona będzie przygotowana. I wtedy byśmy nad nią podyskutowali, bo po prostu wtedy będziemy bliżej… Skoro jest wola ministra, żeby wszystko przejrzyście funkcjonowało, a tak powinno być z budżetem, no to ja w ogóle nie boję się o to, że nie będzie poparcia dla takiej poprawki.

Proszę bardzo, Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Kończąc, chciałbym tylko powiedzieć, że, tak jak pan przewodniczący powiedział, tu nie chodzi o negację rozwiązania, tylko o to, że staramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie zgodne z konstytucją. Panie Ministrze, w art. 182, który dotyczy tych środków niewygasających, w pierwszym przepisie wskazujecie, że tu jest kontrola Sejmu. Wykonywanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu. My mówimy tylko o tym, żeby ewentualnie rozważyć kwestię dodania przepisu, który dotyczyłby tej kontroli, bo w dalszym przepisie tego artykułu jest wykazane, że te środki podlegają kontroli Sejmu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, kończąc ten wątek, powiem tak. Jak pan pamięta, chyba rok temu też o tym rozmawialiśmy, zgadzając się co do idei – że są sytuacje, w których pieniądz nie może kończyć swojego żywota w marcu. Mówiliśmy wtedy o tym, że należy pomyśleć, jak ten problem rozwiązać. Chodzi o transparentność, o to, co dotyczy kontroli wydawania pieniędzy, czytelność itd. I znowu jesteśmy w takim samym momencie – rozmawiamy tak samo i o tym samym, jak to było rok temu.

I jeszcze jedna informacja. Panie Ministrze, dał pan przykład samorządów. Chodzi o te 12 miliardów. Budżet samorządów jest robiony tak, że to, co nie zostaje zrealizowane, przechodzi na rok następny jako nadwyżka i wchodzi do następnego budżetu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tutaj to też tak działa…)

No, tak by było, właśnie dlatego mówię… Jeżeli nie wprowadzamy instytucji niewygasów, to będzie to ten sam mechanizm. Ale już kończę ten wątek.

Panie Ministrze, ja mam taką prośbę. W załączniku nr 1, jeśli chodzi o kwestię dochodów, mamy dochody podatkowe, dochody niepodatkowe. Jeżeli zestawimy to, co było w planie na rok 2021, oraz to, co jest teraz, począwszy od pierwszej pozycji, czyli podatku od towarów i usług… O ile pamiętam, teraz nie sprawdzałem, to było ok. 180 miliardów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak, 181…)

…a teraz jest 214.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja nie oczekuję odpowiedzi teraz i zadam to pytanie, Panie Ministrze, jeszcze raz podczas debaty. Chodzi mi o taką rzecz. No, różnica 1 czy 2 miliardów zł to jest kwestia niedoszacowania, to jest kwestia zrozumiała według mnie. Ale skoro to jest różnica taka, jak mówiłem, to chciałbym usłyszeć od pana ministra… Ja oczywiście cieszę się z tego, że jest tak…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…a nie odwrotnie. Ale chciałbym usłyszeć od pana ministra uzasadnienie. To chyba nie jest tak, że był COVID i planowaliśmy 181, a wyszło 214. Z czego wynika to 214? Chciałbym, żeby pan minister odpowiedział nam na zasadzie: te 214 wzięło się stąd, że to, to, to i to. Jeżeli można odnieść to do tych pozycji, które tutaj są… Mamy tu dochody państwowych jednostek budżetowych i inne, dochody niepodatkowe. Tutaj, o ile pamiętam, ta różnica to jest 23 do 36. A więc jeśli chodzi o takie kluczowe elementy, gdzie jest zasadnicza różnica, Panie Ministrze, bym prosił o uzasadnienie i pokazanie, z czego to wynika. To pytanie zadam na posiedzeniu plenarnym. Dobrze?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Ale takie pytania myśmy chcieli teraz zadawać, takie bardzo szczegółowe, dotyczące tego, jakie są źródła pochodzenia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeśli pan minister nie udzieli pełnej informacji teraz, to dokończy ewentualnie na posiedzeniu plenarnym.

Pan senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Panie Ministrze, cały czas w moim przekonaniu mówimy o czymś, co my nazywamy kreatywną księgowością, a pan minister swego czasu nazwał inżynierią finansową. No, to wszystko jest rzeczywiście dziwne, zagmatwane i nie zawsze czytelne. Jeszcze raz powiem o tych rezerwach celowych. No, Panie Ministrze, czytam uzasadnienie i w uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, że rezerwy celowe zmienią się, wzrosną o 672 miliony 209 tysięcy zł. Pan minister przed chwilą powiedział, że rezerwy celowe powinny być wydane do 15 października. Do 15 października ta ustawa w ogóle nie wejdzie w życie…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Jedno wyjaśnienie. Są pewne wyjątki. I tu jest jedna taka rezerwa, dotycząca takiego bufora na… Jak pamiętam, są 2 pozycje rezerw, które, powiedziałbym, się wtedy nie kończą. Może jest więcej, ale dwie pamiętam. To jest poz. 8, jeżeli chodzi o środki unijne, i poz. 16, jeżeli chodzi o zobowiązania Skarbu Państwa. Dwie takie rezerwy nie wygasają z dniem 15 października.

Jeszcze chyba…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, przepraszam, jeszcze jest jedna taka rezerwa, czwórka.

Senator Paweł Arndt:

Rozumiem, że ten wzrost dotyczy akurat tych rezerw. Tak? No, szkoda, że to gdzieś w uzasadnieniu nie zostało jasno stwierdzone, bo potem są wątpliwości takie, jakie podnosiłem.

Chciałbym dopytać o niektóre sprawy, takie bardziej precyzyjne. Myślę o tych środkach na fundusze, np. na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych czy na Fundusz Wsparcia Policji. Tam są olbrzymie pieniądze, zwłaszcza na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – 6 miliardów 300 milionów zł. Jak rozumiem, one powinny być wydane w tym roku, a jeżeli ewentualnie wejdą w niewygasające, to do końca marca przyszłego roku, nie później. Jest z nami pan minister Skurkiewicz, więc może pan minister powiedziałby ewentualnie, na co te środki miałyby być przeznaczone…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Wcześniej też były przeznaczone dodatkowe, poprzednio…)

Tak, bo to nie są jedyne środki.

A tak przy okazji, Panie Ministrze, zapytam, ile w tej chwili wynoszą wydatki na obronność w stosunku do PKB. Czy pan minister byłby w stanie powiedzieć, jak to wygląda w przypadku innych krajów NATO? W jakim my miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o wydatki obronne?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, pan minister Skurkiewicz.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Jeżeli chodzi o wydatki obronne, to my wydajemy, oczywiście zgodnie z ustaleniami ze szczytu w Newport, ponad 2% PKB. Przypomnę, że jest ustawa, która nakłada na nas obowiązki wydatkowania do 2,5% PKB w 2030 r. W obecnej chwili jest to… W tym roku to jest 2,28% bodajże, jeżeli sobie dobrze przypominam, po tej nowelizacji.

