Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 36) w dniu 06-08-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (36.)

w dniu 6 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Witam wszystkich i otwieram trzydzieste szóste posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję państwa, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

Dziękuję bardzo.

Wszystkich państwa senatorów oraz gości obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich –włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, żeby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Po tym jak stwierdziliśmy, że pracujemy, mając kworum, chciałbym zapytać, czy są uwagi do porządku obrad. Mamy jeden punkt porządku obrad posiedzenia komisji: opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu… Nie słyszę głosów sprzeciwu, więc uznaję, że porządek posiedzenia został przyjęty.

Witam na posiedzeniu komisji pana Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu, oraz panią dyrektor Biura Finansowego Agnieszkę Szlązak.

Punkt 1. porządku obrad: opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022

Przejdźmy od razu do realizacji porządku.

Panie Ministrze, chciałbym, aby zaprezentował nam pan projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022. Oczywiście otrzymaliśmy w odpowiednim trybie i terminie projekt budżetu i zapoznaliśmy się z nim, ale gdyby zechciał pan w sposób skondensowany…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Jasne. Oczywiście.)

…przedstawić główne założenia do tego projektu… Proszę bardzo.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo!

Projekt budżetu Kancelarii Senatu w części najbardziej wszystkich interesującej… Dochody są nieznaczne i wynoszą 125 tysięcy zł, więc można tę część pominąć. Przewidujemy, że wydatki w roku 2022 będą w wysokości 138 milionów 23 tysięcy zł, z czego 128 milionów będzie na finansowanie zadań kancelarii związanych z merytoryczną, finansową i organizacyjno-techniczną obsługą działalności Senatu i jego organów, a 10 milionów zł – na dotacje celowe na zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przewidzieliśmy ponownie – tak jak w zeszłym roku – 10 milionów zł na opiekę nad Polonią, ponieważ zobowiązuje nas do tego ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która przewiduje, iż Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Realizując ten obowiązek ustawowy, który nie został wykreślony, zaplanowaliśmy takie środki. Przed chwilą odbyło się posiedzenie komisji do spraw Polonii i emigracji, która pozytywnie zaopiniowała budżet w tej części.

Co do pozostałych wydatków to największą grupą wydatków są wydatki bieżące jednostek budżetowych. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 97 milionów 420 tysięcy zł. One są wyższe od środków z budżetu na rok 2021 o 16,9%. Związane jest to ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, ze wzrostem cen towarów i usług, w szczególności energii, oraz wzrostem planowanych wydatków przeznaczonych na obsługę systemów informatycznych. Jest to związane z cyfryzacją kolejnych segmentów działalności Kancelarii Senatu, a także z zabezpieczeniem związanym z ostatnimi wydarzeniami. Chcemy podnieść tu kwotę środków, żeby obsługa narzędzi informatycznych była na wyższym niż dotychczas poziomie i żeby było bezpieczniej.

Kolejna grupa wydatków to wydatki majątkowe. Na ten cel zaplanowano 3 miliony 191 tysięcy zł. Są w tym wydatki inwestycyjne oraz na budownictwo inwestycyjne.

Z interesujących rzeczy mogę powiedzieć, że na rok 2022 zaplanowaliśmy po ostatnich wydarzeniach… Kilka razy się zdarzyło, iż senatorowie korzystający z wózków inwalidzkich utknęli w jedynej windzie, która jest w budynku Kancelarii Senatu. W związku z tym zaplanowaliśmy dobudowanie jeszcze jednej windy, która byłaby używana tylko przez senatorów, nie w celach towarowych. Chodzi o to, żeby zapewnić godny i efektywny… żeby senatorowie mogli z niej korzystać.

To tak pokrótce. Oczywiście służymy odpowiedziami na wszystkie pytania.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusję.

Kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej dyskusji?

Proszę bardzo. Pan senator, marszałek Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Jeżeli chodzi o zaplanowane wydatki, to, jak rozumiem, kancelaria opiera się na aktualnych przepisach prawnych. Jednym z obowiązujących aktów prawnych jest tu rozporządzenie prezydenta dotyczące podwyższenia wskaźników, a zatem i funduszu płac. Ja zapytam o dwie kwestie. Najpierw zadam pytanie, które pozwoli nam zorientować się w tym, jak wygląda ta propozycja. Jeżelibyśmy w ogóle wyjęli płace, oczywiście płace senatorów, z ustawy budżetowej na rok 2021, czyli obecny, jak również na rok 2022, to jak wyglądałyby wszystkie inne wydatki, poza płacami senatorów, w tych dwóch pozycjach, czyli w ustawie budżetowej na rok 2021 i w naszym planie na rok 2022?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tutaj będzie przyrost, jak rozumiem, ale chciałbym wiedzieć jaki.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Wzrost wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na pokrycie uposażeń senatorskich, to jest wzrost o ok. 8 milionów zł, o 7 milionów 593 tysiące zł. Poza tym w roku 2021 wzrosła wysokość diety parlamentarnej. Wzrost z tego tytułu wynosi 1 milion 804 tysiące zł.

