Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 37), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 36) w dniu 25-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (37.)

oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (36.)

w dniu 25 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Godzina 8.50 wybiła na zegarze. Pozwólcie, że otworzę – wspólnie z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatorem Chróścikowskim – wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków złożonych na sali plenarnej, na dwudziestym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Senator Pociej złożył poprawkę, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Połączone komisje – Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – złożyły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mam pytanie, Panie Ministrze. Jaka jest opinia pana ministra? Proszę bardzo, krótko.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Tylko bliżej mikrofonu…)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka:

Niby długi staż parlamentarny, a człowiek cały czas się uczy. Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysokie Komisje, nasze stanowisko jest takie, że poprawka nie powinna zostać uwzględniona. Wskazanie 14-dniowego okresu vacatio legis byłoby, ze względu na cel przedłożenia tej ustawy… No, taka zmiana nie powinna być brana pod uwagę. Nam zależy przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości prawnej co do dzierżawy obwodów łowieckich, jak również co do możliwości wypłaty odszkodowań. Przyjęcie tego okresu vacatio legis wiązałoby się z poważnymi problemami prawnymi i po części mijałoby się z celem wprowadzenia tej propozycji ustawowej.

Przy okazji chcę powiedzieć, że wprowadzenie 14-dniowego okresu vacatio legis jest praktykowanie w sytuacjach, w których odbiorca przepisu, podmiot, do którego dany przepis będzie miał zastosowanie, powinien się szerzej z nim zapoznać. Te przepisy są ogólnie znane i wiadomo, jak to funkcjonuje. Tak że nie uznajemy za stosowne, aby taka poprawka była wprowadzona.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę? Jest prośba, żeby mówić bliżej mikrofonu. Teraz lepiej?

Opinia Biura Legislacyjnego. Jest z nami pani Danuta Drypa – witam serdecznie.

Czy biuro ma jakieś uwagi? Nie ma uwag.

Przystępujemy do rozstrzygnięcia, czyli do głosowania.

Głosujemy nad pierwszym wnioskiem, wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym, aby przyjąć ustawę bez poprawek? Proszę podnieść rękę.

9 głosów na sali za.

Kto jest przeciw?

1 senator na sali jest przeciw.

Kto się wstrzymał?

I głosowanie zdalne, wyniki głosowania zdalnego teraz.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przepraszam… Na sali było tak: 9 głosów za przyjęciem ustawy bez poprawek, 1 senator wstrzymał się od głosu i 1 senator był przeciw. Teraz dodamy wyniki głosowania zdalnego…

18 głosów za przyjęciem ustawy bez poprawek, 3 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego przyjęliśmy ustawę bez poprawek.

Rekomendujemy Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcę komisji… Zgodę wyraził pan senator Bober. Panie Senatorze, wyraża pan zgodę. Tak?

(Senator Ryszard Bober: Tak.)

Dziękujemy serdecznie.

Zamykamy posiedzenie połączonych komisji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Dziękujemy.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 55)