Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 60), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 35) w dniu 25-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (60.),

oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (35.)

w dniu 25 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Szanowni Państwo!

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych otwieram posiedzenie połączonych komisji.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na posiedzeniu komisji i na posiedzeniu plenarnych do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zostało zgłoszonych łącznie na posiedzeniu obu połączonych komisji 28 poprawek, z tym że komisja rolnictwa zgłosiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Zaraz…

Halo…

…Zgłoszenie ustawy bez poprawek. Senatorowie zaś na posiedzeniu plenarnym oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zgłosili poprawek… tę liczbę, którą wymieniłem. Równocześnie pan senator Robert Dowhan, który zgłosił poprawki na posiedzeniu plenarnym, zgłosił na dzisiejszym posiedzeniu – jest tutaj obecny i to przedstawi – autopoprawkę do swojej poprawki, równocześnie poprawki inne wycofując.

Poproszę senatora Dowhana w tym momencie, aby tylko poinformował oficjalnie, że składa tę autopoprawkę, żeby ona mogła być zgodnie z naszymi procedurami rozpatrywana.

Senator Robert Dowhan:

Dzień dobry, Panie Przewodniczący…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Włączyć wystarczy…)

Aha, jest, dobrze.

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo, te poprzednie poprawki wycofuję, natomiast chciałbym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Swoje poprawki, które wczoraj złożyłem na plenarnym posiedzeniu, wycofuję i składam jedną poprawkę…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Autopoprawkę.)

…Autopoprawkę w brzmieniu: „Jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, o którym mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r. obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.”. I w art. 38 pkt 7 wyrazy: „Art. 9, który wchodzi” zastępuje się wyrazami: „Art. 9 i art. 28a, które wchodzą”. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pytanie jeszcze takie formalne: czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.

Informuję równocześnie, że pracujemy oczywiście także zdalnie, część senatorów zdalnie pracuje i zgodnie z przyjętymi już wcześniej procedurami będą mogli także zabierać głos w związku z tymi poprawkami no i oczywiście głosować.

Witamy bardzo serdecznie pana ministra, który jest zdalnie, pan minister Sarnowski jest i…

(Głos z sali: Nie ma go.)

Nie ma?

(Głos z sali: Nie.)

A jest przedstawiciel rządu?

(Głos z sali: Jest pani Maria Rutka.)

Aha, jest pani Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów, oraz pani Anna Kowalczyk-Markowska, zastępca dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego i jeszcze kilka osób, także z Ministerstwa Finansów.

Proszę państwa, więc mamy ten wniosek pierwszy, podstawowy, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i jeżeli ten wniosek przejdzie, to oczywiście wtedy na posiedzeniu komisji już nie będziemy głosowali nad poprawkami, one zostaną dołączone do naszego protokołu, także z tą autopoprawką pana senatora Dowhana.

Czy są ze strony panów senatorów pytania jakieś jeszcze na tym etapie, wątpliwości dotyczące tej ustawy?

Nie ma zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy do głosowania chyba. Prawda?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak.)

Czyli wniosek pierwszy to jest wniosek komisji rolnictwa…

(Rozmowy na sali)

Tak, czyli wniosek pierwszy to jest wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym komisja proponuje przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów Publicznych proponuje przyjęcie poprawek do tej ustawy.

Głosujemy nad pierwszym wnioskiem.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Nikt się nie wstrzymał.

Proszę także o policzenie głosów zdalnie głosujących senatorów.

9 było za przyjęciem ustawy bez poprawek, 7 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

To znaczy, że został przyjęty wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senatorem sprawozdawcą będzie…

Kto był u was, w komisji rolnictwa?

Czy senator Świlski…

(Głos z sali: Nie, no ale…)

Pytam, bo to był wasz wniosek.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak.)

Czyli co? Senator Chróścikowski przedstawi sprawozdanie?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Dobrze.)

Czyli zgoda?

(Głos z sali: No tak, to jest kwestia formalna.)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Chciałbym prosić państwa senatorów, członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na wyrażenie zgody na dokonanie autopoprawki o charakterze redakcyjnym w zakresie dotyczącym poprawek ujętych w części drugiej zestawienia wniosków jako poprawki nr 11 i 12, tak by wytyczne dotyczące treści rozporządzenia jednoznacznie stanowiły, że odnoszą się one do konieczności identyfikacji określonych samochodów. Do protokołu pozwolę sobie dołączyć tę propozycję na ręce pana przewodniczącego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To są poprawki przygotowane przez komisję… To są poprawki, które przyjęła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, więc to jest pytanie do członków tylko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Czy jest zgoda ze strony członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na taką autopoprawkę? Pytam także naszych członków zdalnie pracujących: czy jest zgoda? Nie ma sprzeciwu? Nie ma. W takim razie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wniosek mniejszości… Nie, to nie ma…

Czy jest wniosek mniejszości? Nie, nie ma wniosku.

No więc w takim razie kończymy posiedzenie.

Zamykam posiedzenie. Dziękuję wszystkim państwu za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 24)