Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 54) w dniu 25-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (54.)

w dniu 25 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Filip Libicki)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dzień dobry!

Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Witam państwa senatorów, zarówno obecnych na sali, jak i obradujących z nami zdalnie. Witam panią mecenas, witam pana ministra ze współpracownikami.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Jak rozumiem, przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia jest przegłosowanie zgłoszonych w debacie plenarnej poprawek do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Mamy tych poprawek…

(Głos z sali: Są 3.)

Mamy 3 poprawki, z czego 2 są komisyjne, a 1 – pani senator Magdaleny Kochan.

W takim razie przystępujemy do przegłosowania tych poprawek.

Poprosiłbym panią mecenas o merytoryczne omówienie ich po kolei, następnie o ustosunkowanie się pana ministra. Czy może pani senator?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze. W takim razie panią mecenas z tego zwolnimy.

Proszę bardzo, najpierw pani senator, potem pan minister i przystąpimy do głosowania.

Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.

Senator Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

To może dlatego, że przywykłam do sejmowych tradycji, bo w Sejmie poseł, który zgłaszał poprawki, miał obowiązek je omówić, a tu jesteśmy często wyręczani, za co bardzo dziękujemy i w ogóle za pomoc Biuru Legislacyjnemu, państwu prawnikom zatrudnionym w tym biurze, których pomoc jest bezcenna.

Pierwsza poprawka dotyczy kwoty, do której będziemy wyrównywać niższe od tej kwoty emerytury, renty, renty rodzinne, bo renty rodzinne także wchodzą w zakres tego przedłożenia. GUS ogłosił kwotę 2 tysięcy 450 zł, kwotę, od której naliczamy te wysokości. Uznaliśmy, że gdyby nasza ustawa pojawiła się później, gdyby data wejścia jej w życie była późniejsza, to oznaczałoby, że my zmieniamy ten próg, obniżamy ten próg, który mogliśmy wyznaczyć. Dlatego nie 2 tysiące 400, a 2 tysiące 450 zł to jest ta kwota, do której będziemy uzupełniać braki, jeśli chodzi o wysokość emerytur i rent. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki.

Czy mogę od razu drugą…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Ja myślę, że wszystkie 3, Pani Przewodnicząca, i wtedy będziemy mogli…)

Druga poprawka dotyczy kosztów utrzymania, właściwie tego, kto będzie ponosił koszty utrzymania kombatantów. Ta poprawka jest szersza, ona dotyczy nie tylko osób represjonowanych z powodów politycznych i działaczy opozycji antykomunistycznej, ale także członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Zatem wszyscy, którzy się zasłużyli dla niepodległej ojczyzny, w przypadku korzystania z usług domu pomocy społecznej mieliby prawo do pokrycia w części lub w całości kosztu pobytu nie z kasy gminy, nie z kasy swoich najbliższych, nie z kasy swojej własnej, ze swojej renty czy emerytury, tylko z budżetu urzędu do spraw kombatantów.

