Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 52) w dniu 17-06-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (69.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (52.)

w dniu 17 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

W imieniu swoim i pani przewodniczącej senator Koc witam wszystkich obecnych: senatorów pracujących tu, na miejscu, a także naszych gości, tj. przedstawicieli rządu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na posiedzeniach komisji budżetu oraz komisji gospodarki narodowej do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa… Zaraz, nie…

(Głos z sali: To nie to.)

Przepraszam.

…Do ustawy o zmianie…

(Głos z sali: To jest to.)

To jest ten drugi papierek.

…Do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

To są poprawki, które zostały zgłoszone na posiedzeniach komisji oraz na posiedzeniu plenarnym. Łącznie zostało zgłoszonych 11 poprawek, w tym wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. I nad tym wnioskiem oczywiście będziemy głosowali w pierwszej kolejności.

Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.

Oczywiście są z nami także senatorowie, którzy pracują zdalnie. Czy nawiązali z nami łączność i mogą dalej działać?

(Głos z sali: Tak.)

Procedura głosowania i pracy jest taka jak zwykle, a więc w każdej chwili, w każdym momencie senatorowie, także pracujący zdalnie, będą mogli zabrać głos i ustosunkować się do poprawek, z tym że ja i pani przewodnicząca przewidujemy, że nie będziemy już omawiali tych poprawek, zakładając, że wszystkie są znane. One były omówione na obu posiedzeniach komisji, duża ich część się pokrywa, wniosek o przyjęcie bez poprawek też jest oczywisty. Poprosimy tylko przedstawiciela rządu, pana dyrektora Bartłomieja Kołodzieja – jest z nami – zastępcę dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów… Pan ma upoważnienie ministra Jana Sarnowskiego, żeby reprezentować ministra w sprawie poprawek i przedstawić nam stanowisko ministra. Oczywiście nie oczekujemy jakichś długich wypowiedzi, tylko raczej wskazania, czy rząd popiera poprawki, czy jest przeciwny tym poprawkom. Tak będziemy nad tym pracowali.

Szczęśliwie tak się złożyło, że w przyszłym tygodniu pracuje jeszcze Sejm, czyli w razie czego, gdybyśmy przyjęli poprawki, Sejm ma wystarczającą ilość czasu, żeby je przyjąć lub odrzucić, tak aby te przepisy weszły w życie albo z dniem 1 września, jak proponuje jeden z wnioskodawców, albo z dniem 1 lipca, czego, jak rozumiem, oczekuje rząd.

Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania, Pani Przewodnicząca? Czy jeszcze jakiś komentarz? Nie ma. Możemy ruszać z głosowaniami.

Wniosek pierwszy: przyjęcie ustawy bez poprawek. To jest wniosek pana senatora Piechy.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Prosimy o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?

Także zdalnie senatorowie głosują, jak rozumiem, mają kontakt z nami, tak?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

8 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Tak więc wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka nr 1 to poprawka, którą przyjęła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz którą zgłosił także pan senator Szejnfeld.

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

Większość tych poprawek ma charakter legislacyjny, jest przygotowana przez Biuro Legislacyjne, z wyjątkiem kilku, które mają charakter merytoryczny, i te może byśmy ewentualnie dokładniej omówili.

Proszę bardzo, stanowisko rządu.

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Prosimy, tak jak poprzednio, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie łącznych wyników.

Proszę bardzo, pan senator Szejnfeld…

(Senator Adam Szejnfeld: Ja w kwestii formalnej. Bo…)

Ale poczekajmy, może skończmy głosowanie…

(Senator Adam Szejnfeld: Ja tylko w kwestii formalnej. Ja się…)

Tak, ale…

(Głos z sali: Włącz mikrofon, bo nie słychać.)

To proszę poczekać, sekundeczkę proszę poczekać.

(Senator Adam Szejnfeld: Dobrze.)

10 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka otrzymała rekomendację.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Szejnfeld:

Ja tylko chciałbym w kwestii formalnej. Wiemy, że rząd jest za tym, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. Ten wniosek…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze…)

Moment.

Ten wniosek był, ale przepadł. W związku z tym jak jest pytanie w sprawie konkretnej poprawki, jakie jest stanowisko rządu, to należy je przedstawić i powiedzieć, dlaczego nie albo dlaczego tak, a nie że…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Senatorze…)

…jesteście państwo przeciwko w ogóle.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, zanim pan przyszedł, umówiliśmy się, co do zasady, że większość tych poprawek była już omawiana na posiedzeniu komisji budżetu, na posiedzeniu komisji gospodarki, także na posiedzeniu plenarnym. Praktyka, przynajmniej w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, do tej pory była taka, że o sprawach już wcześniej przegadanych po raz drugi nie mówimy, także ze względu na to, że te nasze komisje, gospodarki i finansów, mają taki charakter, że liczy się w nich czas i różne inne rzeczy. No, w innych komisjach się dyskutuje, nawet godzinami, nad różnymi sprawami.