I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tych środków nie można traktować jako wygasających. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych jest funduszem, który jest niewygasający z końcem roku budżetowego. Jest określona kwota, która jest na tym funduszu, a wydatki z tego funduszu są przekazywane na modernizację techniczną Sił Zbrojnych. To nie są środki finansowe, które ulegają wygaszaniu. To nie są tzw. niewygasy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

A jaki jest stan tego funduszu na dzisiaj?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Jeżeli chodzi o szczegółowe pytania dotyczące procentu, tego, jak procentowo to wygląda w innych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to bywa naprawdę bardzo, bardzo różnie. 2% PKB wydają oczywiście Stany Zjednoczone, wydaje Polska, wydaje Estonia, wydaje… Bodajże 8 krajów spośród wszystkich krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego na koniec roku 2020 wydatkowało 2% i więcej produktu krajowego brutto na kwestie obronne.

Jeżeli chodzi o stan funduszu modernizacji technicznej, ja może podam ten, który był zapisany pierwotnie w budżecie państwa na rok 2021. To jest kwota 175 milionów 827 tysięcy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stan Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na teraz jest na poziomie 175 milionów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz: 175 milionów 827 tysięcy.)

Cała kwota zostanie wydana w tym roku i na koniec roku, jak planujecie…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Ja jeszcze raz podkreślę, To są środki finansowe, które w momencie uchwalania budżetu na rok 2021 zostały zapisane w budżecie. To jest przewidywany stan tego funduszu w roku 2021. Te środki finansowe są oczywiście sukcesywnie wydatkowane na modernizację techniczną. Ja przypomnę, czemu służy Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To wiemy. To są zakupy sprzętu…)

Ale jest ważne, Panie Przewodniczący, co to są za środki finansowe. To są środki, które są wydatkowane na modernizację techniczną, ale… Są też wpływy na ten fundusz np. z korzystania z naszych poligonów przez podmioty zewnętrzne, armie innych krajów. One płacą nam za to, wpłacają. To są np. odsetki za nieterminowe przekazywanie sprzętu do Sił Zbrojnych itd. No, ten wachlarz, który dotyczy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, jest jasno sprecyzowany i ograniczony.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Chyba także dochody ze sprzedaży mienia wojskowego wchodzą w to. Prawda?)

Tak, tak, oczywiście. Agencja Mienia Wojskowego, środki finansowe również wchodzą…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli jaki jest stan na dzisiaj? Ta nowelizacja, że tak powiem, ma przekazać na rzecz tego funduszu 6 miliardów zł. Prawda?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

6 miliardów 300… I to mówimy otwarcie, bo to jest informacja, która jest informacją publiczną. Te środki będą przekazane na zakup czołgów typu Abrams.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Myśmy nowelizowali ustawę w maju czy w sierpniu i te obligacje przeznaczone na rzecz, jeżeli dobrze pamiętam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak, to…)

To było w sierpniu. Prawda?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak, Panie Przewodniczący. Tak, to właśnie…)

To była kwota…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, tam nie było kwoty. Tam była tylko możliwość przekazywania obligacji…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: I wyście je przekazali?)

Nie, nie. Nie zostały…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli nie została uruchomiona ta…)

Nie, nie. Po prostu…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Myśmy to krytykowali, a tymczasem…)

Jest tylko możliwość przekazania obligacji, natomiast żadna kwota obligacji na ten fundusz nie została przekazana.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jasne.

A te będą przeznaczone, tak jak tutaj pan minister mówi i jak rozumiem, na zaliczkę na zakup tych abramsów, czy jakichś…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Tak, oczywiście. To jest informacja, która już została podana przez ministra Mariusza Błaszczaka…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)

To są środki finansowe, które pójdą m.in. na ten zakup.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobra.

Pan senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Panie Ministrze, teraz spytam o inną część, która budzi zasadnicze wątpliwości. Chodzi mi o część 16 „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”. Tutaj budżet rośnie o 214,5 miliona zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest gigantyczna kwota wobec planowanych 379 milionów. O 214 milionów w jednym roku rosną wydatki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy pan minister mógłby wyjaśnić, w czym rzecz?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Oczywiście, Panie Senatorze, już wyjaśniam. Nie pamiętam szczegółów co do tych kilkunastu milionów, ale jeśli chodzi o 200 milionów, to pamiętam, co to jest. Tak się składa, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podlega premierowi i te 200 milionów to jest dotacja dla tej agencji. Zostało wypracowane takie wspólne stanowisko ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i pan pełnomocnik, pan minister Paweł Wdówik… To zadanie zostało zlecone właśnie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o to, żeby tam poszły pewne środki na zadania inwestycyjne, na zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych, żeby zorganizować jakąś wypożyczalnię. Ja nie znam szczegółów co do tego, jak to było uzgadniane, natomiast wiem, że pan minister Wdówik był bardzo wdzięczny prezesowi Kuczmierowskiemu, że się podjął tego zadania, gdyż, jak pamiętam, nie bardzo mógł to zadanie realizować PFRON. W ustawie okołobudżetowej, którą nowelizujemy, są również takie zapisy ekstraordynaryjne na rok 2021, umożliwiające tej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podejmowanie tego typu działań. Tak więc ten wzrost to jest de facto dotacja dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, ja chciałbym o coś zapytać. Na kancelarię premiera jest wzrost środków na ten rok o ponad 200 milionów zł. Budżet kancelarii premiera przewidywał wydatki na poziomie mniej więcej 294 milionów i to zostało zwiększone o 214 milionów zł. Jakie jest uzasadnienie?

(Głos z sali: To już mówił pan minister.)

A, przepraszam.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tak, to przed chwilą mówiłem. To jest ta dotacja dla RARS.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przepraszam, bo akurat szukałem… Przepraszam.

Jak pracowaliśmy nad budżetem roku 2021, to, jak pan minister i państwo pamiętacie, myśmy zgłaszali sporo różnego rodzaju poprawek – nie aż tak dużo, ale było ich sporo – i mówiliśmy, że ten wzrost dochodów będzie wyraźnie większy, niż państwo planowaliście. No, państwo generalnie uważaliście, że nie, że będzie tak, jak wy planujecie itd. Okazało się, że jeśli chodzi o dochody, to rację mieliśmy my, którzy nie dysponowaliśmy takim potężnym aparatem jak Ministerstwo Finansów i inne instytucje rządowe. Cieszymy się z tego, że myśmy mieli wtedy rację i że państwo, nowelizując ustawę budżetową, de facto przyznajecie pod tym względem nam rację. Abstrahuję tu oczywiście od kwestii tego, na jakie cele były przeznaczane te dodatkowe środki, bo to jest zawsze kwestia ocenna. Wydaje mi się, że te nasze, że tak powiem, przewidywania okazały się bardziej prawdopodobne, chociaż były bardzo ostrożnie szacowane, niż to, co państwo mówiliście. Czy nie mam troszeczkę racji w tym, co mówię teraz?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, oczywiście w tym momencie jak najbardziej mogę taką rację przyznać. Niemniej jednak z tego, co pamiętam, to państwa poprawki były, powiedziałbym, niewielkie w skali całego budżetu, bo tam chodziło o kilka miliardów, i raczej państwo wskazywali, że np. będzie wyższy wynik z NBP. On był wyższy, ale ja nie mogłem sam z siebie założyć, że tak będzie, bo bazowałem na oficjalnym dokumencie prezesa NBP. Pamiętam, że były nawet prośby dotyczące zwrócenia się do prezesa NBP, poproszenia go, żeby pokazał wynik…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dokładnie. Ja wystąpiłem w tej sprawie.)

