Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 35) w dniu 21-07-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (35.)

w dniu 21 lipca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Witam wszystkich na trzydziestym piątym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Witam państwa senatorów, witam panią dyrektor Annę Białkowską.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

A państwa senatorów, którzy obecni są na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych. Muszę tę formułkę wygłosić, no bo taki jest przyjęty sposób procedowania.

Chciałbym też sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Tak.)

Dziękuję.

Wszystkich państwa senatorów oraz gości obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich – włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora oraz gości obradujących zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo drogą mailową. Zabranie głosu przez senatora lub gościa biorącego udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny będzie możliwie dopiero po jego udzieleniu przez prowadzącego posiedzenie komisji. Proszę, by przed zabraniem głosu samodzielnie włączali państwo mikrofony. Po skończonej wypowiedzi należy mikrofon wyłączyć.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod który możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Teraz chciałbym sprawdzić kworum: czy wszyscy senatorowie, członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny, są połączeni?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Tak, tak.)

Stwierdzam wobec tego, że komisja obraduje z wymaganym kworum.

Proszę państwa, porządek obrad przewiduje 1 punkt: analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że porządek obrad został zaakceptowany przez komisję. Nie słyszę głosów sprzeciwu.

Punkt 1. porządku obrad: analiza oświadczeń senatorów X kadencji o stanie majątkowym złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

A więc przechodzimy do realizacji porządku. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zgodnie ze swoimi kompetencjami i wymogami Regulaminu Senatu co roku rozpatruje taki punkt i przedstawia marszałkowi Senatu analizę oświadczeń majątkowych senatorów. Stosowny projekt opinii komisji został państwu przekazany przed posiedzeniem. No, ale myślę, że to jest też właściwy moment, żeby podyskutować o aspektach związanych z analizą tych oświadczeń.

Na początek, jeżeli państwo pozwolicie, oddam głos pani Annie Białkowskiej, dyrektor Biura Spraw Senatorskich, która zgodnie z przyjętymi zasadami zajmuje się tą całą procedurą związaną i z oświadczeniami, i z ewentualnymi korektami tych oświadczeń.

Pani Dyrektor, oddaję pani głos.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu Anna Białkowska:

Wysoka Komisjo! Panie Przewodniczący!

Przepisy art. 35 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nakładają na parlamentarzystów obowiązek składania oświadczeń majątkowych, które dotyczą ich majątku odrębnego oraz majątku objętego wspólnością majątkową. Oświadczenia te zawierać powinny m.in. informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach oraz posiadanych udziałach i akcjach, mieniu nabytym w drodze przetargu od Skarbu Państwa, jednostek samorządu i innych związków lub komunalnej osoby prawnej. Informacje te dotyczą również działalności gospodarczej, członkostwa w spółkach handlowych i sprawowanych tam przez państwa senatorów funkcji. Ale w oświadczeniach majątkowych zawarte są również informacje o dochodach, składnikach mienia ruchomego powyżej 10 tysięcy zł, zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy zł i składnikach mienia ruchomego powyżej 10 tysięcy zł.

Trzeba nadmienić, iż oświadczenia majątkowe składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 233 §1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności. Należy również w tym miejscu przypomnieć, że dane, które Wysoka Komisja otrzymała, zgodnie z art. 294 ordynacji podatkowej objęte są tajemnicą skarbową.

Chciałabym podczas dzisiejszego posiedzenia komisji przedstawić pokrótce analizy oświadczeń przeprowadzone przez odpowiednie urzędy skarbowe. Oświadczenia o stanie majątkowym parlamentarzystów wypełniane były według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., a ze względu na trwającą wtedy pandemię składano je wyjątkowo do 31 maja 2020 r. Pragnę poinformować Wysoką Komisję, iż wszyscy senatorowie złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. Oświadczenia te zostały przesłane do właściwych urzędów skarbowych i poddane analizie przez te jednostki.

Urzędy skarbowe tradycyjnie zgłaszały mniej lub bardziej szczegółowe uwagi. Są one w stanie dokonać kompleksowej analizy oświadczeń majątkowych, ponieważ stosują kontrolę krzyżową, porównują je z innymi dokumentami składanymi przez senatorów jako obywateli, czyli z dokumentami dotyczącymi podatków odprowadzanych z rożnych tytułów czy transakcji cywilnoprawnych. Z tego też wynika moja rekomendacja, aby Wysoka Komisja, przedstawiając prezydium Senatu swoją opinię, wykorzystała informacje, które dotarły do nas z urzędów skarbowych.

