Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150) w dniu 14-04-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (87.),

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (38.)

oraz Komisji Ustawodawczej (150.)

w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, w imieniu panów przewodniczących otwieram posiedzenie 3 połączonych komisji.

Witam państwa w imieniu pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Aleksandra Pocieja, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz swoim własnym, przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Przypominam, że w porządku posiedzenia komisji jest rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, zawartej w druku nr 222.

W tym miejscu chciałbym przywitać gości uczestniczących w posiedzeniu komisji. Witam sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panią minister Annę Gembicką, a także przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w osobach zastępcy dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, pana dyrektora Rafała Reiwera, radcy ministra, pana Roberta Typy, i naczelnika Wydziału Prawa Cywilnego Procesowego, pana Macieja Klonowskiego. Witam wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej, pana Sławomira Szynalika. Witam wszystkich państwa serdecznie.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222)

Przypominam, że tym projektem zajmowaliśmy się już 15 grudnia. Wtedy, w trakcie prac na posiedzeniu komisji, okazało się, że były pewne rozbieżności co do propozycji zapisów tej inicjatywy ustawodawczej. Były to rozbieżności między resortami rolnictwa i sprawiedliwości.

W związku z tymi rozbieżnościami poprosiliśmy, żeby Biuro Legislacyjne zaproponowało rozwiązanie, które będzie uwzględniać wszystkie racje. Dziękuję pani dyrektor Katarzynie Konieczko, która tę pracę wykonała. Pani dyrektor zabierze teraz głos celem przedstawienia propozycji poprawek do projektu ustawy, które są efektem tej dyskusji. Ponieważ miałem możliwość zapoznania się z tymi uwagami, z góry deklaruję, że zgłaszam wszystkie propozycje Biura Legislacyjnego jako poprawki. No, dokonuję takiego formalnego zgłoszenia.

Pani Dyrektor, bardzo proszę.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Rzeczywiście udało się nam wypracować 3 propozycje poprawek. Jeżeli chodzi o te propozycje, to zyskały one akceptację zarówno ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – od którego otrzymałam bardzo dużą pomoc, za którą dziękuję – jak i ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o propozycję pierwszą, to ma ona źródło chociażby w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o wydłużenie z 14 do 21 dni terminu, który ma być wyznaczony izbie rolniczej na wydanie opinii co do zakresu zajęcia, jakiego dokonuje komornik. Przypomnę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami termin ten wynosi aktualnie właśnie 14 dni. Panuje jednak przekonanie, że jest to termin zbyt krótki, stąd propozycja wydłużenia go o dodatkowe 7 dni.

Jeżeli chodzi o propozycję drugą, to uwzględnia ona wątpliwości, które zgłaszałam na poprzednim posiedzeniu. Terminologia, która została użyta w rozporządzeniu, którego przepisy…

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Szanowni Państwo, ja tak delikatnie proszę o ciszę. Pani Dyrektor, niech pani kontynuuje.)

Rozporządzenie, którego przepisy chcemy – określę to już tak zwyczajnie, technicznie – przenieść do ustawy, jest nieadekwatne, niedostosowane do aktualnego ustawodawstwa. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało odesłanie do obowiązującej ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Tą ustawą zajmowali się państwo w grudniu ubiegłego roku. Wydaje się, że w tym zakresie terminologia będzie w pełni spójna, jeżeli chodzi o system prawny.

I wreszcie ostatnia propozycja. To jest propozycja zmierzająca do tego, by nie zmieniać zasad prowadzenia toczących się już egzekucji. Z uwagi na to, że wprowadzamy tu jednak pewne nowości, takie jak chociażby wydłużenie terminu, proponujemy, aby wprowadzić regułę intertemporalną i stosować prawo dotychczasowe.

Wydaje się, że to pozwoli pogodzić wszystkie stanowiska, wszystkie opinie, które wskazywały, że projekt co do zasady jest dobry, ale wymaga poprawy. Poza zakresem przedstawianych propozycji są te uwagi, które nie były w żaden sposób popierane ani przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, Pani Dyrektor.

W tym miejscu dziękuję także obu resortom. Dziękuję za konstruktywną współpracę i za to, że mogliśmy wypracować te poprawki uwzględniające racje wszystkich stron uczestniczących w dyskusji.

Przypominam, że dyskusję na ten temat mamy już za sobą. Ale jeżeli pani minister chce zabrać głos, to bardzo proszę. Aczkolwiek gorąco prosiłbym też, żeby to było takie zwięzłe wystąpienie.

Czy pani minister chce zabrać głos?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka:

Szanowny Panie Przewodniczący, ja tak bardzo krótko. Te wszystkie kwestie faktycznie zostały wyjaśnione. My pozytywnie odnosimy się do tego projektu. To tyle z mojej strony. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę więcej zgłoszeń.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poddaję pod głosowanie poprawkę nr 1. Chodzi o to, żeby w art. 1 pkt 1, w art. 8292 §2, w zdaniu pierwszym wyrazy „14 dni” zastąpić wyrazami „21 dni”.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem, proszę o podniesienie ręki.

19 senatorów na sali jest za.

Czy ktoś jest przeciwny?

Czy ktoś się wstrzymał?

Doliczmy wyniki głosowania z sali do wyników głosowania zdalnego. Proszę o zbiorcze zestawienie.

40 głosów za, brak głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 2. Chodzi o posłużenie się terminologią z ustawy dotyczącej… Przepraszam, nie będę już cytował całości. Macie państwo tę poprawkę przed oczami. Tutaj jest mowa o zwierzętach zarodowych albo uznanych za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli. Cytuję fragment poprawki, tak brzmi ten zapis.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

Na sali jest 19 głosów za.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowania z sali do wyników głosowania zdalnego.

38 głosów za, nie było głosów sprzeciwu, 1 senator się wstrzymał.

I ostatnia poprawka. W art. 2 wyrazy „ustawy zmienianej w art. 1” zastępuje się wyrazem „dotychczasowe”.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem, proszę o podniesienie ręki.

19 senatorów na sali jest za.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Na sali nikt.

Proszę o dodanie wyników głosowania zdalnego.

41 głosów za, nie było głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Poddaję pod głosowanie cały projekt z wcześniej przyjętymi poprawkami.

Kto jest za?

19 senatorów na sali jest za.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowania na sali do wyników głosowania zdalnego i podanie zbiorczego zestawienia.

41 głosów za, nie było głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Projekt został przyjęty.

Zapytam: kto z pań i panów senatorów chciałby pełnić obowiązki senatora sprawozdawcy połączonych komisji?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, pan senator już… Pan senator Aleksander Pociej. Nie ma innych kandydatur.

Bardzo serdecznie dziękuję, że pan senator przyjął te obowiązki.

Wyczerpaliśmy tym samym porządek obrad.

Chciałbym w tym miejscu w imieniu wszystkich pań i panów senatorów serdecznie podziękować i Biuru Legislacyjnemu, i obu resortom za konstruktywną pracę, która umożliwiła uzgodnienie tego projektu. Dzięki temu mogliśmy go tak sprawnie przyjąć. Bardzo ciepło i serdecznie państwu dziękuję.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 00)