Panie Przewodniczący, z panem dyrektorem Szałwińskim znaleźliśmy w dokumentach… Teraz jesteśmy krytykowani za złe prognozy itd. Znaleźliśmy z panem dyrektorem Szałwińskim takie zdanie, opinię Pracodawców RP, która, jak myślę, jest kluczowa. Logika i sens tego zdania są mniej więcej takie: tak, rząd posługuje się taką średnią medianą prognoz rynkowych, ale jednak budżet powinien być przygotowany jeszcze bardziej pesymistycznie i ostrożnościowo. To zdanie, które odnalazł dla mnie pan dyrektor Szałwiński, to nie było zdanie państwa, tylko strony pracodawców – że jeszcze zbyt optymistycznie do tego podchodzimy. Teraz, po fakcie oczywiście można o tym mówić, kto ma rację. I tę rację trzeba państwu przyznać. Nie ukrywam, że chciałbym mieć tylko takie problemy, że mamy dochody wyższe od szacowanych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Jeżeli pan minister już na to pytanie odpowiadał, to sobie odtworzę… Ja mam takie pytanie. W przypadku nowelizacji budżetu tegorocznego była mowa o tym, że będą zwiększone pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Mówiliśmy o tym bardzo dużo.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I, jak rozumiem, w ramach tej kwoty jest te 8 miliardów, o których mówił pan premier, tzw. subwencji wyrównawczej, w związku z możliwym obniżeniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, co jest z kolei związane z ewentualnym wejściem w życie – no, wierzymy w to, że tak będzie – Polskiego Ładu w zakresie kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, jak samorządy to będą… Ja rozumiem, że to są pieniądze, które będą wypłacone samorządom, czyli gminom i powiatom, w tym roku, ale, że tak powiem, na ubytek dochodów przyszłorocznych. Oni będą musieli w tym budżecie to ująć, jeżeli… No, nie wiem, kiedy to zostanie wypłacone. Ale wydatkować to będą w przyszłym roku. Pan premier mówił też o takiej zasadzie, która ma być wprowadzona, to znaczy że będzie teraz wypłacana 1/12… Tak? To dotyczy ogółu wpływów podatkowych, czy to dotyczy… Tych 8 miliardów chyba nie dotyczy, no bo to będzie na raz wypłacone. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę bardzo…)

Samorządy pytają o to i chciałbym, żeby to doprecyzować, Panie Ministrze. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: To już odpowiadam, Panie Przewodniczący…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Byłoby dobrze, gdyby pan minister przy okazji wyjaśnił całą tę zależność między subwencją dodatkową, tymi 8 miliardami zł, bo, jak rozumiem, tyle będzie w związku z nowym ładem…

(Głos z sali: Polskim Ładem.)

…z Polskim Ładem… Jaki to będzie mechanizm?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Już mówię.)

Czy to jest uzgodnione z samorządami? Czy to są kwoty rzeczywiście dopowiadające przewidywanym przez was ubytkom w dochodach samorządów?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, pewnie będziemy mieli dłuższą debatę na ten temat na kolejnym posiedzeniu komisji, ale już wyjaśniam. Tak, rzeczywiście jest 8 miliardów przewidzianych w ustawie budżetowej i w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą się będziemy zajmować dzisiaj po godzinie 16.00, jak rozumiem. Tak że mamy 8 miliardów. Jak te 8 miliardów będzie dzielone? One byłyby dzielone – jeżeli coś mylę, to mnie pan dyrektor Marek Wiewióra poprawi – z uwzględnieniem PIT, który by jednostki samorządu terytorialnego miały naliczany i przekazywany w 2022 r., z pewnymi korektami tych kwot o tzw. wskaźnik bogactwa jednostek samorządu terytorialnego, z wielkością maksymalną, minimalną. I taki podział byłby zapewniony. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz, o której mówił pan senator, tak wyprzedzająco, bo odniósł się do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego… W celu ułatwienia planowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w CIT i PIT jednostka samorządu terytorialnego już na początku roku będzie wiedziała, jakie ma dochody z CIT i PIT przewidziane na poziomie ustawy budżetowej, czyli jakie udziały, i co miesiąc będzie dostawała zaliczkę – 1/12. Po roku będzie rozliczenie in plus lub in minus, jeżeliby te wpływy okazały się mniejsze lub większe. To jest pewność planowania, tylko że to się odnosi do czegoś innego - do udziału w CIT i PIT w roku 2022. Tu kwoty będą znane i środki przekazywane będą równomiernie, podobnie jak subwencja. Subwencja w postaci tych 8 miliardów będzie przekazana jednorazowo jeszcze w tym roku. Jak jednostki samorządu terytorialnego tego nie wykorzystają, to wejdzie to w nadwyżkę do wykorzystania w latach ubiegłych. Ponadto…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przyszłych, przepraszam.

I jeszcze jedna ważna rzecz. Oprócz tych 8 miliardów jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w tym roku jeszcze 4 miliardy, dodatkowo, ale to otrzymają tylko te jednostki, które mają niedobór w infrastrukturze kanalizacyjnej i wodociągowej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Mróz:

A na jakich zasadach te 4 miliardy będą dzielone? Bo to jest jakby nowa informacja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: One będą…)

To będzie jakiś algorytm, jak to podzielić?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tak, będzie również algorytm… Będą to otrzymywać te jednostki, w których średnia dotycząca kanalizacji jest niższa niż 60% nasycenia w infrastrukturę na liczbę mieszkańców, a średnia dotycząca wodociągów – 90%. I taka teoretyczna subwencja na mieszkańca, który nie ma dostępu do tej średniej… Chodzi o liczbę mieszkańców nie mających dostępu do tej średniej dotyczącej tej infrastruktury. I będzie wyliczana teoretyczna subwencja, która również będzie, że tak powiem, korygowana wskaźnikiem bogactwa. Jeżeli jednostka będzie mniej zamożna i ten wskaźnik bogactwa będzie mniejszy niż 1, to środków dostanie więcej, a jeżeli będzie bogatsza i wskaźnik będzie wyższy niż 1, to tych środków będzie dostawała mniej. Wszystko odbędzie się algorytmicznie, bez żadnych decyzji uznaniowych. Dziękuję.

Senator Krzysztof Mróz:

Rozumiem, Panie Ministrze, że te 4 miliardy na kanalizację to jest, można by powiedzieć, taki fundusz celowy. Ja tak mówię w cudzysłowie. Te środki dostaną wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, czy…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Nie wszystkie, tylko te, które…

(Senator Krzysztof Mróz: Te, które będą spełniały kryteria jakieś. Tak?)

Tak, dokładnie tak. Będą to środki…

(Senator Krzysztof Mróz: I to pójdzie w tym roku?)

Tak.