Chcę również nadmienić, iż w systemie nie ma ujednoliconego podejścia do analizy oświadczeń majątkowych dokonywanej przez urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe zgłosiły uwagi do oświadczeń 41 senatorów. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi z 4 urzędów skarbowych – dotyczyło to oświadczeń 4 senatorów – nawet pomimo mojej prośby telefonicznej. Wobec oświadczeń majątkowych 55 senatorów nie stwierdzono nieprawidłowości. Wpływające z urzędów skarbowych analizy dotyczą różnych kwestii. Macie państwo przed sobą listy z uwagami do poszczególnych oświadczeń majątkowych. Jeśli urząd skarbowy lub senator, którego opinia dotyczy, uznał, że niezbędne jest sprostowanie, to taką korektę czyniono i składano do pana marszałka, po czym przesyłano w jego imieniu do urzędów skarbowych.

Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 6 i 6a ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują właściwe komisje w Sejmie i w Senacie – w Senacie jest to Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – oraz właściwe urzędy skarbowe. Ale podmiot dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym jest uprawniony do porównywania treści analizowanych oświadczeń z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego. Wyniki analizy przedstawiane są, tak jak mówiliśmy, Prezydium Senatu.

Jednak kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym dokonuje również Centralne Biuro Antykorupcyjne. Odbywa się to na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się do Kancelarii Senatu z prośbą o dostarczenie uwierzytelnionych kopii oświadczeń majątkowych składanych przez kilku senatorów. Odbyło się to w ramach prowadzonych przez CBA postępowań kontrolnych. Senatorowie złożyli stosowne wyjaśnienia.

Przedstawię państwu teraz pokrótce, jakiego typu uwagi padły ze strony urzędów skarbowych. Do najczęściej wskazywanych uchybień należał brak określenia przynależności środków finansowych, składników mienia ruchomego lub zaciągniętego kredytu do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto urzędy skarbowe sygnalizowały następujące nieprawidłowości: wskazanie wysokości przychodu zamiast dochodu uzyskanego ze stosunku pracy; błędne wskazanie wysokości uposażenia senatorskiego; wykazywanie dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i umowy-zlecenia; brak określenia warunków, na jakich udzielono zobowiązań pieniężnych; rozbieżności między adresem zamieszkania podanym w oświadczeniu majątkowym i zgłoszonym do urzędu skarbowego; brak wykazania dochodu z tytułu wynajmowanego mieszkania; brak wskazania kwoty wkładów wniesionych do spółki; rozbieżności w wysokości kwoty dochodów wynikających z zeznania podatkowego i wykazanych w oświadczeniu majątkowym; brak wskazania tytułów prawnych do posiadanych nieruchomości; brak określenia powierzchni posiadanej działki. Ponadto jeden z urzędów skarbowych zwrócił uwagę na rozbieżność w dochodach wskazanych na początku kadencji z dochodami na koniec roku. I te dane zostały państwu przekazane przez komisję.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Czytając analizy przysłane przez urzędu skarbowe i podsumowując je, musimy z całą stanowczością stwierdzić, iż standardy ocenne obowiązujące w urzędach skarbowych są różne. Należy również wspomnieć o arkuszu, którego pierwowzór powstał w 2001 r. i jest niestety dość przestarzały. Wprowadzono go w formie załącznika do ustawy właśnie w 2001 r.

Konkludując: urzędy skarbowe dokonały analizy i przesłały swoje opinie i uwagi dotyczące oświadczeń majątkowych wypełnianych przez państwa senatorów, jednak nie ma tam poważnych zarzutów czy zastrzeżeń. W związku z tym wydaje się, że Wysoka Komisja powinna wziąć pod rozwagę zaprezentowanie Prezydium Senatu takiej oto opinii, iż wszystkie oświadczenia majątkowe złożone do marszałka Senatu zostały we wskazanym terminie zaopiniowane przez właściwe urzędy skarbowe, a uchybienia, które zostały stwierdzone w opiniach urzędów skarbowych, mają charakter marginalny i nie świadczą o złej woli bądź chęci ukrycia lub zatajenia majątku przed opinią publiczną. Ponadto senatorowie złożyli korekty i stosowne wyjaśnienia do urzędów skarbowych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jednocześnie, tak jak mówiłam, należy podkreślić, że przepisy ustawy zawarte w art. 35 dotyczącym składania oświadczeń majątkowych oraz w art. 35a dotyczącym rejestru korzyści majątkowych są nieaktualne i trochę skostniałe. Można byłoby wprowadzić tu pewne modyfikacje, ale to już zależy tylko od tych, którzy mają możliwość to zrobić.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Dyrektor, za przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych senatorów.

