Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 41) w dniu 28-04-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (41.)

w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mamy dzisiaj w porządku obrad jeden punkt, tj. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw; druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077.

Obradujemy dzisiaj także zdalnie. Na początku pragnę przywitać osoby, które są z nami zdalnie. Bardzo żałujemy, że państwo nie przychodzicie do nas na posiedzenia. Ja zawsze oczekuję, że przedstawiciele ministerstwa się zjawią, no ale trudno. Witam panią Annę Gembicką, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam inne osoby, które są z nami zdalnie, tj. panią Renatę Mantur, zastępcę dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rozumiem, że są też z nami osoby towarzyszące pani prezes – i pana Andrzeja Kojtycha, doradcę ekonomicznego w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli. Witam pana legislatora. Witam naszych kolegów senatorów, nasze biuro.

Pragnę poinformować, że nasze posiedzenie jest transmitowane w internecie.

Nie będę odczytywał tych wszystkich formułek, które państwo znają. Jak będzie trzeba, to wtedy tę informację państwu przekażę.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077)

Pani minister jest już z nami na łączach?

(Głos z sali: Jest.)

Pani Minister, jeśli pani jest, to prosiłbym o krótką informację na temat ustawy, o której przed chwilą mówiłem.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka:

Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Ustawa zawiera szereg rozwiązań usprawniających proces wydatkowania środków finansowych w ramach tych systemów.

Jednym z podstawowych rozwiązań jest rozwiązanie, które dotyczy dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji od 2021 r. usunięte zostają przepisy ustalające ostateczny termin składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz w przypadku niektórych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisy ustalające ostateczny termin składania zmian do tych wniosków. Od teraz to państwa członkowskie mają w swoich przepisach określać te terminy. W związku z tym w tej ustawie został zaproponowany termin dokonywania zmian we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Ten zaproponowany termin to jest dzień 31 maja danego roku. Nie ma konieczności wprowadzania ustawą terminu składania wniosków, ponieważ on już jest zawarty w obowiązującej ustawie. Jednocześnie w tej ustawie przewidziano delegację dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie przedłużania terminu składania wniosków oraz terminu składania zmian do wniosków. To jest ważne w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą rolnikom utrudnić złożenie tych dokumentów w podstawowych terminach.

Oprócz tego ustawa obejmuje szereg rozwiązań korzystnych dla rolników, związanych z uproszczeniem i unowocześnieniem obecnych procedur, tj. chociażby uwzględnienie możliwości wykorzystania w postępowaniach administracyjnych zdjęć wykonanych i przesłanych przez stronę z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez ARiMR. To jest także dodanie przepisu umożliwiającego ogłoszenie w drodze obwieszczenia listy odmian konopi włóknistych, które nie kwalifikują się do przyznania płatności bezpośrednich. Od razu tutaj powiem, bo w Sejmie to było podnoszone, że to wynika z przepisów unijnych.

Kolejna kwestia to jest wyłączenie ze stosowania przepisu wprowadzonego tzw. ustawą covidową przewidującego przywracanie terminu w przypadku wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ta zmiana ma na celu usprawnienie obsługi wniosków o wsparcie bezpośrednie.

Oprócz tego przewidziano rozwiązania umożliwiające prezesowi ARiMR nieodpłatne udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z systemu identyfikacji działek rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

Kolejne zmiany dotyczą uproszczenia trybu składania przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wniosków o wybór operacji oraz innych dokumentów w postępowaniach poprzez wprowadzenie możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Dalej: uchylenie przepisów wyłączających możliwość przywracania terminów dla działań w ramach PROW. Przepisy te na obecnym etapie wdrażania programu utrudniają zarządzanie środkami finansowymi PROW z uwagi na trwający stan epidemii i nie dającą się przewidzieć perspektywę zakończenia tego stanu. Jednocześnie określono termin wystarczający na uzupełnienie przez wnioskodawców dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy.