(Senator Krzysztof Mróz: Dobra. Dziękuję.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pytanie zadaje senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Tak. Kontynuując ten wątek, chcę zapytać, czy te 4 miliardy będą musiały być wydatkowane w tym roku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Nie, Panie Senatorze, absolutnie nie. To będzie subwencja inwestycyjna. Subwencja…

(Senator Paweł Arndt: Czyli jako subwencja…)

Tak. Jednostka samorządu terytorialnego będzie je musiała przeznaczyć na zadania związane z infrastrukturą wodociągową bądź kanalizacyjną, ale kiedy je wyda… Tam jest chyba określony okres kilkuletni, ale kiedy to zrobi, kiedy się rozliczy, to już, że tak powiem, jej sprawa.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To ja jeszcze do tej kwestii, Panie Ministrze, jeśli mogę… Tam są określone parametry, według których będzie rozdzielane to pomiędzy poszczególne gminy. Czy uwzględniliście państwo także problemy takich gmin, na terenie których są parki narodowe? Ta sprawa ciągnie się już od wielu lat i wydaje mi się, że można byłoby dzisiaj dopisać taki dodatkowy parametr… Gminy, na terenach których są parki narodowe, są w sporze z Ministerstwem Finansów itd. No, różnie to wygląda i tak jest już od kilku lat. Gdybyśmy tę kwestię mogli zamknąć jakoś, gdyby ten element był brany pod uwagę przy rozdzielaniu tych środków – np. to, że 50% powierzchni gminy jest objęta parkiem narodowym – to, jak mi się wydaje, załatwilibyśmy ten od wielu lat trwający problem.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, mam pytanie. W związku z którą subwencją pan myślałby o tych parkach?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Mówię o tych 4 miliardach zł, czyli o tej kwocie na…

(Głos z sali: Na wodociągi i kanalizację.)

…na wodociągi i kanalizację. Z reguły to są gminy, w których takie problemy też występują. W ten sposób byśmy, że tak powiem, zlikwidowali konflikt, który jest. A te gminy parkowe są wyraźnie biedniejsze niż inne.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, powiem tak. Jeżeli chodzi o biedniejsze… To jest uwzględnione właśnie w tym wskaźniku bogactwa. No ale jak sobie wyobrazić takie kryterium, które ustali, że te gminy, nie wiem, muszą dostawać, mogą dostawać, albo czy jakieś dodatkowe wyliczenie… Nie bardzo sobie wyobrażam takie kryterium, ale proponowałbym, Panie Senatorze, takie ćwiczenie. Może byśmy np. przekazali takie, no, na razie jeszcze może niepełne, takie wstępne przeliczenie, jak wyglądałby ten podział, na danych algorytmicznych. I może okaże się, że ten problem przynajmniej w jakiejś części będzie rozwiązany.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No, oczywiście można w ten sposób myśleć, ale wydaje mi się, że ten problem nie będzie rozwiązany, ponieważ sytuacja tych gmin, w których są parki narodowe, jest absolutnie szczególna. Państwo macie naprawdę doskonałe rozeznanie w Ministerstwie Finansów w tej sprawie. To dotyczy może nie jakiejś ogromnej liczby gmin, ale… Może dzisiaj tego nie uda się zrobić, ale gdybyście państwo zapytali osoby, które odpowiadają za problem sporu z gminami, w których są parki narodowe, może także osoby z ministerstwa środowiska… Tak w skrócie mówię, bo nie wiem, jak się teraz nazywa to ministerstwo, które odpowiada za kwestię nadzoru nad parkami narodowymi. I może można byłoby tę sprawę załatwić. Ostatnio znowu był spór w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – te gminy raz wygrywają, raz przegrywają – a chodziło o Słowiński Park Narodowy. Ten przypadek jest mi, że tak powiem, bliżej znany, ale wiem, że tych przypadków jest zdecydowanie więcej, choć nie jest to ilość, która byłaby, powiedzmy, niepoliczalna. To jest pewnie kilkanaście gmin w skali kraju. To jest problem wynikający z tego, że gminy, na terenie których są parki narodowe, mają wyraźne, duże ubytki w dochodach wynikające ze zwolnień.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Senatorze, przepraszam, ale jeżeli mógłbym coś tak na szybko zasugerować… Jeżeli byłaby taka zgoda moich zwierzchników, to raczej bym szedł w rozwiązanie inne. Może rezerwa subwencji ogólnej mogłaby być podzielona z uwzględnieniem jakiegoś kryterium? My np. teraz w ustawie samorządowej wpisaliśmy kryterium dotyczące przyjmowania repatriantów i kosztów z tym związanych. Może tutaj zastosować jakieś wyrównanie z rezerwy ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają na swoich obszarach parki narodowe? Może takie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Może, np. że 50%…)

Panie Senatorze, ale to naprawdę tak na gorąco.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Gdzie to powinno być wówczas zapisane?)

Są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapisy, które mówią, z uwzględnieniem jakich kryteriów, takich fakultatywnych, może być dzielona rezerwa subwencji ogólnej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No tak, tylko że tyle lat to trwa i nic… No, może, nie upieram się przy tym. Chodzi o to, żeby to załatwić, bo sprawa ciągnie się od wielu lat. Ja nie mówię, że to jest czas tylko tego rządu czy poprzedniego itd. Ale za każdym razem wszyscy mówią, że tak, że to jest ważny problem… To są z reguły gminy popegeerowskie itd., tam się po prostu kumulują te problemy, co wynika głównie z tego ubytku dochodów. One nie mogą inwestować, mają różnego rodzaju środowiskowe ograniczenia.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kolega jeszcze coś podpowiada panu ministrowi…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Tak. Pan dyrektor mi powiedział, że te gminy mają stosunkowo niską gęstość zaludnienia, a jeżeli chodzi o takie gminy, z taką niską gęstością zaludnienia, to de facto dostają one z części subwencji wyrównawczej spore środki. Ale jeżeli jeszcze by było tego, Panie Senatorze, mało… Ja akurat nie znam tego problemu, ale słyszałem, że rzeczywiście takie gminy mają problem, bo nie uzyskują stamtąd dochodów. Ja bym sugerował takie rozwiązanie, o którym mówiłem. Są kryteria podziału rezerwy i tam mogłoby być jakieś wyrównanie…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze. Mam prośbę w takim razie. Gdyby jutro na posiedzeniu plenarnym… Bo może byśmy zrobili do tego drobną poprawkę, do tego zapisu dotyczącego kryteriów, tak żeby to dodatkowe kryterium tam dorzucić? To może jakoś by rozwiązało te sprawę. Tak że prośba, żeby sprawdzić to, omówić ze współpracownikami, bo, jak mówię, sprawa naprawdę ciągnie się od wielu lat, są sprawy w sądach, Naczelnym Sądzie Administracyjnym itd. Wojewodowie niestety w tej sprawie zachowują się… No, nie chcę krytykować, bo zależy mi na załatwieniu tej sprawy, a nie na tym, żeby krytykować kogokolwiek.

Pan senator Paweł Arndt.

Senator Paweł Arndt:

Ja już bym nie chciał ciągnąć tego wątku…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pan senator Mróz? Proszę bardzo, może pan zadać pytanie też.)

(Senator Krzysztof Mróz: Ja już zadawałem.)

Panie Ministrze…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…te środki będą dzielone na wniosek gmin, czy państwo je na podstawie tych swoich algorytmów podzielicie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Algorytmicznie na podstawie danych GUS.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy senatorowie zdalni z nami pracujący chcą zadać pytanie?

Nie ma pytań.

