Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 76), Komisji Środowiska (nr 39) w dniu 25-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (76.),

oraz Komisji Środowiska (39.)

w dniu 25 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, minęła godzina 10.15. Na tę godzinę zostało zwołane posiedzenie 2 komisji: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – witam pana przewodniczącego tej komisji – i Komisji Środowiska.

Do rozpatrzenia mamy punkt związany z poprawkami zgłoszonymi na dwudziestym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czy mamy kworum?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Tutaj jest, ale jeśli chodzi o Komisję Środowiska, to nie wiem, muszę sprawdzić.)

W Komisji Środowisku kworum już zaczyna się pojawiać… Już są na sali 2… 3 osoby z Komisji Środowiska, są jeszcze zdalnie osoby.

(Głos z sali: W Komisji Środowiska jeszcze chyba nie ma kworum.)

Jeszcze musimy poczekać, bo w środowisku nie ma kworum.

(Rozmowy na sali)

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na posiedzeniu Komisji Środowiska zostały zgłoszone poprawki. Wobec tego musimy przyjąć wspólne stanowisko połączonych komisji.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek? Proszę podnieść rękę.

(Głos z sali: 4 głosy za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: 3 głosy przeciw.)

Kto się wstrzymał?

Nikt się nie wstrzymał.

Wyniki głosowania zdalnego.

(Głos z sali: 9 głosów jest za, 3 – przeciw i nikt się nie wstrzymał.)

9 głosów jest za, 3 – przeciw i nikt się nie wstrzymał, tak?

(Głos z sali: Tak.)

W takim razie komisje rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji był pan senator Pęcherz. Myślę, że pan senator…

(Głos z sali: Nie ma senatora w tej chwili, nie jest obecny na sali.)

(Głos z sali: Nie musi być ta sama osoba.)

Czy pan przewodniczący wyrazi zgodę?

(Głos z sali: Żebym ja był?)

Tak.

(Głos z sali: Myślę, że ktoś ze środowiska powinien być.)

(Głos z sali: Jest pan senator.)

(Głos z sali: Idzie Janusz…)

Pan senator Pęcherz będzie dalej sprawozdawcą komisji. Jest pan senator, w tym momencie wszedł pan senator Pęcherz. Pan senator Pęcherz będzie dalej sprawozdawcą połączonych komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Głosowanie odbyliśmy, bo zaczęliśmy punktualnie. Przeszedł wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Informuję tylko osoby, które nie zdążyły przyjść na rozpoczęcie posiedzenia. Senator Pęcherz dalej będzie sprawozdawcą komisji.

Dziękujemy. Pozostaje nam, z panem przewodniczącym, podziękować za obecność, za głosowanie, za udział.

Zamykamy posiedzenie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska.

Dziękujemy serdecznie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 19)