Chciałabym podkreślić, że przepisy unijne, które wpłynęły na podjęcie prac legislacyjnych, zostały opublikowane dopiero 29 marca br., dlatego ustawa ta nie mogła zostać skierowana do prac parlamentarnych we wcześniejszym terminie. Stąd też konieczne jest pilne procedowanie tej ustawy. Chciałabym podziękować szanownej komisji za tak szybkie podjęcie prac nad przedłożoną ustawą, ponieważ, tak jak powiedziałam, ze względu na to, że musieliśmy czekać na ogłoszenie tych przepisów unijnych… Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie tych przepisów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Pani Minister.

Jak rozumiem, dzisiaj rozpatrzymy… Wnioski będą lub nie, zobaczymy.

Poprosiłbym pana mecenasa, aby w skrócie… Tych uwag jest sporo, więc poprosiłbym, aby omówić je w skrócie, nie tak szeroko, jak tutaj są opisane. Opinię mamy przed sobą.

Proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Pierwsza uwaga dotyczy art. 3 ust. 3a zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1 i ma na celu doprecyzowanie proponowanego przepisu o wskazanie postępowania, którego dotyczy, w sposób spójny z pozostałymi przepisami zmienianego art. 3.

Analogiczna uwaga odnosi się do zmienianych kolejno w art. 1 przepisów art. 3 ust. 5, proponowanego w art. 3 przepisu art. 21 ust. 3b zdanie pierwsze oraz proponowanego w art. 4 przepisu art. 27 ust. 2a. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, podkreślić, że proponowana poprawka jest najistotniejsza w kontekście proponowanego przepisu art. 21 ust. 3b. W zmienianym tam art. 3… W tym artykule jest odniesienie do kilku postępowań prowadzonych w ramach udzielania pomocy.

Jeżeli chodzi o uwagę drugą, to dotyczy ona art. 3 ust. 3a zdanie drugie w przywołanej wcześniej ustawie zmienianej w art. 1. Propozycja poprawki ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy zdaniami pierwszym i drugim w proponowanym ust. 3a w kontekście odwoływania się do zdjęcia jako dowodu w postępowaniu, jako dokumentu mającego charakter dokumentu urzędowego, pod kątem przesłanek i spójności treściowej. No, zdanie pierwsze wskazuje na 3 przesłanki, które muszą być spełnione, aby zdjęcie mogło być uznane za dowód w postępowaniu. Musi ono być wykonane za pomocą aplikacji agencji, musi być przesłane za pomocą tej aplikacji, a te 2 czynności muszą być wykonane przez stronę postępowania. Zdanie drugie, które powinno być kompatybilne i spójne z tą treścią, wskazuje tylko na jedną przesłankę – na przesłanie za pośrednictwem tej aplikacji. Propozycja jest krótka, żeby skrócić zdanie drugie i odnieść się tylko do informacji wskazanej w zdaniu pierwszym.

Dodam, że analogiczna uwaga dotyczy również art. 3 i proponowanego w nim art. 21 ust. 3b zdanie drugie zmienianej ustawy.

Uwaga trzecia dotyczy art. 3 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ma na celu uzupełnienie proponowanego przepisu o termin, o którym mowa w art. 21 ust. 3 zmienianej ustawy. Zakładając, że do tego terminu, czyli terminu ustalonego w drodze fakultatywnego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… To jest ten przepis, który wyłącza możliwość przywrócenia terminu. Zwrócić należy uwagę, że przy tak proponowanej redakcji jest to odrębny termin niż termin wskazany w ust. 1 i w ust. 1a, czyli, odpowiednio, na złożenie wniosku i na dokonanie zmian we wniosku.

Analogiczna uwaga dotyczy zmienianego w art. 1 w pkcie 4 w lit. b przepisu art. 21 ust. 2.

Następna uwaga, czwarta, dotyczy art. 16a ust. 1 ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Chodzi o przywołanie w proponowanym przepisie prawidłowego skrótu. Tutaj zabrakło, po wyrazie „rozporządzenia”, wyrazu „nr”. Należałoby uzupełnić skrót o wyraz „nr”. Chodzi o rozporządzenie nr 1306/2013.