(Senator Marek Borowski: Wiem, bo dietę też wyłączamy…)

Tak. I…

(Senator Marek Borowski: Ale czy mógłby pan podać kwoty? To jest wzrost. A jaka jest kwota?)

Wzrost to jest… Zwiększenie funduszu wynagrodzeń… Tu jest wzrost łącznie o 8 milionów 744 tysiące zł… 7 milionów 593 tysiące w związku ze wzrostem od 1 sierpnia mnożników kwoty bazowej, czyli…

(Głos z sali: 500 tysięcy…)

Taki jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze raz to ustalę.

Panie Marszałku, chodzi o to, że pan by chciał, żeby…

Senator Marek Borowski:

Nie, nie, Panie Ministrze. Ma pan ustawę budżetową na rok 2021. Jest tam tabela. Ta ustawa budżetowa nie przewidywała jeszcze żadnych podwyżek płac. Prawda?

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Tak.)

I chodzi o to, żeby wyjąć z niej tę część płac…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Senatorskich.)

Tak, płac senatorskich razem z dietą. Co wtedy zostaje? Jaka kwota zostaje?

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Musimy policzyć. Sekundę.

(Głos z sali: Minus 10,5 miliona.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Na ten rok na uposażenia senatorskie i diety…

(Głos z sali: Proszę włączyć mikrofon.)

Na ten rok na uposażenia jest 10 milionów 795 tysięcy, a na diety jest kwota 3 milionów 7 tysięcy zł. Czyli łącznie mamy 13 milionów 802 tysiące.

Senator Marek Borowski:

Tak było w ustawie budżetowej. Tak?

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Tak, na 2021 r.)

Dobrze. A w projekcie planu na 2022 r., jeżeliby wyjąć z niego wszystkie płace senatorów i diety, to ile by było? Ile one wynoszą?

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Musimy kwotę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ta kwota wynosi… Kwota na wydatki na uposażenia i diety senatorów to 21 milionów 450 tysięcy zł.

Senator Marek Borowski:

Łącznie z dietami?

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Tak.)

Łącznie. No właśnie. Pytam o to dlatego, że tu jest po prostu bardzo wysoki łączny przyrost wydatków. Prawda? Wiadomo, że on w znacznym stopniu bierze się z przyrostu płac. No i jest pytanie: jaki jest faktyczny przyrost innych wydatków? Teraz trzeba to po prostu odjąć. Wydatki wynosiły 109 milionów w ustawie budżetowej na rok 2021. Jeżeli odejmiemy od tego z grubsza 14 milionów na wynagrodzenia i na diety, to zostanie 95 milionów na wszystko inne. A jak z budżetu na rok 2022… Jak odejmiemy od 138 milionów 21,5 miliona, to będzie 116,5 miliona. No i tu mamy przyrost o 21 milionów. Rozumiem, że w tym się mieści 10 milionów na Polonię…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: W tym roku wzrosły jeszcze wydatki na biura senatorskie.)

Właśnie. A ile wyniósł przyrost na biura senatorskie?

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Łącznie 2 miliony 424 tysiące.

Senator Marek Borowski:

To jest przyrost?

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Przyrost, tak.)

Przyrost. Czyli musimy jeszcze odjąć 2 miliony z kawałkiem i te 10 milionów na Polonię. Wtedy mamy mniej więcej 9 milionów przyrostu, jeśli chodzi o wszystkie inne wydatki.

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Tak.)