Mamy tutaj dość znaczne dochody z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2. To jest kwestia bardzo ważna. Jak wiadomo, efektem wzrostu cen emisji CO2 jest wzrost cen energii elektrycznej dla konsumentów końcowych, przedsiębiorców czy osób indywidualnych. Rząd zwraca uwagę na to, że wzrost tej ceny wynika ze wzrostu sprzedaży uprawnień do emisji CO2, a równocześnie rząd w całości te środki przeznacza na cele, które… Chodzi o te ograniczenia. I myślę, że warto byłoby wyjaśnić tę kwestię nam, ale także naszym rodakom. Wydaje się, że ci, którzy sprzedają te certyfikaty, to są jakieś anonimowe instytucje. W jaki sposób wzrost tych środków, bo to jest dość znaczny wzrost dochodów… Na jakie cele będzie to przeznaczane? To w całości są dochody budżetu państwa. Prawda? I tym sensie można powiedzieć, że rząd, z jednej strony, się cieszy, iż ma większe wpływy z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2, a z drugiej strony mówi, że te uprawnienia, cena tych uprawnień ma wpływ na cenę dla odbiorcy ostatecznego.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, to jest pytanie bardziej do ministra klimatu niż do mnie. Nie jestem jakimś superekspertem, jeżeli chodzi o CO2, ale tak, rzeczywiście potwierdzam, że wzrost… To może być nawet 13 miliardów więcej niż planuje się…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: A cała sprzedaż emisji to ile?)

Ponad 20 miliardów, 24, 25 miliardów. To mogą być takiego rzędu wielkości, a one były szacowane na ponad 10, 11, jak pamiętam.

Były pytania dotyczące zagospodarowania tych środków i wypełnienia dyrektywy klimatycznej. Z tego, co ja się orientuję, to jesteśmy zobowiązani do składania raportów. I jest zapis, który mówi, że mamy wydatkować na te działania daną kwotę albo po prostu dokonywać mobilizacji innych działań, które by miały wpływ na redukcję emisji. Z tego, co wiem, to ministerstwo klimatu sporządza takie raportu i przekazuje je do Komisji Europejskiej. Ale, jak mówię, tu nie jestem ekspertem. Tak jak pan senator zauważył, mnie cieszy ta strona dochodowa.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Warto jednak pamiętać o tym, że to jest dochód budżetu państwa, a równocześnie ma to wpływ na cenę ostateczną energii elektrycznej, jaką konsumenci…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, nie ma się z czego cieszyć, że ceny emisji idą do góry, dlatego że za to płacą spółki energetyczne, które przerzucają to potem w cenie energii albo ograniczane są ich możliwości inwestycyjne. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No właśnie o tym mówię.)

Po drugie, z tego, co wiem… No, tutaj ręki nie dam, ale proces handlu tymi uprawnieniami do emisji CO2 jest bardziej skomplikowany. My częściowo je mamy, a częściowo, jeżeli ta emisja rośnie, są kupowane na rynku. To się stał taki quasi-papier wartościowy, dopuszczono do spekulacji ze strony funduszy inwestycyjnych. To jest bardziej skomplikowane zagadnienie. Nie ma się co cieszyć z tego, że to idzie do góry, bo to strasznie bije w polską gospodarkę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

W moich słowach nie ma ani słowa uciechy z tego powodu, wręcz odwrotnie. Mówię o tym, że to są dochody budżetu państwa w 100%, natomiast w powszechnym, że tak powiem, odbiorze jest takie przekonanie, może nieprostowane, że to jakaś abstrakcyjna instytucja międzynarodowa te dochody czerpie z tego powodu, że to gdzieś jest sprzedawane. To jest dochód naszego państwa w całości.

Panie Ministrze, jaki jest prognozowany wynik sektora finansów publicznych w procentach PKB? I może w tym ujęciu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Na rok bieżący?)

Tak, w metodologii polskiej i unijnej. Jak to wygląda?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, w metodologii polskiej to chyba nawet nie ma sensu tego podawać. Ustawa z sierpnia, o której pan wspomniał – tam była mowa o tych obligacjach dla funduszu MON-owskiego – wprowadziła zapisy, że takiego zestawienia co do polskiego sektora to nie robimy, robimy tylko sektor w ujęciu gg. I według takich ostrożnościowych prognoz to jest ok. 5,3% na ten rok.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Jeszcze… A, inflacja a dochody do budżetu państwa. Duża część tych dochodów, szczególnie z VAT, to jest efekt także inflacji. Prawda? Jak państwo szacujecie, jaki procent wzrostu dochodów do budżetu państwa wynika ze wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, tutaj można dokonać tylko jakiegoś szacunku pomiędzy inflacją, którą teraz mamy, a inflacją, którą planowaliśmy. No, myślę, że to byłaby różnica kilku procent. Tak na gorąco… To jest inflacja, którą obecnie mamy. Odejmujemy inflację, którą zaplanowaliśmy, i wychodzi nam… Dopytuję pana dyrektora Szałwińskiego…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów Tomasz Szałwiński: 4,6%.)

4,6% – mniej więcej taki wzrost dochodów w VAT można by przypisywać wzrostowi cen.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

I jeszcze chciałbym wrócić do kwestii subwencji dla Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zapis jest taki, że ta dotacja, jaka ma być na to przeznaczona, jest po to m.in., żeby dać tym podmiotom swobodę planowania procesu inwestycyjnego. Jak należy rozumieć ten termin „swoboda planowania procesu inwestycyjnego”, skoro, wydaje się, to planowanie powinno być takie dość rygorystyczne? Nie rozumiem tego sformułowania.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Już mówię. Panie Przewodniczący, tu jest podobne ograniczenie jak np. przy uczelniach wyższych i przy jednostkach samorządu terytorialnego, przy tych wydatkach z subwencji na kanalizację. To jest na zasadzie takiej: dostajecie to na własność, macie to wykorzystać tylko i wyłącznie na inwestycje, ale jest tutaj troszeczkę swobody w zakresie tego, kiedy to zrobicie, jak zaplanujecie. Na tej zasadzie zostało to zaprogramowane. Jeżeli wyrażam się nieprecyzyjnie, to chyba są z nami przedstawiciele z Ministerstwa Edukacji i Nauki, wspólnie z którymi przygotowaliśmy te przepisy, i może coś uzupełnią.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To poprosiłbym o taką informację, jeżeli jest ktoś…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jak należy to rozumieć?

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Oliwa:

Dzień dobry. Jarosław Oliwa…

(Głosy z sali: Mikrofon.)

Okej, już… Dziękuję bardzo za pomoc.

Jarosław Oliwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Rzeczywiście subwencja jest instrumentem bardzo elastycznym, jeśli chodzi o możliwość sfinansowania zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. Już w tej chwili w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidziano przepisy, z których wprost wynika, że z subwencji mogą być finansowane zarówno wydatki bieżące, jak i nakłady inwestycyjne. Co więcej, środki z subwencji mogą zostawać na kolejne lata w uczelni. One, przechodząc przez kolejne lata, zwiększają wynik finansowy uczelni. Uczelnia, wydając te środki… Gdyby wydała je jako wydatek bieżący, skutkowałoby to po prostu obniżeniem wyniku finansowego, stratą. Wydatkowanie w postaci inwestycji… No, tutaj nie ma znaczenia, czy uczelnia ma w wyniku finansowym gotówkę czy część majątkową, wybudowany majątek czy zasób w postaci po prostu aparatury. W związku z powyższym ten instrument jest o tyle wygodny, że pozwala uczelni w sposób elastyczny wydatkować środki inwestycyjne, co więcej, na dowolne inwestycyjne cele, jakie po prostu uczelnia przed sobą stawia.