Uwaga piąta dotyczy art. 16a ust. 1 pkt 4. Chodzi o doprecyzowanie proponowanego przepisu, wskazanie, do jakich celów środowiskowych ten przepis się odnosi. Wydaje mi się, w kontekście merytorycznym proponowanego przepisu, że chodzi tutaj o środowiskowy cel… środowiska przyrodniczego. Jeżeli tak, to zaproponowałem poprawkę, która posługuje się terminologią przyjętą w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Jeżeli chodzi o uwagę szóstą, to dotyczy ona art. 38 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich. Chodzi o lata 2014–2020. Ta propozycja ma na celu wyłączenie sprzeczności, która moim zdaniem zachodzi między proponowanym przepisem ust. 6 i obecnie obowiązującym przepisem ust. 4. Ust. 6 w sposób ogólny odnosi się do wszystkich postępowań o wypłatę i wskazuje, że do tych postępowań należy stosować odpowiednio przepisy art. 27 ust. 2a, natomiast ust. 4, czyli przepis powyżej, odnosi się do konkretnych 2 rodzajów postępowań, również objętych regulacją proponowanego ust. 6, ale w tamtym przypadku nakazuje się stosować odpowiednio wszystkie przepisy art. 27. Tak więc tutaj trzeba dokonać stosownej zmiany, jeżeli ta sprzeczność ma nie zachodzić, przynajmniej w kontekście postępowań wskazanych w ust. 4. Co do pozostałych postępowań zachodzi wątpliwość, bo wydaje się, że one są, jeżeli chodzi o wypłatę tej pomocy, objęte regulacją właśnie art. 27, czyli postępowaniem o przyznanie pomocy. Jeżeli tak, to do tych pozostałych postępowań stosuje się automatycznie przepisy art. 27, wszystkie w tym zakresie.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Czyli nie ma zaproponowanej poprawki…)

Panie Przewodniczący, nie, ponieważ musiałbym uzyskać informację…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dobrze. To zobaczymy, co minister powie w tej sprawie.)

…ze strony pani minister, o jakie postępowania chodzi.

Uwaga siódma dotyczy przepisu przejściowego, art. 7 ust. 1 pkt 3 opiniowanej ustawy. Chodzi o zredagowanie tego przepisu zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej, jeżeli chodzi o przywołane tam określenie „partner KSOW”. To jest skrót z innej ustawy i w takim kontekście, tylko i wyłącznie na potrzeby tamtej ustawy powinien być przywoływany. Omawiany przepis powinien odnosić się do skracanego określenia. W tym zakresie przedstawiłem stosowną propozycję poprawki.

I uwaga ósma, taka ogólna, bez propozycji poprawki. Należy zwrócić uwagę, że ustawa wchodzi w życie co do zasady bez zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, tj. w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Nie zachowuje się w ten sposób tego minimalnego okresu vacatio legis z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i aktów prawnych, czyli 14 dni. Są, co prawda, możliwości, warunki niezastosowania tego minimalnego okresu – jeśli wymaga tego ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W uzasadnieniu jest informacja tylko i wyłącznie o tym, że proponowany termin wejścia w życie nie stoi na przeszkodzie zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Jeżeli w tym przypadku nie ma tego ważnego interesu państwa, to trzeba by przyznać, że zasada przyzwoitej legislacji, zasada demokratycznego państwa prawnego tutaj prawdopodobnie może być naruszona. Chciałbym na to zwrócić uwagę Wysokiej Komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Ja tylko mogę powiedzieć, że rolnicy składają wnioski, w związku z czym jest pilna potrzeba, bo przecież są w trakcie, a jak coś trwa… Pani minister za chwilę, mam nadzieję, powie, czy mam rację.

Prosiłbym panią minister Annę Gembicką o zabranie głosu na temat uwag zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne.

Jest pani minister z nami?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka:

Tak, jestem, oczywiście.

Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za podkreśleniem tego, że to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, bo trwa kampania składania wniosków o płatności. Oczywiście nie byłoby problemu, gdyby przepisy unijne zostały ogłoszone wcześniej. No, my niestety nie mogliśmy tego procesu legislacyjnego rozpocząć bez tych przepisów unijnych, tak że jeżeli chodzi o kwestię, jak pan legislator powiedział, przyzwoitej legislacji, to chyba nie pod naszym adresem ta uwaga.

Odnosząc się do opinii zawierającej propozycje poprawek do tej ustawy, chcę wskazać, że podczas całego procesu legislacyjnego uwagi o takim charakterze nie były podnoszone. One mają przede wszystkim charakter redakcyjny, nie dotyczą aspektu merytorycznego omawianej ustawy. Co ważne, ich nieprzyjęcie nie spowoduje problemów ze stosowaniem przepisów ustawy, a uwzględnienie poprawek oczywiście wydłużyłoby proces legislacyjny, bo oznaczałoby konieczność powrotu ustawy do Sejmu, a, tak jak mówiłam wcześniej, my jesteśmy związani tymi terminami, które są w obecnych przepisach. Jeżeli chcemy, żeby rolnicy mogli skorzystać chociażby z tego przedłużenia terminu – do jego przedłużenia delegację będzie miał pan minister – to konieczne jest, ażeby ta ustawa weszła w życie jak najszybciej.

Chciałabym teraz oddać głos panu dyrektorowi, który odniesie się szerzej do tych kwestii.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Panie Dyrektorze, w skrócie, jeśli można, bo jeżeli pani minister sugeruje przyjęcie ustawy bez poprawek, a tak to przyjąłem, to znaczy, że długiego uzasadniania nie trzeba.

Proszę, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Małaczek:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Wprawdzie mnie nie widać, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Postaram się…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak, słychać.)

Postaram się skrótowo odnieść do tych propozycji.

Jeżeli chodzi o propozycję pierwszą, to zauważam, że, tak jak pani minister wskazywała, nikt nie miał wątpliwości co do tych regulacji na wcześniejszych etapach, tj. w trakcie przygotowywania projektu ustawy, a następnie w Sejmie, w trakcie prac nad ustawą. Ja chciałbym od siebie dodać, że skoro przepis nie wskazuje jednego albo tylko niektórych postępowań, o których pan mecenas mówił, to znaczy, że odnosi się do wszystkich postępowań regulowanych danym artykułem. Ja uważam, że nie ma potrzeby precyzowania tego przepisu i nie zauważam tej niespójności.

Jeżeli chodzi o ustawę zmienianą w art. 3… Pan mecenas wskazywał, że jest kilka postępowań. Tak, faktycznie, tam mamy do czynienia z 2 postępowaniami, tj. postępowaniem w sprawie przyznania pomocy i postępowaniem w sprawie wypłaty pomocy. Ale tak naprawdę ten przepis odnosi się do działania, jak ja go nazywam skrótowo, zalesieniowego. Pozostałe działania już nie funkcjonują na podstawie tej ustawy, nie jest przyznawana pomoc. W ramach tego działania zalesieniowego de facto są prowadzone jedynie postępowania w sprawie wypłaty pomocy, ponieważ przyznanie pomocy też już zostało zamknięte, bodajże w 2015 r. Tak więc tutaj też nie widzę żadnego problemu.

Jeżeli chodzi o propozycję drugiej poprawki, o uwagę drugą, to chciałbym powiedzieć, że aplikacja, o której mowa w tym przepisie, za pomocą której są wykonywane, a następnie przekazywane zdjęcia – te zdjęcia mają mieć charakter dokumentu urzędowego – jest tak skonstruowana, tak zaprogramowana, że jedynie takie zdjęcie, które spełnia wszystkie przesłanki, może być wysłane za pomocą tej aplikacji. Tak że tutaj nie ma niespójności między tymi dwoma zdaniami, zdanie drugie tak naprawdę jest uzupełnieniem zdania pierwszego. Uważam, że nie ma potrzeby wprowadzania tutaj poprawki. Przyjęcie takiego brzmienia przepisu nie będzie powodowało jakichś problemów z jego stosowaniem.