Czyli to jest w granicach gdzieś 9%. I teraz…

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Panie Ministrze, gdyby…)

Ja mówię o tym teraz, bo jeżeli w tej chwili dobrze tego nie rozliczymy, to potem w dyskusji w Sejmie po prostu…

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Ewentualnie w Sejmie…)

…nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Każdy zobaczy, że jest przyrost wydatków na poziomie 26,5%, i zada pytanie: ale dlaczego? To musi być bardzo dokładnie rozliczone.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Tak jest. Proszę o te wyliczenia, Pani Dyrektor. Ja bym przy okazji chciał rozwinąć ten wątek. Chodzi o fakt, że przez ostatnie 2 lata, czyli w 2019 r i 2020 r., Sejm obcinał Senatowi budżet kancelarii o dość poważne kwoty. Chciałbym zapytać pana ministra, czy gdyby ta tendencja się utrzymała, oczywiście po wyjaśnieniu tych wątpliwości, które, sądzę, za chwilę sobie rozwiejemy… Na ile to wpływa na bieżące funkcjonowanie Senatu i na ile to może zagrozić – gdyby taka tendencja została utrzymana – realizacji zadań ustrojowych Senatu? Pytam o to, bo ta tendencja jest w miarę trwała, przez 2 kolejne lata budżet kancelarii był radykalnie obcinany, niesłusznie zresztą, w oparciu o jakieś takie trochę wydumane przesłanki. Prosiłbym o odpowiedź w tym zakresie.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Będzie trzeba ograniczyć podróże krajowe senatorów, podróże zagraniczne senatorów i pracowników. Może to skutkować ograniczeniem funduszu wynagrodzeń dla pracowników. Jeżeli będzie…

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Mówimy o budżecie tegorocznym, na…)

Na rok 2022. Mogą być takie ograniczenia.

(Brak nagrania)

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

…Wydatki na uposażenia senatorów i diety. To wynika z przepisów. I wtedy wszystkie inne zadania musielibyśmy ograniczać. O ile licencje kupimy na cały rok z góry, o tyle np. wymiana sprzętu komputerowego w kancelarii, zabezpieczenie… To nie są jakieś duże wydatki, ale taka sytuacja może skutkować również ograniczeniem wynagrodzeń pracowników.

Senator Marek Borowski:

Tak na marginesie zapytam. Te dodatkowe wydatki na uposażenia senatorów, na podwyżki dla biur z czego będą finansowane?

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Na razie brakuje nam ok. 877 tysięcy zł.

(Senator Marek Borowski: No ale chyba więcej będzie brakowało do końca roku.)

Nie. Właśnie tyle do końca roku będziemy mieli… Ok. 1 miliona zł brakuje nam w stosunku do tego, co zaplanowaliśmy na 2021 r.

Senator Marek Borowski:

Rozumiem. A macie jakąś informację na ten temat?

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Nie.)

No bo tu powinna być nowelizacja budżetu po prostu.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Tak. Albo zmiana ustawy, która umożliwiłaby Radzie Ministrów przesunięcie środków, np. z rezerwy celowej, do budżetu Kancelarii Senatu na sfinansowanie tych podwyżek.

(Senator Marek Borowski: Ale nie macie żadnej informacji na temat tego, jak to będzie zrealizowane?)

Nie.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Jeżeli mogę, to prosiłbym pana ministra i panią dyrektor o informację na temat różnicy wzrostu planowanych wydatków Kancelarii Senatu, tak aby zadośćuczynić ciekawości, słusznej zresztą, pana senatora Marka Borowskiego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli w tej chwili budzi to jakieś wątpliwości, to proszę przygotować to w innym trybie. Ja wczytując się w ten projekt… Są też, jak rozumiem, obiektywne wzrosty kosztów, np. energii czy też różnego rodzaju usług. One są niezależne od kancelarii, a wynikają z absolutnie obiektywnych przesłanek.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Wzrosły wydatki na kluby, chyba o 300 zł na każdego senatora. Są to wzrosty obiektywne, tak jak mówił pan przewodniczący. Jest wzrost wydatków na energię elektryczną, ale większość wydatków… My musimy być gotowi np. na to, że więcej senatorów przejdzie tylko na uposażenia, czyli stanie się senatorami zawodowymi, i wobec tego musi być rezerwa na ten cel. To są podstawowe kwestie.

Oczywiście w przypadku, gdyby Sejm obciął nam wydatki, to nie będziemy realizowali inwestycji w postaci dodatkowej windy, o której mówiłem. To jest ok. 800 tysięcy zł. Wszystko to jest w części opisowej.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Senator Marek Borowski:

Jeśli można… Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili państwu może być trudno wykonać to, o co proszę, ale to musi być przygotowane. Czyli wszystkie…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Wszystkie wzrosty…)

Trzeba, że tak powiem, doprowadzić do porównywalności między ustawą budżetową na rok 2021 a projektem na rok 2022. Ta porównywalność wymaga wyłączenia i tu, i tu pozycji, które w 2022 r. są zwiększane na skutek zmian w prawie, bo to ma inny charakter. Tam są i uposażenia, i diety, i to, co idzie na biura poselskie, i to, co idzie na kluby.