Zamierzamy uruchomić te środki nie w oparciu o wniosek, tylko w oparciu o mechanizm, po pierwsze, gwarantujący wszystkim naszym uczelniom środki, po drugie, w proporcji do ich wielkości, zachowując pewien element degresywny. Chodzi o to, żeby, że tak powiem, najwięksi nie zjedli wszystkiego, żeby mniejsza uczelnia nie dostała więcej niż większa, ale jednocześnie żeby zastosować pewną degresję, tak żeby największe uczelnie nie skonsumowały całości tych środków. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Pan minister przedstawił szczegółowszy podział tych środków. Ja może krótko nawiążę… Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, to jest podobne rozwiązanie jak w przypadku obligacji, które dostały uczelnie. Uczelnie dostały obligacje, można powiedzieć, na dokapitalizowanie, z zastrzeżeniem, że środki mogą być wykorzystane tylko na inwestycje. Podobnie jest tutaj. Tu są środki pieniężne do wykorzystania według własnego uznania z zastrzeżeniem, że mogą pójść tylko na wkłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Jest to rozwiązanie takie ad hoc, jednorazowe w ustawie okołobudżetowej. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

I jeszcze jedno pytanie… Czy będą jeszcze jakieś pytania? Nie wiadomo na razie.

Ja chciałbym o coś zapytać. W przypadku ustawy budżetowej na rok 2021 i później, gdy przyjmowaliśmy tę nowelizację ustawy o finansach publicznych, przewidywane były środki na zakup akcji różnych spółek. Pamiętam, że była kwestia wykupu spółki przygotowującej się do budowy elektrowni jądrowej, której właścicielami są poszczególne spółki energetyczne. Czy te operacje zostały wykonane, czy środki na ten cel zostały skonsumowane? To była też ustawa okołobudżetowa, opisywała to…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ona nie wymieniała wprost tych celów inwestycyjnych, ale w dyskusji na posiedzeniu komisji wyszły te informacje. Czy te inwestycje zakupowe zostały sfinalizowane, czy są jeszcze prowadzone? Chyba w uzasadnieniu pisze się o tym, że część tych środków, chyba przeznaczonych dla funduszu kolejowego, miałaby być przeznaczona na wykup akcji…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Czyli dokapitalizowanie czy wykup… Tak, tak.)

…które są własnością PKP. Prawda? Ale tu…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, ja pamiętam tę dyskusję. Ta dyskusja dotyczyła operacji zasilenia obligacjami Funduszu Reprywatyzacji, jak pamiętam. Tylko że Fundusz Reprywatyzacji jest bardziej pod auspicjami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja nie powiem tak z marszu, czy doszło do tej transakcji i jakie tam transakcje zostały dokonane. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to poproszę o sprawdzenie do jutra, jakie transakcje zostały dokonane, jakie zakupy akcji czy jakie pożyczki, bo tutaj pożyczki też mogą być, w ostatnim okresie, i postaram się odpowiedzieć jutro.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Może jest ktoś z kancelarii, to od razu… Czy woli pan jutro mówić na ten temat?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie. Myślę, że…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jutro, dobrze.)

Myślę, że nie ma, a to z tego względu, że akurat te rozwiązania, które dzisiaj procedujemy, nie dotyczyły Funduszu Reprywatyzacji, jak pamiętam.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze.

Jeszcze jedno pytanie. Znaczne środki przeznaczone są na budowę i modernizację kolei, linii kolejowych i drogowych. Czy moglibyśmy otrzymać informacje, w jaki sposób te środki będą wykorzystane? Rozumiem, że one w większości zostaną środkami niewygasającymi, bo trudno wyobrazić sobie rozbudowę tych inwestycji kolejowych, przetargi itd. jeszcze w tym roku.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Panie Przewodniczący…)

Pan minister Bittel jest chyba z nami…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Jest pan minister? To jeżeli jest pan minister, to bardzo bym prosił…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Jestem. Tak, jestem.)

Pan Minister, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Dziękuję bardzo.

Zwracam uwagę, że te środki są przeznaczone na wpłatę odpowiednio do Funduszu Kolejowego i do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co oznacza, że zostaną wykonane w bieżącym roku, z punktu widzenia budżetu, a potem wydatkowane w ramach tych programów w swoim czasie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To znaczy? Mógłby pan to przybliżyć, Panie Ministrze? Ja rozumiem, że…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy to jest wszystko, czego parlament może się dowiedzieć na ten temat, czy jest coś więcej?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Wydaje mi się, że to jest dość jasna konstrukcja, konstrukcja stosowana w ramach Funduszu Kolejowego od wielu, wielu lat i stosowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpłata na poziomie 4 miliardów 507 milionów zasili program „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów dróg do roku 2023”. Przecież wszyscy wiedzą, że taki program jest przyjęty, jest realizowany. I te środki będą służyły realizacji tego programu. A zasilenie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie służyło realizacji inwestycji drogowych w tym zakresie. Te wpłaty są po to, żeby te 2 fundusze miały stabilne podstawy do funkcjonowania i żeby mogły realizować zadania w nich zapisane, co mnie niezwykle cieszy. My już mamy te pieniądze jako Ministerstwo Infrastruktury.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Mnie to też bardzo cieszy, bo liczę na to, że w dalszym ciągu będą modernizowane linie kolejowe i drogi. Czy pan minister mógłby nas poinformować, jaki jest stan tego funduszu na dzień dzisiejszy? No, taka informacja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Ale którego funduszu?)

Kolejowego funduszu.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Fundusz Kolejowy na dzień dzisiejszy to jest 1 miliard 400…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli po dokapitalizowaniu to byłoby 5 miliardów 400. Tak?)

No, coś takiego, mniej więcej, ok. 6 miliardów…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jak to „mniej więcej”? No nie, myślę, że…)

Ok. 6 miliardów zł.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, skoro pan tak dowcipnie odpowiada, to ja panu powiem, że mówienie „mniej więcej” o 100 milionach, że tyle w tę czy we w tę… Na posiedzeniu komisji budżetu raczej powinniśmy mówić precyzyjnie.

Pan minister Skuza powie precyzyjnie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Może nie powiem precyzyjnie, jaki jest stan funduszu, ale powiem precyzyjnie tak. Wpłata planowana w budżecie państwa na Fundusz Kolejowy to 5 miliardów 177 milionów 700 tysięcy zł, zwiększenie wpłaty na rządowy fundusz dróg – 3 miliardy 100, zwiększenie na objęcie akcji spółki PKP PLK – 1 miliard 249 milionów 500 tysięcy. I jeszcze zwiększenie środków na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, z perspektywą do 2025 r. – 530 milionów 821 tysięcy zł. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy są pytania jeszcze? Nie ma.

Pan chciałby…

(Głos z sali: Nie. Pan minister już odpowiedział.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.

To jest moment, w którym możemy składać poprawki do obu tych ustaw, czyli noweli ustawy okołobudżetowej oraz noweli ustawy budżetowej na rok 2021.

