Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 104), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 70) w dniu 17-06-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (104.)

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (70.)

w dniu 17 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W imieniu przewodniczącego, senatora Aleksandra Pocieja i swoim witam wszystkich bardzo serdecznie.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniach komisji oraz na posiedzeniu plenarnym.

Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa?

(Głos z sali: Nie.)

Nie ma takich osób.

Procedować będziemy tak, jak zazwyczaj na takim posiedzeniu komisji procedujemy, a więc nie będziemy dyskutowali nad poszczególnymi poprawkami, które zostały już omówione, przedyskutowane albo na posiedzeniu komisji, albo na posiedzeniu plenarnym przez wnioskodawców, a więc senatorom członkom komisji są znane. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, to prosimy o zgłaszanie.

Czy jest zgoda ze strony senatorów członków obu połączonych komisji na takie procedowanie?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)

Jest zgoda. O, nawet senator się zgodził.

Na posiedzeniach obu komisji został zgłoszony wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. To są wnioski niezależne, wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Na posiedzeniu plenarnym pan senator Bury zgłosił 6 poprawek. Należy nad nimi głosować łącznie.

Czy jest wnioskodawca, senator Bury na naszym posiedzeniu? Nie ma…

(Głos z sali: Jest zdalnie.)

A, zdalnie…

(Senator Jacek Bury: Jeżeli można… Tak, jestem.)

To są jedyne zgłoszone poprawki. Pytanie, czy ewentualnie króciutko…

(Senator Aleksander Pociej: Tak, jeżeli pan senator chce.)

Jeżeli chce pan senator słowa dwa…

(Senator Aleksander Pociej: Tylko krótko.)

Zdecydowanie krótko, bo możliwość szerszego rekomendowania poprawek już była na posiedzeniu.

Proszę bardzo.

(Senator Jacek Bury: Rozumiem, że ja mam głos. Tak?)

Tak, zdecydowanie. Proszę.

Senator Jacek Bury:

Dziękuję. Witam pana przewodniczącego i szanownych członków komisji.

Te moje poprawki dotyczą tego, aby wszystkie kaucje były deponowane lokalnie w prokuraturach, nie trafiały do Ministerstwa Sprawiedliwości i nie były w dyspozycji ministra sprawiedliwości, gdyż uważam, że to nie jest skuteczne i dobre z punktu widzenia praktyki. Nie można tych pieniędzy później wykorzystywać do działań innych, bo te pieniądze de facto nie są jeszcze własnością Skarbu Państwa. A ta ustawa w tej chwili dopuszcza taką możliwość.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu do obu wniosków, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek i do poprawek zgłoszonych przez senatora Burego… Witamy pana ministra.

Prosimy o krótkie skomentowanie poprawek.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś:

Dzień dobry. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo, te poprawki, gdyby je przyjąć, zupełnie wypaczą sens ustawy, bo spowodują, że to nie minister finansów będzie otwierał te rachunki depozytowe w BGK, tylko poszczególne jednostki prokuratury czy kierownicy tych jednostek prokuratury. To oznaczałoby, że niewiele zmieniamy w stosunku do obecnego stanu, bo te rachunki w BGK byłyby na zasadach komercyjnych, a celem tej regulacji jest to, żeby to minister finansów otwierał depozyty… Ponad połowa tych depozytów, jak wczoraj mówiłem na posiedzeniu plenarnym Senatu, jest już prowadzona w BGK. Chodzi o to, żeby druga połowa też była prowadzona w BGK, ale nie na zasadach komercyjnych, czyli tak, jak teraz – 40 tysięcy jest tych opłat – tylko żeby były otwierane przez ministra finansów. To po pierwsze.

Druga wada tych poprawek jest taka. Zakładamy 1 milion zł rocznie… Minister finansów zakłada takie oszczędności w związku z obniżeniem kosztu obsługi długu państwa. Te rozwiązania wydają się iść zupełnie w poprzek… Ich przyjęcie spowodowałoby, że cele postawione przed regulacją nie zostałyby osiągnięte, zwłaszcza że depozyty później, czyli po tym, jak akt oskarżenia trafi do sądu czy jak postępowanie już przechodzi w fazę sądową, i tak są przekazywane na rachunki depozytowe sądowe, czyli otwierane przez ministra finansów i prowadzone w BGK. Intencją ustawodawców było to, żeby to było ujednolicone. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Nie ma więcej pytań i komentarzy do tej sprawy.

Przystępujemy do głosowania.

Pierwszy wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Takie były wnioski obu połączonych komisji.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

I zdalnie…

(Głos z sali: 13 – za, 0 – przeciw, jednogłośnie.)

13 głosów za. Obie połączone komisje jednogłośnie poparły ten wniosek.

Pan senator Paweł Arndt…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Paweł Arndt był do tej pory sprawozdawcą komisji budżetu i będzie w dalszym ciągu sprawozdawcą…

Czy jest zgoda ważnej komisji zajmującej się sprawami praworządności?

Senator Aleksander Pociej:

Tak, zwłaszcza że dzisiaj nie ma naszego sprawozdawcy. Tak że jak najbardziej się zgadzamy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 24)