Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 77) w dniu 08-09-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (77.)

w dniu 8 września 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429).

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 48)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Filip Libicki)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę państwa, pozwalam sobie z pewnym opóźnieniem otworzyć kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Mamy na dzisiaj, że tak powiem, zaplanowane 2 posiedzenia: to obecne i następne o godzinie 14.30. Mam nadzieję, że to obecne posiedzenie będzie, że tak powiem, czystą formalnością i potrwa bardzo krótko.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429)

Przypomnę, że rozpatrujemy ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429.

Przypomnę, że to jest nasza inicjatywa. Pan senator Ryszard Majer, kiedy jeszcze przed wakacjami debatowaliśmy nad tą inicjatywą, chciał wprowadzić rozwiązania, które, że tak powiem, pozwalałyby Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na dalszą elektroniczną obsługę interesantów. Wtedy była pewna różnica zdań co do tego, czy to nie wykracza poza zakres ustawy, i na wniosek pani przewodniczącej Magdaleny Kochan zostało to, że tak powiem, puszczone szybką ścieżką jako odrębny projekt. Nie wywoływało to wtedy żadnych kontrowersji, a więc, jak sądzę, również teraz nie będzie ich wywoływać.

Witam wszystkich gości, przede wszystkim panią minister Sochę, która bierze udział w posiedzeniu w sposób zdalny.

W takim razie, nie przedłużając, pozwolę sobie oddać głos pani minister, która przedstawi w kilku słowach tę ustawę. Myślę, że potem od razu przejdziemy do głosowania – no, tak sądzę – i poprosimy pana senatora Majera o dalsze prowadzenie ustawy.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha:

Dzień dobry.

Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ustawa rzeczywiście jest bardzo zwięzła i prosta, dotyczy wprowadzenia możliwości wysyłania przez Polski Fundusz Rozwoju za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie ZUS wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które nie dopełniły wcześniej tego obowiązku. To rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu epidemii oraz do roku po jego odwołaniu. I to jest w zasadzie całość tej regulacji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.

Tak jak mówiłem, ta zmiana jest, że tak powiem, naszym dzieckiem, więc nie wywoływała ona kontrowersji, kiedy po raz pierwszy stanęła na naszym forum.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, czy możemy już przejść do głosowania?

Pan senator Majer. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:

To ja z obowiązku, jako że jestem senatorem sprawozdawcą, powiem tylko, że na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na posiedzeniu komisji sejmowej, w którym też brałem udział, w zasadzie nie było większych uwag poza jakimiś poprawkami natury gramatyczno-piśmienniczej. No, komisja wniosła swoje uwagi, ale byliśmy tam obecni razem z przedstawicielem ministerstwa rodziny, z panem ministrem Szwedem. Te poprawki nie zmieniały kształtu ustawy, dlatego myśmy to wszystko akceptowali. A tak poza tym bez większych uwag procedowano nad tą ustawą podczas posiedzenia komisji.

I oczywiście rekomenduję przyjęcie tej ustawy w całości. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Rozumiem, że nie ma innych głosów.

Pojawił się wniosek legislacyjny pana senatora Majera o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Poddaję ten wniosek pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?

Proszę o policzenie głosów.

(Głos z sali: Na sali 5 głosów za.)

Dziękuję.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Nikt, na sali jesteśmy jednogłośnie za.

Proszę o doliczenie głosów senatorów obradujących zdalnie.

Rozumiem, że – ustalmy to, zanim państwo podadzą wynik – pan senator Majer godzi się być sprawozdawcą. Nie ma innych kandydatur.

(Głos z sali: 7 głosów za, jednogłośnie.)

7 głosów za, jednogłośnie.

Dziękuję bardzo.

Ustawa została przyjęta.

Zamykam posiedzenie komisji.

O 14.30 kolejne posiedzenie, dotyczące funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 52)