Ja chciałbym złożyć poprawki do zmiany ustawy okołobudżetowej, te poprawki, które zostały omówione przez pana mecenasa, a także tę poprawkę dotyczącą informacji na temat środków niewygasających składaną w okresie listopad – grudzień. To byłby taki generalny zapis, który zobowiązywałby, aby zawsze, jeżeli byłyby środki niewygasające przeznaczone na okres dłuższy niż do końca marca… Wówczas obowiązkiem rządu byłoby przygotowanie informacji przedkładanej Sejmowi i Najwyższej Izby Kontroli wraz z końcem roku, do którego te środki niewygasające by się odnosiły, byłyby niejako przekazywane.

Czy pan mógłby przedstawić nam te poprawki?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, Panie Przewodniczący, postaram się.

Jeżeli chodzi o poprawki, które pan przewodniczący przejął, poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, to pierwsza dotyczyła art. 9a ustawy okołobudżetowej. To jest kwestia doprecyzowania, na którą zgodził się pan minister… Chodzi o to, żeby wskazać, że chodzi o właściwego ministra. Poprawka zmierzałaby do wskazania, że zgody udziela właściwy minister lub inny organ nadzorujący.

Druga poprawka, na którą również zgodził się pan minister… To są poprawki dotyczące proponowanego art. 71a. W ust. 2 i 3 dopracowalibyśmy analogicznie, że chodzi o subwencje wskazane w ust. 1, czyli te dodatkowe środki.

Poprawki w zakresie uwagi trzeciej, czyli przeniesienia nowelizowanych w pktach od 19 do 22 ustaw… To nie uzyskało pełnej aprobaty pana ministra. Tak że jeżeli będzie propozycja, żeby blokowo głosować, to byśmy te poprawki, że tak powiem, z bloku wyjęli.

I ostatnia poprawka, też zaakceptowana przez pana ministra, dotycząca zmian w redakcji art. 70e ust. 5 i art. 70f ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pod rozważenie, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, poddaję rozwiązanie, żeby te poprawki, które pan minister zaakceptował, przegłosować w bloku, natomiast poprawki objęte uwagą trzecią – oddzielnie.

Jeżeli chodzi o poprawkę, którą zgłosił pan przewodniczący, to rozumiem, że… Można by było sformułować tę poprawkę np. tak, że w nowelizacji ustawy o finansach publicznych dodaje się po ust. 10 w art. 21 ust. 10a w brzmieniu: Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. informację o realizacji wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1. To są wydatki, które dotyczą całego roku budżetowego 2021 z uwagi na to, że ustawa nowelizująca ustawę o finansach publicznych wyłączyła zastosowanie przepisów art. 181. Czyli tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wydatkowanie do 30 listopada 2022 r., a nie zaś 31 marca. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś ma jakieś poprawki do nowelizacji ustawy okołobudżetowej? Nie.

I poprawki do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Tutaj mamy poprawkę, którą przygotowaliśmy w związku z tym, że wydaje nam się…

(Senator Krzysztof Mróz: Ale może zróbmy najpierw tę jedną ustawę.)

Po kolei, po kolei. Wszystkie głosowania będziemy mieli o godzinie 14.45. Taka była prośba senatorów, żeby w tym czasie, ponieważ trwają posiedzenia innych komisji.

Mamy tu jeszcze jedną poprawkę. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na taki istotny według nas element w dzisiejszym czasie, pewien priorytet. On w tej nowelizacji zasilony został znaczną kwotą, bo 1 miliard zł to są ogromne pieniądze, trudne do wyobrażenia, ale jak widzi się, że na inne cele wydaje się zdecydowanie większe, miliardowe kwoty… Uznaliśmy, że ważnym wydatkiem będzie zwiększenie środków na służbę zdrowia, i chcemy przeznaczyć środki właśnie na ten cel. Byłaby to dotacja podmiotowa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, czyli leczenie szpitalne, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień itd. Chcielibyśmy, żeby to była kwota ok. 10 miliardów zł. I mamy taką poprawkę przygotowaną, ale mamy wątpliwości co do źródeł pokrycia tych środków. Dlatego potrzebowalibyśmy jeszcze parę minut, żeby to przygotować. W związku z tym, jeżeli nie ma innych poprawek… Zgłaszamy, że taka poprawka będzie poddana pod głosowanie, ale jeszcze musimy przez chwilę nad nią popracować, żeby to było dobrze zrobione.

W związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 14.45.

Myślę, Panie Ministrze, że już teraz możemy podziękować wszystkim tym gościom, którzy jakby nie są związani z… Bo nie będzie już do państwa żadnych pytań. Tak że bardzo dziękuję za obecność. Oczywiście kto chce, absolutnie może tutaj pozostać i uczestniczyć w posiedzeniu, w jego dalszej części.

Ogłaszam przerwę do 14.45.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa, zgłaszamy jeszcze poprawkę do ustawy budżetowej – podpisali się tutaj senator Paweł Arndt, senator Kleina, senator Frankiewicz, Świlski i Czarnobaj – dotyczącą zwiększenia środków na Narodowy Fundusz Zdrowia, na zdrowie, o kwotę 6 miliardów 300 milionów zł. Zaraz przekażę tę poprawkę panu mecenasowi, który później ją ewentualnie przedstawi.

Możemy przystąpić do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad poprawkami.

Czy nasi koledzy, senatorowie pracujący zdalnie, są obecni?

(Głos z sali: Tak, połączeni są…)

Tak?

(Głos z sali: …Senator Bierecki.)

Senator Bierecki też jest. Czyli wszyscy, którzy chcieli być, są. Tak jak uprzedzaliśmy, zaczynamy za piętnaście. Jesteśmy nawet 2 minuty spóźnieni.

Poprawki do ustawy okołobudżetowej zostały zgłoszone przeze mnie i senatora Pawła Arndta. Pan senator Mróz zgłaszał, że nad niektórymi poprawkami możemy łącznie głosować. To te, które zostały poparte przez pana ministra. To są poprawki o numerach…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: To są, Panie Przewodniczący, poprawki nr 1, 2 i 4.)

…1, 2 i 4, poprawki poparte przez rząd.

Pan minister to potwierdza, prawda?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jest zgoda na łączne głosowanie.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek?

(Głos z sali: 7 głosów za na sali.)

7 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę podać wynik ostateczny.

8 głosów za, jednomyślnie.

Poprawki zostały przyjęte.

Teraz, Panie Mecenasie, poprawki, które nie zostały tutaj poparte przez pana ministra.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Poprawki, które nie zostały w całości poparte przez pana ministra, to te poprawki wskazane w uwadze trzeciej. Ja tylko dodam, że trzeba by było połączyć te poprawki z poprawką, którą zgłosił pan przewodniczący, tą dotyczącą tych informacji przekazywanych Sejmowi i NIK. I tutaj z uwagi na to, że nowela ustawy z 11 sierpnia, zgodnie z propozycją poprawek, będzie zamieszczona w art. 2e, proponuję żeby właśnie tę poprawkę pana przewodniczącego z tym połączyć, czyli po prostu zamieścić ją jako element art. 2e, w którym zmienia się art. 21 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych. Otóż dodaje się tu właśnie ust. 10a: Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i NIK, do 30 grudnia 2022 r., informację o realizacji wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli to jest ta zasada, że wydatki niewygasające, które są… Tą podstawową ustawą o finansach publicznych wydłuża się czas ich realizacji do końca października…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Listopada.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Listopada.)

