Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 79) w dniu 09-09-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (79.)

w dniu 9 września 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Filip Libicki)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Szanowni Państwo, otwieram kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Jak rozumiem, mamy kworum, wszyscy, którzy chcą brać udział, biorą udział, mamy kworum.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W debacie została zgłoszona poprawka o charakterze legislacyjnym przez pana senatora Majera, ale tak naprawdę jest to poprawka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne, której nie zdążyliśmy zgłosić wczoraj, kiedy było nasze posiedzenie.

Poproszę panią mecenas Bożenę Langner… Czy pan senator?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, to pan senator.

Senator Ryszard Majer:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jedyne właśnie… Dziękuję za refleksję naszemu Biuru Legislacyjnemu, naszej pani legislator. Bo faktycznie, ustawa wyszła z Sejmu 11 sierpnia, z założeniem, że wejdzie w życie w dniu 1 września. No, nie może wejść, bo nie mieliśmy przewidzianego posiedzenia Senatu. W związku z tym proponujemy, za panią legislator, żeby wyrazy: „z dniem 1 września 2021 r.” zastąpić wyrazami: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. I tu ministerstwo też nie zgłosiło żadnych uwag. Tak że rekomenduję przyjęcie takiego rozwiązania.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Bardzo dziękuję.

Witam panią minister.

Jak rozumiem, pani minister nie zgłasza zastrzeżeń.

Poprawka wydaje się dość jasna, oczywista i klarowna, w związku z tym bez zbędnej zwłoki podaję ją pod głosowanie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy jeszcze coś?

(Głos z sali: Nie, jeszcze wniosek o przyjęcie bez poprawek.)

Aha, dobrze. Czyli w takim razie poddaję pod głosowanie jako pierwszy wniosek o przyjęcie bez poprawek. Jak sądzę, wszyscy będziemy przeciw.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek?

Nikt.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Nikt.

Proszę o doliczenie senatorów obradujących zdalnie.

(Głos z sali: Nie ma. 8 głosów przeciw.)

Rozumiem. 8 głosów przeciw, bez głosów za i senatorów wstrzymujących się.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

I teraz poprawka pana senatora Majera o 14 dniach.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku?

(Głos z sali: 8 za, jednogłośnie.)

Dziękuję.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie senatorów obradujących zdalnie i podanie wyniku.

Jak rozumiem, pan senator Ryszard Majer zgodzi się pełnić funkcję senatora sprawozdawcy.

Proszę o wynik.

(Głos z sali: 8 za, jednogłośnie.)

8 za jednogłośnie.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 39)