Otwieram dyskusję.

Kto z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Pan senator, pan marszałek Borowski. Proszę.

Senator Marek Borowski:

Panie Przewodniczący, ja mam 1 uwagę, powiedziałbym, redakcyjną i 1 bardziej merytoryczną. Otrzymaliśmy już projekt opinii. Ostatnie zdanie na pierwszej stronie jest sformułowane tak, że zastrzeżenia urzędów skarbowych odnosiły się przede wszystkim do wpisów omyłkowych i pominięć wynikających najprawdopodobniej z roztargnienia. No, ja bym już może nie wchodził w to, z jakiego powodu to zostało zrobione, czy to z roztargnienia, czy nie z roztargnienia…

(Głos z sali: Zakładamy, że nie było…)

Ja wiem, wiem.

Już samo słowo „roztargnienie”, użyte wobec 41 senatorów, źle o nas świadczy, więc proponowałbym, żeby było tak: „Zastrzeżenia urzędów skarbowych odnosiły się przede wszystkich do wpisów omyłkowych i nieumyślnych pominięć”. I tyle, tamtą pozostałą część proponuję skreślić. To jest uwaga redakcyjna.

A co do uwagi merytorycznej, no to rzeczywiście ten formularz jest już stary, 20 lat to bardzo dużo czasu.

(Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu Anna Białkowska: Ponad 20.)

Tak jest.

No, ja myślę, że trzeba by mimo wszystko przedstawić jakąś propozycję zmian. Ponieważ jest jednakowy formularz dla senatorów i dla posłów… Nie wiem jeszcze, w jakim trybie to zrobić, ale być może potrzebne jest porozumienie marszałków. Możemy zwrócić się do marszałka, aby ten z kolei skontaktował się z panią marszałek Witek. Pani dyrektor i jej sejmowy odpowiednik mogliby się spotkać i ewentualnie coś zaproponować w tym względzie, oczywiście przy udziale odpowiednich komisji obu izb. No, ja podzielam ten pogląd. Faktycznie można by to i owo uprościć albo wyjaśnić w taki sposób, żeby nie było jednak tylu pominięć czy jakichś…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bo to nie wygląda dobrze. To tyle, dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Co do zmiany redakcyjnej, to ja nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Co do tej drugiej propozycji, to ona jest oczywiście sensowna. Myślę, że to wymaga inicjatywy. Myśmy tutaj, w tym projekcie opinii, zapisali takie zdanie, w którym mówimy o konieczności podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Jeżeli nie macie państwo nic przeciwko, to kiedy będę w imieniu komisji referował przed Prezydium Senatu przebieg naszych obrad, jak również przedstawiał tę opinię, zwrócę się do marszałka z prośbą o rozmowę w tej sprawie.

Co do rozmów z odpowiednią komisją w Sejmie, to w zeszłej kadencji odbyłem taką rozmowę z panem Bernackim, obecnie senatorem, a wtedy szefem Komisji Etyki Poselskiej. Zwróciliśmy uwagę – mieliśmy bardzo podobne spostrzeżenia – że to oświadczenie majątkowe, które jest załącznikiem do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jest po prostu archaiczne, że dyspozycje zawarte w tym oświadczeniu nie odpowiadają już wyzwaniom wynikającym ze zmian cywilizacyjnych i technologicznych, z przepisów prawa finansowego etc.

Ale żeby przeprowadzić zmianę ustawy, potrzebna jest większość sejmowa. W tej sprawie trzeba po prostu przeprowadzić inicjatywę ustawodawczą. Wiemy, że takie próby były podejmowane, ale żadna z nich jak na razie nie miała swojego finału. Trzeba te próby ponawiać, bo to prawda, że większość z tych uchybień nie wynika ze złej woli – właściwie żadne z nich ze wynikają ze złej woli posłów czy senatorów – tylko po prostu z niewłaściwej interpretacji archaicznych przepisów.