Jeżeli chodzi o uwagę trzecią, to chciałbym zauważyć, że art. 21 ust. 3 ustawy o płatnościach, czyli przepis, który umożliwia wydłużenie terminu, dotyczy tak naprawdę tych samych terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a, a mianowicie terminów na złożenie wniosku o przyznanie płatności i terminu na zgłoszenie zmian do tego wniosku. Chciałbym podkreślić, że obecnie art. 21 ust. 2, który dotyczy nieprzywracania terminu do złożenia wniosku, również odsyła do ust. 1. Mamy też ust. 3, obowiązujący, który umożliwia ministrowi wydłużenie terminu składania wniosków, wprawdzie w sytuacji, gdy Komisja Europejska da takie uprawnienie państwu członkowskiemu. Ale na gruncie obowiązujących przepisów nikt nie miał wątpliwości, że również ten wydłużony termin nie podlega przywróceniu. Dlatego uważamy, że korekta, którą zaproponował pan mecenas, jest zbędna.

Jeżeli chodzi o uwagę czwartą, to faktycznie tu jest stosowany skrót dotyczący rozporządzenia nr 1306/2013. Dopisanie wyrazu „nr” może się odbyć również na etapie ogłaszania ustawy w Dzienniku Ustaw. To jest korekta stricte redakcyjna, której Rządowe Centrum Legislacji może dokonać. Tak więc uważamy, że taka poprawka również nie jest konieczna.

Jeżeli chodzi o uwagę piątą, to tak na wstępie chciałbym zauważyć, że zgodnie ze słownikiem języka polskiego synonimem określenia „środowiskowy” jest określenie „ekologiczny”. Tak więc nie za bardzo rozumiem przedstawione przez pana mecenasa wątpliwości. Chciałbym podkreślić, że rozbieranie tego przepisu na części pierwsze trochę się mija z celem. My użyliśmy w ustawie konkretnego określenia „cel środowiskowy”, nie tylko określenia „środowiskowy”. Jeżeli wyrażenie „środowiskowy” będziemy w ten sposób rozumieć, jak pan mecenas tutaj wskazał, to wyrwiemy to wyrażenie z kontekstu. Cała fraza „cel środowiskowy” daje obraz tego, o co chodzi w tym przepisie. Należy zauważyć, że w ustawie użyto określenia „cel środowiskowy”, a nie określenia „cel środowiska” czy też samego określenia „środowiskowy”, jak zdaje się sugerować pan mecenas, wyrażając w swoim stanowisku wątpliwość, o cele jakiego środowiska chodzi. W przepisie piszemy o celu. Jakim? Środowiskowym, a nie o celu kogoś czy czyimś, czyli np. jakiegoś środowiska, jakieś zbiorowości, załóżmy, np. środowiska prawniczego czy środowiska rolniczego. Nie o tym mowa w tym przepisie. Chciałbym też zwrócić uwagę, że takiego określenia „cel środowiskowy” używają inne przepisy, chociażby prawo wodne, chociażby prawo lotnicze, chociażby ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, ale także przepisy unijne, np. rozporządzenie 1305/2013, które jest, że tak powiem, wykonywane tymi zmienianymi ustawami. I tam nie jest precyzowane w żaden sposób, co to jest cel środowiskowy.

Chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę, że przyjęcie takiej poprawki mogłoby… Bo pan mecenas sugeruje, żeby zastąpić wyrazy dotyczące celu środowiskowego wyrazami „służących ochronie środowiska”. Przyjęcie takiej poprawki mogłoby zawęzić merytorycznie przepis ustawy. Ochrona środowiska, zgodnie z prawem ochrony środowiska, jest to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, natomiast ten przepis może być stosowany również np. w przypadku, gdy będzie potrzeba zinwentaryzować obiekty cenne przyrodniczo. Komisja Europejska może do nas wystąpić, do państwa członkowskiego, czyli do agencji restrukturyzacji, o określone dane, tak żeby sobie zinwentaryzować te obiekty przyrodnicze. Oczywiście takie dane mogą w przyszłości przysłużyć się ochronie środowiska, ale to nie znaczy, że one bezpośrednio mają na tę ochronę środowiska wpływ. Tak że taka poprawka zmieniłaby merytorycznie sens tego przepisu.

Jeszcze jedna uwaga. Analogiczny zarzut, jaki podniósł pan mecenas, można odnieść również do propozycji poprawki pana mecenasa. Przecież w tej poprawce pan mecenas nie wskazuje, o jakie środowisko chodzi, mówi jedynie o ochronie środowiska.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dobrze, ale prosiłbym o skracanie, bo pan już tak długo argumentuje, że na długą dyskusję w Komisji Środowiska trzeba by jechać…)

Dobrze, Panie Przewodniczący.

Jeżeli chodzi o uwagę szóstą, to jest to kwestia wykładni przepisów. Mamy 2 przepisy, art. 38 ust. 4 i art. 38 ust. 6. Art. 38 ust. 6, czyli nowo dodawany, dotyczy wszystkich działań, poddziałań i wypłaty pomocy, natomiast art. 38 ust. 4 dotyczy tylko jednego poddziałania i jednego działania, w związku z czym jego zakres jest zdecydowanie węższy niż przepis art. 38 ust. 6. W związku z tym ten przepis art. 38 ust. 4 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 38 ust. 6. I nie ma tutaj żadnej sprzeczności, można jedynie twierdzić, że to jest jakaś pozorna sprzeczność, którą można wyeliminować metodami wykładni przepisów prawa.

Jeżeli chodzi o uwagę siódmą, to na wstępie chciałbym coś sprostować. To, co podniósł w swojej opinii pan mecenas, nie jest do końca zgodne z prawdą, z tego względu, że w tym przepisie nie używamy określenia „partner KSOW”, tylko dłuższego określenia: „partner KSOW, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w ustawie zmienianej w art. 4 został wprowadzony skróty „partner KSOW”. I właśnie dlatego w przepisie przejściowym dopisaliśmy wyrazy: „o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4”. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Poza tym taki przepis, jaki my zaproponowaliśmy, jest zdecydowanie bardziej komunikatywny. Podmioty, do których odnosi się ta regulacja, znają określenie „partner KSOW”, natomiast zdecydowanie nie znają określenia „podmiot, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy”. W związku z tym takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze pod względem komunikatywności. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję panu dyrektorowi.

Gdyby pan jeszcze nazwisko wymienił, bo musimy wpisać do protokołu…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Małaczek: Paweł Małaczek, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego.)

Dziękuję.

Chcę zwrócić uwagę, że nie ma woli ze strony ministerstwa co do wprowadzania poprawek. W związku z tym ja zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś chciałby zabrać głos?

Nie widzę chętnych.

W związku z tym przechodzimy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? Mówimy o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?

(Głos z sali: 4 głosy za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nie ma głosów przeciw.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nie ma.)

Dziękuję. I senatorowie zdalni…

(Głos z sali: Łącznie: 6 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

6 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przegłosowaliśmy ustawę bez poprawek.

Czy pan senator Bogucki chciałby być sprawozdawcą? No, jako minister, doświadczony…

(Senator Jacek Bogucki: Tak.)

…tyle lat pracował, więc chętnie będzie sprawozdawał…

(Senator Jacek Bogucki: Zgadzam się.)

Dobrze. Tak że wybraliśmy sprawozdawcę.

W związku z tym, że wszystkie sprawy omówiliśmy, wyczerpaliśmy porządek obrad, dziękuję wszystkim państwu za obecność i zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeszcze raz państwu dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Bardzo dziękuję.)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 31)