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Jasne.)

To musi być wyłączone i tu, i tu, bo inaczej zupełnie się w tym pogubimy. 10 milionów na Polonię widać. To jest osobna pozycja i ona oczywiście zwiększa budżet, ale tę pozycję akurat widać. Pozostałe są tu gdzieś poukrywane i dlatego trzeba by je było wyjąć, a potem zobaczyć, co się po prostu dzieje z resztą. Bo tak naprawdę ewentualne obcięcia, jeżeli będą miały miejsce, to będą dotyczyły tamtych pozycji, tamtej reszty.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wtedy będzie widać, co będzie musiało być ograniczone. I to jest pierwsza sprawa.

Druga to sprawa, którą sygnalizowałem. To jest pewien problem, który ja mam osobiście. Oczywiście państwo opracowywali to na podstawie, jak powiedziałem, istniejącego prawa, czyli także rozporządzenia prezydenta. Z drugiej strony, jak wiadomo, został zgłoszony w Sejmie projekt ustawy, która odsuwa podwyżki na początek następnej kadencji. Ja popieram tę ustawę, żeby sprawa była jasna. Rzecz polega na tym, że opiniując pozytywnie ten budżet, z formalnego punktu widzenia opiniuję pozytywnie również te podwyżki. Tymczasem popierając tamtą ustawę, nie bardzo mogę…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Mogę jedno zdanie?)

Tak.

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Jeżeli państwo opiniujecie pozytywnie ten budżet, to państwo opiniujecie zabezpieczenie środków na realizację przepisów. Popieracie to tylko w tym zakresie. A jak nie będzie potrzeby wydania…

Senator Marek Borowski:

No być może. Być może tak to trzeba ująć, ale w tzw. odbiorze zewnętrznym po prostu to zaakceptowano. Jest to może sytuacja nietypowa, a nawet na pewno jest to sytuacja nietypowa. Nic takiego się do tej pory nie zdarzało. Chcę powiedzieć, że ja się wstrzymam w głosowaniu nad opinią w sprawie budżetu z tego właśnie względu, wyłącznie. To znaczy nie akceptuję podwyżek, które zostały tutaj zapisane.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Czy są jeszcze głosy w dyskusji?

Szanowna Komisjo, ja się w znacznej mierze przychylam do opinii pana senatora Borowskiego. W odniesieniu do pierwszego punktu, jeżeli tak to mogę określić, powiem, że kancelaria przygotowała projekt budżetu w oparciu o istniejący stan prawny. Tutaj oczywiście żadnych uwag mieć nie można, bo takie były formalne podstawy prawne. Budżet był kształtowany w oparciu o istniejący stan prawny. Ja rozumiem, że pan marszałek wskazuje konieczność wykazania na potrzeby rozmów z Sejmem… Chodzi o to, aby w sposób precyzyjny pokazać, na czym polega wzrost kosztów działania kancelarii, tak aby tego wzrostu bronić i aby zabezpieczyć normalne funkcjonowanie Kancelarii Senatu. Mamy tu na względzie praktykę z ubiegłych lat, kiedy to Sejm arbitralnie obcinał budżet Kancelarii Senatu. I w tym sensie, jak rozumiem, państwo przygotujecie…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Tak.)

…taki materiał, który byłyby…

(Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Porównaniem…)

…porównaniem i który dałby nam też szansę na to, abyśmy w rozmowach z posłami bronili tego budżetu, bronili tego wzrostu, który wynika z potrzeb związanych z funkcjonowaniem i zapewnieniem wszystkich standardów pracy Kancelarii Senatu.

Co do opinii o budżecie to wyrazimy ją oczywiście w głosowaniu. Jeżeli nie ma innych głosów w dyskusji, to…

Nie ma żadnych głosów zdalnych? Nie.

Poddam pod głosowanie projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2022 r. Przypomnę, że jest to opinia, która wynika z kompetencji komisji regulaminowej. Co roku ciąży na nas taki obowiązek, tak więc pytam: kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu budżetu Kancelarii Senatu na 2022 r.?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: 2 głosy za, nikt nie był przeciw, 8 senatorów się wstrzymało.)

Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący budżetu Kancelarii Senatu na 2022 r.

Dziękuję państwu.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 57)