Poprawka senatora Burego.

Tutaj prosiłbym, Panie Mecenasie, o króciuteńkie omówienie, ponieważ ona nie była przedmiotem omówienia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka ma charakter merytoryczny. Zmierza do zmiany katalogu dokumentów potwierdzających, że dostawa towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość stanowi dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Proponujemy nie przyjmować tej poprawki, gdyż projektowane przepisy zawierają adekwatny katalog tych dokumentów, który bardziej odpowiada rzeczywistości niż to, co jest proponowane w poprawce.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka ma charakter merytoryczny. Pozostaje mi jedynie przyjąć do wiadomości stanowisko rządu. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Czyli, Panie Dyrektorze, jeszcze raz: wszystkie te rzeczy, które są w tej poprawce, są zawarte w ustawie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Tak.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

W takim razie głosujemy. Jeżeli tak jest… No, przecież pan dyrektor ponosi odpowiedzialność za to sformułowanie.

Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie tej poprawki?

Nie ma senatora Burego, więc nie możemy nad tym dyskutować.

Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem poprawki nr 2?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników.

3 głosy za, 14 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

Poprawka nr 3, komisji budżetu oraz pana senatora Szejnfelda.

Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Jesteśmy przeciwko poprawce.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Łączny wynik głosowania: 10 głosów za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

Poprawka nr 4…

Może by ktoś poprosił o to, żeby dotarły osoby, które nie dotarły jeszcze na posiedzenie, tak żebyśmy mieli stanowisko, żeby zawsze było łatwo powiedzieć, że jednoznacznie jesteśmy albo za, albo przeciw.

(Głos z sali: Jest demokracja.)

Tak, ale proszę tylko kolegów, koleżanki, żeby ewentualnie poprosili senatorów, aby dotarli.

Poprawka nr 4, komisji budżetu oraz senatora Szejnfelda.

Stanowisko rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Poprawka jest niezasadna naszym zdaniem.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

(Głos z sali: To jest osobna…)

To jest poprawka legislacyjna, którą przygotowało biuro…

(Głos z sali: Zgadzacie się, tak?)

(Głos z sali: Niezasadna.)

Czyli nie zgadzają się państwo w tej sprawie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Nie zgadzamy się.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Poprawka nie otrzymała poparcia…

(Głos z sali: Jeszcze zdalni.)

A, przepraszam. Proszę jeszcze o doliczenie głosów zdalnych.

10 głosów za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka nr 5, także Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz senatora Szejnfelda.

Stanowisko rządu? To także jest poprawka legislacyjna.

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Również tej poprawki nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie łącznych wyników.

10 głosów za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Czyli także ta poprawka nie otrzymała poparcia połączonych komisji.

Poprawki nr 6, 7, 10 i 11. Te poprawki należy przegłosować łącznie.

Stanowisko rządu w sprawie tych poprawek?

(Głos z sali: Skreślenie art. 8?)

To jest skreślenie art. 8, czyli to jest wykreślenie tych zapisów, które wychodzą poza materię sprawy.

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Stanowisko jest takie, że jesteśmy przeciwni tej poprawce, czyli przeciwni skreśleniu tych przepisów.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 6, 7, 10 i 11?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

I senatorowie pracujący zdalnie…

Proszę o podanie wyników.

10 głosów za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki nie otrzymały poparcia.

Poprawka nr 7 już była przegłosowana.

Poprawka nr 8.

Proszę bardzo… To jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: Nr 8 i 9.)

Tak, nr 8 i 9.

(Głos z sali: Vacatio legis.)

To są poprawki dotyczące vacatio legis, przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy na 1 września 2021 r.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Bartłomiej Kołodziej:

Jesteśmy przeciwko tym poprawkom. Uważamy, że ustawa powinna wejść w życie 1 lipca.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Pani Senator.

(Głos z sali: Nie, nie.)

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 8 i 9?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Jeszcze senatorowie głosujący zdalnie…

10 głosów za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki nie otrzymały poparcia.

Poprawka… To już wszystkie poprawki. W ten sposób zakończyliśmy głosowanie nad poprawkami.

Został przyjęty wniosek o wprowadzenie poprawek. Komisje przyjęły chyba poprawki nr 1 i 2. Tak?

(Głos z sali: Tylko nr 1.)

Tylko nr 1? Przyjęły tylko poprawkę nr 1, pozostałych poprawek nie poparły.

Sprawozdawca… Senator Kleina nim będzie? Bo…

(Głos z sali: Będzie, będzie.)

Tak?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Senator Kleina przedstawi sprawozdanie.

Jest zgoda? Jest.

Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

(Senator Maria Koc: Dziękujemy.)

Za chwilę rozpoczyna się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wspólne posiedzenie naszej komisji i innej, następnej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 15)