Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 145), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 74) w dniu 24-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (65.),

Komisji Ustawodawczej (145.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (74.)

w dniu 24 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 27)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Zaczynamy. Bardzo ciepło proszę o zajmowanie miejsc.

Szanowni Państwo, w imieniu pana przewodniczącego Klicha, pana przewodniczącego Frankiewicza oraz w imieniu własnym otwieram wspólne posiedzenie 3 komisji: Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Przypominam, że do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju na posiedzeniu plenarnym zostały zgłoszone 3 poprawki.

Informuję, że najdalej idącą wśród zgłoszonych poprawek jest poprawka zgłoszona przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego, czyli wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Czy pan senator chce jeszcze uzasadnić wniosek?

(Senator Jerzy Czerwiński: Chętnie, ale myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi.)

Dziękuję bardzo.

W takim razie, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Kto popiera wniosek senatora Czerwińskiego o odrzucenie projektu ustawy? Proszę o podniesienie ręki.

4 senatorów na sali jest za.

Kto jest przeciwny?

7 senatorów na sali jest przeciw.

Kto się wstrzymał?

Szanowni Państwo, którzy pracują zdalnie, proszę, abyście państwo potwierdzili oddanie głosu, zatwierdzili swoje głosowanie.

Zamykam możliwość głosowania zdalnego.

Proszę o doliczenie wyników głosowania zdalnego do wyników głosowania z sali i podanie zbiorczego zestawienia.

11 głosów za, 20 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że wniosek o odrzucenie projektu ustawy został odrzucony.

Przechodzimy teraz do poprawki zgłoszonej przez senatora Kwiatkowskiego – żeby po art. 23 dodać art. 23a w brzmieniu: „Informacje o naborze na stanowisko prezesa i pozostałych członków zarządu oraz o naborze kandydatów do zatrudnienia na stanowiska pracy w Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji”.

Takie doprecyzowanie czyni sposób wyboru prezesa i pozostałych członków zarządu jeszcze bardziej transparentnym.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

7 senatorów za sali jest za przyjęciem tej poprawki.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

4 senatorów za sali wstrzymało się od głosu.

Zamykamy możliwość głosowania zdalnego.

Proszę o podanie zbiorczych wyników – głosowania zdalnego i głosowania na sali.

19 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, 10 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

I ostatnia poprawka, zgłoszona przez senatora Kwiatkowskiego, żeby w art. 27 wyrazy „pakietu Unii Europejskiej Odbudowy po COVID-19” zastąpić wyrazami „Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Taka jest nomenklatura, z jaką mamy do czynienia w dokumentach wspólnotowych, i stąd ta poprawka.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.

7 senatorów na sali jest za.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

4 senatorów na sali wstrzymało się od głosu.

Proszę o zamknięcie możliwości głosowania zdalnego i przedstawienie nam zbiorczych wyników głosowania.

20 głosów za, nikt nie był przeciw, 11 senatorów się wstrzymało.

Rozmawialiśmy z panem senatorem… W związku z tym, że zostały przyjęte poprawki, które przedstawiałem, pozwolę sobie – uzgodniliśmy to – przedstawić swoją kandydaturę na senatora sprawozdawcę połączonych komisji.

Czy jest na to zgoda? Dziękuję.

Tym samym wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.

Przypominam państwu senatorom, że za chwilę w tej samej sali zaczyna się posiedzenie komisji samorządu terytorialnego.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 32)