Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 40) w dniu 14-04-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (40.),

w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.).

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest to kontynuacja tamtego posiedzenia, którego nie zakończyliśmy głosowaniem ze względu na to, że nastąpił tutaj błąd w interpretacji, taka wątpliwość, czy należy nad pierwszym wnioskiem głosować, czy nie należy głosować. Biuro Legislacyjne jednak zażądało… uważa, że należy go przegłosować i w związku z tym musimy jeszcze raz przejść do tej samej sprawy.

Rozumiem, że na poprzednim posiedzeniu wniosek pana senatora Ryszarda Bobera został wycofany. Jak rozumiem, pan senator to podtrzymuje, tak?

(Senator Ryszard Bober: Tak.)

Tak. W związku z tym mamy obowiązek przegłosować jednak wniosek pierwszy. Wniosek pierwszy jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, został przyjęty wcześniej przez komisję rolnictwa i w związku z tym rozumiem, że uwag nie ma.

Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Czy ktoś z państwa senatorów ma jakieś uwagi?

Nie ma uwag, w związku z czym zarządzam głosowanie. Głosowanie nad wnioskiem pierwszym o przyjęcie ustawy bez poprawek, wnioskiem, który był wcześniej przyjęty przez komisję.

Kto jest za?

(Głos z sali: 1 głos za.)

Jeden, ktoś jeszcze?

(Głos z sali: Nie…)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Możemy podliczyć?

5 głosów za, 3 głosy przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek został potwierdzony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako wniosek nr 1.

W związku z tym, że na sprawozdawcę był już wyznaczony senator Chróścikowski, rozumiem że ponownie będzie nim senator Chróścikowski.

To na tyle, jeśli chodzi o to posiedzenie. Nie ma żadnych uwag większych w związku z tym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Chciałbym za swoje też niedopatrzenie najmocniej przeprosić pana przewodniczącego i Wysoką Komisję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, rozumiemy, że to jest błąd w sztuce, no przyjmujemy to, że czasami człowiek może się pomylić.

Dobrze. Dziękuję ślicznie.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję jeszcze raz wszystkim.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 21)