Jeżeli możemy postąpić tak, jak zaproponowałem, to za chwilę oddam głos kolejnemu uczestnikowi dyskusji. A co do tej sprawy, to nie będziemy wpisywać tego do opinii. Ja taki pogląd wyrażę na posiedzeniu Prezydium Senatu.

Zgłasza się senator Dowhan, który obraduje zdalnie. Bardzo proszę.

Panie Senatorze, proszę włączyć mikrofon, bo nie jest pan słyszalny.

To może w oczekiwaniu na skuteczne połączenie się senatora Dowhana zapytam, czy są inne zgłoszenia do dyskusji.

(Senator Robert Dowhan: A teraz?)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:

Przepraszam bardzo, ale tak jak jest z tymi oświadczeniami, tak czasami bywa i ze sprzętem.

Szanowni Państwo, ja co roku mam wielki problem z wypełnianiem tych oświadczeń, ponieważ mam wiele składników majątku, i to w rożnych formach. Rok temu przysiadłem do tego – również dzięki przychylności, uprzejmości pani dyrektor – podszedłem do sprawy bardzo rzetelnie i starałem się wszystko wypełnić tak, żeby już nikt się do tego nie doczepił, ale oczywiście i tak dostałem jakieś wyliczenia, bardziej lub mniej istotne, przeważnie związane z jakimiś tam bardzo drobnymi poprawkami.

Ja mam taką propozycję. Może łatwiej by było… Skoro urzędnicy wiedzą, ile mamy na koncie i jakie mamy nieruchomości, to może takie oświadczenia przysyłałyby za nas urzędy skarbowe, które i tak muszą to sprawdzać. A my byśmy tylko się pod tym podpisywali albo nie. To byłaby chyba najłatwiejsza forma. Można by odwrócić tę sytuację, bo to i tak tam idzie.

Poza tym wypełnianie tego druku faktycznie jest mordęgą, bo nie wiadomo, co tam wpisać i w jakiej formie. Z tego też wynikają te błędy, które później urzędy poprawiają.

No i kolejna sprawa. Uważam, że niedopuszczalne jest przedstawianie tego opinii publicznej, która jest, jaka jest. Wśród ludzi są ci, którzy ze zrozumieniem podchodzą do tych, którzy mają jakikolwiek majątek, i wiedzą, że zostało to osiągnięte ciężką pracą, ale w społeczeństwie są też różnego rodzaju szumowiny, złodzieje, wymuszacze i inni. A dlaczego inni ludzie, którzy zajmują eksponowane stanowiska, w tym szefowie spółek Skarbu Państwa, prezydenci i burmistrzowie, nie przedstawiają tych oświadczeń opinii publicznej, tylko składają je do wojewodów czy do innych instytucji? No, dzisiaj działamy w obiegu zamkniętym, korzystamy z kont bankowych, kart, aktów notarialnych. To jest absurdalny pomysł, że ktoś w przeciągu takiego okresu mógłby próbować oszukać, wymusić, zrobić cokolwiek innego. Mówię o ludziach, którzy zajmują te stanowiska. A jak się zdarza – a znamy takie sytuacje – że nagle komuś przybywa ileś tam pałaców, no to tak naprawdę nic się z tym nie dzieje. No, dla mnie jest to absurdalne, Panie Przewodniczący, i chciałbym, żeby pan to poruszył, żeby pan to zgłosił jako wniosek mój czy komisji. Te nasze oświadczenia, jeżeli już mamy je pisać… Ja to uważam za totalną bzdurę, ale jeżeli już mamy je pisać, to niech one trafiają do marszałka. Jeżeli cokolwiek będzie się działo, jeżeli będzie jakieś postępowanie wobec senatora, to wtedy marszałek udostępni te oświadczenia odpowiednim służbom czy komukolwiek. Wydaje mi się, że tym bardziej dzisiaj, w tych chorych czasach, w których żyjemy, powinniśmy to śmiało powiedzieć. Bo my o tym rozmawiamy na korytarzach, każdy się temu dziwi i o tym dyskutuje, a kiedy przychodzi co do czego, wszyscy udają, że ten problem ich nie dotyczy. Mnie ten problem dotyczy, bo byłem w różnych sytuacjach w swoim życiu. Dla mnie jest to chore i ciągle się zastanawiam, czy ja powinienem to w ogóle publikować. To, że byłyby z tego tytułu konsekwencje, jest chyba mniej groźne niż to, co się może wydarzyć w tym zwariowanym świecie. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Senatorze.