…listopada, a informację o wykonaniu tych wydatków rząd jest zobowiązany przedstawić Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli. I tyle.

(Głos z sali: Tak, głosujemy.)

Przystępujemy do głosowania.

A stanowisko rządu w tej sprawie? Jeszcze raz, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Panie Przewodniczący, jeżeli to jest kwestia…

(Głos z sali: Mikrofon…)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę włączyć mikrofon.)

Moim zdaniem jest to troszeczkę nadmiarowe, aczkolwiek jeżeli to nie zaburza tych naszych zmian legislacyjnych, to ja… Nie zaburza, tak?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Nie. To jest poprawka, która tylko, że tak powiem, zobowiązuje rząd do przedstawiania Sejmowi i NIK informacji o tym, w jaki sposób są wykorzystywane te środki. Chcemy, żeby po prostu był to element tego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa. Tak w skrócie mówię.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: To oczywiście dotyczy tylko tych środków niewydatkowanych w 2021 r.)

No właśnie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Powiem tak… Przepraszam, tutaj jest troszeczkę inna kwestia. Jak mi podpowiadają, nie możemy tego zaakceptować nawet ze względu na termin. Jak one będą do końca listopada wydatkowane, to ta sprawozdawczość może troszeczkę, że tak powiem…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Można to przedłużyć do 31 stycznia.)

Dobrze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, żebyśmy…)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobra.)

Dobrze, dobrze.

Mam tylko pytanie do pana legislatora. Czy przyjęcie tej poprawki nie namiesza nam tutaj w związku z tymi ustaleniami, że nie będzie zmian systemowych w tych kwestiach, do których ja byłem nastawiony negatywnie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Nie, Panie Ministrze, dlatego że tę poprawkę, tak jak państwo proponowaliście, zamieścimy w art. 21 noweli ustawy o finansach publicznych z 11 sierpnia.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Dobrze.)

Przewiduje ona, że tylko środki niewydatkowane w 2021 r., co do których państwo wyłączacie art. 181, będą objęte obowiązkiem raportowania informacji. Data jest, jak rozumiem, do ustalenia.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: 31 stycznia, my już tutaj…)

Tak, ale to w niczym… Moim zdaniem to nie koliduje z innymi przepisami.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Będzie trudny czy nie?)

(Głos z sali: Będzie.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Damy radę czy nie? Damy radę?)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Damy radę.

Przystępujemy do…

Jeszcze Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Jeszcze tylko takie krótkie pytanie. No, ja jeszcze zrozumiałbym Sejm. Ale po co NIK? NIK i tak kontroluje budżet. Bez sensu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Sprawozdanie z wykonania budżetu przekazuje się także do NIK, to jest normalna procedura.

(Senator Leszek Czarnobaj: Normalna procedura.)

Senator Krzysztof Mróz:

No dobrze, ale ja rozumiem, że to jest jakby dodatkowa informacja, tylko o niewygasających wydatkach. Tak?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, tylko o niewygasających.)

No więc jeśli to będzie…

(Głos z sali: Tak czy inaczej…)

…dodatkowa informacja… No, jeszcze bym zrozumiał zapis, żeby do Sejmu ją przekazać. Ale po co NIK? NIK i tak…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No bo wynika to z procedury.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 6 głosów za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 1 głos.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał na sali.)

I wynik ostateczny: 6 głosów za, 1 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka otrzymała rekomendację komisji.

I ostatnia poprawka dotycząca ustawy budżetowej, która zwiększa środki…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Jeszcze w całości, tak.)

Przepraszam, przepraszam.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, przepraszam.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Rozumiem, że jeszcze nad całością… Tak, Panie Przewodniczący?)

Całość wraz z poprawkami.

Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami?

(Senator Krzysztof Mróz: Ale o której ustawie my mówimy?)

O okołobudżetowej.

(Głos z sali: 7 głosów za na sali.)

7 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nie ma głosów przeciw.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt na sali.)

8 głosów za, jednogłośnie.

Sprawozdawcę wyznaczymy, jak przegłosujemy drugą ustawę.

Teraz poprawka do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. To jest poprawka zwiększająca środki przeznaczone na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Proszę bardzo, Panie Legislatorze. Niech pan ją króciutko przedstawi.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Zgodnie z poprawką, którą pan przewodniczący przedłożył, w załączniku nr 2 w części 29 „Obrona narodowa” w rozdziale 75204 „Centralne wsparcie” zmniejsza się wydatki majątkowe o 6 miliardów 300 milionów zł, zaś w części 46 „Zdrowie” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się dotacje i subwencje o 6 miliardów 300 milionów zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Stanowisko rządu jest negatywne, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

No, jeżeli pan przewodniczący taką poprawkę zgłasza w ostatniej chwili – najpierw pan mówił o 1 miliardzie, potem o 10 miliardach – to ja zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Stanowisko rządu jest pozytywne, jeżeli chodzi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania. Głosujemy w pierwszej kolejności nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?

(Głos z sali: 2 głosy za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 5 głosów przeciw.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał na sali.)

Proszę o podanie ostatecznych wyników.

3 głosy za, 5 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek nie został poparty.

Senator Krzysztof Mróz:

No to ja, Panie Przewodniczący, razem z senatorem Jackiem Boguckim i senatorem Grzegorzem Biereckim, który uczestniczy zdalnie, składam wniosek mniejszości.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Oczywiście.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

(Głos z sali: 5 głosów za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 2 głosy przeciw.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt się nie wstrzymał na sali.)

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Całość.)

Całość ustawy wraz z poprawkami…

(Głos z sali: Nie, jeszcze głosowanie zdalne.)

Jeszcze głosowanie zdalne, przepraszam.

5 głosów za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka otrzymała rekomendację komisji.

Całość ustawy wraz z poprawką.

Kto jest za przyjęciem ustawy?

(Głos z sali: 5 głosów za.)

Pan senator Bogucki też jest za.

(Głos z sali: 6 głosów, tak.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nie ma głosów przeciw.)

Kto się wstrzymał od głosu?

(Głos z sali: Nikt na sali.)

7 głosów za, jednogłośnie.

W takim razie ustawa wraz z poprawką została jednogłośnie przyjęta.

Dziękuję bardzo.

Sprawozdawca?

(Senator Paweł Arndt: Proponuję, aby sprawozdawcą był pan przewodniczący Kazimierz Kleina.)

To będzie łączne sprawozdawanie na temat tych 2 ustaw, tak jak było tutaj…

(Senator Paweł Arndt: To dotyczy obydwu ustaw.)

Taki wniosek padł na początku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Mróz będzie sprawozdawcą mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Oczywista.

W ten sposób… Dziękuję bardzo. Będę sprawozdawcą, bo nie ma sprzeciwu.

Dziękuję bardzo wszystkim senatorom. Dziękuję paniom i panom ministrom, wszystkim gościom i osobom towarzyszącym. Bardzo dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

Przypominam, że o 16.00 jest posiedzenie komisji budżetu i komisji samorządowej. W której sali?

(Głos z sali: Nr 217.)

W sali nr 217, na strychu.

(Wesołość na sali)

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 57)