A trzecia poprawka jest to kwestia innego sformułowania, prostszego zapisu dotyczącego daty wejścia w życie ustawy, czyli jest ona bardziej redakcyjna, legislacyjna niż merytoryczna, bo data wejścia w życie ustawy – 1 czerwca 2021 r. – nie zmieniła się. Po prostu inaczej sformułowaliśmy przepis końcowy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Proszę pana ministra o ustosunkowanie się do omówionych poprawek.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Jeśli chodzi o 2 poprawki zgłoszone przez komisję, to oczywiście jesteśmy na tak. Jeszcze może krótkie objaśnienie dotyczące poprawki pierwszej, bo być może jest trochę mało zrozumiała. Tutaj bardziej nam chodziło o to, aby wyrównać te kwoty, aby było to 2 tysiące 450 zł tak jak w innej ustawie, w której też jest ta kwota, aby nie było wątpliwości, jaką kwotę stosujemy. Z tym że to świadczenie wyrównawcze jest wypłacane na podstawie ogłaszanej w „Monitorze Polskim” decyzji pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ona pojawia się zawsze przy okazji waloryzacji emerytur, czyli na dzień 1 marca. W tym roku – mam ten komunikat przed sobą – było to 26 lutego. Wtedy ta kwota świadczenia wyrównawczego, tak jakby bez… Czy tu wpiszemy 2 tysiące 400, czy 2 tysiące 450, to nie ma w tym momencie znaczenia. Kwota, która będzie obowiązywała, to będzie 2 tysiące 501 zł 76 gr. Taka kwota będzie. Ten komunikat jest niejako wiodący, jeśli chodzi… Ażeby nie zmieniać co roku, o co pani senator pytała przed posiedzeniem komisji, tej kwoty w ustawie, ogłaszane to jest w komunikacie. I to nie dotyczy tylko tego świadczenia, bo to dotyczy też kwoty najniższej renty, kwoty renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego. Co roku taki komunikat jest wydawany. Dzisiaj ta kwota będzie na poziomie… To, co robimy, to jest wyrównanie, ujednolicenie z poprzednią ustawą, a tak się złożyło, że te ustawy po drodze się minęły. Już nie chcę tego tłumaczyć, ale żeby była spójność… Później zastanawialiśmy się nawet nad poprawką, żeby te kwoty… Ale nie, bo zrobimy kolejny zamęt. Wtedy przez kolejne lata co roku musielibyśmy zmieniać te kwoty. Nie. Opieramy się na komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ten komunikat jest wiodący. Na podstawie tego komunikatu wypłacane są wszystkie te świadczenia, w tym świadczenie wyrównawcze. To jest pierwsza kwestia.

Druga. Oczywiście chodzi tu o to, żeby osoby, które przed 1 czerwca złożyły wnioski, były w urzędzie do spraw kombatantów też już obsługiwane.

Trzecia poprawka dotyczy przeniesienia dofinansowania z samorządów na urząd do spraw kombatantów. Tu nasze stanowisko jest negatywne. Podtrzymujemy rozwiązania, które są obecnie, jeśli chodzi też o inne decyzje, dotyczące choćby korpusu weteranów, takie, że samorząd może całkowicie zwolnić z opłaty, może pokryć tę kwotę, a także to, że ustala kwotę, wysokość opłat. Tak że w tym zakresie, też ze względu na to, że nie mamy na te działania zapewnionych środków budżetowych, nie możemy tej poprawki poprzeć.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Myślę, że jest pora, żebyśmy przeszli do głosowania.

W takim razie poddaję pod głosowanie poprawkę pierwszą.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

5 senatorów na sali.

Kto jest przeciw?

Na sali nikt.

Kto się wstrzymał?

Też nikt.

Dziękuję.

Proszę o doliczenie głosów państwa senatorów obradujących zdalnie i podanie wyniku.

(Głos z sali: 7 głosów za, nie było głosów przeciwnych i nikt się nie wstrzymał.)

7 głosów za, jednogłośnie.

Bardzo dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką drugą.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki drugiej?

5 głosów na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o doliczenie głosów oddanych zdalnie i podanie wyniku.

(Głos z sali: 7 głosów za, nie było głosów przeciwnych i nikt się nie wstrzymał.)

7 za, jednogłośnie.

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką nr 3.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki nr 3?

(Głos z sali: 3 głosy.)

Kto jest przeciw?

2 głosy na sali.

Kto się wstrzymał?

Nikt na sali się nie wstrzymał…

Senator Magdalena Kochan:

Przepraszam, Panie Przewodniczący. Myślę, że wkradło się nieporozumienie. Trzecia poprawka dotyczy lepszego sformułowania zapisu dotyczącego wejścia w życie ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

W takim razie pozwolę sobie jeszcze raz poddać ją pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 3?

5 głosów na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Nie ma.

Proszę o doliczenie głosów senatorów obradujących zdalnie i podanie wyniku.

(Głos z sali: 6 głosów za, 1 senator się wstrzymał, nikt nie był przeciw.)

6 głosów za, 1 senator się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Bardzo dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Czy pani przewodnicząca Magdalena Kochan będzie pełnić obowiązki sprawozdawcy?

Senator Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję. Tak, chętnie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Bardzo dziękuję.

W takim razie dziękuję panu ministrowi, dziękuję państwu senatorom i pani mecenas. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 26)