No, pana wypowiedź wpisuje się w te wszystkie głosy, które uważam za sensowne, właściwe i godne podkreślenia, a które mówią o konieczności nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w szczególności aktualizacji treści i sposobu składania oświadczeń majątkowych. Bo ten obowiązek, zgodnie z ustawą, ciąży nie na urzędzie skarbowym, tylko na samym zainteresowanym, czyli w naszym przypadku na senatorze, który ma obowiązek osobiście złożyć marszałkowi stosowne oświadczenie. To my, Panie Senatorze, składamy te oświadczenia marszałkowi.

Jeżeli nie ma… Proszę bardzo, pan senator, pan minister Bernacki.

Senator Włodzimierz Bernacki:

Ja mam tylko jedną uwagę. To nie jest tak, że tylko posłowie i senatorowie składają oświadczenia majątkowe. Robią to też radni wszystkich szczebli, a więc i gminni, i powiatowi, i miejscy, robią to radni sejmików, robią to również burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast. Tak że my nie jesteśmy tutaj jakoś szczególnie wyróżnieni.

Ja rozumiem kłopot osób, które mają więcej tych rubryk do wypełnienia. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to powinno być jasne, klarowne. Tak jak pan przewodniczący powiedział, były podejmowane rozmowy w tej sprawie. One toczyły się właściwie w 2 turach. Pierwsza tura dotyczyła wspólnych działań Sejmu i Senatu w poprzedniej kadencji, ale nowe formularze były też przygotowywane przez komisję regulaminową Sejmu. Miało to związek z tymi postulatami płynącymi z GRECO, czyli z organizacji, która nakłada na nas powinność stworzenia takich regulacji, które spowodują, że działalność ekonomiczna i finansowa tych, którzy są aktywni w przestrzeni publicznej, będzie całkowicie transparentna. A więc warto może zwrócić się do komisji regulaminowej o to, aby przedstawiła te formularze. One na pewno były powiązane z tą kwestią rubryk dotyczących członków rodziny, ale zawsze możemy z tego zrezygnować, a zostawić te rozwiązania, które rzeczywiście spowodowałyby, że byłoby nam łatwiej wypełniać te formularze.

Podzielam też pogląd pana senatora, że ta różnorodność interpretacji urzędów skarbowych jest niesamowicie duża. Rzeczywiście urzędy skarbowe w różnych miejscach na różne sposoby starają się, że tak powiem, interpretować przepisy. No, chcą się wykazać, krótko mówiąc, zwłaszcza wobec osób publicznych ze swojego własnego terenu. Ale na szczęście wszystko to, co jest realizowane w komisji senackiej czy sejmowej, jest całkowicie transparentne. Zawsze mamy możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

No, Panie Senatorze, wracając do tego wątku naszej rozmowy w sprawie konieczności nowelizacji ustawy i samego oświadczenia majątkowego, przypomnę, że większość sejmowa, mimo podjęcia próby nowelizacji ustawy, jednak gdzieś ten projekt porzuciła i nie wraca do niego. Myślę, że na posiedzeniu komisji senackiej warto też wspomnieć o tym, że to większość rządowa ma w tej sprawie decydujący głos. My oczywiście możemy taki postulat formułować i robimy to, ale potem trzeba przedstawić projekt, a na końcu go przegłosować i znowelizować ustawę.

Jeżeli państwo pozwolicie, to podczas spotkania z prezydium zwrócę się też do marszałka Senatu, aby skierował on pismo do ministra finansów. Chodzi o to, aby urzędy skarbowe ujednoliciły swoje procedury wobec składanych przez nas oświadczeń. Okazuje się, że w różnych województwach w Polsce nieco się to różni, a powinny być stosowane jednolite standardy.

Skoro nie ma innych głosów w dyskusji, to zawracam się do państwa senatorów z następującym pytaniem: kto z państwa senatorów jest za przyjęciem opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez senatorów X kadencji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., z poprawką redakcyjną pana senatora Borowskiego?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: 6 głosów za.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: Też nikt.)

Jeszcze senatorowie głosujący zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: W sumie 12 głosów za, jednogłośnie.)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisja przyjęła jednogłośnie opinię, którą przedstawimy marszałkowi i Prezydium Senatu.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 34)